Одеський медичний інститут і медичний коледж Міжнародного гуманітарного університету був створений в 2009 році під керівництвом Президента Міжнародного гуманітарного університету, народного депутата України, академіка Ківалова С. В.
У 2010 році Одеський Медичний Інститут отримав ліцензію на надання освітніх послуг з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста «Фармація», бакалавра «Фармація» і фахівця «Технологія парфумерно-косметичних засобів». В основу навчального процесу були покладені затверджені навчальні програми Міністерства освіти і науки України.
З  першого дня  і по теперішній час керівником ОМІ МГУ є  д. м. н., професор Пекліна Галіна Петрівна.
У 2012 році в медичний інститут і коледж були зараховані студенти зарубіжних країн, таких як: Молдова, Росія, Білорусь, Лівія, Конго, Єгипет, Туреччина, Сирія і Палестина.
Група викладачів інституту (В. А. Бачериков, В.О. Малиновський, В. Олійник, М.Г. Антипов, А. В. Висловух, А. Пахлеванзаде) досконало володіють англійською мовою, що дає можливість в  даний час проводити навчання студентів англійською мовою за спеціальностями «Фармація», «Стоматологія» та «Лабораторна діагностика».
Одеський медичний інститут і медичний коледж Міжнародного гуманітарного університету - одні з перших приватних вищих медичних навчальних закладів в Україні.
Необхідно відзначити, що в Медичному інституті та Університеті викладають відомі вчені, доктори наук і професори такі як: Пеклина Г. П., Зубкова Л. П., Колоденко С. А., Чумакова Ю. Р., Єршова-Бабенко, Зайцева К. Б., Алі Пахлеванзаде. Працюють викладачі, які мають  значний досвід – це кандидати наук, доценти: Антипов Н.Р., Волжина Т. С., Громада Н.В., Малиновський В. О., Бачериков В.А., Гордійчук Г. М., Тещук В. І., Хоменко Т. В., Овсієнко С. Л., Маркіна Е. Л., Мокієнко С. В., Олійник О. В., Серебряннікова Н.І., Панкова Л.О., Герасимов В.М. Також в інституті працює молодь – викладачі Висловух А. В., Зубілевич Т. Н., Коваленко І. Н., Астаф'єва А. М. та інші.  Їм продовжувати і розвивати традиції старшого покоління.
У медичному коледжі викладають і мають вищу атестаційну категорію такі викладачі, як: Маранц Е. А., Антонюк Н.А., Тищук Л. А., Хлівний С. А., Суслопарова С. К., Масловська Т. А.
Навчальний процес в інституті та коледжі здійснюється в різних формах навчання – лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота студентів згідно з навчальною програмою.
Багато уваги приділяють вчені інституту та коледжу підростаючому поколінню, передаючи свій науковий досвід і знання у проведенні дослідницької роботи, постановці дослідів і експериментів, обробці отриманих результатів, але головне – в умінні аналізувати і оцінювати отримані результати.
З 2012 року працює студентський науковий гурток, під керівництвом  д. м. н., професора Пекліної Г. П. і д. м. н., професора Зубкової Л. П., де студенти оволодівають важкою системою наукових знань.
Важливою складовою у навчанні студентів стали електронні комплекси з провідних дисциплін, які використовуються не тільки в якості лекційного матеріалу, але і для проведення практичних і лабораторних занять, при самостійному позааудиторному вивченні предметів, а також для підготовки до заліків та іспитів.
Зміст електронних навчальних методичних комплексів спрямований на формування необхідних знань та вмінь у студентів, з подальшим їх аналізом, з метою формування професійних умінь. Використання електронних навчально - методичних комплексів відкриває нові можливості в організації навчального процесу, а також дозволяє розвивати можливість самостійної роботи і наукових здібностей студента.
У 2013 році медичний інститут став розширюватися. Згідно з наказом № 316-А від 09.07.2013 року по МГУ «Про приєднання загальноуніверситетських кафедр міжнародного гуманітарного університету». У структуру Одеського медичного інституту та коледжу включена кафедра фізичного виховання. У складі кафедри працюють 3 викладачі з багаторічним стажем спортивної та педагогічної роботи: Каліберда Е. Р. – майстер спорту СРСР з фехтування, відмінник фізичної культури і спорту СРСР, відмінник освіти України; старший викладач Вишнев В.В. – кандидат у майстри спорту з сучасного п'ятиборства та підводного плавання; старший викладач Калініченко А. Н. – кандидат у майстри спорту з плавання.
