ІНМП ‒ шлях до щасливого майбутнього.

Необхідність підготовки фахівців з вищою юридичною освітою об'єктивно обумовлена реаліями сучасного розвитку суспільства і сучасної держави. Надання можливості отримання якісної юридичної освіти є першим і необхідним кроком в напрямку забезпечення країни кваліфікованими кадрами у сфері юриспруденції, а отже, і побудови сучасного правової та демократичної держави.
Саме тому, з ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова і рішенням Вченої ради Міжнародного гуманітарного університету, у складі Університету створено і успішно діє Інститут національного та міжнародного права (далі ІНМП).
Історія становлення ведучого підрозділу Міжнародного гуманітарного університету ‒ Інституту національного та міжнародного права, бере свій початок з серпня 2003 року. Тоді Міжнародний гуманітарний університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Правознавтво» з ліцензійним обсягом 100 студентів.
Влітку 2003 року був здійснений перший набір студентів за цією спеціальністю на перший курс навчання в обсязі 50 осіб, а в серпні цього року було створено Відділення національного і міжнародного права, до складу якого входила лише одна кафедра теорії та історії держави і права, яку очолила кандидат юридичних наук, доцент Наталля Іванівна Долматова. У 2004 році Університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 082 «Міжнародне право» з ліцензійним обсягом 50 студентів.
На чолі ведучого підрозділу Університету завжди стояли відповідальні і талановиті люди: професор Іванський Андрій Йосипович, професор Мінченко Раїса Миколаївна, доцент Тимур Робертович Короткий, доцент Андрій Андрійович Березовський. Вимогливий підхід кожного з них до підбору співробітників, дозволили створити згуртований колектив, команду, яка є ефективним інструментом втілення ідеї надання юридичної освіти найвищого ґатунку.
З 2015 року Інститут національного та міжнародного права очолює к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Костянтин Вікторович Громовенко.
Заступник директора, к.ю.н., старший викладач кафедри теорії та історії држави і права Яна Олександрівна Тицька.

Согодні ІНМП володіє всіма необхідними умовами для навчання студентів за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на контрактній основі.
Окрім того, керівництвом ІНМП прийнято рішення створити нові спеціалізації, які відповідають потребам сучасного ринку праці:
-кримінально-правова юстиція;
-адміністративно-правова юстиція;
-цивільно-господарська юстиція;
- морське та митне право;
- Европейське право.
Навчання здійснюється на денній та заочній формах.
Мови викладання - українська, російська, англійська.
Випускники Інституту національного та міжнародного права отримують дипломи про вищу освіту, затверджені Міністерством освіти і науки України.
Проходження навчання за вказаними спеціальностями дозволяє випускникам Інституту національного та міжнародного права займати посади в центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, прокуратурі, судах, Міністерстві юстиції, різних адвокатських об'єднаннях та ін.
З перших років створення ІНМП керівництвом і, насамперед, Президентом, академіком Сергієм Васильовичем Ківаловим величезна увага приділяється кадровому забезпеченню навчального процесу, залученню науково-педагогічних працівників високої кваліфікації, які мають вчені ступені кандидатів і докторів юридичних наук, володіють значним педагогічним і практичним досвідом. Саме тому викладання в ІНМП здійснюють понад 12 професорів, докторів юридичних наук, 50 доцентів, кандидатів юридичних наук.
У складі Інституту функціонують п'ять кафедр:
• Кафедра теорії та історії держави і права
Завідувач кафедри ‒ д.ю.н., професор Крестовська Наталія Миколаївна;
• Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Завідувач кафедри ‒ д.ю.н. професор Подобний Олександр Олександрович;
• Кафедра цивільного і господарського права та процесу
Завідуюча кафедрою ‒ д.ю.н., професор Кізлова Олена Сергіївна;
• Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
Завідуюча кафедрою ‒ д.ю.н., професор Анцупова Тетяна Олександрівна
• Кафедра конституційного права та державного управління
Завідувач кафедри ‒ д.ю.н., професор Нестеренко Алла Станіславівна.
Інститу національного та міжнародного права здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями:  12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу ІНМП є видання збірників наукових праць:
- «Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція »(включено до Переліку наукових фахових видань України);
- «Альманах міжнародного права».
Студенти ІНМП отримують всебічні знання з базових юридичних дисциплін, що дозволяє в майбутньому надавати широкий спектр юридичних послуг. В Інституті поглиблено вивчають адміністративне, кримінальне, цивільне, господарське, екологічне, земельне, трудове, міжнародне право, право Європейського союзу, право інтелектуальної власності, конкурентне право, адвокатуру і нотаріат України, криминологію, криміналістику, основи оперативно-розшукової діяльності, судову бухгалтерію, соціологію і філософію права, основи менеджменту і маркетингу та інші дисципліни.
Проходження практики студентами ІНМП є сполучною ланкою в системі подальшого працевлаштування. Щорічно студенти Інституту проходять навчальну та виробничу практику в судових і правоохоронних органах, нотаріаті, юридичних відділах державних та комерційних структурах, прокуратурі, провідних юридичних фірмах України.
Особи, які навчаються в Інституті національного та міжнародного права, мають можливість проходити підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки. Випускники кафедри отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».
В даний час в стінах ІНМП навчаються близько 1000 студентів, серед яких не тільки громадяни України, а й представники Російської Федерації, Болгарії, Молдови, Білорусії, Туреччини, Грузії, Азейбаржана, Туркменістану, Іраку, Конго. Факт навчання в Інституті значного числа іноземних громадян, безумовно, характеризує його як підрозділ вищого навчального закладу міжнародного рівня і свідчить про визнання нашого ВНЗ за кордоном. З кожним роком кількість студентів ІНМП збільшується.
Тринадцять років існування Інституту ‒ період, безумовно, невеликий. Однак за цей час стараннями дружного колективу Інституту національного та міжнародного права вдалося створити структурний підрозділ з традиціями, і методиками, що дозволяють займати одне з домінуючих позицій в системі вищої юридичної освіти нашої країни. Цьому сприяє і чудова матеріально-технічна база, і професіоналізм професорсько-викладацького складу, заснований на міцному фундаменті культури, гуманітарних знань і безцінного багаторічного досвіду.
З кожним роком в ІНМП вдосконалюється навчальний процес, підвищується результативність наукових досліджень, в процесі навчання використовується тільки позитивний досвід минулого, здійснюється соціальна, виховна та культурно-просвітницька діяльність на всіх рівнях підготовки фахівців. Все це дає можливість задовольняти потреби суспільства в новому типі фахівця, здатного вирішувати найважливіші правові проблеми сучасності.