Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин була заснована у 2006 р. та як базова випускаюча кафедра факультету відповідальна за підготовку фахівців за такими спеціальностями:
Бакалаври - економіка підприємства, міжнародний бізнес, міжнародні економічні відносини;
В подальшому на кафедрі була відкрита спеціальність з підготовки бакалаврів підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Кафедра також готує магістрів за спеціальностями – підприємництво, торгівля та біржова діяльність; міжнародні економічні відносини.
У 2015 р. на кафедрі було відкрито аспірантуру зі спеціальності - 051 «Економіка.
У 2017 році розпочалася підготовка магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» та за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».
Слід зазначити стійке зростання чисельності викладачів зі вченими ступенями та вченими званнями. Так, за останні два роки успішно захищені дві кандидатські дисертації (О. Зеркіна и К. Нестерова). Таким чином, усі штатні викладачі, які забезпечують навчальний процес по кафедрі, мають наукові ступені докторів і кандидатів наук за профільними спеціальностями.
Викладачі кафедри приймають участь у держбюджетних темах: «Обґрунтування ефективності впровадження нововведень в промисловості та інноваційної політики в регіоні» (номер державної реєстрації 0102U001978) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Розробка політики науково-технологічного розвитку  Одеської області» (номер державної реєстрації 0108U006736) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор’я із урахуванням екзогенних та ендогенних факторів інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0103U001982). (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (номер державної реєстрації 0112U000692) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова); «Механізм підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах трансформації її в світове середовище» (номер державної реєстрації; 0110U000678) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова). В контексті загально університетської теми, наукова робота окремих викладачів науково-педагогічного складу кафедри за конкретними напрямками та проблемами розвитку національної економіки підпорядкована держбюджетній тематиці, що агрегується у єдиній темі кафедри: «Проблема ефективності національної економіки України в умовах адаптації до світового економічного середовища».
Доцент кафедри К.В. Степанова здійснює керівництво міжнародним проектом «Мережа Чорноморського Туризму» (створення мережі Чорноморського туризму для туристичного розвитку у Болгарії, Румунії, Україні, Молдові і Грузії), а також Науковою мережею для запобігання землетрусів, зсуву і відвертання ризику повені  (Університет м. Серрес, Греція).
Постійно триває проходження викладачами кафедри підвищення кваліфікації. Так, серед основних закладів, де викладачі факультету проходять підвищення кваліфікації варто назвати Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Одеський державний аграрний університет, Prague Institute for Qualification Enhancement, University of  Bologna,  University of   Malta, International Ocean Institute (Ostend, Belgium).
Плідність та результативність наукової роботи кафедри економіки і міжнародних економічних відносин конкретизується насамперед у доповідях, як на загально-університетських, так і на міжнародних конференціях. Результати означеної роботи матеріалізуються також у наукових працях і статтях як престижних та визнаних зарубіжних видань так і збірниках Вищого наукового закладу, де працюють автори.
Вагомим результатом наукової діяльності є публікації результатів досліджень, зокрема за 2015-2016 роки викладачами кафедри було опубліковано 5 статей у виданнях, які індексуються базами Web of Science, Index Copernicus, 8 статей у зарубіжних фахових виданнях, 27 статей у наукових фахових виданнях України, 10 статей в інших виданнях, 4 наукові монографії, 1 підручник, 4 навчально-методичних посібника. Викладачі виступили з доповідями на 23 закордонних, всеукраїнських та університетських конференціях з опублікуванням тез доповідей та отриманням сертифікатів.
Викладачі кафедри беруть участь в тренінг семінарах кафедри (зокрема, Тренінг-семінарі «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торговельного захисту» (29-30.09 2016) в організації та проведенні круглих столів з проблем національної економіки, економіки підприємства і міжнародних економічних відносин. Викладачами кафедри розроблено і впроваджено в науковий процес спецкурси «Інституційні засади функціонування морського туризму», засоби державного регулювання інтеграційних процесів під час формування та функціонування транспортно-туристичного кластера в діяльність департаменту культури та туризму Одеської міської ради (к.е.н., доц. Нестерова К.С. 2015-2016 рр.)
У Науково-дослідному центрі Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова створено філіал кафедри економіки і МЕВ Міжнародного гуманітарного університету, де щорічно проводяться кругли столи з проблем економічного розвитку підприємств, викладачі кафедри виступають з науковими доповідями та приймають участь у Днях науки, що проводяться у Інституті виноградарства і виноробства.
Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу зі студентами. Щорічно викладачами кафедри проводиться Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Проблеми підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах глобалізації» і Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики», наукові доповіді студентів публікуються в Збірнику наукових праць «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету».
Наукова робота охоплює як викладачів, так і студентів, а їх взаємодія дозволяє перейти від рівня використання знань до рівня їх самостійного  продукування.
Студенти , які беруть участь у наукових гуртках, щорічно публікуються в журналах та беруть участь у конференціях, які проводяться як в Міжнародному гуманітарному університеті, так і в інших українських і зарубіжних ВНЗ.
З метою впровадження в навчальний процес новітніх наукових досягнень, організації та структуризації науково-дослідної та виробничо-практичної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, факультетом від імені університету підписані договори про творчу співпрацю з ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», Національним науковим центром «Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова», Управлінням пенсійного фонду України, ТОВ «ЮГ АГРО СЕРВІС»,  ТОВ ТД «Булкин», Асоціацією «Портове співтовариство», та Управлінням науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації.
Викладання на кафедрі здійснюється із застосуванням нових освітніх технологій, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної та світової економіки.

Кафедра Економіки і міжнародних економічних відносин налічує 12 науково-педагогічних працівників, з них 10 працюють на постійній основі, 2 – за внутрішнім сумісництвом. 9 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 2 доктори економічних наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.

Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

ОКР «молодший спеціаліст»

 

ОКР «бакалавр»

 

ОКР «магістр»

 

ОКР «доктор філософії»

 

071 «Облік і оподаткування» 071 «Облік і оподаткування»  

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»   076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»    
051 «Економіка»   051 «Економіка» 051 «Економіка»   051 «Економіка»  
  292 «Міжнародні економічні відносини» 292 «Міжнародні економічні відносини»    
 

Завідувач кафедри - Головченко Олена Миколаївна

Головченко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, працює на посаді з 2012 року (постійно). Освіта вища, закінчила Одеський інститут інженерів морського флоту у 1981 р. Спеціальність – експлуатація водного транспорту, кваліфікація – інженер-експлуатаційник водного транспорту; Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ у 2005 р. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація -магістр права.

23 вересня 2010 року захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення подолання загроз стабільному економічному розвитку регіонів України» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У березні 2013 р. присвоєне вчене звання професора кафедри економіки і міжнародних економічних відносин.

Має більше 150 наукових праць, серед них 5 монографій (дві з них одноосібні), 3 навчальних посібників. Більше 12 років займається проблемами економічної безпеки, економічної інтеграції і кооперації України в ЄС, залученням іноземних інвестицій як фактору економічного розвитку.

Брала участь у 19 міжнародних науково-практичних конференціях з наукової тематики кафедри.

Здійснює керівництво аспірантами.

Науково-дослідна робота кафедри
Науково-дослідна робота є важливою складовою діяльності кафедри в цілому і кожного викладача зокрема. Стратегічними напрямами науково - дослідної роботи є:
- управління іноваційним розвитком господарюючих субєктів; - організаційно-економічні механізми розвитку підприємств; - аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємств; - формування, розвиток і ефективність використання персоналу підриємства; - особливості функціонування і прогнозування розвитку субєктів господарювання в сучасних умовах. У науково-дослідному центрі Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова створено філіал кафедри економики і МЕВ Міжнародного гуманітарного університету, де щорічно проводяться круглі столи з проблем економічного розвитку підприємств, викладачі кафедри виступають з науковими доповідями та беруть участь у Днях науки, що проводяться в Іституті виноградарства і виноробства.

