Міжнародний гуманітарний університет
Уведiть данi, що будуть використовуватися для формування реєстраційної картки та під час проведення пробного незалежного оцінювання

 

Прізвище     Тип документа 
Ім’я    Серія документа   Номер документа  
По батькові  Дата народження    

Відомості про навчальний заклад

Регіон   Навчальний заклад   
Місто.Район   Клас  
Повна назва та розташування навчального закладу


Адреса, за якою Вам буде надсилатися офіційна кореспонденція

Регіон   Почтовий індекс  Тип вулиці    
Місто.Район області   Назва вулиці  Будинок   
Населенний пункт/Район міста   Квартира   
Електронна пошта   Контактний телефон  Додатковий телефон  

Здійсніть вибір з предметів, за яким ви бажаєте пройти пробне незалежне тестування

Історія України
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Математика

Порядок подання електронної заяви для вступників на основі
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання у 2017 році

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу VІ Правила прийому.
1. 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ  Умов або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 4 розділу ІІІ Умов і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений(а)", у загальну кількість не враховуються.
 • крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до Університету.

5. У разі збігу даних вступника у документах, що зазначені в пункті 1 розділу VІ Правил прийому, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.
6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".
9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:
"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" - якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних закладах;
"Скасовано вступником (без права подання нової заяви)" - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

Навчання іноземних громадян


MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
INTERNATIONAL HUMANTARIAN UNIVERSITY
 Odessa

 

Invites foreign students

 

The most popular specialties are offered:

Pre-university training of  foreigners Faculty ($ 1400)
offers the following specialties: health protection, biological, physical, agricultural (non-engineering) specialties, the Humanities, Mathematics, Mechanics, Physics, Chemistry, Engineering and Technical, Economic and Engineering, Economic specialties.

Specialty

Education and Qualification Level

Profession

National and International Law Institute

International Law

Bachelor *

Legal expert assistant,notary assistant court secretary, seminal leader, advocate assistant, bailiff

Master**

Advocate, prosecutor, notary, court assistant, lecturer, translator

Economics and Management Faculty

Management organization

Bachelor
Master

Manager in material and non-material production (bank, insurancing company, tourist company)

Management of  foreign economic activity

Bachelor
Master

Manager of the foreign trade activities in all fields of business

Management of  Projects

Master

Manager of the projects and programmes in material and non-material production. Research assistant

Enterprise Economy

Bachelor

Enterprise economist in all fields of economics

International Economic Relations

Bachelor

Specialist in enterprise activity at the international market

International Business

Bachelor

Professional in managing international company resources

Linguistics and Translation Faculty

Philology

Bachelor

Translator

Computer Sciences and Innovation Technologies Faculty

Computer systems and networks

Master

Computer system administrator, engineer-programmer, specialist in calculating systems

Computer systems and networks information security

Bachelor

Professional in protection information (access limitation)

Computer Engineering

Bachelor

Computer system administrator, Computer networks administrator

Information and Communication Systems Security

Master

Specialist in information security,
Access administrator.

Design

Bachelor

Designer in advertising label styles.

*bachelor 4 years training ($ 2100)
** master 1 or 1,5 year training (on the base of bachelor diploma) ($ 3000)

PRESTIGIOUS EDUCATION IS A WAY TO THE PRESTIGIOUS JOB

     International humanitarian university is:

 • High qualification professorial teaching staff;
 • modern methods of training;
 • development of educational-methodical  and material-technical  base;
 • comfortable education and accommodation conditions;
 • friendly atmosphere, partnerships;
 • opportunity of studying in a beautiful cultural city of Ukraine

 

Tel.: 38 048 7153828
Address: Fontanskaya doroga 33
Odessa, Ukraine, 65009
E-mail: mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
г. Одесса, Украина

Приглашает на обучение
иностранных граждан

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ СТУДЕНТАМ
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Факультет довузовской подготовки иностранных граждан(1400 у. е.)
готовит к поступлению по следующим направлениям:
охрана здоровья, физкультура; биологические, сельскохозяйственные (не инженерные) специальности; гуманитарные специальности; математика, механика, физика, химия, инженерно-технические и инженерно-экономические,
экономические специальности

Специальность

Образовательно-квалификационный уровень

Профессия

Институт национального и международного права

Международное право

Бакалавр*,

Юрисконсульт
Помощник юрисконсульта
Помощник нотариуса
Секретарь суда
Референт
Помощник адвоката

Юрист-международник.
Переводчик (магистр**)

