Директор медичного коледжу Одеського медичного інституту МГУ доцент, к.мед.н. Кірічек О.В. з випускниками 2017 року


Медичний коледж Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету був створений в 2009 році, директором медичного коледжу  була призначена доктор медичних наук, професор Пекліна Г. П., яка сформувала професійний колектив викладачів. Коледж має в своєму розпорядженні сучасну навчально-методичну та матеріальну базу, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який забезпечує проведення навчального процесу на високому рівні. Головним напрямком діяльності є якісна підготовка молодших спеціалістів середньої ланки фармації. Підготовка молодших спеціалістів за обраним напрямом і спеціальністю забезпечується професорсько-викладацьким складом інституту.
У медичному коледжі працюють викладачі хімії – Маранц Емілія Аркадіївна, біології – Антонюк Надія Онисимівна, математики - Зубілевич Тамара Миколаївна, історії України – Овсієнко Станіслав Леонідович, які мають вищу атестаційну категорію.
Допомагають у навчальному процесі викладачі інших структурних підрозділів Міжнародного гуманітарного університету – Горицька Е.В., Березинська Е.В., Масловська Т.О., Шарапановська Ю.В.
У 2010 році відбувся перший набір студентів медичного коледжу на 1 курс (на базі базової середньої освіти) і на 2 курс (на базі повної середньої освіти) за фахом: «Фармація». У 2012 році вже відбувся перший випуск молодших спеціалістів зі спеціальності «Фармація».
C 2017 року директором медичного коледжу призначений Киричек Олексій Вікторович – доцент кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту.
На сьогоднішній день Медичний коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів для всієї фармацевтичної галузі за фахом «фармація» (кваліфікація «фармацевт»). Для отримання престижної освіти в медичному коледжі Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету до нас на навчання з'їжджаються юнаки та дівчата з усієї України.
Ми прагнемо до впровадження європейських стандартів в процесі навчання. Це передбачає уніфікацію освіти, впровадження сучасних прогресивних методів і тим самим підвищення загальноосвітнього рівня наших випускників. Перехід до рейтинговою системою стимулює студентів до самостійної роботи і високої мотивації навчання.
Програма навчання студентів медичного коледжу відповідає вимогам, пред'явленим до навчальних програм Міністерства освіти і науки, і узгоджена з Міністерством охорони здоров'я України. Це цілий комплекс загальноприйнятих дисциплін (філософія, культурологія, основи правознавства та т. Д.), предмети базових знань та професійної підготовки. Особливу увагу приділено різних розділів хімії, яка є базисною основою знань фармацевта. Професійна підготовка цікава і різноманітна. Торкається всіх сторін фармацевтичної науки і виробництва лікарських засобів.
Особливістю навчання в медичному коледжі є поєднання навчання і виховання, яке забезпечується комплексним підходом і реалізується через роботу педагогічного високопрофесійного колективу.
Підготовка молодших спеціалістів в медичному коледжі спрямована на забезпечення соціального замовлення суспільства у відповідності з тими процесами, які відбуваються в Україні, - відтворення виробничих сил і розвитку культури суспільства


Студенти медичного коледжу під час лекціїЗавідувач кафедри загальної стоматології, головний лікар університетської стоматологічної поліклініки професор, д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України Чулак Л.Д.

Кафедру загальної стоматології Одеського медичного інституту створено у 2013 році. Першою завідуючою кафедри була професор, доктор медичних наук Зубкова Людмила Петрівна.
Зубкова Л.П. отримала вищу освіту на стоматологічному факультеті Одеського медичного інституту ім.Пирогова.Після закінчення вузу з 1966 по 1977 рр.працювала лікарем-ортодонтом у місті Макіївка Донецької області.З 1977 по 1980 рр.виконувала обов'язки наукового співробітника Одеського науково-дослідного інституту стоматології.У 1981р. під керівництвом заслуженого діяча науки, д. мед. наук, проф. Ф. Я.Хорошилкіної захистила кандидатську дисертацію на тему«Макродентія. Методи діагностики та лікування».З 1980 по 1987 рр.працювала асистентом, а з 1987 по 1996 рр.- доцентом кафедри ортопедичної стоматології Одеського медичного інституту ім.Пирогова.У 1998-2002 рр. Людмила Зубкова обіймала посаду завідувача кафедри загальної стоматології факультету післядипломної освіти Одеського державного медичного університету.У 1998 р.захистила докторську дисертацію на тему «Глибокий і відкритий прикус у дітей, підлітків і дорослих.Методи діагностики та лікування».З 2002 р.- провідний науковий співробітник Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, куратор стоматологічної служби санаторно-курортних установ України.З 2013 р. по 2016 р.- завідувачка кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету.
Основні наукові праці: «Лікувально-профілактичні заходи в ортодонтії», «Лікувально-профілактичні заходи в ортодонтії», навчальний посібник для студентів «Діагностика в стоматологічній практиці стану здоров'я щодо змін в біоенергетиці організму пацієнтів з зубощелепної аномаліями »,« Застосування мінеральних вод в стоматології»,« Комплексна реабілітація дітей з туберкульозною інтоксикацією і захворювання органів дихання»,«Лікувальні грязі в стоматології», «Стандарти надання стоматологічної допомоги в Україні, а також в санаторно-курортній системі країни»та ін. Є автором 340 публікацій, двох монографій та 13 методичних рекомендацій.