Науково-педагогічні працівники кафедри

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

Головченко Олена Миколаївна

Зав. каф.,
Професор

Доктор економічних наук

2

Потьомкін Леонід Миколайович

Професор

Доктор економічних наук

3

Ананьєв Євгеній Петрович

Доцент

Кандидат економічних наук

4

Банасько Тетяна Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

5

Коршунов Володимир Сергійович

Доцент

Кандидат економічних наук

6

Нестерова Катерина Сергіївна

Доцент

Кандидат економічних наук

7

Степанова Катерина В’ячеславівна

Доцент

Кандидат економічних наук

8

Щербата Марина Юріївна

Доцент

Кандидат економічних наук

9

Зеркіна Оксана Олександрівна

Доцент

Кандидат економічних наук

10

Курко Анастасія Сергіївна

Викладач

-

11

Гуманенко Наталя Володимирівна

Ст. викладач

12

Назарук Ольга Миколаївна

Ст. викладач

Головченко Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри економіки і міжнародних економічних відносин
Навчальні дисципліни: Економічний аналіз сучасних ринків, Економічна безпека, Інновації в науці і технологіях
Наукові інтереси: економічна безпека держави та регіонів, тіньова економіка
Монографії:
Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки: монографія: монографія [О.М.Головченко] Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович 2008, - 399 с.
Формування механізмів стабільного розвитку регіону : монографія [О.М.Головченко] Одеса: Фенікс, 2009.- 424 с.
Тіньова економіка регіону: підходи, оцінки, сценарії : монографія [О.М.Головченко, В.І.Захарченко].Ч.1. Механізми дії тіньової економіки трансформаційного періоду. Одеса: м. Роздільна. ТОВ «Лерадрук». 2012.– 135 с.Ч. ІІ. Розвиток механізмів  нейтралізації тіньових відносин в трансформаційній економіці. Одеса: м. Роздільна. ТОВ «Лерадрук». 2012.-159 с.
Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 1: Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкуренто-спроможності підприємств в умовах  інноваційного розвитку: [Монографія] / [Н.М.Андреева, О.М. Головченко, І.А. Маркіна та ін.]; За заг.ред. М.А.Зайця, О.В.Захарченка, О.М.Коваленка.- Одесса:ВМВ,  2014.- 292 с. С.38-78, 285-289 (Розділ 2. Організаційно-економічний механізм регулювання конкурентоспроможності регіону)
Підручники, навчальні посібники
Соціально-економічний розвиток регіонів національної економіки  Національна економіка : навч. посіб.: / За заг. Ред. Носовой О.В. К.: Центр учбової літератури, 2013.- 512 с. С. 426-444. (тема 23).
Регіональна економіка : підручник / За заг.ред.д-ра юрид.наук, акад. НАПрН України професора О.М.Бандурки, д-ра екон.наук О.В.Носовой Харків : Золота миля, 2016.-336 с. (Тема 3)
Современная экономическая теорія : Учебно-методическое пособие [Головченко Е.Н., Ананьев  Е.П.] Одеса:ТОВ «Лерадрук» 2015.- 189 с.
Ринок цінних паперів : навч.посіб. / Т.М. Афонченкова, О.М.Головченко, В.С.Коршунов, Д.А.Шарапатюк; за заг.ред. проф. О.М.Головченко – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016.-168 с.
Біржова діяльність : навч.посіб. / В.С.Коршунов Т.М. Афонченкова, О.М.Головченко,  Д.А.Шарапатюк; за заг.ред. проф. О.М.Головченко – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016.-250 с.
 Наукові статті
Головченко Е.Н.Обеспечение экономической безопасности в поведении хозяйствующих субъектов  // Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Еdiţie semestrială. SeriaŞTIINŢE ECONOMICE.-2012. № 2 (8), С.107-122
Головченко О.М. Еволюція парадигми тіньової економіки в економічних дослідженнях // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Наукові праці економіко-правового факультету Одеського національного факультету  імені І.І.Мечникова.2015  Том 2 (Випуск 1/3) 2015.- С.169-180
Головченко Е.Н. Экономика преступлений и наказаний в поведении современных субъектов хозяйствования // Культура народов Причерноморья, 2012, № 223, С. 35-39
Головченко О.М. Причини виникнення і шляхи подолання тіньових економічних відносин в економіці України // Аграрний вісник Прич-орномор’я: Економічні науки. Вип. 62.- Одеса; СПД ФО «Балушко ІВ.»-2012.- С. 42-46
Головченко О.М. Причини розповсюдження і шляхи нейтралізації корупції в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія  № 18. Економіка і право : зб. наукових  праць. – Випуск 18. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.-С. 26-33 

Потьомкін Леонід Миколайович – доктор економічних наук, професор.
Навчальні дисципліни: Планування і контроль діяльності підприємств; Обґрунтування господарських рішень; Економіка торгівельного підприємства; Банківські системи; Бюджетна система України; Економіко-математичне моделювання господарських процесів
Наукові інтереси: фінансова діяльність підприємств; аналіз структури балансу; матеріальна мотивація персоналу.
Основні наукові роботи:
Особливості функціонування харчових підприємств: конкурентоспроможність: Підвищення ефективності підприємств харчової та переробної промисловості галузей АПК. – Київ: НУХТ, 2012 р. – с. 58 – 64.
Економічні механізми мотивації найманого персоналу: Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2013 р., с.61-66.
Економічні механізми мотивації найманого персоналу: Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2013 р., с.61-66.
Ефективність виробництва і сучасні системи мотивації персоналу: Економічні інновації, - Одеса: ІПР і ЕЕІ НАН України, 2013 р., т.54 – с.257-264.
Методологічні дослідження ефективності промислового виробництва: Хмельницький: Донецьк: Вісник Хмельницького національного університету, 2013 р., т.5, с.155-159.
Наукові і практичні підходи до підвищення ефективності функціонування харчових підприємств: Економіка харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2013 р., №2 (18), с.18-21.
Підвищення ефективності виробництва: сучасні фінансові системи: Дослідження міжнародної економіки, 2013 р., онф.1 (74), с.167-175.
Сучасні мотиваційні системи управління персоналом: Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту. – Одеса: ОНПУ, 2013 р., с.175-177.
Сучасні мотиваційні системи управління персоналом промислового підприємства: Економіка і підприємство: сучасні проблеми теорії та практики. – Одеса: ОНЕУ, 2013 р., с.155-158.
Сучасні системи мотивації найманого персоналу: ефективна цікавість: Економіка, фінанси, право, - Київ, 2013 р., № 6 (2), с.80-84.
Шляхи підвищення ефективності функціонування: вдосконалення мотивації персоналу: Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАВА, 2013 р., № 79, с. 274-284.
Personnel management motivation of industrial enterpraise: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», ІСЕіМВ. – Київ: Фенікс, 2014, С.23-25.
Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва: Економіка харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2014 р., №1 (21), с.47-50.
Методичні вказівки до практичних занять для слухачів спеціальності «Економіка  підприємництва» денної форми навчання: Київ: НУХТ, 2014 р., 28 с.
Способи підвищення ефективності харчового виробництва. /Методичні вказівки: Київ: НУХТ, 2014 р., 52 с.
Стратегія ринкової економіки. /Методичні вказівки: Київ: НУХТ, 2014 р., 54 с.
Сучасні форми інноваційних технологій підвищення  кваліфікації найманого персоналу: Материалы международной научно-практической конференции „Инновационные технологи в подготовке специалистов экономического профиля”. – Сімферополь, 2014 г., с.112-114.
Підвищення ефективності виробництва: сучасні мотиваційні системи: Вісник соціально-економічних досліджень, ОНЕУ- Одеса,2014 р., № 2 (53), с.124-129.
Моделі управління економіко-фінансовими системами в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»,  – Хмельницький, 2014 р., с.281-283.
Financing and motivation in enterprises: Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014 р., 26-36 с.
Influence of the modern management methods on the process of the competitive recovery of the industrial enterprises: Formation strategy of economic structures: the tools and practices, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, s. 63-72.
Organizationally-economic and financial aspect of increase efficiency production: Formation strategy of economic structures: the tools and practices, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, s. 73-81.
Assessment and methods of forecasting enterprises competitiveness: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, p. 35-41.
The main areas of improvement and optimization of a budget structure: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, p. 42-50.