Студенти медичного інституту та коледжу мають відмінні умови для реалізації своїх можливостей в області фізичної культури і спорту. Спортивна база НУ «ОЮА» та новий спортивний комплекс «Університет», створений у парковій зоні приморського узбережжя 8-ї станції Великого Фонтану, надані студентам Одеського медичного інституту та коледжу для проведення всіх форм навчальної, спортивної та оздоровчої діяльності.
В ОМІ видається науково-практичний журнал «Науковий вісник», серія «Медицина», який особливо користується увагою  аспірантів і здобувачів медичних вузів. Проводяться науково-практичні конференції до дня Фармацевта і до дня Стоматолога.
За період роботи ОМІ випущені 7 монографій (у 2011 році «Дерматовенерологія», Бочаров В.А. і співавтори; у 2012 році «Основи практичної косметології», Бочаров В. А. і співавтори; у 2013 році «Захист Вітчизни (медичні аспекти)» Пеклина Г. П. і співавтори) і т. і.
Яскравою подією для студентів медичного інституту та коледжу в 2013 році стало відкриття «Університетської аптеки».
Вимоги до сучасної тактики провізора в «Університетській аптеці» для студентів розроблені у вигляді ряду рекомендацій і представлені у вигляді алгоритму, який включає в себе:
- аналіз інструкцій лікарських і косметичних засобів спеціалістами відповідного профілю (професорсько – викладацький колектив ОМІ МГУ); необхідність такого додаткового аналізу продиктована багатьма обставинами – облік наявності супутньої патології у клієнтів косметологічного профілю та інших обслуговуваних контингентів осіб, виключення поліпрагмазії, облік новітніх наукових досягнень у фундаментальних та прикладних медико-біологічних науках і т. д.;
- аналіз препаратів спеціалістами з маркетингу та менеджменту з метою комплексного обліку фінансово-економічної сторони роботи аптеки та платоспроможності різних контингентів населення;
- контрольна перевірка якості окремих ліків і косметичних засобів сучасними лабораторними методами;
- надання юридично-правового консультування та регулювання можливих спірних ситуацій у практичній діяльності аптеки (профілактика конфліктів типу «постачальник- споживач» тощо). Згідно з навчальними планами особлива увага приділяється практичним навичкам. Створення «Університетської аптеки», де проходять практичні заняття з таких предметів, як: аптечна технологія, фармакологія, організація і економіка фармації, а також за деякими темами аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії,  що дало можливість розширити діапазон практичних навичок.
      Студенти ОМІ беруть активну участь не тільки у навчальній діяльності, але й у суспільно-культурному житті Вузу, активно відвідують музеї, екскурсії, беруть участь у ювілейних вечорах Одеських санаторіїв. Також студенти інституту та коледжу беруть участь у проведенні конкурсу «Міс МГУ». Медичний інститут у 2013 році представила студентка I курсу спеціальності «Стоматологія» К. Меньшикова, яка була відзначена нагородою «Міс епатаж».
Переддипломна практика студентів 3-го курсу
Медичного коледжу Одеського медичного інституту МГУ
      Проходження переддипломної практики студентами 3-го курсу Медичного коледжу Одеського медичного інституту МГУ відбувається згідно програми, затвердженої МОЗ України. Програма практики передбачає вивчення студентом організації діяльності аптеки.
Виробнича практика проводиться на базі аптек, закладів охорони здоров’я, різних організаційно-правових форм, що виготовляють і відпускають ліки за рецептами, продають готові лікувальні засоби, які дозволено відпускати без рецепта, лікувальні мінеральні води, перев' язувальні матеріали, предмети догляду за хворими та інші медичні вироби.
Виробнича практика є одним з важливих етапів практичної підготовки студентів і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності в галузі охорониз доров’я.
Перед початком проходження практики її керівники роз’яснюють студентам мету, завдання та вимоги до проходження практики, а також знайомлять їх з основами техніки безпеки та охорони праці.