Консультація професора Чулака Л.Д. в новій стоматологічній поліклініці. Асистують доценти Ковшар І. П. (зліва), Кірічек О.В. (справа)

З 2016 року кафедру очолив професор,д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України Чулак Леонід Дмитрович. Після закінчення в 1978році Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова та проходження інтернатури за спеціальністю «стоматологія» працював в практичній охороні здоров’я – в міській стоматологічній поліклініці № 20 м. Одеси лікарем-стоматологом терапевтом. З 1982 р. – асистент кафедри хірургічної стоматології Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова; у 1986 році став працювати асистентом кафедри ортопедичної стоматології вказаного навчального закладу, з 1992 р. - доцент; з 1998 р. займає посаду професора кафедри, а з 1999 р. по цей час - завідувач кафедри ортопедичної стоматології Одеського державного медичного університету. Захистив дисертації: кандидатську - в 1983 р., докторську - в 1996 р. Протягом 8років (1998- 2006) Л.Д. Чулак обирається деканом стоматологічного факультету Одеського державного медичного університету. 
В 2002 році при безпосередній участі була побудована та організована перша в Україні сучасна університетська стоматологічна поліклініка, яку в якості головного лікаря професор Чулак Л.Д. очолював з 2002 до 2016 рр.  Під керівництвом професора Л.Д. Чулакав 2003 році вперше в Україні була відкрита Клініка сімейної стоматології.
Проф. Чулак Л.Д. плідно поєднує діяльність науковця та лікаря-стоматолога, організатора охорони здоров'я. Його новітні розробки біоінертного протезування постійно впроваджуються у практику охорони здоров'я. Сумісно з вченими хіміками розроблено і впроваджено в медичну практику біоінертне покриття зубних протезів фторопластом-3. Ним особисто запропоновано нову методику виготовлення мікропротезів, впроваджено українську систему імплантації, розроблено комплекс стоматологічних тренажерів, які носять ім'я професора. Останні роки науковим напрямком роботи професора Чулака Л.Д. є Профілактика і лікування захворювань ротової порожнини з використанням сучасних форм амарантової оліїю
Наукові праці Чулака Л.Д. є значним внеском в розвиток вітчизняної та світової медицини. Він є автором трьох навчальних посібників. Видані ним три монографії, 10 методичних рекомендації присвячені актуальним питанням ортопедичної стоматології. Ним опубліковано понад 130 наукових праць, отримано 56 патентів на винаходи. Він є автором національного підручника з Пропедевтики ортопедичної стоматології. Чулаком Л. Д. розробляються актуальні проблеми ортопедичної стоматології, впроваджуються в медичну практику нові методи діагностики та ортопедичного лікування основних патологій зубощелепної системи. Він досконально володіє технікою найбільш складних маніпуляцій в ортопедичній стоматології, широко впроваджує останні роки найсучасніші методи протезування: за допомогою дентальних імплантатів та безметалеву систему керамічного мікропротезування. Щоденно веде лікувально-діагностичну роботу в стоматологічній поліклініці Одеського державного медичного університету, яка під його керівництвом у 2008 році отримала вищу атестаційну категорію. Професором Чулаком Л.Д. власноруч запротезовано понад 2 тисяч пацієнтів, щорічно консультує більш 1000 хворих з м. Одеси і районів області, серед яких більша частина зі складними та проблемними патологіями щелепо-лицьової області.
Проф. Чулак Л.Д.  є членом спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, членом редакційних рад 3 провідних спеціалізованих наукових видань в Україні та за кордоном. Під його керівництвом підготовлено 18 кандидатів медичних наук, 2 доктора медичних наук, підготовлено 21 фахівець вищої кваліфікації для іноземних держав.
Проф. Чулак Л.Д. є блискучим лектором і в повсякденній роботі є прикладом високої культури, етики та деонтологічної толерантності.
Професор Чулак Л.Д. є засновником створення університетських стоматологічних клінік в Україні. Під його керівництвом та безпосереднім керівництвом створена університетська стоматологічна клініка МГУ та реконструктованакафедра загальної стоматології медичного інституту МГУ.
За багаторічну наукову діяльність і участь у медичній практиці проф. Чулак Л.Д. неодноразово заохочувався МОЗ України, керівництвом міста, області та університету, має дві почесні відзнаки губернатора Одеської області.
Співробітниками кафедри також є ряд доцентів. Серед них - Кірічек Олексій Вікторович – директор медичного коледжа та доцент кафедри загальної стоматології з 2016 року.  В грудні 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і обґрунтування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на збереження тканин альвеолярного відростка щелеп після видалення зубів». Автор 8 статей, 3 патентів на винахід.
Максименко Павло Володимирович – доцент кафедри загальної стоматології з 2016 року. У 2013  році захистив кандидатську  роботу на тему «Удосконаленнядіагностики й виборуортопедичноголікуваннядефектівзубнихрядів в осіб з захворюваннями пародонту». Є автором 11 статей, 18 навчально-методичних розробок до практичних занять|посібник|.
Чулак Ольга Леонідівна  - доцент кафедри загальної стоматології з 2016 року. Захистила кандидатську дисертацію у 2013 році на тему: «Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота після проведення косметичних реставраційних робіт у фронтальнійділянці зубного ряду». Стаж практичної роботи лікаря стоматолога складає 10 років. Працює з англомовними студентами.
Заградська Олена Леонідівна – доцент кафедри загальної стоматології з 2017 року. В 2011 році захистила дисертацію на здобуттянауковогоступеню кандидата медичних наук «Диференційнийпідхідщодопрофилактицізагостреньхроничного кандидозу слизовоїоболонкипорожнини рота».
Ковшар Ігор Леонідович - доцент кафедри загальної стоматології з 2017 року. З вересня 2011 року асистент кафедри ортодонтії ОНМедУ. З грудня 2015 року головний лікар багатофахової клініки «Катрін-лайф», лікар стоматолог-ортопед клініки «Містер Смайл». Ковшар І.П. проводить теоретичні та практичні заняття зі студентами 3 – 5 курсів стоматологічного факультету та лікарями-інтернами. З грудня 2013 року активно співпрацює з компанією 3М Україна, проводить за її замовленням лекційні заходи та практичні навчання по всій території України та закордоном (Білорусь, Грузія, Казахстан) для лікарів стоматологів.                               