 

Ананьєв Євген Петрович-кандидат економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Історія економіки та економічної думки; Мікроекономіка; Національна економіка;  Політична економія
Навчально-методичні посібники:
Головченко О.М., Ананьєв Є.П. Сучасна економічна теорія: курс лекцій/ О.М.Головченко, Є.П. Ананьєв. Одеса: м. Роздільна. ТОВ «Лерадрук». 2012. - 204 с. (Авт. Внесок Лекц. 6-14 с.55-198)
Головченко О.М., Ананьєв Є.П., Головченко М.Ф. Анатомія економічних криз ( історія, причини  виникнення, наслідки): монографія/ О.М.Головченко, Є.П.Ананьєв, М.Ф.Головченко.– Одеса: 2016.-200 с.;

 

Банасько Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук.
Закінчила 1.Одеський університет І.І.Мечнікова- викладач хімії та біології;
2. Одеський державний економічний університет – економіст за спеціальністю
облік і аудит;
Працювала головним бухгалтером торгівельного підприємства, підприємства, яке надає
туристичні послуги, виробничого підприємства, аудитором в аудиторський фірми.
Працює фінансовим директором фірми, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність,
внутрішнім аудитором промислових підприємств м.Одеси. Має практичний досвіт
роботи на економічних посадах підприємств.
Проводить заняття серед директорів підприємств, беру участь з питання оподаткування та
шляхи оптимізації.
У 2010 році захистила дисертацію «Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних
активів; оцінка та порядок відображення».
У 2017 році автор колективної монографії за загальною редакцією Смерічевського С.Ф.
«Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної
інноваційної системи України».
Викладає дисципліни : фінансовий та бухгалтерський облік, управлінський облік, основи
аудиту, міжнародні стандарти обліку та аудиту.

Зеркіна Оксана Олександрівна- кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Менеджмент і маркетинг ; Стратегія підприємства; Економіка і організація інноваційної діяльності; Стратегічні комунікації ; Соціально трудові відносини та економіка праці
Основні наукові роботи:
1. Зеркіна О. О. Сучасний стан та напрямки активізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) / О. О. Зеркіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 4. - С. 48-52
Зеркіна О. О. Сучасний стан та напрямки ативізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) / О. О. Зеркіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 4. - С. 48-52
Зеркіна О. О. Сучасний стан та напрямки ативізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) / О. О. Зеркіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 4. - С. 48-52

Коршунов Володимир Сергійович- кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Економетрика ; Організація виробництва; Проектний аналіз ; Потенціал і розвиток підприємства ;Статистика
Основні наукові роботи:
Коваленко М.П., Коршунов В.С. Менеджмент: Підручник/М.П. Коваленко, В.С. Коршунов. [За заг. Ред.  проф. М.П. Коваленко].– Одеса:2017.–347 с.
Афонченкова Т.М., Головченко О.М., Коршунов В.С., Шарапатюк Д.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник/ Т.М. Афонченкова, О.М. Головченко,  В.С. Коршунов, Д.А. Шарапатюк . [За заг. Ред.  проф. О.М. Головченко].– Одеса.–Издатель Б.В.В.,  2016.– 136 с.
Афонченкова Т.М., Головченко О.М., Коршунов В.С., Шарапатюк Д.А. Похідні цінні папери: Підручник/ Т.М. Афонченкова, В.С. Коршунов, О.М., Головченко,  Д.А. Шарапатюк . [За заг. Ред.  проф. О.М. Головченко].– Одеса.–Издатель Б.В.В.,  2017.– 186 с.
Афонченкова Т.М., Головченко О.М., Коршунов В.С., Шарапатюк Д.А. Біржова діяльність: Підручник/ В.С. Коршунов, Т.М. Афонченкова, О.М. Головченко,  Д.А. Шарапатюк . [За заг. Ред.  проф. О.М. Головченко].– Одеса.–Издатель Б.В.В.,  2017.– 236 с.
Головченко О.М., Коршунов В.С., Степаненко О.А. Концептуальні  підходи до протидії тіньовим економічним трансакціям із позіції забезпечення економічної безпеки/ О. М. Головченко, В.С.  Коршунов , О.А. Степаненко //Економіка. Реалії часу.– №9.– 2016.;

Нестерова Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Національна економіка, Світова економіка, Міжнародні економічні відносини, Інноваційна політика ТНК, Міжнародний валютний ринок
Наукові інтереси: організаційно-економічні інструменти державної підтримки розвитку туризму в Україні та в світі, підвищення ефективності функціонування міжнародної та національної економік, міжнародні економічні відносини, проблеми міжнародного туристичного бізнесу.
У 2017 р. пройшла курс навчання «Understanding modern business and organizations», організованому Університетом Стратклайд, м. Глазго.
У 2017 р. пройшла курс навчання «Social enterprise: Business doing good», організованому бізнес-школою при Міддлесекському університеті (Велика Британія) спільно з «JSiE» (соціально-інноваційною лабораторією Індії) та міжнародною платформою «MINCA».
Володіння іноземними мовами:

 • Англійська ( рівень B2, IELTS);
 • Французька (рівень С1, DALF).

Участь у НДР:

 • 0112U000692 «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України»;
 • 0102U000369 «Методологія регіонального економічного розвитку»;
 • 0110U000678 «Механізм підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах трансформації її в світове середовище».

Участь у міжнародних проектах:
-науково-дослідна робота на тему «International tourism and its role in economy of Ukraine», організованому «Research Triangle Institute» в рамках Міжнародного проекту «Economic development strategy of transition countries»;
-Міжнародний соціально-економічний форум, організований Асоціацією «Молоді лідери Європи», на тему «Tous différents, tous égaux: l'Europe pour modèle», м. Париж;

 • Міжнародний навчальний проект «Відкритого університету» на тему «The Digital Economy Success through Market Segmentation»;
 • Міжнародний соціально-економічний форум, організований Асоціацією «Молоді лідери Європи», на тему «la Méditerranée, espace de dialogue interculturel», м. Марсель;
 • Міжнародний проект, організований Вищою національною школою мистецтв та професій Клуні під патронажем Міністерства національної освіти Франції на тему «Конвенція молодих європейців» (присвоєно 4 кредити ECTS);
 • Семінар в рамках Міжнародного проекту «USAID з торгівельної політики України» на тему «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торгівельного захисту.
 • У 2015 р. пройшла стажування на тему «Методика викладання фахових дисциплін» на кафедрі європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України.

Є членом міжнародної організації «World Economics Association».
Основні публікації:
Монографії
Ємельянова К.С.* Кластеризація як стратегія сталого розвитку туристичної сфери Одеського регіону / К.С. Ємельянова // Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект): колективна монографія / Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 118–128.
Организационно‑правовые основы функционирования морехозяйственного комплекса Украины: монография / [Емельянова Е.С. и др.]; под ред. О.Н. Кибик, О.П. Подцерковного. – Одесса: Феникс, 2012. – 159 с.
Статті
Ємельянова К.С. Pest-аналіз круїзного ринку в Україні / К.С. Ємельянова // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук.-практ. статей. – Харків, 2013. – Вип. 43. – С. 73–77.
Ємельянова К.С. Напрями стійкого розвитку круїзного бізнесу в Україні / К.С. Ємельянова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2014. – Вип. 7. – С. 79–83.
Ємельянова К.С. Джерела залучення інвестицій в круїзний бізнес України / К.С. Ємельянова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2014. – № 3. – С. 45–49.
Yemelyanova K.S. Strategy for sustainable development of cruise industry in emerging markets / K.S. Yemelyanova // News of Science and Education. – Sheffield, UK: Science Education Ltd, 2014. – № 3. – P. 20–24.
Емельянова Е.С. Экономические основы эксплуатации пассажирских судов в регионе Черного и Средиземного морей / В.А. Котлубай, Ю.В. Хайминова, Е.С. Емельянова // Проблемы экономики. – М.: Спутник, 2013. – № 6. – С. 37–42..
Nesterova K.S. Financial preconditions for export potential development of the maritime complex of Ukraine / O.M. Kibik, J.V. Khaiminova, K.S. Nesterova // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 12.1. – С. 74–77 [журнал включено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ), Index Copernicus].
Нестерова К. С. Оцінка конкурентних переваг України у світовому морському туристичному бізнесі / К. С. Нестерова. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_10.

