Порядок подання електронної заяви для вступників на основі
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання у 2017 році

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу VІ Правила прийому.
1. 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ  Умов або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 4 розділу ІІІ Умов і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений(а)", у загальну кількість не враховуються.
 • крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до Університету.

5. У разі збігу даних вступника у документах, що зазначені в пункті 1 розділу VІ Правил прийому, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.
6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".
9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:
"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" - якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних закладах;
"Скасовано вступником (без права подання нової заяви)" - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

Навчання іноземних граждан


MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
INTERNATIONAL HUMANTARIAN UNIVERSITY
 Odessa

 

Invites foreign students

 

The most popular specialties are offered:

Pre-university training of  foreigners Faculty ($ 1400)
offers the following specialties: health protection, biological, physical, agricultural (non-engineering) specialties, the Humanities, Mathematics, Mechanics, Physics, Chemistry, Engineering and Technical, Economic and Engineering, Economic specialties.

Specialty

Education and Qualification Level

Profession

National and International Law Institute

International Law

Bachelor *

Legal expert assistant,notary assistant court secretary, seminal leader, advocate assistant, bailiff

Master**

Advocate, prosecutor, notary, court assistant, lecturer, translator

Economics and Management Faculty

Management organization

Bachelor
Master

Manager in material and non-material production (bank, insurancing company, tourist company)

Management of  foreign economic activity

Bachelor
Master

Manager of the foreign trade activities in all fields of business

Management of  Projects

Master

Manager of the projects and programmes in material and non-material production. Research assistant

Enterprise Economy

Bachelor

Enterprise economist in all fields of economics

International Economic Relations

Bachelor

Specialist in enterprise activity at the international market

International Business

Bachelor

Professional in managing international company resources

Linguistics and Translation Faculty

Philology

Bachelor

Translator

Computer Sciences and Innovation Technologies Faculty

Computer systems and networks

Master

Computer system administrator, engineer-programmer, specialist in calculating systems

Computer systems and networks information security

Bachelor

Professional in protection information (access limitation)

Computer Engineering

Bachelor

Computer system administrator, Computer networks administrator

Information and Communication Systems Security

Master

Specialist in information security,
Access administrator.

Design

Bachelor

Designer in advertising label styles.

*bachelor 4 years training ($ 2100)
** master 1 or 1,5 year training (on the base of bachelor diploma) ($ 3000)

PRESTIGIOUS EDUCATION IS A WAY TO THE PRESTIGIOUS JOB

     International humanitarian university is:

 • High qualification professorial teaching staff;
 • modern methods of training;
 • development of educational-methodical  and material-technical  base;
 • comfortable education and accommodation conditions;
 • friendly atmosphere, partnerships;
 • opportunity of studying in a beautiful cultural city of Ukraine

 

Tel.: 38 048 7153828
Address: Fontanskaya doroga 33
Odessa, Ukraine, 65009
E-mail: mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
г. Одесса, Украина

Приглашает на обучение
иностранных граждан

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ СТУДЕНТАМ
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Факультет довузовской подготовки иностранных граждан(1400 у. е.)
готовит к поступлению по следующим направлениям:
охрана здоровья, физкультура; биологические, сельскохозяйственные (не инженерные) специальности; гуманитарные специальности; математика, механика, физика, химия, инженерно-технические и инженерно-экономические,
экономические специальности

Специальность

Образовательно-квалификационный уровень

Профессия

Институт национального и международного права

Международное право

Бакалавр*,

Юрисконсульт
Помощник юрисконсульта
Помощник нотариуса
Секретарь суда
Референт
Помощник адвоката

Юрист-международник.
Переводчик (магистр**)

Адвокат
Прокурор
Нотариус
Помощник судьи
Преподаватель ВУЗа
Переводчик

Факультет Экономики и менеджмента

Менеджмент организаций

Бакалавр,
Магистр 

Менеджер в сфере материального и нематериального производства

Менеджмент внешнеэкономической деятельности

Бакалавр,
Магистр

Специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью во всех сферах бизнеса

Управление проектами

Руководитель проектов и программ (магистр)