Студентам-практикантам видаються необхідні документи — щоденник практики, робоча програма практики, план-графік проходження практики. До відома студентів доводиться також система звітності про проходження практики, а саме: щодо заповнення щоденника практики, підготовки письмового звіту та доповіді під час захисту практики. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми.
Студент протягом проходження практики повинен навчитись користуватись нормативною, довідковою та науковою літературою для вирішення професійних завдань, перевіряти i, якщо необхідно, виправляти разові та добові дози лікарських речовин списків А і Б, знати норми відпуску наркотичних та прирівнених до них речовин. Вміти приготувати за індивідуальними рецептами тверді, рідкі, м'які лікарські форми (порошки, розчини, мікстури, суспензії, емульсії, настої, відвари, ін'єкційні розчини, очні краплі тапримочки, лініменти, мазі, супозиторії) з урахуванням теоретичних основ аптечної технології ліків і вимог нормативних документів.
Проводити оцінку якості виготовленого препарату згідно з НТД, знати умови зберігання та виду упаковки з метою забезпечення стабільності лікарських форм.
Володіти комплексом заходів, що забезпечують дотримання санітарного режиму в аптечних установах, та здійснення контролю за асептичним приготуванням лікарських форм, правил охорони праці та техніки безпеки.
Гулько Олександра
Моя майбутня професія-фармацевт. Я її обрала, так як хочу допомогти людям позбутися від хвороб або зменшити їхні страждання. У сучасній медицині використовуються тисячі ліків. Фармацевту потрібні такі якості, як відповідальність, старанність, пунктуальність, добра увага та пам'ять.
Новаковська Ірина
Професія пов'язана з виготовленням і продажем препаратів, консультацією пацієнтів. Фармацевт – це людина, яка постійно знаходить знання протягом усього свого життя. Ця професія відкриває непогані перспективи – можна спробувати себе в області розробки нових препаратів або стати медичним представником. Тому вакансії фармацевтів не втрачають своєї популярності на ринку праці і залишаються стабільно затребуваними.
Куртева Валентіна
Фармацевт – це друга людина після лікаря, до якого ми звертаємося, коли у нас виникають проблеми зі здоров'ям.
Фармацевт працює з людьми і тому він повинен бути привітним, комунікабельним і відповідальним.
Труфкіна Ольга
Я обрала професію фармацевт, так як фармацевт – це фахівець у галузі виготовлення, дослідження та продажу ліків. Він знає, як діє ті чи інші таблетки, мікстури і порошки, і в яких дозах їх потрібно застосовувати при різних захворюваннях. Ця професія добре затребувана. Я хочу приносити користь людям. Ця професія вимагає знань з хімії, біології – тих предметів, які мені дуже подобаються. Фармацевт – це дуже захоплююча і пізнавальна професія, яка безпосередньо вимагає роботи з людьми.
Наніш Вікторія
Слово «фармацевт» має давньогрецьке походження, що в перекладі означає «даруючий зцілення і безпеку від хвороб». Тому фармацевт повинен мати величезний багаж знань по фармакології, фармакотерапії. Навчальний процес за спеціальністю «Фармацевт» дуже різноманітний і цікавий.
Крученкова Елена
Я вибрала цю професію, так як фармацевт – це фахівець, який повинен розбиратися в ліках, розуміти, де хороші ліки, а де підробка. Фармацевт повинен знати такі науки, як хімія, біологія, анатомія, фармацевтична хімія та інші, які я дуже люблю. Наша професія вимагає постійного оновлення знань.
Філіпенкова Анастасія
Моя мрія – стати фармацевтом. Мені подобається допомагати людям. Це досить складна професія, але дуже цікава. Фармацевт повинен бути дуже грамотною і освіченою людиною і добре знати свою справу, адже в його руках життя сотні людей.
23 мая студенти третього курсу Медичного колледжу подарували  учбовому закладу, де вони провчились три роки, підручники та навчальні посібники з різноманітних дисциплін. Це було  рішення всього колективу. Придбані ними книги, були передані у бібліотеку МГУ:  - «Избранные вопросы общей и клинической фармакологии с медицинской рецептурой». Г.П. Пеклина, Н.Г. Антипов и др., Одесса, 2015; - «Практикум по биофармации». А.И Тихонов и др., Харьков, 2013; - «Дерматология». А.Г. Башура, Г.П. Пеклина, В.Ф.Черемисина. Харьков, 2014; - «Практикум з аптечної технології ліків». О.І. Тихонов, С.О. Тихонова, Харьків, 2014.