Степанова Катерина В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: міжнародні економічні відносини, сучасний економічний регіоналізм, світове фінансове середовище
Наукові інтереси: міжнародні економічні відносини і сучасна зовнішня політика, теорія і практика морської діяльності, соціально-економічний розвиток українського Причорномор’я
Основні наукові роботи:
Степанова Е. В. Украинское Причерноморье на пути экономического возрождения: монография / Е. В. Степанова; [науч. рук. акад. НАН Украины, д-р экон. наук, проф. Б. В. Буркинский] НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон. –эколог. исслед. – Одесса, 2016. – 348 с.: табл., ил.
Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика: монографія / [авт. кол.: Василик Н. М., Гасанов С. С., Герасимяк Н. В., Гордійчук А. І., Лорві І. Ф., Рудь Н. Т., Середа О. В., Степанов В. М., Степанова К. В., Шевчук І. В., Шубала І. В., Шубалий О. М.], під заг. ред. О. М. Шубалого; М-во освіти і науки України, Луцький НТУ. – Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2016. – 340 с.
Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості: монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за наук. ред. Б.В. Буркинського ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 802 с. (46 др.а., 802 с.) (Розділ 1. Орієнтири соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я (стор. 13-66) (автори Лайко О.І., Степанов В.М., Коваль В.В., Степанова К.В., Аннецева О.В.)
Степанова Е. В. Матрично – инцидентностный анализ социально – экономико – экологических процессов (Теоретико – методологические и прикладные основы): монография / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова. – Одесса: Интерпринт, НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико – экологических исследований, 2013 – 170 с.
Степанова К. В. Щодо стратегічних пріоритетів реалізації потенціалу України як морської держави: аналітична доповідь / А. О. Филипенко, В. В. Баришнікова, К. В. Степанова.– Одеса: Фенікс, 2012. – 152 с.
Степанова К. В. Кластерізація морегосподарської діяльності: світовий досвід та українські реалії / К. В. Степанова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 6. – С. 145 – 149.
Степанова Е. В. Системно – парамерическая формализация сложных социо – эколого – экономических процесссов / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 7. – С. 61 – 64
Stepanova K. V. Flood management and mitigation practices for coastal regions of Ukraine / V. N. Stepanov, K. V. Stepanova, A. Cheroy // Scientific Bulletin of International Humanitarian University. Series Economic and management. – 2015. – № 9. – p. 37 – 41
Степанова К. В. Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти) / В. М. Степанов, К. В. Степанова // Ukrainian Journal Економіст. – 2015. – № 8 серпень. – С. 12 – 14.
Степанова Е. В. Модели стратегических рисков в системе проектирования устойчивого развития и обеспечения экономической безопасности / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова //Международный Научный Институт “Educato”. Ежемесячный научный журнал. – 2015. - № 8(15). – С. 102-106
Степанова К. В. Управління інноваційно – інформаційно – інвестиційними технологіями в умовах ЗЕД підприємства / Б. М. Пунько, К. В. Степанова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №94. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – С. 211 – 221
Степанова К. В. Формування системно – параметричних моделей інвестиційних процесів / К. В. Степанова, В. М. Степанов // Вісник соціально – економічних досліджень. Збірник наукових праць. – 2015.  –  №1 (56).  –  стор. 170 – 177.
Степанова К. В. Логістична діяльність та логістичні функції: менеджер з логістичної діяльності / Б. М. Пунько, К. В. Степанова // Науковий вісник Буковинського державного фінансово – економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 3. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 92 – 96
Степанова К. В. Регулювання бюджетно – податкової системи республіки Польща у контексті модернізації Української / Б. М. Пунько, К. В. Степанова // Вісник одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 5 – 6. – стор. 7 – 13
Степанова Е. В. Принципы синергетики и нелинейной динамики в изучении проблем современного развития (социально-экономико-экологический контекст) / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Економічні інновації. – 2015. – Випуск 60. Кніга ІІ. – С. 192-203
Степанова Е. В. Проблемы и перспективы развития Украинского Причерноморья в новых геополитико-экономических условиях / Е. В. Степанова // Економіка та держава Міжнародний науково-практичний журнал.- 2016. - №4 квітень 2016 р. – С. 38-43
Степанова Е. Е. Превентивное реагирование в управлении социо-эколого-экономическими рисками / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. - Випуск 19, Частина 2. – С. 124-126
Степанова Е. В. Украинское Причерноморье: проблемы, тенденции и перспективы экономического развития / Е. В. Степанова // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 2016. Т.21. Вип. 7-2(49). – С. 109-114
Степанова Е. В. Линейная и нелинейная интерпретация экономико-экологических явлений и процессов / Е. В. Степанова, В. Н. Степанов // Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – С. 96-104.
Степанова К. В. Методи форсайт – досліджень морської діяльності / К. В. Степанова // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Наукове видання. Матеріали щорічної звітної конференції професорсько-викладацького складу Міжнародного гуманітарного університету, 16 травня 2014 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 21. – Ч. І. – С. 154 – 157.
Степанова Е. В. К вопросу исследования проблем управления рисковыми событиями в Украине / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри: наук. конф., 26 лют. 2015 р., м. Київ: тези доповіді. – Київ, 2015. – С. 5
Stepanova K. Legislative Aspects of Flood Hazard Prevention and Resilience in Non-EU Member European Countries / V.S. Ozgur Kirca, H. Aksoy, K. Papatheodorou, K. Stepanova // EWRA 2015, 9th World Congress of the European Water Resources Association, Turkey, Istanbul, 10 - 13 June 2015
Степанова К. В. Українське Причорномор’я в нових геополітичних та економічних умовах та його значення для відродження України / К. В. Степанова // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р. ) / за ред. Коваленко М. П., Деркач Т. В., Кобилянської А. В. – Одеса: МГУ, 2016 р. – С. 221 – 223
Степанова Е. В. Инновационный концепт нелинейного устойчивого развития морехозяйственного комплекса приморських регионов // Сучасні інформаційні та інноваційні технології MINTT-2016 [Збірка матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2016 р., м. Херсон]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2016 р. – С. 42-43
Степанова Е. В. О формировании системы интересов Украинского Причероморья в новых геополитико-экономических условиях // економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня 2016 р., м. Одеса). – Одеса, ОНЕУ, 2016. – С. 111-113
Степанова Е. В. О фрактальной формализации интересов Украинского Причерноморья в системе национальных интересов // Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1. – Варна: Издательство «Наука и икономика», 2016. – 289-293
Степанова Е. В. О необходимости разработки инновационно ориентированной программы социально-экономического развития Украинского Причерноморья // Іноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 жовтня 2016 р. Ч. 2. – Тернопіль: Крок, 2016 р. – С. 188-190.
Степанова К. В. Про адаптивне управління по прецедентах (стосовно морської діяльності) // Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів сьогодення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 січня 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 29-32
Степанова К. В. Щодо питання відродження України як морської держави в контексті реалізації національної ідеї // Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 лютого 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 10-13

Щербата Марина Юріївна – кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Контракти на ринку похідних і цінних паперів; Лабораторія фінансового аналізу; Банківські операції; Податковий менеджмент; Глобальний ринок цінних паперів; Інструменти біржової діяльності; Основи функціонування валютних бірж.
Наукові інтереси: організаційно-економічні механізми управління оборотним капіталом.
Основні наукові роботи:
Hlushko, O., Gryshova, I., & Shсherbata, M. (Ukraine). ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES: Enterprises’ economic sustainability assessment on the basis of performance indicators  Economic Annals-ХХI: Volume 155, Issue 11-12, February 18, 2016. – P. 82-86.
Naumov A. B., Shcherbata M. Ju., Basenko K. O. NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS: The strategic directions of improving the institutional development of the market for social investments. Scientific bulletin of Polissia № 2 (10), P. 1, 2017. – P. 18-23. 
Щербата М.Ю. Аналітичне забезпечення управління структурою оборотних активів молокопереробної галузі/  М.Ю. Щербата//Россия. Тольятти 2013
Щербата М.Ю. Банківське кредитування як джерело формування оборотного капіталу підприємств/ М.Ю. Щербата// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії Вип.5 – Т.1. – Полтава: ПДАА. – 2013 - С.
Щербата М.Ю. Формування та розвиток маркетингової діяльності на підприємствах агропродовольчої сфери /В.С.Негоденко // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 33. – С.142-148.
Щербата М.Ю. Інвестиційний клімат України: чинники формування та напрями покращення/ М.Ю. Щербата//Ukraine-EU.Modern Technology, Business and Law collection of international scientific papers: Part1. Modern Priorities of Economics/Engineering and Technologies. – Chernihiv: CNUT, 2016. -P.273-276.
Щербата М.Ю. Детермінанти управління оборотним капіталом/ М.Ю. Щербата// Перспективы развития науки. Гданськ. Польша 2012.
К.э.н., доц. кафедры экономики и международных экономических отношений Щербатая М.Ю., Гришов В.В. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ МИНИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ/
Щербатая М.Ю., Гришов В.В.// Научный журнал «Актуальные проблемы экономики и управления» учрежден и издается ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения». Выпуск 1(9) / 2016. Санкт-Петербург: ГУАП, 2016. – С. 46-52.

Створена в 2006 році одночасно із заснуванням факультету економіки та менеджменту, який пізніше увійшов до складу Інститут права, економіки і міжнародних відносин, кафедра менеджменту сконцентрувала в своєму складі управлінські спеціальності і стала  родоначальницею ряду інших кафедр факультету, які відділялись від неї та ставали незалежними підрозділами.

При створенні спеціальностей управлінського профілю на факультеті виходили з розуміння того, що в Україні недостатньо кваліфікованого менеджерського персоналу. Підготовленість керівників до управління галузями і підприємствами в умовах суттєвих змін в державі була дуже слабкою. В той же час в процесах роздержавлення, приватизації, реструктуризації, корпоратизації та акціонування підприємств перед управлінським персоналом поставало коло принципово нових задач – як у відношенні цілей і методів управління, так і відносно відповідальності перед різними соціальними групами і суспільством в цілому. Менеджмент українських підприємств при всьому бажанні “працювати по-новому” був мало пристосований до того, щоб успішно управляти за нових, ринкових,  обставин. Чим має займатися підприємство, які галузі розвивати в першу чергу? На чому зробити акцент – на сьогочасному прибутку чи довготерміновій стратегії зростання ? Які інвестиції можна отримати і як організувати цей процес? Який товар слід виробляти і як просувати його на ринок? Українська освіта багато в чому мала теоретичну спрямованість, в той час як на Заході  бізнес-освіта завжди націлена на вирішення практичних задач. В Україні  з радянських часів навчали в основному знанням, які можна відтворити і отримати за них академічну оцінку, в той час як на Заході навчають вмінням, які можна практично застосовувати і якщо і отримувати оцінку, то в першу чергу за економічний результат. Ще одним недоліком тогочасного менеджменту в Україні була відсутність розуміння значення корпоративної культури. Компанія, фірма, підприємство – це продовження  людських якостей їхніх керівників і одночасно – середовище формування корпоративних цінностей. Корпоративна культура самовідтворює себе і передається у спадщину менеджерам наступних поколінь. Управління в українських організаціях традиційно зводилося до застосування авторитарних методів керівництва, в той час як вони є неефективними в довгостроковій перспективі.

Довгострокова стратегія кафедри виходить з того, що навчання управлінським  професіям має базуватися в першу чергу на глибокому розумінні еко­номіки та законів управління, що формують певну корпоративну культуру. Менеджер – це фахівець, який, перш за все, розуміє – на якісному рівні – економіку і, вже виходячи з цього, може приймати ефективні управлінські рішення, формуючи певну корпоративну культуру – на рівні підприємства, галузі, країни.   

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавра та магістра за двома спеціальностями – «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Спеціальності мають спеціалізації «Міжнародний та національний туризм» ,  «Менеджмент міжнародних компаній та корпорацій», «Арт-менеджмент».

Як бакалаврські, так і магістерські програми відповідають престижним на Заході напрямам підготовки. На кафедрі нема реферативних випускних робіт – студенти готують і  захищають  магістерські роботи по реальним проектам за замовленнями виробництва, серед яких – управління економічного розвитку міськвиконкому Одеси. Напрям  «Адміністра­тивний менеджмент» спеціалізується на підготовці фахівців для роботи в митних органах, в першу чергу, на Одеській митниці.

Навчальний процес  на кафедрі забезпечений спеціалістами високої кваліфікації. До роботи зі студентами залучаються   докт. екон. наук., проф. О.М. Головченко, докт. техн. наук, проф. С. М. Гончарук, докт. екон. наук Т.В.Деркач, докт. фіз.-мат. наук, проф. М. П. Коваленко, докт. екон. наук Л.М. Потьомкін. Середнє покоління представляють канд. екон. наук, доц. О. В. Загорій, канд. екон. наук, доц. О.Ф. Запорожець, канд. екон. наук, доц. Кобилянська А.В., канд. техн. наук, доц. Н. А. Лебедєва, канд. екон. наук, доц. Мартинюк О.А. та інші.

Навчальні плани кафедри відображають сучасні тенденції в розвитку економічної науки та методів управління. Фактично, після випуску студенти готові працювати в організаціях різноманітних профілів завдяки знанням, отриманим в різних галузях економіки, менеджменту, фінансів і т.д. Серед головних дисциплін загального спрямування можна назвати мікро- та макроекономіку, економічну теорію, теорію організацій, економетрику та моделювання бізнес-процесів, менеджмент, управління персоналом, фінансовий менеджмент, міжнародний менеджмент, тренінг менеджерських вмінь і навичок, національний та міжнародний туризм, управління готельним та ресторанним господарством, крос-культурний менеджмент, економічну соціологію та ін. Спортивний менеджмент представлений такими дисциплінами, як спортивний менеджмент, маркетинг в спортивній діяльності, економіка підприємств спортивної індустрії, підприємництво в спортивній діяльності та ін. На всіх спеціалізаціях вивчається поглиблений курс англійської мови.

Кожен викладач знаходить свій особистий підхід до змісту та формату викладання, особливо в блоці вибіркових дисциплін. На щотижневих наукових семінарах кафедри викладачі мають захищати свій вибір, не дивлячись на науковий ступінь та звання опонентів – відіграють роль тільки новизна, обґрунтованість  аргументації та відповідність часові. Наступні приклади демонструють авторський підхід викладачів до своїх дисциплін.

Програми навчальних курсів «Країнознавство» та «Регіональна економіка сучасного світу» (проф. Т.В. Деркач),  на відміну від типових, фактично є спеціальними курсами, авторською особливістю яких є системність у дослідженні  трьох груп проблем: загальних для всіх країн; характерних для країн певного типу (наприклад, для нафтодобувних країн з проблемою їх нечуваного багатства і архаїчності суспільних відносин; острівних країн з різним ступенем розвиненості; гірських країн); індивідуального характеру. Специфікою курсів також є надання майбутнім менеджерам та економістам знань про сучасний стан однієї з найбільш значних і динамічних форм організації міжнародних економічних відносин – міжнародного регіонального співробітництва. Ці курси сприяють як розвитку економічної спеціалізації студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини», так і одночасно виробленню  навичок реалізації комерційної стратегії при участі в міжнародних регіональних об’єднаннях.

Дисципліна «Митне обслуговування ЗЕД» (доц. О.Ф. Запорожець) читається на базі Одеської митниці з урахуванням досвіду організації податкового та митного адміністрування, набутого країнами із схожими з Україною економічними, соціальними, правовими, культурно-гуманітарними умовами розвитку і при схожих трендах суспільних перетворень (країни СНД, Східної Європи, Китаю).

На кафедрі функціонує чи не єдиний в Україні спецсемінар «Лабораторія розвитку менеджерських вмінь та навичок» (проф. М.П. Коваленко). В цій дисципліні на прикладі багатьох конкретних ситуацій (кейсів) та за допомогою професійно-орієнтованого тестування студенти не тільки навчаються науці та мистецтву менеджменту, але й пізнають свої особистісні  сильні та слабкі сторони – з точки зору майбутньої роботи менеджерами – і закінчують курс отриманням власного менеджерського «портрету», конче потрібного при свідомому виборі місця роботи.