Адвокат
Прокурор
Нотариус
Помощник судьи
Преподаватель ВУЗа
Переводчик

Факультет Экономики и менеджмента

Менеджмент организаций

Бакалавр,
Магистр 

Менеджер в сфере материального и нематериального производства

Менеджмент внешнеэкономической деятельности

Бакалавр,
Магистр

Специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью во всех сферах бизнеса

Управление проектами

Руководитель проектов и программ (магистр)

Руководитель проектов и программ в сфере материального и нематериального производства.
Научный сотрудник

Экономика предприятия

Бакалавр

Экономист предприятия всех областей экономики

Международные экономические отношения

Бакалавр

Специалист по организации деятельности предприятия на международном рынке

Международный бизнес

Бакалавр

Профессионал по управлению ресурсами международной компании

Факультет лингвистики и перевода

Филология

Бакалавр 

Переводчик

Факультет компьютерных наук и инновационных технологий

Компьютерная инженерия

Бакалавр

администратор компьютерной системы;
администратор компьютерной сети

Безопасность информационных и коммуникационных систем

Бакалавр

профессионал по организации защиты информации с ограниченным доступом;
профессионал по организации информационной безопасности

Дизайн

Бакалавр

Дизайнер рекламы и фирменного стиля

Компьютерные системы и сети

Магистр

инженер – программист;
администратор компьютерной системы
инженер-исследователь;
инженер-программист;
инженер по компьютерным сетям

Защита информации в компьютерных системах и сетях

Магистр

специалист по защите информации;
администратор доступа; младший научный сотрудник

*бакалавр – 4 года обучения (2100 у.е.)
** магистр – 1 или 1,5 года обучения на базе диплома бакалавра или специалиста (3000 у.е.)

Международный гуманитарный университет – это:
- 35 докторов и 104 кандидата наук;
- современные методы обучения;
- постоянное развитие учебно-методической и материально-технической базы;
- комфортабельные условия обучения и проживания;
- доброжелательная атмосфера, партнёрские отношения;
- возможность обучения в прекрасном южном городе, одном из культурных центров Украины.

ПРЕСТИЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ПУТЬ К ПРЕСТИЖНОЙ РАБОТЕ

Тел.: 38 048 7153828
Адрес: ул. Фонтанская дорога, 33, г. Одесса, Украина, 65009
E-mail: mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

Протокол ДАК № 87 от 20.05.2011 г.

 

Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine
Internationale Geisteswissenschaftliche Universität
Odessa

Lädt Auslandsbürger
zum Studium ein

Die Universität bietet den Studenten die eingefordertesten Studiengänge an

Fakultät für Hochschulvorbereitung der Auslandsbürger ($ 1400)
bereitet zum Eintritt in folgenden Richtungen vor:
Gesundheitsschutz, Biologie-, Sport-, Landwirtschaftstudiengang (keine Ingenieurstudiengänge), Geisteswissenschaften, Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Ingenieurtechnische und ingenieuerwirtschaftliche, wirtschaftliche Studiengänge

Studiengang

Bildungs-qualifikationsstufe

Fachberuf

Institut des nationalen und internationalen Rechts

Internationales Recht

Bachelor*

Rechtsberater;
Rechtsberatergehilfe;
Notariatsgehilfe;
Gerichtssekretär;
Sachbearbeiter;
Anwaltsgehilfe;
Gerichtsvollziehungsbeamter 

Völkerrechtler.
Dolmetscher
(Master**)

Rechtsanwalt;
Staatsanwalt;
Notar;
Unterrichter;
Hochschullehrer;
Dolmetscher

Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und Management

Management der Organisationen

Bachelor
Master

Manager im Bereich der materiellen und immateriellen Produktion(Bank, Versicherungsunternehmen, Fremdenverkehrsbetrieb usw.)

Management der Außenwirtschaft

Bachelor
Master

Fachmann der Außenwirtschaftführung in allen Geschäftsbereichen

Projektmanagement

Projekt- und Programmemanager (Master)

Projekt- und Programmemanager im Bereich der materiellen und immateriellen Produktion.
Forscher

Betriebsökonomie

Bachelor

Betriebswirtschaftler in allen Wirtschaftsbereichen

Internationale Wirtschaftsbeziehungen

Bachelor

Fachmann der Betriebsfunktionorganisierung auf dem internationalen Markt

Internationales Business

Bachelor

Fachmann der Ressourcenführung von der internationalen Firma

Fakultät der Sprachwissenschaft und Übersetzung

Philologie

Bachelor,

Dolmetscher

Fakultät für Computerwissenschaften und Innovationstechnologien

Computersysteme und Netze

 
Master

Ingenieur- Programmierer;
Computersystemmanager;
Computernetzmanager

Ingenieur-Forscher;
Ingenieur- Programmierer;
Rechensystemkonstrukteur

Informationssicherung in Computersystemen und Netzen

Master

Fachmann der Organisation von Informationssicherheit;
Manager von Informationssicherheit

