Ларина Элина Викторовна – завідуюча кафедрою германських та східних мов

Кафедра германських та східних мов була створена 14.06.2012 р. наказом «Про створення кафедри германських та східних мов факультету лінгвістики та перекладу» . Порівняно з іншими підрозділами факультету Лінгвістики та перекладу кафедра германських та східних мов занадто молода. Проте високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу, серед яких випускники провідних європейських вузів, спеціалісти різних напрямків філології (порівняло-історичне і типологічне мовознавство, загальне мовознавство, мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії, германські мови), котрі отримали підвищення кваліфікації в Німеччині, Австрії, Китаї дозволяє з впевненістю сказати, що кафедра германських та східних мов сформувалася і посідає гідне місце у великій сім’ї Міжнародного гуманітарного університету.


Спеціалізація кафедри: німецька мова, китайська мова, арабська мова.
Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: практичний курс основної іноземної мови (німецька мова, китайська мова), практичний курс другої іноземної мови (німецька мова), практичний курс третьої іноземної мови (арабська мова), практичний курс перекладу з основної та другої іноземної мови (усний і письмовий), лінгвокраїнознавство, порівняльна типологія німецької та української мов, історія німецької мови, література німецькомовних країн, література східних мов, теоретична граматика східних мов, спецкурси, практикуми з перекладу (міжнародне право, туризм, технічний переклад, художній переклад).
Навчально-методичні комплекси, котрі розроблено кафедрою, включають соціокультурний компонент, який дозволяє вивчати й менталітет носіїв мови, що на сучасному етапі є головною вимогою щодо підготовки висококваліфікованих спеціалістів-лінгвістів різноманітних напрямків.
Пріоритетними науковими напрямками кафедри є типологічне і порівняльне мовознавство та діахронічне дослідження різних мов. Науковими працями аспірантів керують провідні фахівці: професор І.В.Ступак, професор В.Г.Таранець, доцент В.І.Рижих.
Кафедра германських та східних мов здійснює мовну підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів у сфері філології та перекладу. При кафедрі створено розмовний клуб із носіями німецької мови, працюють курси німецької мови для різного рівня мовної підготовки. Наші студенти продовжують навчання або проходять стажування в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Китаї.

Профессорсько-викладацький склад кафедри:

Ларина Элина Викторовна – завідуюча кафедрою германських та східних мов, кандидат філологічних наук (за спеціальністю 10.02.15 — Загальне мовознавство), доцент, член спеціалізованої вченої ради К 41.136.02
Ступак Інна Валер'янівна – декан факультету лінгвістики та перекладу, доктор філологічних наук (за спеціальністю 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), професор, Голова спеціалізованой вченої ради К 41.136.02
Пересада Ігор Валерійович – кандидат філологічних наук (за спеціальністю 10.02.04 - Германські мови), доцент
Рижих Володимир Іванович – кандидат філологічних наук (за спеціальністю 10.02.13 - Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії), доцент
Адамова Ганна Володимирівна – викладач кафедри германських та східних мов
Беляєва Анастасія Володимирівна — викладач кафедри германських та східних мов
Данілець Даніїл Олександрович — викладач, аспірант кафедри германських та східних мов: 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
Далте Ольга Юріївна – викладач кафедри германських та східних мов: 10.02.17 — Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
Кольцова Юлія Євгеніївна – викладач, аспірантка кафедри германських та східних мов: 10.02.17 — Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
Коренькова Олександра Андріївна — викладач, аспірантка кафедри германських та східних мов: 10.02.17 — Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство