Одеський медичний інститут і медичний коледж Міжнародного гуманітарного університету був створений в 2009 році під керівництвом Президента Міжнародного гуманітарного університету, народного депутата України, академіка Ківалова С. В.
У 2010 році Одеський Медичний Інститут отримав ліцензію на надання освітніх послуг з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста «Фармація», бакалавра «Фармація» і фахівця «Технологія парфумерно-косметичних засобів». В основу навчального процесу були покладені затверджені навчальні програми Міністерства освіти і науки України.
З  першого дня  і по теперішній час керівником ОМІ МГУ є  д. м. н., професор Пекліна Галіна Петрівна.
У 2012 році в медичний інститут і коледж були зараховані студенти зарубіжних країн, таких як: Молдова, Росія, Білорусь, Лівія, Конго, Єгипет, Туреччина, Сирія і Палестина.
Група викладачів інституту (В. А. Бачериков, В.О. Малиновський, В. Олійник, М.Г. Антипов, А. В. Висловух, А. Пахлеванзаде) досконало володіють англійською мовою, що дає можливість в  даний час проводити навчання студентів англійською мовою за спеціальностями «Фармація», «Стоматологія» та «Лабораторна діагностика».
Одеський медичний інститут і медичний коледж Міжнародного гуманітарного університету - одні з перших приватних вищих медичних навчальних закладів в Україні.
Необхідно відзначити, що в Медичному інституті та Університеті викладають відомі вчені, доктори наук і професори такі як: Пеклина Г. П., Зубкова Л. П., Колоденко С. А., Чумакова Ю. Р., Єршова-Бабенко, Зайцева К. Б., Алі Пахлеванзаде. Працюють викладачі, які мають  значний досвід – це кандидати наук, доценти: Антипов Н.Р., Волжина Т. С., Громада Н.В., Малиновський В. О., Бачериков В.А., Гордійчук Г. М., Тещук В. І., Хоменко Т. В., Овсієнко С. Л., Маркіна Е. Л., Мокієнко С. В., Олійник О. В., Серебряннікова Н.І., Панкова Л.О., Герасимов В.М. Також в інституті працює молодь – викладачі Висловух А. В., Зубілевич Т. Н., Коваленко І. Н., Астаф'єва А. М. та інші.  Їм продовжувати і розвивати традиції старшого покоління.
У медичному коледжі викладають і мають вищу атестаційну категорію такі викладачі, як: Маранц Е. А., Антонюк Н.А., Тищук Л. А., Хлівний С. А., Суслопарова С. К., Масловська Т. А.
Навчальний процес в інституті та коледжі здійснюється в різних формах навчання – лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота студентів згідно з навчальною програмою.
Багато уваги приділяють вчені інституту та коледжу підростаючому поколінню, передаючи свій науковий досвід і знання у проведенні дослідницької роботи, постановці дослідів і експериментів, обробці отриманих результатів, але головне – в умінні аналізувати і оцінювати отримані результати.
З 2012 року працює студентський науковий гурток, під керівництвом  д. м. н., професора Пекліної Г. П. і д. м. н., професора Зубкової Л. П., де студенти оволодівають важкою системою наукових знань.
Важливою складовою у навчанні студентів стали електронні комплекси з провідних дисциплін, які використовуються не тільки в якості лекційного матеріалу, але і для проведення практичних і лабораторних занять, при самостійному позааудиторному вивченні предметів, а також для підготовки до заліків та іспитів.
Зміст електронних навчальних методичних комплексів спрямований на формування необхідних знань та вмінь у студентів, з подальшим їх аналізом, з метою формування професійних умінь. Використання електронних навчально - методичних комплексів відкриває нові можливості в організації навчального процесу, а також дозволяє розвивати можливість самостійної роботи і наукових здібностей студента.
У 2013 році медичний інститут став розширюватися. Згідно з наказом № 316-А від 09.07.2013 року по МГУ «Про приєднання загальноуніверситетських кафедр міжнародного гуманітарного університету». У структуру Одеського медичного інституту та коледжу включена кафедра фізичного виховання. У складі кафедри працюють 3 викладачі з багаторічним стажем спортивної та педагогічної роботи: Каліберда Е. Р. – майстер спорту СРСР з фехтування, відмінник фізичної культури і спорту СРСР, відмінник освіти України; старший викладач Вишнев В.В. – кандидат у майстри спорту з сучасного п'ятиборства та підводного плавання; старший викладач Калініченко А. Н. – кандидат у майстри спорту з плавання.
Студенти медичного інституту та коледжу мають відмінні умови для реалізації своїх можливостей в області фізичної культури і спорту. Спортивна база НУ «ОЮА» та новий спортивний комплекс «Університет», створений у парковій зоні приморського узбережжя 8-ї станції Великого Фонтану, надані студентам Одеського медичного інституту та коледжу для проведення всіх форм навчальної, спортивної та оздоровчої діяльності.
В ОМІ видається науково-практичний журнал «Науковий вісник», серія «Медицина», який особливо користується увагою  аспірантів і здобувачів медичних вузів. Проводяться науково-практичні конференції до дня Фармацевта і до дня Стоматолога.
За період роботи ОМІ випущені 7 монографій (у 2011 році «Дерматовенерологія», Бочаров В.А. і співавтори; у 2012 році «Основи практичної косметології», Бочаров В. А. і співавтори; у 2013 році «Захист Вітчизни (медичні аспекти)» Пеклина Г. П. і співавтори) і т. і.
Яскравою подією для студентів медичного інституту та коледжу в 2013 році стало відкриття «Університетської аптеки».
Вимоги до сучасної тактики провізора в «Університетській аптеці» для студентів розроблені у вигляді ряду рекомендацій і представлені у вигляді алгоритму, який включає в себе:
- аналіз інструкцій лікарських і косметичних засобів спеціалістами відповідного профілю (професорсько – викладацький колектив ОМІ МГУ); необхідність такого додаткового аналізу продиктована багатьма обставинами – облік наявності супутньої патології у клієнтів косметологічного профілю та інших обслуговуваних контингентів осіб, виключення поліпрагмазії, облік новітніх наукових досягнень у фундаментальних та прикладних медико-біологічних науках і т. д.;
- аналіз препаратів спеціалістами з маркетингу та менеджменту з метою комплексного обліку фінансово-економічної сторони роботи аптеки та платоспроможності різних контингентів населення;
- контрольна перевірка якості окремих ліків і косметичних засобів сучасними лабораторними методами;
- надання юридично-правового консультування та регулювання можливих спірних ситуацій у практичній діяльності аптеки (профілактика конфліктів типу «постачальник- споживач» тощо). Згідно з навчальними планами особлива увага приділяється практичним навичкам. Створення «Університетської аптеки», де проходять практичні заняття з таких предметів, як: аптечна технологія, фармакологія, організація і економіка фармації, а також за деякими темами аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії,  що дало можливість розширити діапазон практичних навичок.
      Студенти ОМІ беруть активну участь не тільки у навчальній діяльності, але й у суспільно-культурному житті Вузу, активно відвідують музеї, екскурсії, беруть участь у ювілейних вечорах Одеських санаторіїв. Також студенти інституту та коледжу беруть участь у проведенні конкурсу «Міс МГУ». Медичний інститут у 2013 році представила студентка I курсу спеціальності «Стоматологія» К. Меньшикова, яка була відзначена нагородою «Міс епатаж».
Переддипломна практика студентів 3-го курсу
Медичного коледжу Одеського медичного інституту МГУ
      Проходження переддипломної практики студентами 3-го курсу Медичного коледжу Одеського медичного інституту МГУ відбувається згідно програми, затвердженої МОЗ України. Програма практики передбачає вивчення студентом організації діяльності аптеки.
Виробнича практика проводиться на базі аптек, закладів охорони здоров’я, різних організаційно-правових форм, що виготовляють і відпускають ліки за рецептами, продають готові лікувальні засоби, які дозволено відпускати без рецепта, лікувальні мінеральні води, перев' язувальні матеріали, предмети догляду за хворими та інші медичні вироби.
Виробнича практика є одним з важливих етапів практичної підготовки студентів і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності в галузі охорониз доров’я.
Перед початком проходження практики її керівники роз’яснюють студентам мету, завдання та вимоги до проходження практики, а також знайомлять їх з основами техніки безпеки та охорони праці.
Студентам-практикантам видаються необхідні документи — щоденник практики, робоча програма практики, план-графік проходження практики. До відома студентів доводиться також система звітності про проходження практики, а саме: щодо заповнення щоденника практики, підготовки письмового звіту та доповіді під час захисту практики. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми.