Computeringeneering

Bachelor

Computersystemmanager

Sicherheit der Informations- und Kommunikationssysteme

Bachelor

Fachmann der Organisation von Informationssicherung mit dem begrenzten Zugang

Design

Bachelor

Designer der Werbung und des Firmenstiles

* Bachelor – 4 Studienjahre ($ 2100)
** Master – 1 oder 1,5  Studienjahre auf der Basis des Bachelor- oder Spezialist diploms ($ 3000)

 

Angesehene Ausbildung ist der Weg zur angesehenen Arbeit

Die internationale geisteswissenschaftliche Universität:

  -   Hochqualifizierte Professoren und Lehrkräfte ;
  -   Moderne Lehrverfahren;
  -   Ständige Entwicklung der methodischen und materiell-technischen Basis;
  -   Ungefährliche und komfortable Studium- und Wohnbedingungen;
  -   Freundliche Atmosphäre und Partnerbeziehungen;
  -   Ausbildungsmöglichkeit in der wunderschönen Südstadt, einer der Kulturzentren der Ukraine.

   Tel.: 38 048 715 38 28
Adresse: Fontanskajadorogastrasse, 33,
Odessa, die Ukraine, 65009
E-Mail: mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

 

 

Ministère de l’Instruction et de la Science de l’Ukraine

Université internationale des sciences sociales d’Odessa

 

Invite des citoyens étrangers
à faire leurs études

 

UNIVERSITÉ PROPOSE AUX ÉTUDIANTS LES SPÉCIALITES LES PLUS DEMANDÉES

Faculté de la formation pré–universitaire des citoyens étrangers ($ 1400)
propose des spécialités suivantes :
la protection de la santé, des spécialités biologiques, sportifs, agricoles (non d’ingénieur), des spécialités en sciences sociales, les mathématiques, la méchanique, la physique, la chimie, des spécialités techniques, économiques et d’ingénieurs

Specialité

Niveau de qualification

Proffession

Institut du droit national et international

Droit international

Baccalauréat *

Avocat consultant;
Adjoint de l’avocat consultant;
Adjoint du notaire;
Secrétaire de la cour;
Rédacteur;
Adjoint de l’avocat

Juriste de droit international.
Traducteur
(magistère**)

Avocat;
Procureur (accusateur public);
Notaire;
Adjoint du juge;
Professeur de l’école supérieure;
Traducteur

Faculté de l’économie et de management

Management des entreprises

Baccalauréat
Magistère

 Manager dans la production matérielle et non– matérielle (banc,agence d’assurance, agence touristique, etc.)

Management des activités du commerce extérieur

Baccalauréat
Magistère

Spécialiste d’administration des activité de commerce extérieur dans tous les secteurs des affaires

Direction des projets

Dirigeant des projets des programmes (magistère)

Dirigeant des projets des programmes dans la production matérielle et  non–matérielle;
Collaboratuer scientifique

Economie des  entreprises

Baccalauréat

Economist de l’entreprise
dans tous les secteurs de l’économie

Relations économiques internationales

Baccalauréat

Manager, spécialiste d’organisation de l’activité de  l’entreprise dans le marché international

Buisness international

Baccalauréat

Manager, spécialiste de direction des ressorces d’un grouppement commercial
international

Faculté de linguistique et de traduction

Philologie

Baccalauréat

 

* Baccalauréat − 4 années d’étude ($ 2100)
** Magistère − 1 année ou 1,5 année d’étude à la base du diplôme de baccalauréat ou de spécialiste ($ 3000).

L’Université internationale des sciences sociales d’Odessa c’est:

  –  personnel énseignant de haute qualification;
  –  méthodes d’énsegnement modernes;
  –  développement permanent d’une base d’étude méthodique et d’une base matériel et technique;
  –  conditions comfortables d’inseignement et d’habitation;
  –  ambiance amicale, relation de partenaire;
  –  possibilité de faire ses études dans une belle ville méridionale dans une des centres culturelles de l’Ukraine.

Ukraine,
Odessa 65009
Adresse : Fontanskaїa doroga, 33
E–mail : mgu@ukr.net
www.mgu.com.ua

 

INSTRUCTION DE PRESTIGE C’EST UNE VOIE VERS LE TRAVAIL DE PRESTIGE