Дисципліна «Функціонування світових товарних та сировинних ринків» (доц. А.В. Кобилянська) є корисною для тих студентів, які планують в майбутньому працювати фахівцями з ЗЕД в спільних підприємствах або зарубіжних філіях, стати співробітниками митниць, хто буде зайнятий на посадах митних брокерів або планує продовжити навчання за програмами PhD; практична компонента навчання містить розрахункові завдання з економіко-математичного моделювання наслідків реалізації зовнішньоекономічних операцій з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

В курсі «Маркетинг» (доц. Н.А. Лебедєва) в центрі уваги знаходиться розв’язання  нагальних маркетингових проблем на діючих підприємствах, розгляд конкретних господарських ситуацій, ділові стратегічні ігри.

В курсі «Інноваційний менеджмент» (доц. О.А. Мартинюк) на семінарських та практичних заняттях студенти  розраховують різні бізнес-моделі та оцінюють ефективність ризиків інноваційних проектів, що є нетривіальним завданням для самих кваліфікованих фахівців. 

Не дивлячись на значний рівень безробіття в країні, по закінченні університету всі випускники кафедри знаходять роботу. Цей нетривіальний факт пояснюється двома обставинами. По-перше, випускники добре знають і розуміють сучасну економіку, вони є хоча й молодими, але вже фахівцями, які досить вільно орієнтуються в світі сучасних організацій і вміють доводити це до відома роботодавців. По-друге, володіння менеджментом як наукою управління дає їм перевагу у вмінні свідомо будувати кар’єру: вони навчені аналітично та творчо вирішувати проблеми, набувати влади та впливу, мотивувати людей, управляти конфліктами та особистісним стресом, створювати команди, вести ділові переговори та раціонально і послідовно обстоювати свої позиції для досягнення позитивних результатів.

Випускники кафедри працюють в туристичних фірмах, Одеській митниці, крюїнгових компаніях, ресторанах, кафе, фітнес-клубах, агентствах нерухомості і т.д.

На протязі багатьох років на кафедрі менеджменту виконується комплексна наукова тема «Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу», в якій приймають участь викладачі кафедри та залучаються студенти. В якості розділів цієї роботи входять теми: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління» (проф. Т.В. Деркач); «Удосконалення процедур митного контролю в умовах глобалізації» (доц. О.Ф. Запорожець); «Розвиток національних економік та методів менеджменту в умовах глобалізації в контексті культурних вимірів» (проф. М.П. Коваленко); «Глобальні економічні процеси в умовах формування нового світового порядку» (доц. А.В. Кобилянська); «Проектування розвитку  мультимодальних транспортних мереж України» (доц. Н.А. Лебедєва); «Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку агробізнесу Південноукраїнського регіону» (доц. О.А. Мартинюк); «Імітаційне моделювання в управлінні фінансовими ресурсами підприємств» (доц. О.А. Степаненко).

На кафедрі створений «Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення “CS Odessa LLC”» (науковий керівник – доц. О.А. Мартинюк).

Результати наукових досліджень знаходять відображення в монографіях, наукових статтях в престижних вітчизняних та зарубіжних журналах, доповідях на наукових конференціях. Серед монографій можна назвати: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика» (проф. Т.В. Деркач. Миколаїв, 2017, 450 с.); «Поведінка та влада в організації» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2003, 511 с.); «Методологічні основи проектування етапного розвитку образу та потужності мультимодальної транспортної мережі»  (доц. Н.А. Лебедєва. Хабаровськ (Росія), «ДВГУПС», 2012, 227 с.). На допомогу студентам видані підручники та  навчально-методичні посібники, серед яких: «Наука та мистецтво влади менеджера» (проф. М.П.Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2006, 510 с.); «Менеджмент» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Букаєв», 2017, 361 с.); «Менеджмент та адміністративне управління» (доц. О.А. Мартинюк. Одеса, «Гельветика», 2017, 540 с.); «Маркетингові дослідження» (доц. Н.А. Лебедєва. Одеса, «Центр оперативної поліграфії», 2014, 52 с.); «Маркетинг» (доц. Лебедєва Н.А. Одеса, «Центр оперативної поліграфії»,  2015, 45 с.) та ін.

Щорічно кафедра проводить міжнародні науково-практичні конференції. В 2017 р. кафедра провела чергову конференцію «Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу». Окрім науковців університетів України, в ній приймали участь представники  Академії наук Румунії, Одеської регіональної торгово-промислової палати, Білоруського державного університету. На кафедрі заснований і видається «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка та менеджмент», який  завоював гідне місце серед наукових журналів з економіки високою якістю публікацій і ввійшов у міжнародну наукометричну базу «Copernicus». МОН України включило «Вісник»  до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватись результати дисертацій.

 

Кафедра менеджменту налічує 7 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, 1 – за сумісництвом. 5 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 2 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.

 

Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

ОКР «бакалавр»

 

ОКР «магістр»

 

073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Міжнародний та національний туризм»

073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Міжнародний та національний туризм»

«Арт-менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація: «Менеджмент міжнародних та національних корпорацій»

281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація: «Менеджмент міжнародних та національних корпорацій»

Всі випускники спеціальностей кафедри можуть продовжити навчання в межах університету та отримати якісну підготовку за професіями, які користуються попитом на сучасному ринку праці і відповідають вимогам.

Висока якість навчання досягається за рахунок налагодженої роботи висококваліфікованих педагогічних кадрів кафедри. Співробітниками кафедри менеджменту було повністю розроблено методичне забезпечення навчального процесу відповідно до педагогічної навантаженням і освітніми стандартами спеціальностей. Також співробітники кафедри проводять активні наукові дослідження з різних тем, які стосуються питань управління інноваційним розвитком, розвитком регіонів, розвитком міжнародного і національного туризму, питань логістики та маркетингу. Багато уваги приділяється здійсненню міждисциплінарних досліджень. На кафедрі працює регулярний науковий семінар. За результатами наукової роботи публікуються наукові статті в провідних фахових виданнях, готується і активно реалізується випуск монографій, підручників і приймається участь в наукових конференціях на регулярній основі.

Співробітники кафедри проходять регулярне підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами на базі українських і закордонних університетів, міжнародних асоціацій. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес при викладанні лекційних курсів і практичних і лабораторних робіт.

Студенти також беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в студентських наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах робіт молодих вчених та олімпіадах, де підтверджують високий науковий рівень Міжнародного гуманітарного університету.
Студенти в рамках виконання дипломного проекту і протягом всього періоду навчання мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, а також за кордоном, що тільки підвищує рівень підготовки фахівців.

 Завідувач кафедри - Деркач Тетяна Вадимівна , доктор економічних наук, доцент

Навчальні дисципліни: Статистика, Світова економічна кон’юнктура, Функціонування світових товарних та сировинних ринків, Вільні економічні та офшорні зони в світовому господарстві
Наукові інтереси: Регіональна інтеграція, Міжнародна економіка
Основні наукові роботи:
Деркач Т.В. Проблемы национальных экономик в системе международной экономической интеграции / Т.В.Деркач // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – С.79-100. –  416 с.
Деркач Т.В. Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика. Монографія. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016 – 450 с.
Деркач Т.В. Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі / Т.В.Деркач // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип.8. –  Частина 1. – 2016р. – С.62-67.
Деркач Т.В. Либерализация ВЭД в контексте ревитализации экономик интегрирующихся стран / Т.В.Деркач // Science and Education Studies. – 2016. – № 2. (16), Р.166-173, (July-December). Volume III. Stanford University Press. – 2015. –  807 p.
Деркач Т.В. Концептуальні аспекти моделювання механізму територіального планування економіки регіону в умовах територіальної інтеграції / Т.В. Деркач // Економіка та суспільство. – 2016. – №6. – С. 414-420.
Деркач Т.В.  Інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії / Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 1. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 323-330.
Деркач Т.В. Концептуальні підходи до типологізації регіональних економічних систем / В.І. Криленко, Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 2. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 314-322.
Деркач Т.В. Концептуальні засади формування стратегії оцінки структурних змін в регіональній економіці / Т.В. Деркач // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки» – 2016. – Випуск 34. – Том 2. – С. 55-62.
Деркач Т.В. «Оцінка рівня розвитку регіональної економічної інтеграції» / Т.В.Деркач // International Scientific Conference “Economic and Society: Modern Foundation for Human Development”. Part 1 – Leipzig: October 31th. 2016. -Р.143-146.
Деркач Т.В. Класифікаційні ознаки впливу інтеграційних процесів на економічний розвиток регіонів / Т.В. Деркач // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економіка АПК і природокористування”. – 2017. – № 1. – С.69–84

Заступник завідувача кафедри - к.е.н., доцент, Мартинюк Олена Миколаївна

Науково-дослідна робота кафедри

Комплексні теми, над якою працює кафедра Менеджменту -
«Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу».
«Інтеграційні механізми формування та функціонування територіальних соціально-економічних систем».