Лікарі-інтерни за роботою

На сьогодні кафедра суттєво розширює науково-практичну базу, створюються стоматологічні центри, кабінети, які активно використовуються у навчальному процесі. Студенти стоматологічної спеціальності під керівництвом провідних фахівців кафедри набувають найкращого досвіду та широко залучаються до проведення профілактичних оглядів та надання консультативної допомоги населенню м. Одеси.
Створені центри обладнані найсучаснішою стоматологічною технікою, що дозволяє впроваджувати у навчальний процес передові підходи до лікування захворювань зубощелепної ділянки.


Завідувач кафедри медичної хімії та біології доцент Бачеріков В.А. в оточенні співробітників кафедри (зліва-направо: Маліновський В.О., Сочинська Т.В., Кісіль С.М., Венгер А.М., Маркіна Е.Л., Маранц Е.А., Самбурський С.Е.)

Кафедра медичної хімії та біології була створена у 2015 році на базі хімічних, біологічних та технологічних дисциплін для студентів спеціальностей "Фармація", "Технологія парфюмерно-косметичних засобів" та "Стоматологія". До складу кафедри увійшли викладачі хімії, біології та технологічних дисциплін кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту. Завідувачем кафедри було призначено кандидата хімічних наук, доцента В. А. Бачерікова.
Створення кафедри надало нового імпульсу у розвитку учбової, викладацької,організаційно-методичній роботі і науково-дослідницької діяльності у царині хімії, біології та пов’язаних з ними, а також з фармацією та косметологією технологічних дисциплін.
Доценти та викладачі викладають такі хімічні дисципліни, як загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, біологічні дисципліни, такі як медична біологія, фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, фізіологія, патологічна фізіологія, патоморфологія, біологічна фізика, медична та біологічна фізика, фізичні методи аналізу та метрологія, суто фармацевтичні та косметологічні дисципліни, такі як технологія ліків, аптечна технологія лікарських засобів, клінічна фармація, промислова технологія лікарських засобів,технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва, трихологія, дерматологія, венерологія, аромологія, косметологія,клінічна косметологія, апаратна косметологія,епідеміологія,манікюр, педикюр, візаж та декілька інших практичних дисциплін. Викладачами кафедри регулярно оновлюються робочі навчальні програми, методичні вказівки та посібники для самостійної роботи студентів.
Викладання базових дисциплін ведеться на кафедрі трьома мовами: українською, російською та англійською (для іноземних громадян).На кафедрі постійно працює науково-студентський гурток, в якому студенти розширюють хімічні та біологічні знання та розв’язують прикладні завдання.