Студент протягом проходження практики повинен навчитись користуватись нормативною, довідковою та науковою літературою для вирішення професійних завдань, перевіряти i, якщо необхідно, виправляти разові та добові дози лікарських речовин списків А і Б, знати норми відпуску наркотичних та прирівнених до них речовин. Вміти приготувати за індивідуальними рецептами тверді, рідкі, м'які лікарські форми (порошки, розчини, мікстури, суспензії, емульсії, настої, відвари, ін'єкційні розчини, очні краплі тапримочки, лініменти, мазі, супозиторії) з урахуванням теоретичних основ аптечної технології ліків і вимог нормативних документів.
Проводити оцінку якості виготовленого препарату згідно з НТД, знати умови зберігання та виду упаковки з метою забезпечення стабільності лікарських форм.
Володіти комплексом заходів, що забезпечують дотримання санітарного режиму в аптечних установах, та здійснення контролю за асептичним приготуванням лікарських форм, правил охорони праці та техніки безпеки.
Гулько Олександра
Моя майбутня професія-фармацевт. Я її обрала, так як хочу допомогти людям позбутися від хвороб або зменшити їхні страждання. У сучасній медицині використовуються тисячі ліків. Фармацевту потрібні такі якості, як відповідальність, старанність, пунктуальність, добра увага та пам'ять.
Новаковська Ірина
Професія пов'язана з виготовленням і продажем препаратів, консультацією пацієнтів. Фармацевт – це людина, яка постійно знаходить знання протягом усього свого життя. Ця професія відкриває непогані перспективи – можна спробувати себе в області розробки нових препаратів або стати медичним представником. Тому вакансії фармацевтів не втрачають своєї популярності на ринку праці і залишаються стабільно затребуваними.
Куртева Валентіна
Фармацевт – це друга людина після лікаря, до якого ми звертаємося, коли у нас виникають проблеми зі здоров'ям.
Фармацевт працює з людьми і тому він повинен бути привітним, комунікабельним і відповідальним.
Труфкіна Ольга
Я обрала професію фармацевт, так як фармацевт – це фахівець у галузі виготовлення, дослідження та продажу ліків. Він знає, як діє ті чи інші таблетки, мікстури і порошки, і в яких дозах їх потрібно застосовувати при різних захворюваннях. Ця професія добре затребувана. Я хочу приносити користь людям. Ця професія вимагає знань з хімії, біології – тих предметів, які мені дуже подобаються. Фармацевт – це дуже захоплююча і пізнавальна професія, яка безпосередньо вимагає роботи з людьми.
Наніш Вікторія
Слово «фармацевт» має давньогрецьке походження, що в перекладі означає «даруючий зцілення і безпеку від хвороб». Тому фармацевт повинен мати величезний багаж знань по фармакології, фармакотерапії. Навчальний процес за спеціальністю «Фармацевт» дуже різноманітний і цікавий.
Крученкова Елена
Я вибрала цю професію, так як фармацевт – це фахівець, який повинен розбиратися в ліках, розуміти, де хороші ліки, а де підробка. Фармацевт повинен знати такі науки, як хімія, біологія, анатомія, фармацевтична хімія та інші, які я дуже люблю. Наша професія вимагає постійного оновлення знань.
Філіпенкова Анастасія
Моя мрія – стати фармацевтом. Мені подобається допомагати людям. Це досить складна професія, але дуже цікава. Фармацевт повинен бути дуже грамотною і освіченою людиною і добре знати свою справу, адже в його руках життя сотні людей.
23 мая студенти третього курсу Медичного колледжу подарували  учбовому закладу, де вони провчились три роки, підручники та навчальні посібники з різноманітних дисциплін. Це було  рішення всього колективу. Придбані ними книги, були передані у бібліотеку МГУ:  - «Избранные вопросы общей и клинической фармакологии с медицинской рецептурой». Г.П. Пеклина, Н.Г. Антипов и др., Одесса, 2015; - «Практикум по биофармации». А.И Тихонов и др., Харьков, 2013; - «Дерматология». А.Г. Башура, Г.П. Пеклина, В.Ф.Черемисина. Харьков, 2014; - «Практикум з аптечної технології ліків». О.І. Тихонов, С.О. Тихонова, Харьків, 2014.