Загальні організаційні заходи, які спрямовані на вдосконалення НДР:

 • Розробка і впровадження сучасних технологій навчання, вдосконалення змісту, форм і методів викладання.
 • Забезпечення процедури модульного контролю, інтенсивне впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.
 • Створення спеціалізованих аудиторій для проведення занять за напрямами: «Міжнародний та національний туризм», «Менеджмент», в тому числі оснащення комп’ютерною технікою для підвищення використання інформаційних технологій в навчальному процесі.
 • Підвищення відповідальності викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання наукових результатів в навчальному процесі.
 • Розвиток сайту факультету, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів викладачів кафедри, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп’ютерних технологій.

Реалізація основних напрямків наукової роботи кафедри Менеджменту здійснюється вирішенням наступних завдань:

 • Вдосконалення координації наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками та студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень;
 • Проведення на регулярній основі науково-методичних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, міжвузівських семінарів;
 • Посилення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, регулярне здійснення публікацій по кафедральній темі;

 4.Формування стійких наукових зв’язків з базовими науковими установами; розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.

На постійній основі на кафедрі менеджменту працює щотижневий науковий семінар «Сучасні проблеми економіки та менеджменту» (голова – проф. Коваленко М.П., науковий секретар – доц. Лебедєва Н.А.). До порядку денного кожного засідання входять огляди наукових публікацій (статті, монографії) українських та зарубіжних журналів з економіки та менеджменту, доповіді викладачів по тематиці власної наукової роботи, доповіді науковців, які бажають опублікуватися в фаховому журналі «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент». Журнал (головний редактор – зав. кафедри менеджменту проф. М.П.Коваленко) ввійшов до списку фахових видань МОН України та міжнародної наукометричної бази «Копернікус».

На кафедрі Менеджменту створено Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення «CS Odessa LLC». Науковий керівник - к.е.н., доц., Мартинюк О.А., результати наукової роботи використовуються в магістерських дослідженнях випускників МГУ факультету Економіки та менеджменту.
Науково-педагогічні працівники кафедри Менеджменту працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, а також беруть активну участь у підготовці монографій, навчальних підручників та навчально-методичних посібників. Викладачі кафедри Менеджменту беруть активну участь у проведенні щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій, Міжнародних конференцій у далекому зарубіжжі або з участю вчених з далекого зарубіжжя, Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів кафедри впроваджуються в практику і навчальний процес (розробка нових курсів і
спецкурсів, акти впровадження тощо).
Викладачі кафедри менеджменту беруть участь у закордонних відрядженнях для проведення наукової та викладацької роботи, стажування.

На постійній основі на кафедрі Менеджменту працюють наукові студентські гуртки:
Науково-практичний гурток для школярів м. Одеси: «Бізнес-школа», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток: «Сучасні проблеми менеджменту», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток: «Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах», керівник – к.т.н., доц. Лебедєва Н.А.
Студентський науковий гурток: «Актуальні питання реформування архітектури глобальної економіки та ролі економічних акторів різного рівня», керівник – к.е.н., доц. Кобилянська А.В.
Студенти активно займаються науковою роботою. Результати науково-дослідної роботи студентів по кафедрі менеджменту - це перемоги на конкурсах, турнірах, олімпіадах, брейн – рингах,
Міжнародні наукові зв’язки кафедри Менеджменту:
   1. Участь в міжнародному проекті Міжнародного Вишеградського Фонду № 21470087 «Сприяння країн Вишеградської четвірки в оцінці економічних реформ регіонів України в умовах інтеграції до ЄС».
2. Участь в міжнародному проекті Європейського Союзу 2013/334-493 «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».
3. Науково-методична співпраця з економічним університетом м. Варна.
4. Договір на виконання складової частини науково-дослідної роботи від 25.08.2016 року (м. Ірпінь) з Університетом державної фіскальної служби України, Науково-дослідний інститут фіскальної політики.

Науково-педагогічні працівники кафедри


Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

Деркач Тетяна Вадимівна

Зав. кафедри,

Доктор економічних наук

2

Коваленко Микола Павлович

Професор

Доктор фіз.-мат. наук

3

Мартинюк Олена Анатоліївна

Доцент

Кандидат економічних наук

4

Кобилянська Алла Валеріївна

Доцент

Кандидат економічних наук

5

Лебедєва Наталія Андріївна

Доцент

Кандидат технічних наук

6

Назарук Ольга Миколаївна

Старший викладач

7

Запорожець Олена Федорівна

Доцент

Кандидат економічних наук

Коваленко Микола Павлович- професор, доктор фізико-математичних наук

Коваленко М.П. очолював кафедру менеджменту з 2011 по 2017 р. Закінчив з відзнакою Одеський державний (нині – національний) університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Теоретична фізика». У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Теорія дифузійних процесів та флуктуацій поблизу критичних точок розчинів». Цього ж року йому було присвоєно наукове звання доцента по кафедрі теоретичної фізики. У 1983 р. захистив у Ленінградському (нині Санкт-Петербурзькому) університеті дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Багаточастинкові ефекти у рідких неперехідних металах». В 1984 р. отримав вчене звання професора по кафедрі теоретичної фізики.

За час роботи в ОНУ працював завідувачем кафедри фізики твердого тіла та твердотільної електроніки, завідувачем створеною ним кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, проректором з навчальної роботи, першим проректором, в.о. ректора.

М.П.Коваленко виступив організатором заходів по поновленню функціонування Одеського фізичного товариства, діяльність якого було припинено в воєнні часи. 1990 р. його було обрано першим головою новоствореного товариства.

1967-1968 рр. стажувався в Ростокському університеті (НДР).

1980, 1985, 1988 рр. стажувався у МГУ (м. Москва, Росія).

1994-1995 стажувався у бізнес-школі Східно-Вашингтонського університету (США). Під час стажування розробив проект створення в ОНУ факультету бізнесу та менеджменту, на базі якого в 1995 р. в ОНУ було відкрито кафедру менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, яка існує по сьогоднішній день.

В 1995, 1996, 1998 рр. стажувався в Регенсбурзькому університеті (Німеччина) за рахунок грантів DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Також проходив стажування в університетах та бізнес-школах Великої Британії (Ланкаширський університет), Сербії, Хорватії, Словенії.

В 1993 обраний дійсним членом Академії наук вищої школи України.

У 2002 р. перейшов на роботу в новостворений Міжнародний гуманітарний університет на посаду першого проректора. 2004 – 2011 р. – ректор університету. З 2011 р. – завідувач кафедри менеджменту у Міжнародному гуманітарному університеті.

М. П. Коваленко — автор та співавтор більш як 140 наукових публікацій, шести монографій з фізики та менеджменту, виданих в СРСР, НДР, ФРН, Україні. Соросівський професор (1996).

Під керівництвом М.П. Коваленка захищено 6 кандидатських та одна докторська дисертація.

З 1994 р. проводить наукові дослідження в галузі менеджменту. Він є головним редактором наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» (серія економіка, менеджмент). Журнал отримав визнання наукової спільноти, ввійшов до списку фахових видань України (2014) та міжнародної наукометричної бази «Copernicus» (2016).