Президент МГУ академік Ківалов С.В., ректор МГУ професор Крижановський А.Ф. та завідувач кафедри медичної хімії та біології Бачеріков В.А. оглядають ново створену хімічну лабораторію Одеського медичного інституту МГУ (березень 2017 року)

У 2016 році на кафедрі, завдяки подарованому одеським заводом "Біостимулятор" фізичному і хімічному обладнанню, була влаштована невелика лабораторія. Були отримані ряд цінних для учбового процесу інструментів, серед яких УФ-спектрофотометр, поляриметр, рефрактометр, колориметр, технічні ваги, муфельна піч, сушильна шафа, мішалки та ін. Лабораторія також забезпечена мінімумом лабораторної посуди, необхідної для проведення деяких простих аналітичних експериментів. У цій лабораторії вже можливо проводити та проводяться деякі простіші та нескладні демонстраційні хімічні експерименти та лабораторні роботи з курсів загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної, органічної, фармацевтичної та біологічної хімії, біології та інших дисциплін, ознайомити студентів з елементарними навичками експериментальної роботи та з обладнанням лабораторії. Колектив кафедри у подальшому планує розширити лабораторні заняття і експериментальну роботу та продовжує підготовку відповідних методичних вказівок.
Для ефективного навчального процесу і міцного засвоєння навчального матеріалу викладачі кафедри широко застосовують традиційні та сучасні технічні засоби навчання, такі як комп’ютерні презентації, відеофільми, комп’ютерне тестування, і под. Для цього кафедра має декілька проекторів, використовуються комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії з екраном, телевізором, навчальними посібниками, таблицями, плакатами, тощо. На кафедрі зібрана та постійно оновлюється колекція електронних довідників, посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, задачників, відеороликів, презентацій по таким дисциплінам як неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,біологія та її підрозділи.
У штаті кафедри чотири доценти, к.х.н. В.А. Бачеріков, к.б.н. А. М. Венгер, к.х.н. Е. Л. Маркіна, к.х.н. С. Н. Самбурський,професор, д.вет. н. М. М. Брошков, викладачі С. М. Кісіль, Е. А. Маранц.
Кафедральні навчальні дисципліни також викладають позаштатно провідні викладачі та спеціалісти МГУ та інших вузів міста Одеси, з яких(2016-2017 навч. рік) два професори (доктори медичних наук), сім доцентів (кандидати хімічних та медичних наук), три викладача (без вченого ступеня).
Наукові інтереси дослідників кафедри зосереджені в сферах загальної органічної хімії і органічного синтезу, стереохімії органічних сполук, медичної хімії, супрамолекулярної хімії, термодинаміка і кінетика хімічних процесів та фазових перетворень,біоінформатика, молекулярна біологія, еволюційна генетика,біоінформаційні моделі у медицині та фармації, методичних аспектах викладання хімічних та біологічних дисциплін.У 2015-17 роках науковцями кафедри опубліковано близько 30 наукових статей та доповідей, у тому числі у престижних та визнаних зарубіжних виданнях, та у збірках МГУ.
Викладачі кафедри медичної хімії та біології, разом з співробітниками інших кафедр Одеського медичного інституту щорічно приймають участь у організації та роботі конференцій МГУ та конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», яка традиційно відкривається до Дня Фармацевта у наприкінці вересня.
Студенти, які навчаються у коледжі та Одеському медичному інституті приймають активну участь у студентський науковій роботі. З моменту створення кафедри студенти під керівництвом викладачів кафедри підготували та виступили з близько двадцятьма науковими доповідями на наукових конференціях МГУ. Найбільш активно керівництво науковою роботою студентів проводить доцент, канд. хім. наук Е. Л. Маркіна. Доцент, канд. біол. наук А. М. Венгер, один з провідних перспективних молодих вчених кафедри, брав участь в конкурсі "Твій Agrostart-up" від компанії "Сварог Вест Груп", від неї ж отримав грант на дослідження ДНК сої, а також переміг у конкурсі молодих дослідників "AgroTalks", що проводиться компанією AgroChallenge (2016).
Додатково до залучення до дослідницької роботи, та з ціллю надання студентам більше практичних навичок, викладач С. М. Кісіль організував курс практичних занять безпосередньо на декількох підприємствах та наукових установах міста Одеси.
Співробітники кафедри докладають зусилля для встановлення та підтримки своїх відносин з науковими товариствами, у тому числі в інших країнах. Доцент В. А. Бачеріков є рецензентом міжнародних видань Chemistryand Biodiversity та Chemistry Select, приймає участь у роботі міжнародних спільнот Research Gate, Academia.edu, TheScience Advisory Board, доцент А. М. Венгер є член Українського товариства генетиків і селекціонерів, Європейського товариства вивчення селекції рослин (European Association for Researchon PlantBreeding, EUCARPIA).

Студенти-іноземці під час перерви


Завідуючий кафедрою, кандидат хімічних наук, доцент ВалерійАнатолійович Бачеріков,в 1978 р. закінчивОдеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Хімія». З 1976 по 2001 рік працював у Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України, проводив наукові дослідженняу царині органічного синтезу та стереохімії гетероциклічних сполук та каліксаренівпід керівництвом професора А. І. Греня, пройшовши путь від лаборанта до старшого наукового співробітника. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію "Синтез і вивчення стереохімії алкілзаміщених 1,3,2-дітіо- і 1,3,2-оксатіоборінанів", у 2001 р отримав вчене звання старшого наукового співробітника. У 2000 році отримав грант від ДААД (Германія) на проведення короткочасного наукового візиту та проведення дослідження по синтезу та комп'ютерному моделюванні каліксаренів на кафедрі Органичної хімії I, Університетм. Ульм. У 2001-2002 роках стажувався у Інституті Хімії Академії Сініка (м. Таіпей, Республіка Китай) з хімії вуглеводнів, у 2002-2006 роках стажувався у Інституті Біомедичних Наук Академії Сінікапід керівництвом професора Т.-Л. Су змедичній хімії та біологічній активності протиракових препаратів. У 2006-2009 роках стажувався на кафедрі Медичної хімії Університету Міссісіпі (США)під керівництвом професора М. Ейвері по медичній хімії та біологічній активності протималярійних антибіотиків.У МГУ працює з 2012 року та викладає курси загальної, неорганічної, органічної, медичної, біологічної, фізичної, колоїдної, фармацевтичної та токсикологічної хімії, у тому числі англійською мовою для іноземних студентів.
К. х. н. В. А. Бачеріков є автором більше 60 друкованих праць у провідних академічних виданнях та 3 авторських свідоцтв, йогонаукові інтереси зосереджені в сферах загальної органічної хімії і органічного синтезу, медичної хімії, стереохімії органічних сполук, супрамолекулярної хімії. Він приділяє велику увагу поліпшенню матеріальної бази кафедри, виконанню наукових досліджень, активізації навчально-методичної роботи, вирішенню кадрових питань, створенню здорового психологічного клімату в колективі.

Кафедра загально-медичних наук створена у січні 2017 року.
Кафедра здійснює підготовку фахівців фармації, косметології та стоматології з теоретичних та клінічних дисциплін. На кафедрі викладаються біологія з основами генетики, основи мікробіології, сучасні проблеми молекулярної біології, мікробіологія з основами імунології, клінічна імунологія, нормальна та патологічна фізіологія, загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією), невропатологія, хірургія, акушерство та гінекологія, оториноларингологія, офтальмологія, фтизіатрія, онкологія, радіологія, фізична реабілітація та спортивна медицина, фізичне виховання.
Клінічними базами кафедри є провідні медичні установи м. Одеси:Військово-медичний клінічний центр Південного регіону МОУ, ДЗ «Дорожня лікарня ДП «Одеська залізниця», міська клінічна лікарня № 10,  багатопрофільні санаторії «Біла Акація» та «Аркадія».

Завідувач кафедри загально-медичних наук
професор, д.мед.н., професор Романчук О.П.