Руководитель проектов и программ в сфере материального и нематериального производства.
Научный сотрудник

Экономика предприятия

Бакалавр

Экономист предприятия всех областей экономики

Международные экономические отношения

Бакалавр

Специалист по организации деятельности предприятия на международном рынке

Международный бизнес

Бакалавр

Профессионал по управлению ресурсами международной компании

Факультет лингвистики и перевода

Филология

Бакалавр 

Переводчик

Факультет компьютерных наук и инновационных технологий

Компьютерная инженерия

Бакалавр

администратор компьютерной системы;
администратор компьютерной сети

Безопасность информационных и коммуникационных систем

Бакалавр

профессионал по организации защиты информации с ограниченным доступом;
профессионал по организации информационной безопасности

Дизайн

Бакалавр

Дизайнер рекламы и фирменного стиля

Компьютерные системы и сети

Магистр

инженер – программист;
администратор компьютерной системы
инженер-исследователь;
инженер-программист;
инженер по компьютерным сетям

Защита информации в компьютерных системах и сетях

Магистр

специалист по защите информации;
администратор доступа; младший научный сотрудник

*бакалавр – 4 года обучения (2100 у.е.)
** магистр – 1 или 1,5 года обучения на базе диплома бакалавра или специалиста (3000 у.е.)

Международный гуманитарный университет – это:
- 35 докторов и 104 кандидата наук;
- современные методы обучения;
- постоянное развитие учебно-методической и материально-технической базы;
- комфортабельные условия обучения и проживания;
- доброжелательная атмосфера, партнёрские отношения;
- возможность обучения в прекрасном южном городе, одном из культурных центров Украины.

ПРЕСТИЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ПУТЬ К ПРЕСТИЖНОЙ РАБОТЕ

Тел.: 38 048 7153828
Адрес: ул. Фонтанская дорога, 33, г. Одесса, Украина, 65009
E-mail: mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

Протокол ДАК № 87 от 20.05.2011 г.

 

Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine
Internationale Geisteswissenschaftliche Universität
Odessa

Lädt Auslandsbürger
zum Studium ein

Die Universität bietet den Studenten die eingefordertesten Studiengänge an

Fakultät für Hochschulvorbereitung der Auslandsbürger ($ 1400)
bereitet zum Eintritt in folgenden Richtungen vor:
Gesundheitsschutz, Biologie-, Sport-, Landwirtschaftstudiengang (keine Ingenieurstudiengänge), Geisteswissenschaften, Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Ingenieurtechnische und ingenieuerwirtschaftliche, wirtschaftliche Studiengänge

Studiengang

Bildungs-qualifikationsstufe

Fachberuf

Institut des nationalen und internationalen Rechts

Internationales Recht

Bachelor*

Rechtsberater;
Rechtsberatergehilfe;
Notariatsgehilfe;
Gerichtssekretär;
Sachbearbeiter;
Anwaltsgehilfe;
Gerichtsvollziehungsbeamter 

Völkerrechtler.
Dolmetscher
(Master**)

Rechtsanwalt;
Staatsanwalt;
Notar;
Unterrichter;
Hochschullehrer;
Dolmetscher

Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und Management

Management der Organisationen

Bachelor
Master

Manager im Bereich der materiellen und immateriellen Produktion(Bank, Versicherungsunternehmen, Fremdenverkehrsbetrieb usw.)

Management der Außenwirtschaft

Bachelor
Master

Fachmann der Außenwirtschaftführung in allen Geschäftsbereichen

Projektmanagement

Projekt- und Programmemanager (Master)

Projekt- und Programmemanager im Bereich der materiellen und immateriellen Produktion.
Forscher

Betriebsökonomie

Bachelor

Betriebswirtschaftler in allen Wirtschaftsbereichen

Internationale Wirtschaftsbeziehungen

Bachelor

Fachmann der Betriebsfunktionorganisierung auf dem internationalen Markt

Internationales Business

Bachelor

Fachmann der Ressourcenführung von der internationalen Firma

Fakultät der Sprachwissenschaft und Übersetzung

Philologie

Bachelor,

Dolmetscher

Fakultät für Computerwissenschaften und Innovationstechnologien

Computersysteme und Netze

 
Master

Ingenieur- Programmierer;
Computersystemmanager;
Computernetzmanager

Ingenieur-Forscher;
Ingenieur- Programmierer;
Rechensystemkonstrukteur

Informationssicherung in Computersystemen und Netzen

Master

Fachmann der Organisation von Informationssicherheit;
Manager von Informationssicherheit

Computeringeneering

Bachelor

Computersystemmanager

Sicherheit der Informations- und Kommunikationssysteme

Bachelor

Fachmann der Organisation von Informationssicherung mit dem begrenzten Zugang

Design

Bachelor

Designer der Werbung und des Firmenstiles

* Bachelor – 4 Studienjahre ($ 2100)
** Master – 1 oder 1,5  Studienjahre auf der Basis des Bachelor- oder Spezialist diploms ($ 3000)

 

Angesehene Ausbildung ist der Weg zur angesehenen Arbeit

Die internationale geisteswissenschaftliche Universität:

  -   Hochqualifizierte Professoren und Lehrkräfte ;
  -   Moderne Lehrverfahren;
  -   Ständige Entwicklung der methodischen und materiell-technischen Basis;
  -   Ungefährliche und komfortable Studium- und Wohnbedingungen;
  -   Freundliche Atmosphäre und Partnerbeziehungen;
  -   Ausbildungsmöglichkeit in der wunderschönen Südstadt, einer der Kulturzentren der Ukraine.

   Tel.: 38 048 715 38 28
Adresse: Fontanskajadorogastrasse, 33,
Odessa, die Ukraine, 65009
E-Mail: mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

 

 

Ministère de l’Instruction et de la Science de l’Ukraine

Université internationale des sciences sociales d’Odessa

 

Invite des citoyens étrangers
à faire leurs études

 

UNIVERSITÉ PROPOSE AUX ÉTUDIANTS LES SPÉCIALITES LES PLUS DEMANDÉES

Faculté de la formation pré–universitaire des citoyens étrangers ($ 1400)
propose des spécialités suivantes :
la protection de la santé, des spécialités biologiques, sportifs, agricoles (non d’ingénieur), des spécialités en sciences sociales, les mathématiques, la méchanique, la physique, la chimie, des spécialités techniques, économiques et d’ingénieurs

Specialité

Niveau de qualification

Proffession

Institut du droit national et international

Droit international

Baccalauréat *

Avocat consultant;
Adjoint de l’avocat consultant;
Adjoint du notaire;
Secrétaire de la cour;
Rédacteur;
Adjoint de l’avocat

Juriste de droit international.
Traducteur
(magistère**)

Avocat;
Procureur (accusateur public);
Notaire;
Adjoint du juge;
Professeur de l’école supérieure;
Traducteur

Faculté de l’économie et de management

Management des entreprises

Baccalauréat
Magistère

 Manager dans la production matérielle et non– matérielle (banc,agence d’assurance, agence touristique, etc.)

Management des activités du commerce extérieur

Baccalauréat
Magistère

Spécialiste d’administration des activité de commerce extérieur dans tous les secteurs des affaires

Direction des projets

Dirigeant des projets des programmes (magistère)

Dirigeant des projets des programmes dans la production matérielle et  non–matérielle;
Collaboratuer scientifique

Economie des  entreprises

Baccalauréat

Economist de l’entreprise
dans tous les secteurs de l’économie

Relations économiques internationales

Baccalauréat

Manager, spécialiste d’organisation de l’activité de  l’entreprise dans le marché international

Buisness international

Baccalauréat

Manager, spécialiste de direction des ressorces d’un grouppement commercial
international

Faculté de linguistique et de traduction

Philologie

Baccalauréat

 

* Baccalauréat − 4 années d’étude ($ 2100)
** Magistère − 1 année ou 1,5 année d’étude à la base du diplôme de baccalauréat ou de spécialiste ($ 3000).

L’Université internationale des sciences sociales d’Odessa c’est:

  –  personnel énseignant de haute qualification;
  –  méthodes d’énsegnement modernes;
  –  développement permanent d’une base d’étude méthodique et d’une base matériel et technique;
  –  conditions comfortables d’inseignement et d’habitation;
  –  ambiance amicale, relation de partenaire;
  –  possibilité de faire ses études dans une belle ville méridionale dans une des centres culturelles de l’Ukraine.