Факультет економіки і менеджменту заснований в 2004 році спочатку як відділення менеджменту і моделювання економічних процесів, на сьогоднішній день є одним з найбільших структурних підрозділів Міжнародного гуманітарного університету. З 2016 року факультет очолює доктор економічних наук, професор Сталінська Олена Вікторівна.
ФОТО сталінської

ФОТО Заступник декана - Зеркіна Оксана Олександрівна

Співробітники деканату факультету економіки і менеджменту:

ФОТО Чопікян Ані (денне відділення)
ФОТО Багранюк Ірина (заочне відділення)

На факультеті функціонують 4 кафедри:
• Кафедра менеджменту
• Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин
• Кафедра Комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій
• Кафедра Бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки

Факультет здійснює підготовку фахівців за 8 спеціальностями, 3 освітніх рівнів, денній та заочній формах навчання. На факультеті економіки і менеджменту проходить підготовку понад 600 студентів. Навчання на факультеті здійснюється за новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти мають можливість працювати в комп'ютерних класах, які оснащені різними засобами обчислювальної та організаційної техніки. Викладачами факультету активно використовуються сучасні методи навчання, рольові ігри, рішення кейсів і ситуаційних вправ і т.п. На факультеті застосовується кредитно-модульна система організації навчального процесу. Згідно з цією системою і для поліпшення якості освіти і адаптації її до загальноєвропейських вимог, студенти, які протягом навчання отримали достатню кількість балів, звільняються від складання іспиту чи заліку. Значна увага на факультеті приділяється виховній роботі зі студентами. Система виховної роботи включає: правове виховання, національно-патріотичне виховання; екологічне виховання, виховання здорового способу життя та естетичне виховання.
Факультет веде підготовку фахівців, що володіють фундаментальними знаннями та навичками в області економіки, менеджменту, інформаційних систем для підприємств малого, середнього, великого бізнесу і сфери збуту, управлінських, фінансових, інвестиційних та інших структур.

Виховна робота зі студентами містить наступні розділи:
• робота кураторів зі старостами та студентським активом;
• організаційна робота;
• культурно-масова робота;
• робота зі студентами, які проживають в гуртожитку.
На початку навчального року в усіх академічних групах за участю кураторів обираються старости. Регулярно деканат запрошує старост на наради, де обговорюються різні питання, справи, пов'язані з навчальною та виховною роботою: відвідування занять, успішність студентів, позакласну діяльність і т.д.
Чималу допомогу у виховній роботі надають органи студентського самоврядування. На факультеті студенти не лише вчаться, а й активно відпочивають. Для студентів організовуються різні заходи: екскурсії, дискотеки, відвідування музеїв, спортивні змагання, участь в передачах на TV, творчі вечори, КВК.

Факультет лінгвістики та пeрeкладу — твій квиток у майбутнє!

Факультет лінгвістики та пeрeкладу — твій шлях до успіху!

Факультет лінгвістики та перекладу було засновано в 2005 році на базі відділення перекладу міжнародного гуманітарного університету.


Факультет очолює доктор філологічних наук, професор Ступак Інна Валер’янівна.

Заступник декана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу та мовознавства – Романюк Олександра Сергіївна.Секретарі факультету лінгвістики та перекладу

Боброва Інна Віталіївна (заочне відділення)


Кремезна Анастасія Леонідівна (денне відділення)