З часу створення кафедру очолює доктор медичних наук, професор Романчук Олександр Петрович. До складу співробітників кафедри входять професор Ульянов В. О. доктор медичних наук, доцент Маліновський Володимир Олександрович, к.мед.н., доцент Сочинська Тетяна Василівна, к. мед. н., доцент Бондарєв Ігор Іванович, к. мед. н., доцент Абдул Раззак Кітаза, к. мед. н., доцент Мавед Олена Олегівна, старший викладач Каліберда Олег Григорович, а також провідні клініцисти м. Одеси, серед яких завідувач відділенням неврології міської клінічної лікарні № 10 к.мед.н., доцент Скоробреха В’ячеслав Захарович, лікар-хірург дорожньої лікарні, к.мед.н., доцент Малярчук Микола Кузьмич, лікар-оториноларинголог Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, к.мед.н., доцент Петрук Любов Геннадіївна, завідувач відділенням хірургії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, підполковник медичної служби Єнін Роман Вікторович.
Викладацький потенціал кафедри підтримується суттєвими науковими здобутками співробітників.
Маліновський В.О. після захисту кандидатської дисертації у 1990 році був запрошений для проведення дослідницької роботи до США: спочатку у Державний університет штату Айова (м. Аймс), а потім до Медичного інституту університету Маямі (м. Маямі),де виконував низку фундаментальних наукових досліджень і практичних робіт звивчення гідроперекисів холестерину у розвитку атеросклерозу, займався клонуванням галактозилтрансферазіінгібіторів металопротеаз, розробляв методи виділення й очищення коллагена з зметою отримання островків Лангерганса з донорських підшлункових залоз для трансплантаціїі лікування хворих на цукровий діабет. Володіє низкою сучасних методик дослідження епігенетичних змін у організмі людини.Нещодавно пройшов стажування в американській біотехнологічній компанії «АкронБіотех», афільованій з Атлантичним університетом Флоріди (м. Бока-Ратон). З 2012 року працює в ОМІ МГУ. Є автором 43 друкованих праць у провідних наукових виданнях.
Сочинська Т.В. пройшла наукову школу у Одеському державному медичному університеті, де вивчала патофізіологічні механізми впливу надмірних фізичних навантажень на організм людини. Після захисту дисертації у 1995 р. працювала в Одеському державному медичному університеті, Одеському національному економічному університеті, Одеському національному політехнічному університеті, де продовжила низку досліджень з вивчення механізмів впливу різних факторів зовнішнього середовища на організм людини. З 2015 року працює у ОМІ МГУ. Є автором більше 60 наукових праць та методичних розробок.
Старший викладач кафедри Каліберда О.Г. працює в університеті з 2003 року, є знаним фахівцем у галузі фізичного виховання – Відмінником фізичної культури та спорту СРСР, Відмінником освіти України, нагороджений Почесними грамотами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та голови Одеської обласної державної адміністрації. Спортивні здобутки, а Олег Григорович є майстром спорту СРСР з фехтування, Чемпіоном  СРСР, Чемпіоном Спартакіади України, дворазовим чемпіоном України, володарем Кубку України, переможцем та призером міжнародних змагань у складі збірної команди України, а також величезний досвід керівника різних підрозділів, а саме заступника голови Комітету з фізичної культури та спорту Одеського міськвиконкому, завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Одеського національного політехнічного університету, Одеської національної юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету, дозволяютьйому широко впроваджувати в систему фізичного виховання сучасні методикитренування, оздоровлення та рекреації студентської молоді з використанням інноваційних підходів. За його авторства опубліковано близько 30 наукових та науково-медичних праць. Не дивлячись на тимчасові труднощі у галузі, Олег Григорович активно продовжує популяризувати активний спосіб життя серед студентів та викладачів Міжнародного гуманітарного університету, а також готувати спортсменів високого класу.
