Завідувач кафедри - Головченко Олена Миколаївна
Головченко О. М. більш 10 років займається проблемами економічної безпеки держави і регіонів, моделюванням системи регіональної економічної безпеки, питаннями забезпечення економічної безпеки регіону.
В рамках проблеми економічної безпеки виділяються і досліджуються інституційні загрози безпеки, такі як корупція в органах державної влади і тіньова економіка.
Розробляються моделі виявлення тіньової економічної діяльності в pегіoні, методи оцінки взаємовпливу у відкритій і тіньовій економіках регіону, розроблені методичні підходи до оцінки впливу тіньової економіки, на господарський комплекс регіону, концептуальні засади і сценарії мінімізації негативного впливу тіньового сектора на економіку регіону.

Кафедра є випусковою за чотирма спеціальностями:
0.51 "Економіка" за спеціалізаціями:
- Економіка підприємств;
- Фінанси, кредит і страхова справа;

0.56 "Міжнародні економічні відносини" за спеціалізаціями:
- Ринок цінних паперів і біржова справа;
- Готельно-ресторанний бізнес
0.71 "Облік і оподаткування"

0.76 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність"

Склад кафедри:
1. Головченко Олена Миколаївна - д.е.н., професор, зав. кафедри
2. Сухоруков Валентин Федорович - к.е.н., професор
3. Ананьєв Євген Петрович - к.е.н., доцент
4. Афонченкова Тетяна Миколаївна - к.е.н., доцент
5. Банасько Тетяна Миколаївна - к.е.н., доцент
6. Гладченко Лариса Ігорівна - к.е.н., доцент
7. Коршунов Володимир Сергійович - к.е.н., доцент
8. Степанова Катерина В'ячеславівна - к.е.н., доцент
9. Нестерова Катерина Сергіївна - к.е.н.
10. Щербата Марина Юріївна - к.е.н.
11. Бахчиванжи Людмила Анатоліївна - к.е.н., доцент
12. Гнилицька Лариса Володимирівна - д.е.н., професор
13. Зеркіна Оксана Олександрівна - ст. викладач
14. Гуманенко Наталія Володимирівна - ст. викладач
15. Маковейчук Ольга Вікторівна - викладач
 

Завідувач кафедри Коваленко М.П.
Коваленко М. П. доктор фізико-математичних наук, академік НАН України. У 1967 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 1983 захистив докторську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював на різних посадах в Одеському національному університеті. У 1985 році обраний завідувачем кафедри фізичної електроніки. У 1988-2002 р.р. - Перший проректор Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. З 2002 р працює в Міжнародному гуманітарному університеті, спочатку на посаді першого проректора, з 2004 р по 2011 р працював на посаді ректора. Під керівництвом Миколи Павловича проводився захист кандидатських і докторських дисертацій.

Заступник зав. каф. Менеджменту - к.е.н., доцент Мартинюк Олена Анатоліївна

Кафедра є випускаючою за двома спеціальностями:
0.73 "Менеджмент"
0.74 "Публічне управління і адміністрування"

за спеціалізаціями:
- Міжнародний і національний туризм;
- Арт-менеджмент;
- Менеджмент міжнародних компаній і корпорацій;
- Адміністративний менеджмент і митна справа.

Склад кафедри:

1. Коваленко Н.П. - Професор, доктор фізико-математичних наук
2. Деркач Т.В. - Доцент, кандидат географічних наук
3. Лебедєва Н.А. - Доцент, кандидат технічних наук
4. Розанцев А.А. - Доцент, кандидат військових наук
5. Степаненко Є.О. - Доцент, кандидат економічних наук
6. Кобилянська А.В. - кандидат економічних наук
7. Мартинюк Е.А. - кандидат економічних наук
8. Запорожец Е. Ф. – кандидат економічних наук, викладач
9. Курдибанська Н.Ф. - викладач
10. Назарук О.М. - викладач

Всі випускники-бакалаври спеціальностей кафедри можуть продовжити навчання в межах університету та отримати якісну підготовку за професіями, які користуються попитом на сучасному ринку праці і відповідають вимогам.
Висока якість навчання досягається за рахунок налагодженої роботи висококваліфікованих педагогічних кадрів кафедри. Співробітниками кафедри менеджменту було повністю розроблено методичне забезпечення навчального процесу відповідно до педагогічного навантаження  і освітніх стандартів спеціальностей. Також співробітники кафедри проводять активні наукові дослідження з різних тем, які стосуються питань управління інноваційним розвитком, розвитком регіонів, розвитком міжнародного і національного туризму, питань логістики та маркетингу. Багато уваги приділяється здійсненню міждисциплінарних досліджень. На кафедрі працює регулярний науковий семінар. За результатами наукової роботи публікуються наукові статті в провідних фахових виданнях, готується і активно реалізується випуск монографій, підручників і приймається участь в наукових конференціях на регулярній основі.
Співробітники кафедри проходять регулярне підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами на базі українських і закордонних університетів, міжнародних асоціацій. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес при викладанні лекційних курсів і практичних і лабораторних робіт.
Студенти також беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в студентських наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах робіт молодих вчених та олімпіадах, де підтверджують високий науковий рівень Міжнародного гуманітарного університету.
Студенти в рамках виконання дипломного проекту і протягом всього періоду навчання мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, а також за кордоном, що тільки підвищує рівень підготовки фахівців.