Ukraine,
Odessa 65009
Adresse : Fontanskaїa doroga, 33
E–mail : mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

 

INSTRUCTION DE PRESTIGE C’EST UNE VOIE VERS LE TRAVAIL DE PRESTIGE

Додаток 5 до Правил прийому до Міжнародного гуманітарного університету в 2017 році

Шифр

Назва спеціальності

Предмети

На вибір

Бали

 

281

Публічне управління та адміністрування

1.Українська мова

 

100

2.Історія України

 

100

3.Іноземна мова

так

100

3.Географія

так

100

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.Українська мова

 

100

2.Історія України

 

100

3.Іноземна мова

так

100

3.Географія

так

100

 

123

 

Комп’ютерна
інженерія

1.Українська мова

 

100

2.Математика

 

100

3.Іноземна мова

Так

100

3.Фізика

Так

100

 

292

 

Міжнародні
економічні відносини

1.Українська мова

 

100

2.Історія України

 

100

3.Іноземна мова

так

100

3.Математика

так

100

 

071

 

Облік та оподаткування

1.Українська мова

 

100

2.Математика

 

100

3.Іноземна мова

так

100

3.Географія

так

100

 

073

 

Менеджмент

1.Українська мова

 

100

2.Історія України

 

100

3.Математика

так

100

3.Іноземна мова

так

100

 

051

 

Економіка

1.Українська мова

 

100

2.Історія України

 

100

3.Іноземна мова

так

100

3.Географія

так

100

Пільги


Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
від 08.06.2011 № 1/9-449

Інформаційні матеріали

щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове
зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів
у вивченні профільних предметів

Вступник до вищого навчального закладу пред’являє особисто документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о; паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та документи, що підтверджують його право на вступ поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та документи, що підтверджують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів. Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку

Категорії осіб, які мають право на вступ поза конкурсом відповідно до
пункту 13.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України                                                                                           


Категорія

Необхідні документи

Примітка

 

І. Особи, яким Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту надано таке право

Для учасника бойових дій
(стаття 12).

 • Посвідчення учасника бойових дій.

 

 

Для неповнолітніх дітей учасників бойових дій, які загинули або такі, що померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій (стаття 15).

 • Свідоцтво про народження вступника, свідоцтво про смерть  учасника  бойових  дій;
 • Довідка встановленого зразка з військкомату про причинний зв’язок смерті одного з батьків з військовими діями на території інших держав з підписом, скріпленим печаткою;
 • Посвідчення дитини (матері) як члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

 

 

 

ІІ. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”)

Дитина-сирота, в якої померли або загинули батьки.

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з:
а) Позбавленням батьків батьківських прав;

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

б) Відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав;

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

в) Визнанням батьків безвісно від-сутніми або недієздатними, оголошенням батьків померлими;

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

ґ) Відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі чи перебуванням їх під вартою на час слідства;

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

д) Розшуком батьків органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням  від  сплати  аліментів та відсутністю  відомостей про їх місцезнаходження;

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

е) Тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки;

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

є) Підкинуті діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки; та безпритульні діти.

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини.

 

На сьогодні питання надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування регулюється Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 (далі – Порядок), що набрала чинності 17.10.2008 року.
Відповідно до пункту 22 Порядку районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом  міської  чи  районної  у  місті ради за місцем походження дитини за поданням служби у справах дітей приймається рішення про надання  статусу дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування. Зазначене рішення є офіційним документом, яким підтверджується статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
У рішенні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, обставини, за яких вона залишилась без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини, та форма влаштування дитини.
Для дітей, які посиротіли до 17 жовтня 2008 року і щодо яких не приймалося окремого рішення про надання статусу, може слугувати витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який роздруковується з єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування, і засвідчується в установленому порядку керівником органу опіки та піклування.
Тут і далі, якщо наявність права особи на пільгу залежить від досягнення нею певного віку (зокрема, 18 або 23 років), вона може скористатися нею, якщо не досягла вказаного віку на момент подачі документів до вищого навчального закладу. Навіть якщо документи подаються у день досягнення вказаного віку, особа ще володіє пільгою. Особи, які подають документи вже на наступний день після досягнення вказаного віку, права на пільгу не мають.