На факультеті функціонує 3 кафедри:
- кафедра перекладу та мовознавства
- кафедра іноземних мов професійного спілкування
- кафедра германських і східних мов
Факультет лінгвістики та перекладу здійснює підготовку студентів за наступними напрямками:
- «Переклад (англійський, німецький, французький, китайський)»: 4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;
- «Переклад (англійський, німецький, французький)»: 1 рік навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»;
- «Переклад (англійський, німецький, французький)»: 1,5 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»;
Навчання здійснюється як заочною, так і денною формою.
На факультеті створено сприятливі умови і можливості для вивчення третьої іноземної мови, при цьому вибір третьої іноземної мови достатньо широкий: це не лише арабська, китайська, польська, японська, новогрецька мови, але й італійська, іспанська, французька, німецька.
Ким можуть працювати наші випускники:
- перекладачами (кваліфікаційний рівень «Бакалавр»);
- учителями іноземної мови та літератури в загальноосвітніх школах і дошкільних закладах (кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»);
- викладачами іноземних мов та літератури у вищих навчальних закладах (кваліфікаційний рівень «Магістр»);
- менеджерами на підприємствах усіх форм власності, зокрема там, де вимагаються знання іноземної мови.
Факультет лінгвістики та перекладу здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 035 "Філологія": очна і заочна форми навчання;
Приємно відзначити, що випускники факультету лінгвістики та перекладу МГУ відповідають високим критеріям. На факультеті і кафедрах вони отримують істинно університетську, засновану на останніх досягненнях науки освіту, яку заслужено вважати однією з кращих. В самостійне життя вони виходять добре знаючими свою справу спеціалістами.
  У процесі навчання важливу роль виконує також ретельно укомплектована і, яка постійно поповнюється, інформаційно-ресурсна база кафедри: багата бібліотека довідникових, навчальних, науково-методичних матеріалів, різножанрова медіатека аутентичних британських аудіо- і відеоматеріалів, співробітництво з бібліотечними підрозділами Британської Ради, використання таких засобів навчання, як комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори.
Сьогодні факультет лінгвістики та перекладу – це згуртований колектив натхненних, відданих своїй справі, талановитих викладачів і студентів, які прагнуть  до знань. В цьому – основа успішної роботи факультету і запорука його майбутнього розвитку.

 

 

 

 

ІНСТИТУТ ПРАВА, ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН - шлях до щасливого майбутнього

Керівництво інституту

Директор Інституту права, економіки та міжнародних відносин к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Костянтин Вікторович Громовенко.

заступник директора Інституту права, економіки та міжнародних відносин к.ю.н., доцент Тицька Яна Олександрівна

заступник директора Інституту права, економіки та міжнародних відносин к.е.н., доцент Зеркіна Оксана Олександрівна


Необхідність підготовки фахівців з вищою правничою та економічною освітою об'єктивно обумовлена реаліями розвитку суспільства і сучасної держави. Надання можливості отримання якісної освіти є першим і визначальним кроком в напрямку забезпечення країни кваліфікованими кадрами, а отже, і побудови правової та демократичної держави.
Саме тому, з ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова і рішенням Вченої ради Міжнародного гуманітарного університету, у складі Університету створено і успішно діє Інститут права, економіки та міжнародних відносин (далі ІПЕМВ).
Історія становлення ведучого підрозділу Міжнародного гуманітарного університету бере свій початок з серпня 2003 року, коли було створено Інститут національного та міжнародного права. Тоді Міжнародний гуманітарний університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» з ліцензійним обсягом 100 студентів.