Завідувач кафедри - Гура Володимир Ігорович
Гура В.І. більше 15 років займається проблемами підвищення якості систем телекомунікацій, розробкою і розвитком корпоративних мережевих рішень, обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж, побудовою бездротових каналів зв'язку, проектуванням структурованих кабельних систем, розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, відновленням даних з різних носіїв, захисту інформації, програмуванням мікроконтролерів, розробкою вузлів і блоків радіоелектронної апаратури.

Кафедра є випускаючою за спеціальністю:
0.123 "Комп'ютерна інженерія"

Склад кафедри:
1. Гура Володимир Ігорович - к.т.н., доцент, зав. кафедри
2. Зайцев Дмитро Анатолійович - д.т.н., професор
3. Головань В'ячеслав Григорович - к.т.н., професор
4. Сергієнко Андрій Володимирович - к.т.н., доцент
5. Сергєєв Володимир Васильович - к.т.н., доцент
6. Єлховський Ігор Вікторович - викладач

Комп'ютерна інженерія - напрям, який об'єднує інформатику та комп'ютерні мережеві технології. Комп'ютерні інженери - це фахівці з комп'ютерних мереж і технологій. Комп'ютерні інженери, як правило, мають професійну підготовку в галузі мікроелектроніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп'ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп'ютерів і суперкомп'ютерів до кругового проектування. Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп'ютерних систем, але і на їх інтеграції.
План підготовки студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій; технологій локальних і корпоративних комп'ютерних мереж (Fast / GigabitEthernet, ATM, FDDI, FrameRelay, SONET / SDH, Internet / Intranet), включаючи принципи адміністрування; прикладних протоколів і сервісів INTERNET; сучасних операційних систем (WindowsServer, Linux, Solaris, FreeBSD), включаючи їх налаштування і адміністрування; CASE - технологій і засобів автоматизованого проектування (ERWin, BPWin, RationalRouse), розробка WEB-додатків, сучасні мови програмування (С / С + +, С #, PHP, Java) і платформи для розробки додатків (NET і Java EE).
Фахівці з Комп'ютерним систем та мереж займаються розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж.
На кафедрі працює доктор технічних наук, член інституту IEEE в США, професор Зайцев Дмитро Анатолійович і професор кафедри доктор технічних наук Михайлов Сергій Анатолійович є експертом Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU) в Швейцарії, обраний членом NauticalInstitute в Великобританії, є експертом Вищої атестаційної комісії України і експертом державної акредитаційної комісії, обраний академіком академії зв'язку України і академіком Міжнародної академії інформатизації.
Професорсько-викладацький склад кафедр утворюють професіонали з великим досвідом роботи, кваліфікація яких підтверджена вченими званнями та ступенями, почесними званнями.
Кафедра має в своєму розпорядженні спеціалізовані комп'ютерні лабораторії і лабораторію по обслуговуванню комп'ютерних систем і мереж, необхідне оснащення для візуального супроводу занять, бездротовий доступ до Інтернету мережі.
Висока професійна майстерність, значний практичний досвід викладачів кафедри забезпечують використання ними визнаних кращими світовими університетами методів навчання.
 

Завідувач кафедри - Гончарук Анатолій Григорович

Гончарук А.Г. доктор економічних наук, професор. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Формування механізму управління ефективністю діяльності підприємства (на прикладі харчової  промисловості). Опублікував більше 150 наукових і навчально-методичних праць, виданих в 18 країнах світу, з них: 8 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, понад 100 наукових статей. Лауреат Гранта Президента України для молодих вчених. Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу Journal of Applied Management and Investments (ISSN 2225-3467).

Він є дійсним членом:
- Міжнародної асоціації менеджменту ефективності (PMA)
- Міжнародної асоціації менеджменту харчового і агробізнесу (IFAMA);
- Редколегії фахового і міжнародних наукових журналів з менеджменту, економіки і бізнесу.

Заступник зав. каф. БАіКБ: д.т.н., проф. Рибак Анатолій Іванович

Кафедра є випускаючою за спеціальністю:
0.73 "Менеджмент"
за спеціалізаціями:
- Антикризове управління та корпоративна безпека;
- Бізнес-адміністрування
- Управління проектами та програмами.

 

Склад кафедри (9 викладачів):
1. Гончарук Анатолій Григорович - д.е.н., професор, зав. кафедри
1. Рибак Анатолій Іванович - д.т.н., професор, заст. зав. кафедри
2. Драчук Юрій Захарович – д.е.н., професор кафедри
3. Ращупкіна Валентина Микитівна – д.е.н., професор кафедри,
4. Шинкаренко Лариса Василівна – к.пед.н, ст. викладач
5. Лазарева Наталя Олегівна – асистент кафедри