Учасник бойових дій, лікар вищої категорії Скоробреха В’ячеслав Захарович пройшов тернистий шлях становлення висококваліфікованого фахівця з невропатології, починаючи з посади фельдшера у підрозділі зенітно-ракетних військ СРСР до посади начальника відділення невропатології 411-го окружного госпіталю та головного невропатолога Одеського військового округу. З 2000 року працює на посаді завідувача неврологічного відділення міської клінічної лікарні №10. В той же час, накопичений значний досвід спонукав В’ячеслава Захаровича розпочати науковий шлях, логічно продовжений у 2005 році виконанням дисертаційного дослідження на тему: «Діагностика рухових конверсійних розладівіїх реабілітація у осіб молодого віку», присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук та присвоєнням вченого звання доцента. На сьогодні Скоробреха В.З. приймає активну участь у підготовці лікарів невропатологів. Він є автором більше 20 наукових праць, опублікованих у провідних виданнях України. Приймає активну участь в науково-практичних конференціях, семінарах, курсах, що проводяться як в м. Одесі, так і в інших містах України, і за кордоном. Нагороджений медаллю «За відвагу».
Малярчук Микола Кузьмич, к.мед.н., доцент,досвідчений практикуючий ортопед-травматолог, який впровадив нові методи лікування хворих на остеомієліт та іншу кісткову патологію. Тривалий час працював асистентом кафедри хірургії, ортопедії та травматології дитячого віку Одеського державного медичного університету. У подальшому працюючи на посаді хірурга міської клінічної лікарні № 1 запровадив стаціонар «Одного дня», де опрацював нові ощадливі оперативні втручання. На сьогодні Микола Кузьмич працює хірургом на базі ДЗ «Дорожня лікарня ДП «Одеська залізниця», спроваджує нові методи оперативних втручань. Є автором близько30наукових публікацій, 6 патентів СРСР та України на винаходи та корисні моделі , більше 60 раціоналізаторських пропозицій.Працює в університеті з 2016 року.
Петрук Любов Геннадіївна досвідчений лікар-хірург клініки оториноларингології Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів з  2013року та Асоціації ларингологів України – з 2014 року. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Сенсоневральні та гемодинамічні порушення у хворих з акутравмою». Є автором понад 40 наукових статей у провідних наукових виданнях України, на сьогодні приймає активну участь у розробці протоколів надання медичної допомоги постраждалим в зоні проведення АТО.
Єнін Роман Вікторович, підполковник медичної служби, хірург вищої категорії. Після закінчення у 2008 році Української військово-медичної Академії пройшов шлях від ординатора відділення невідкладної хірургії, старшого ординатора клініки колопроктології, начальника відділення невідкладної хірургії до начальника клініки колопроктології. Є членом європейської асоціації ендоскопічних хірургів (EAES) та української асоціації хірургів. З 2014 року приймає участь у медичному забезпеченні антитерористичної операції на сході України. Нагороджений медалями та відзнаками МО України та громадських організацій.Розробляє відео-ендоскопічні технології діагностики та хірургічного лікування поранених з бойовою травмою черева. Є автором 26 публікацій у провідних наукових виданнях.
Завідувач кафедри Романчук О.П. є лікарем вищої категорії з лікувальної фізкультури та спортивної медицини та відомим в Україні фахівцем з питань дослідження здоров’я людини та впливу фізичних навантажень на організм здорової і хворої людини, що підкріплено багаторічною співпрацею з реабілітаційними установами та спортивними організаціями м. Одеси та України. Серед останніх можна згадати Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова, центр реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» ім. Б.Д. Литвака, НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, ФК «Чорноморець» (Одеса), КНТ «Буревісник» (Одеса), національну збірну команду України з боксу та паралімпійську збірну України з баскетболу. З 2007 року Романчук О.П. є членом Асоціації фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури України, з 2012 –InternationalFederationofSportsMedicine, з 2013 –EuropeanAcademyofnaturalhistory (Edinburg), з 2015 –EuropeanCollegeofSportScience (Köln).Входить до редакційної колегії наукових журналів «Internationaljournalofappliedandfundamentalresearch» (Germany) та «PhysicalEducation, Sport, KinesitherapyResearchJournal» (Bulgaria), а також до складу спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій зі спеціальності 14.01.24 – «лікувальна фізкультура та спортивна медицина» та 13.00.03 – «корекційна педагогіка»,є автором більше 500 публікацій, з них близько 300 у наукових виданнях України, Білорусі, Росії, США та Польщі, 8 монографій, 14 патентів України на винаходи та корисні моделі, 2 авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.За значний внесок у науку Романчук О.П. був нагороджений грамотами Одеського управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації (2008), Південного наукового центру НАН і МОНМС України (2011), Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2013).