 

 

ІІІ. Інваліди I та II групи та діти-інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю) (Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

Інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності)

 

Діти-інваліди

 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги).

Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено прізвище ім’я по-батькові дитини-інваліда, рік народження.

 

IV. Особи, яким Законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надано таке право
(документи, що дають право на отримання пільг,  мають бути видані або перереєстровані після 06.06.1996 року )

1 категорія
(пункт 26 статті 20).

 • Посвідчення синього кольору, серія А та вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2).

 

 

2 категорія
(пункт 26 статті 20 через пункт 1 статті 21).

 • Посвідчення сірого кольору, серія Б, посвідчення світло-зеленого кольору, серія Б (див. зразок у додатку 2).

 

3 категорія
(пункт 6 статті 22).

 • Посвідчення зеленого кольору, серія Б (див. зразок у додатку 2);
 • Довідка про місце постійного проживання на території радіоактивного забруднення, підтверджене реєстрацією у паспорті, цільове направлення, копія договору.

 

За умови вступу поза конкурсом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” цільове направлення за підписом, скріпленим гербовою печаткою, Міністра освіти і науки Автономної республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку, головних управлінь Держкомзему, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь лісового і мисливського господарства, головних управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Завірена копія договору між вищим навчальним закладом та
Міністерством освіти і науки Автономної республіки Крим, головними управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4 категорія
(пункт 6 статті 22 через пункт 1
статті 23).

 • Посвідчення коричневого кольору, серія В (див. зразок у додатку 2);
 • Довідка про місце постійного проживання на території радіоактивного забруднення, підтверджене реєстрацією у паспорті, цільове направлення, копія договору.

За умови вступу поза конкурсом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” цільове направлення за підписом, скріпленим гербовою печаткою, Міністра освіти і науки Автономної республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку, головних управлінь Держкомзему, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь лісового і мисливського господарства, головних управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Завірена копія договору між вищим навчальним закладом та
Міністерством освіти і науки Автономної республіки Крим, головними управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Діти до 18 років – інваліди у зв’язку з Чорнобильською катастрофою
(пункт 4 частини 3 статті 30).

 • Посвідчення жовтого кольору, серія Д та вкладка до посвідчення дитини, скріплена печаткою облдержадміністрації, міськдержадміністрації м. Києва та Севастополя (див. зразок у додатку 2).

 

 

Діти віком до 18 років, у яких по-мерли батьки, віднесені до 1 або 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20 через частину 2 статті 20 та частини 2 статті 21).

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;
 • Експертний висновок про смерть одного (обох) батьків, де встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посвідчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2).

 

Експертний висновок міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших щкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або військово-лікарських комісій в системі МВС та Міноборони, завірених місцевим управлінням праці та соціального захисту населення.

Діти віком до 18 років, у яких по-мерли батьки з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20 через частину 2 статті 22).

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;
 • Експертний висновок про смерть одного (обох) батьків, де встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посвідчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2).

 

Експертний висновок міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або військово-лікарських комісій в системі МВС та Міноборони, завірених місцевим управлінням праці та соціального захисту населення.

Діти віком до 18 років, батьки яких віднесені до 1 категорії
(частина 2 статті 20 через пункт 26 статті 20).

 • Свідоцтво про народження вступника та посвідчення 1 категорії батька (матері) з вкладкою встановленого зразка;

Вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2).

 

 

V. Особи, яким Законом України Про підвищення престижності шахтарської праці надано таке право

Шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки.

 • Довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у якому зберігаються трудові книжки працівників, що виконують видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені  у  статті  1  Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» або довідка управління Пенсійного фонду України, у якому знаходиться на пенсійному обліку і отримує пенсію працівник, що виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», за підписами керівника Управління та начальника відділу пенсійного забезпечення, скріплена відповідною печаткою;
 • Копія або виписка з трудової книжки з підписами, скріпленими печаткою відділу кадрів.