Влітку 2003 року був здійснений перший набір студентів за цією спеціальністю на перший курс навчання в обсязі 50 осіб, а в серпні цього року було створено Відділення національного і міжнародного права, до складу якого входила лише одна кафедра теорії та історії держави і права, яку очолила кандидат юридичних наук, доцент Наталія Іванівна Долматова. У 2004 році Університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за спеціальністю  «Міжнародне право» з ліцензійним обсягом 50 студентів.
Базою для формування майбутнього Інституту права, економіки та міжнародних відносин стало також створення з ініціативи професора М.П. Коваленка у 2006 році факультету економіки і менеджменту. В результаті реорганізації з 1 квітня 2012 відбулося об'єднання факультетів економіки і менеджменту та комп'ютерних наук та інноваційних технологій. В діяльності нового факультету знайшли відображення всі кращі традиції і досвід, накопичені на цих факультетах.
Першим деканом факультету економіки і менеджменту з 2003 по 2008 рік була кандидат економічних наук, доцент Гладченко Лариса Ігорівна. Потім, з 2008 до 2016 року, підрозділом керував кандидат військових наук, доцент Розанцев Олександр Олексійович. З 2016 року і по вересень 2017 року факультет економіки і менеджменту очолювала доктор економічних наук, доцент Деркач Тетяна Вадимівна. Заступником декана була кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Зеркіна Оксана Олександрівна.
У 2017 році Інститут національного та міжнародного права та факультет економіки і менеджменту було реорганізовано у Інститут права, економіки та міжнародних відносин та відкрито додаткову спеціальність «Правоохоронна діяльність».
На чолі ведучого підрозділу Університету завжди стояли відповідальні і талановиті люди: професор Іванський Андрій Йосипович, професор Мінченко Раїса Миколаївна, доцент Тимур Робертович Короткий, доцент Андрій Андрійович Березовський. Вимогливий підхід кожного з них до підбору співробітників, дозволили створити згуртований колектив, команду, яка є ефективним інструментом втілення ідеї надання юридичної освіти найвищого ґатунку.
З 2015 року Інститут національного та міжнародного права очолює к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Костянтин Вікторович Громовенко. Заступник директора, к.ю.н., старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Яна Олександрівна Тицька.
Сьогодні ІПЕМВ володіє всіма необхідними умовами для навчання студентів за спеціальностями «Правознавство», «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на контрактній основі.
Реалізуються програми вищої професійної освіти з присвоєнням ступеня:
- Бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини» за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес»; 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Міжнародний і національний туризм», «Спортивний менеджмент»; 281 «Публічне управління адміністрування» за освітніми програмами «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент міжнародних компаній і корпорацій»; 123 «Комп'ютерна інженерія»;
- Магістра за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка підприємства»; 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 056 «Міжнародні економічні відносини», 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Міжнародний і національний туризм», «Спортивний менеджмент»; 281 «Публічне управління адміністрування» за освітніми програмами «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент міжнародних компаній і корпорацій», «Адміністративний менеджмент» і «Митна справа», «Економіка і управління в охороні здоров'я», «Управління проектами», «Антикризове управління та корпоративна безпека»; 123 «Комп'ютерна інженерія».
- Додатково до вищої освіти реалізується  магістерська програма подвійного диплому International MBA, що виконується спільно з Римським університетом ім. Г. Марконі (Рим, Італія) і дає можливість одночасного отримання двох дипломів – українського та італійського, визнаних в Євросоюзі і США;
На факультеті за спеціально розробленими освітніми програмами навчаються іноземні студенти російською та англійською мовами, а також здійснюється дистанційне навчання.
Випускники ІПЕМВ отримують дипломи про вищу освіту, затверджені Міністерством освіти і науки України.
Проходження навчання за вказаними спеціальностями дозволяє випускникам ІПЕМВ займати посади в центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, прокуратурі, судах, Міністерстві юстиції, різних адвокатських об'єднаннях, підприємствах, установах, банках та ін.
З перших років створення ІПЕМВ керівництвом і, насамперед, Президентом, академіком Сергієм Васильовичем Ківаловим величезна увага приділяється кадровому забезпеченню навчального процесу, залученню науково-педагогічних працівників високої кваліфікації, які мають вчені ступені кандидатів і докторів юридичних наук, володіють значним педагогічним і практичним досвідом. Саме тому викладання в ІПЕМВ здійснюють понад 12 професорів, докторів юридичних наук, 50 доцентів, кандидатів юридичних наук.
У складі Інституту функціонують дев´ять кафедр:
Кафедра теорії та історії держави та права
Завідувач кафедри - д.ю.н., професор Крестовська Наталія Миколаївна;
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Завідувач кафедри - д.ю.н. професор Подобний Олександр Олександрович;
Кафедра цивільного і господарського права та процесу
Завідувач кафедри - д.ю.н., професор Кізлова Олена Сергіївна;
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
Завідувач кафедри - д.ю.н., професор Андрейченко Світлана Сергіївна;
Кафедра конституційного права та державного управління
Завідувач кафедри - д.ю.н., професор Нестеренко Алла Станіславівна
Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин
Завідувач кафедри - д.е.н., професор   Головченко Олена Миколаївна
Кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки
Завідувач кафедри - д.е.н., професор   Гончарук Анатолій Григорович;
Кафедра менеджменту
Завідувач кафедри - д.е.н., професор Деркач Тетяна Вадимівна
Кафедра комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій
Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Гура Володимир Ігорович.
Інститут права, економіки та міжнародних відносин здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
У 2013 році було відкрито аспірантуру за спеціальністю «Управління проектами та програмами» (25.04.2013р.). В 2014 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» (14.02.2014), а в 2015 році за спеціальністю 051 «Економіка».
Викладачі ІПЕМВ регулярно беруть участь в міжнародних наукових конференціях і семінарах на різних рівнях (наукових, науково-практичних, методичних) в Україні та за її межами (Італія, Німеччина, Болгарія, Франція, Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Мексика ). Починаючи з 2014 року, щорічно проводяться міжнародні наукові конференції «Сучасна глобальна регіоналістика і суб'єкти економіки: напрями впливу» і «Перспективи управлінських рішень в бізнесі і проектах». В інституті працює науковий семінар під керівництвом професора М.П. Коваленка, гостями якого є провідні економісти Одеси, України та зарубіжжя. На сьогоднішній день підтвердженням розвитку власної економічної школи є випуск журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент» (видається з періодичністю 6 разів на рік), який входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (Постанова ВАК України від 14.04.2014 р.) і зареєстрований в престижній міжнародній науково-метричній базі «Copernicus».
Не менш важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу ІПЕМВ є видання збірників наукових праць: «Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція» (включено до Переліку наукових фахових видань України); «Альманах міжнародного права».
Студенти ІПЕМВ отримують всебічні знання з базових юридичних дисциплін, що дозволяє в майбутньому надавати широкий спектр юридичних послуг. В Інституті поглиблено вивчають адміністративне, кримінальне, цивільне, господарське, екологічне, земельне, трудове, міжнародне право, право Європейського союзу, право інтелектуальної власності, конкурентне право, адвокатуру і нотаріат України, кримінологію, криміналістику, основи оперативно-розшукової діяльності, судову бухгалтерію, соціологію і філософію права, юридичну техніку, основи менеджменту і маркетингу та інші дисципліни.
Проходження практики студентами ІПЕМВ є сполучною ланкою в системі подальшого працевлаштування. Щорічно студенти Інституту проходять навчальну та виробничу практику в судових і правоохоронних органах, нотаріаті, юридичних відділах державних та комерційних структурах, прокуратурі, провідних юридичних фірмах України.
Особи, які навчаються в Інституті права, економіки та міжнародних відносин, мають можливість проходити підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки. Випускники кафедри отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».
Мета Інституту права, економіки та міжнародних відносин - сформувати у студентів практичні навички та компетенції для організації та управління бізнесом в сучасних умовах. При навчанні студентів використовуються орієнтовані на практику «живі» технології, поєднання елементів класичної освіти і online-технологій.
Студенти ІПЕМВ беруть активну участь у спортивному житті університету. Так, футбольна команда нашого інституту неодноразово ставала переможцем як університету, так і міських турнірів.
В даний час в стінах ІПЕМВ навчаються близько 1200 студентів, серед яких не тільки громадяни України, а й представники Болгарії, Молдови, Білорусії, Туреччини, Грузії, Азейбаржана, Туркменістану, Іраку, Конго. Факт навчання в Інституті значного числа іноземних громадян, безумовно, характеризує його як підрозділ вищого навчального закладу міжнародного рівня і свідчить про визнання нашого ВНЗ за кордоном. З кожним роком кількість студентів ІНМП збільшується.
П´ятнадцять років існування Інституту - період, безумовно, невеликий. Однак за цей час стараннями дружного колективу Інституту права, економіки та міжнародних відносин вдалося створити структурний підрозділ з традиціями, і методиками, що дозволяють займати одне з домінуючих позицій в системі вищої юридичної освіти нашої країни. Цьому сприяє і чудова матеріально-технічна база, і професіоналізм професорсько-викладацького складу, заснований на міцному фундаменті культури, гуманітарних знань і безцінного багаторічного досвіду.
З кожним роком в ІПЕМВ вдосконалюється навчальний процес, підвищується результативність наукових досліджень, в процесі навчання використовується тільки позитивний досвід минулого, здійснюється соціальна, виховна та культурно-просвітницька діяльність на всіх рівнях підготовки фахівців. Все це дає можливість задовольняти потреби суспільства в новому типі фахівця, здатного вирішувати найважливіші проблеми сучасності.
Професіоналізм, ерудиція і глибокі знання предмета професорсько-викладацьким складом, вміння образно і доступно викладати свої думки, високий рівень культури, здатність розуміти психологію студента, його переваги і недоліки, а також атмосфера доброзичливості і живого спілкування - в поєднанні зі строгістю і справедливістю - сприяють підвищенню активності студентів, створенню справді наукової атмосфери спільного вирішення завдань, поставлених перед Україною ХХІ століттям, - не тільки увійти в сімейство цивілізованих народів у всеозброєнні знань і умінь, а й привнести в світ власні правничі, економічні та управлінські технології.