Заняття з Анатомії людини проводить доцент РомановськийО.Є.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням навчально-педагогічного процесу, впроваджує новітні технології навчання.
Активну участь у роботі наукового гуртка кафедри та підготовці студентів до науково-практичних конференцій приймають д.мед.н., професор Романчук О.П., к.б.н., доцент Маліновський В.О., старший викладач Каліберда О.Г.


Практичні заняття з гістології, цитології та ембріології


Лабораторний практикум у студентів 1-го курсу спеціальності 221 Стоматологія


Завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології
професор, д.мед.н. Пекліна Г.П.

З перших днів створення кафедри загальної та клінічної фармакології нею керує доктор медичних наук, професор Пекліна Галина Петрівна. У 1972 році закінчила Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Далі було навчання в аспірантурі Леніградского санітарно-гігієнічного інституту на кафедрі факультетської терапії під керівництвом д.м.н., професора Шулутко Б.І., яка завершилася захистом кандидатської дисертації в 1980 році у Спеціалізованій Раді Інституту Ревматизму АМН СРСР в м. Москві на тему: «Использование функциональных и морфологических методов исследования для выявления ранних поражений почек при ревматоидном артрите и их динамика при применении парафенилизобутил-пропионовой кислоты».З 1984 по 1997 рік працювала в Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова, а потім після його перейменування в Одеський медичний університет спочатку асистентом, потім доцентом і завідувачем кафедри внутрішніх хвороб №2 факультету удосконалення лікарів, деканом цього факультету.
У 1990 році після заочної докторантури захистила докторську дисертацію на тему: «Влияние нестероидных противовоспалительных средств на почки»в Спеціалізованій Раді 2-го Московського Ордена Леніна медичного інституту. У 1990 році отримала звання професора по кафедрі внутрішніх хвороб.
Науковий напрямок - внутрішні хвороби, клінічна фармакологія. Автор 268 публікацій, восьми винаходів та восьми раціоналізаторських пропозицій.
Основу педагогічного складу кафедри складають доценти і кандидати наук.
Антіпов Микола Григорович, кандидат медичних наук, доцент, після закінчення аспірантури на кафедрі фармакології Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова та захисту кандидатської дисертації «Данные о токсикодинамике гидразина и лечебном влиянии нового производного никотиновой кислоты – никотиноил-dl-метионина – при гидразиновой интоксикации» в 1972 році, займається педагогічною діяльністю протягом 45 років, автор 35 науково-методичних робіт, а також двох авторських свідоцтв.
Згодом до складу кафедри увійшли Хоменко Т.В. і Мокієнко С.В.
Хоменко Тетяна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, близько 30 років пропрацювала в Кишинівському медичному університеті, захистила кандидатську дисертацію в 1980 році на тему: «Изучение кукурбитацинов и селекция огурца на отсутствие горечи», автор 48 науково-методичних робіт, автор шести авторських свідоцтв. Педагогічний стаж складає 37 років.


доцент Мокієнко С.В. проводить заняття зі студентами, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація» в Університетській аптеці

Мокієнко Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, працювала в Національному медичному університеті, захистила кандидатську дисертацію в 1976 році на тему: «Усовершенствованиеметодовполучениякомплементсвязующегоантигенааденовирусов», автор 76 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж складає 32 роки.
У навчальному процесі кафедри активну участь бере і молодь. Висловух Анна Василівна після закінчення магістратури в Одеському університеті внутрішніх справ 2009 році вже близько 7 років працює викладачем кафедри загальної та клінічної фармакології. Особливу увагу приділяє питанням законодавства в фармації. Автор 26 науково-методичних робіт. Займається літературним пошуком для планування кандидатської дисертації.
Сумісниками кафедри є:
Алі Пахлеванзаде, доктор медичних наук, в 2004-го року році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лечение внутрисуставных переломов крупных суставов нижних конечностей», в 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: «Диагностика повреждений мениска коленного сустава». Автор 85 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж складає 18 років. Очолює навчально-методичний центр міжнародних освітніх програм Міжнародного гуманітарного університету.
Колоденко Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, в 1993 році захистив докторську дисертацію на тему: «Гигиенические основы санитарной охраны районов морского водопользования населения в условиях формирования источников вторичного загрязнения морской среды». Автор 98 науково-методичних робіт та одного авторського свідоцтва. Педагогічний стаж складає 27 років.  Багато років під його керівництвом успішно працює санаторій-профілакторій «Біла акація».
Хаджирадова Світлана Костянтинівна, доктор державного управління, професор, захистила докторську дисертацію в 2006 році, тема дисертації: «Підготовка державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія модернізації технологій». Автор 216 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж складає 24 роки.
Шукаєва Ольга Петрівна, кандидат фармацевтичних наук, захистила кандидатську дисертацію в 2014 році, тема дисертації: «Наукове обґрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу». Автор 52 науково-методичних робіт. Педагогічний стаж становить 4 роки.
Досягненням кафедри загальної та клінічної фармакології є плідна співпраця з Національним фармацевтичним університетом м. Харкова, що проявляється спільної науково-методичні роботи у вигляді навчальних посібників для студентів фармацевтичного факультету (О.Г. Башура, Г.П. Пекліна, В.Ф. Черемісін «Дерматологія». Навчальний посібник для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичні засоби», А.І. Тихонов, С.А. Тихонова, С.М. Мусоєв, Г.П. Пекліна і ін. «Практикум з аптечної технології ліків». Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
Щорічно колектив кафедри загальної та клінічної фармакології приймає участь в міжнародних науково-практичних конференціях університету, а також проводить тематичні всеукраїнські конференції присвячені сучасним питанням фармакології та фармації.


День фармацевта, що щорічно святкується в ОМІ МГУ (на передньому плані викладачі кафедри загальної та клінічної фармакології: Алі Пахлеванзаде Реза, Пекліна Г.П., Антіпов М.Г., Маранц Е.А.)Ю, 2015 рікВідкриття університетської аптеки (вересень 2015 року)Відкриття університетської аптеки (вересень 2015 року)