Довідка за підписами керівника відділу та керівника підприємства (шахтоуправління) і завірена відповідною печаткою юридичної особи із зазначенням її ідентифікаційного коду.

Діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як п’ятнадцять років.

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у якому зберігаються трудові книжки працівників, що виконують видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону або довідка управління Пенсійного фонду України, у якому знаходиться на пенсійному обліку і отримує пенсію працівник, що виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону № 345, за підписами керівника Управління та начальника відділу пенсійного забезпечення, скріплена відповідною печаткою;
 • Копія або виписка з трудової книжки з підписами, скріпленими печаткою відділу кадрів.

Довідка за підписами керівника відділу кадрів та керівника підприємства (шахтоуправління), скріплена відповідною печаткою юридичної особи із зазначенням її ідентифікаційного коду.

Діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на вироб-ництві.

 • Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть одного або обох батьків та один з наступних документів:
 • Посвідчення члена сім’ї загиблого шахтаря;
 • Акт про нещасний випадок, пов'язаний з нещасним випадком на виробництві (форма Н-1).

 

Діти шахтарів-інвалідів I та II групи.

 • Свідоцтво про народження вступника та пенсійне посвідчення батька (матері) - шахтаря, у якому зазначена група та причина інвалідності або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група та причина інвалідності та один з наступних документів:
 • Висновок МСЕК про наявність причинного зв’язку інвалідності з трудовим каліцтвом.
 • Акт про нещасний випадок, пов'язаний з нещасним випадком на виробництві (форма Н-1).

Висновок МСЕК повинен бути підписаний головою МСЕК (підпис розшифрований і скріплений печаткою).

 

VІ. Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями (Указ Президента України „Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах” від 19.05.1999 № 524)

Діти, чиї батьки загинули на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.

 • Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть одного з батьків та один з наступних документів:
 • Посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого шахтаря і його право на пільги;
 • Вкладка, в якій зазначаються права та соціальні гарантії члена сім’ї загиблого шахтаря, передбачені законодавством.

 

 

Діти, чиї батьки стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.

 • Свідоцтво про народження вступника та посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група та причина інвалідності);
 • Довідка МСЕК, у якій зазначено причинний зв'язок інвалідності з трудовим каліцтвом.

 

 • Довідка МСЕК повинна бути підписана головою МСЕК (підпис розшифрований і скріплений печаткою).

VІІ. Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”
від 21.02.2002 № 217)

Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

 • Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть одного з батьків та один з наступних документів:
 • Посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця;
 • Витяг з наказу військової частини про факт загибелі військовослужбовця або довідка з військкомату, довідка з правоохоронного органу, де співробітник правоохоронних органів проходив службу, з підписами, скріпленими печатками, про смерть у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

 

 

VІІІ. Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”

Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”.

 • Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть одного з батьків, а також один з наступних документів:
 • Посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого шахтаря і його право на відповідні пільги та компенсацію;
 • Вкладка, в якій зазначаються права та соціальні гарантії члена сім’ї загиблого шахтаря, передбачені законодавством.

 

Категорії осіб, які відповідно до пунктів 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Умов прийому до вищих навчальних закладів України мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів


Категорія

Необхідні документи

Примітка

Інваліди I та II групи, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності)

 

Діти-інваліди

 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги).

Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено прізвище ім’я по-батькові дитини-інваліда, рік народження.

Інваліди I та II групи, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

 • Пенсійне посвідчення, у якому зазначена група інвалідності або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності.

 

Діти-інваліди віком до 18 років.

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.

Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено ім’я дитини-інваліда, закріплено печаткою органу, що видав посвідчення.

Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу.

 • Військовий квиток.

У військовому квитку має бути зазначено факт проходження військової служби.

Громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу

 • Військовий квиток.

У військовому квитку має бути зазначено факт проходження або звільнення з військової служби у рік вступу до вищого навчального закладу.

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (при вступі на заочну форму навчання).

 • Військовий квиток.

У військовому квитку має бути зазначено факт проходження військової служби.

Особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не зміг забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

 • Довідка про хворобу згідно з переліком.

Довідка повинна бути видана у порядку, визначеному листом Міністерства охорони здоров’я від  24.04.2009 № 04.04.44-8-325.
Довідка лікувально-профі-лактичного закладу видається за місцем проживання вступника, і оформлюється лікарсько-контрольною комісією закладу з урахуванням Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 25.02.2008 № 124/95.
Довідка видається на запит вступника, батьків вступника або осіб, що їх замінюють, у довільній формі за .підписом керівника лікувально-профі-лактичного закладу та завіряється круглою печаткою закладу.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше (при вступі і на денну, і на заочну форми навчання)

 • Документ про здобуття повної загальної середньої освіти, виданий у 2007 році та раніше.

 

Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 • Документ про здобуття повної загальної середньої освіти у 2011 році за кордоном.

 

Категорії осіб, які вступають до вищих навчальних закладів за цільовим прийомом
відповідно до пункту 10.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України

Категорія

Необхідні документи

Примітка

І. Особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”

Мешканці сільської місцевості або селищ міського типу.

 • Цільове направлення.

Цільове направлення за підписом Міністра освіти і науки Автономної республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку, головних управлінь Держкомзему, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь лісового і мисливського господарства, головних управлінь освіти і науки обласних, Київської  та  Севастопольської  міських державних адміністрацій, скріплене гербовою печаткою.

Категорії осіб, які відповідно до пунктів 11.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України
мають право на зарахування за результатами співбесіди (згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)
(документи, що дають право на отримання пільг,  мають бути видані або перереєстровані після 06.06.1996 року )

Категорія

Необхідні документи

Примітка

1 категорія
(пункт 26 статті 20).

 • Посвідчення синього кольору, серія А та вкладка до посвідчення, скріплена печаткою облдержадміністрації (див. зразок у додатку 2);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

 

2 категорія
(пункт 26 статті 20 через пункт 1 статті 21)

 • Посвідчення сірого кольору, серія Б, Посвідчення світло-зеленого кольору, серія Б (див. зразок у додатку 2);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

 

Діти до 18 років – інваліди у зв’язку з Чорнобильською катастрофою
(пункт 4 частини 3 статті 30).

 • Посвідчення жовтого кольору, серія Д та вкладка до посвідчення дитини, скріплена печаткою облдержадміністрації, міськдержадміністрації м. Києва та Севастополя (див. зразок у додатку 2);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

 

Діти віком до 18 років, які постраждали у зв’язку з Чорнобильською катастрофою
(пункт 4 частини 3 статті 30).

 • Посвідчення жовтого кольору, серія Д (див. зразок у додатку 2) та довідка про наявність підстав для присвоєння категорії після досягнення повноліття, видана облдержадміністрацією за місцем проживання дитини;
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Довідка про присвоєння категорії після виповнення 18 років повинна бути видана обласною державною адміністрацією з підписом, скріпленим гербовою печаткою.

Діти віком до 18 років, в яких померли батьки, віднесені до 1 або 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20 через частину 2 статті 20 та частину 2 статті 21).

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;
 • Довідка про смерть одного (обох) батьків, де встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та посвідчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Довідка повинна бути видана районною або обласною державними адміністраціями з підписом, скріпленим гербовою печаткою.

Діти віком до 18 років, у яких по-мерли батьки з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20 через частину 2 статті 22).

 • Свідоцтво про народження вступника;
 • Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;
 • Довідка про смерть одного (обох) батьків, де встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою та пос-відчення про категорію батьків (див. зразок у додатку 2);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

Довідка повинна бути видана районною або обласною державними адміністраціями з підписом, скріпленим гербовою печаткою.

Діти віком до 18 років, батьки яких віднесені до 1 категорії
(частина 2 статті 20 через пункт 26 статті 20).

 • Свідоцтво про народження вступника та посвідчення про категорію батьків;
 • Вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2);
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

 

 

Категорії осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних дисциплін і мають право
на зарахування поза конкурсом відповідно до пункту 12.1 Умов прийому
до вищих навчальних закладів України

Дочірні категорії