Приймав участь в роботі спільної українсько-американської програми «Консорціум із удосконалення бізнес-освіти в Україні» (CEUME) (2000-2005) під керівництвом університету Міннесоти, до складу якого також входили Вища школа бізнесу університету Св.Томаса (США), Варшавська школа економіки та Варміа-Мазурський університет Ольштина (Польща). В результаті роботи Консорціуму в Україні була створена «Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти», одним з засновників якої виступив МГУ.

М.П. Коваленко є членом Президії науково-методичної комісії МОН України з менеджменту.

Під керівництвом М.П. Коваленка як ректора МГУ в університеті відкрито більше десяти спеціальностей, у 2010 р. університет отримав вищий, четвертий, рівень акредитації.

Академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. Відзначений знаком “Відмінник освіти України”, почесними грамотами та відзнаками Ради ректорів Одеського регіону, МГУ (2004-2016 рр.).

Вільно володіє англійською, німецькою мовами, читає французькі, польські тексти.

Викладає курси «Теорія організацій», «Менеджмент», «Курс розвитку менеджерських вмінь і навичок», «Крос-культурний менеджмент», «Стратегічний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Наукові інтереси: вплив культурних вимірів на успішність роботи організацій і спільнот, інноваційні технології та моделі в економіці та управлінні компаніями, кореляційні зв’язки між статистичними показниками роботи підприємств та управлінськими вміннями

Монографії, методичні посібники
Коваленко Н.П. – Введение в теорию организаций. – Одесса: Астропринт, 1997. – 246 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. – Поведение и власть в организации. – Одесса: Юридическая литература, 2003. – 317 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Наука и искусство власти менеджера. – 3 видання. – Одесса: Феникс, 2016. – 512 с.
Коваленко М.П. – Методичні вказівки до курсу „Основи менеджменту”, модуль „Організація”. – Одеса: Астропринт, 1999. – 17 с.
Коваленко І.М., Коваленко М.П., Коршунов В.С. Менеджмент. – Одеса: … 2017. – 270 с.
Статті, матеріали конференцій
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Корреляционные связи между моделями управленческих компетенций. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер. Економіка і менеджмент, 2014, вип.7, с.48-50 (Фах. вид. Україна).
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Методика формування чистого прибутку як суттєвий чинник прийняття управлінського рішення. – Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., Одеса, 16-17 жовтня 2014 р. –  Одеса: Фенікс, с. 28-32.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Компетентностный  подход к управлению: формирование управленческого решения. – Материалы Международной  научн.- практ. конф., Одесса, 16-17октября  2014 г. –  Одеса: Фенікс, с. 35-40.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Перестройка 1985-1991 года в СССР с точки зрения менеджмента: системный анализ. – Экономические науки (Россия). – 2014. – №4, с. 124-130 (Науково-метрична база «Коперникус» Россия).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Підприємство як податковий агент сплати єдиного соціального внеску при використанні праці фізичних осіб. – Аграрний вісник Причорномор’я. – Серія: Економічні науки. – Вип. 75. – Одеса: ТОВ «ЛЕРАДРУК».– 2014. – С. 47-53. – 178 с. (Фах. вид. Україна)
И.Н.Коваленко, Н.П.Коваленко. Особенности подготовки специалистов в условиях перехода к рыночной экономике в Украине.  – Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: матеріали 1У Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 лютого 2015 р. м. Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: вид. Букаєв В.В., 2015. – С. 161-163. – 272 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Державний борг в системі макроекономічних показників. – Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної реальності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Одеса) / за ред. Коваленко М.П.  //  Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 36-42 – 132 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Механізм соціального податку як мотивація до підвищення заробітної плати в Україні. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. С. 34-37. – 144 с.
Kovalenko N.P., Gladchenko L.I. Problems of formation of net profit of an enterprise as a primary entity of economy. –  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, 2015, вип.8, с.3-6 (Фах. вид. Україна).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Особливості вітчизняної методики формування обсягів експорту-імпорту. – Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.)  / за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В. –  Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – 292 с. – С. 84-87.
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Заходи щодо переформатування експортно-імпортного потенціалу України. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2016 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2016. С. 47-50. – 172 с.

Мартинюк Олена Анатоліївна- кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту МГУ, заступник зав. кафедри, 
Навчальні дисципліни: Економіка і фінанси  підприємства; Банківські системи; Управління інноваціями; Публічне адміністрування; Логістика.
Відзначена Знаком “Відмінник освіти України” за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю (1998 р.), почесними грамотами та відзнакою МГУ (2012-2016 рр.).
Наукові інтереси: Банківництво, ІТ-технології в економіці, інноваційні технології управління та формування інтегрованих структур в економіці, менеджмент та публічне управління в бізнес-структурах.
Автор понад 75 статей в провідних вітчизняних та закордонних економічних виданнях. Серед яких 35 статей надруковано в наукових фахових виданнях, 6 статей входять до наукометричної бази Scopus, 6 статей опубліковані в журналах що входять до наукометричних баз Copernicus та Томпсон.
Монографії:
Рудинська О. В., Мартинюк О. А., Квач Я. П. Банківська система в Україні: основні характеристики і стратегія ринку: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2001. – 156 с. Рос. мовою.
Навчальні посібники:
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник / В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непомящий; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ВМВ: 2005. – 292с.
Менеджмент та адміністративне управління: навчальний посібник /О.А. Мартинюк, Н.І. Серебряннікова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 540 с.
Статті:
Мартынюк Е.А Формирование стратегических ориентиров в условиях интенсификации инноватики АПК. // Актуальні проблеми економіки. 2013. №11(149). –С. 95-101.
Мартинюк О.А. Створення інтелектуальних бізнес-процесів агрохолдингу // Актуальні проблеми економіки. 2014. №6 (156). – С. 234-240.
Мартынюк Е.А. Проблемы оценки эффективности систем управления бизнес-процесами. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürenberg, Deutschland, 2014. – 348p. – Pp240-243 pp.
Martunyuk О. Actual forms of agrarian business organizing under contemporary conditions //Актуальні проблеми економіки. 2015. №8 (170). – С. 188-193.
Мартинюк О.А. Создание самоорганизующейся модели устойчивого развития пространственно-локализованных конгломератов. //Інтеграція економічних, технічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. ред.. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С.23-34.
Мартинюк О.А. Використання дисипативних систем для регулювання агропромислових систем. International Scientific-Practical Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 348 pages. – Pp 123-126.
Мартинюк О.А. Визначення основних імперативів інноваційних технологій управління підприємством /О.А. Мартинюк //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. - №58 (Спецвипуск) Додаток. – С. 269-271.

Кобилянська Алла Валеріївна- кандидат економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Управління конкурентоспроможністю», «Глобальна економіка», «Світова економіка»
Наукові інтереси: Світове господарство та міжнародні економічні відносини, глобальне економічне врядування, економічні відносини Україна-ЄС, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів та ролі суб’єктів підприємницької діяльності в ньому.
Володіння іноземними мовами:
Англійська мова (сертифікат знання мови - САЕ С1)
Французька мова (DELF B2).

Багаторазово виступала виконавцем за держбджетними науковими темами, серед яких:

 • "Соціально-економічна політика в умовах сучасного економічного циклу" (номер держреєстрації 0110U001274)
 • «ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ» (номер держреєстрації 0115U0001935)
 • «Дослідження економічних передумов та оцінка можливих наслідків створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (послуги)» (номер держреєстрації 0208u000593)
 • «Розробка положень про національний фонд регіонального розвитку, регіональні фонди регіонального розвитку та законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (номер держреєстрації 0209U006865)
 • «Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх об’єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України» (номер держреєстрації 0209U006788),

тощо.
В міжнародних проектах
Кобилянська А.В. є виконавцем більш ніж 20 науково-дослідних тем, що виконувались на замовлення таких міжнародних організацій та установ, як: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейська комісія, Swiss agency for international development, USAID, Visegrad Fund, тощо
Серед основних варто зазначити такі:

 • «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій економічного розвитку регіонів»
 • «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС
 •  «Evaluation of Regional development strategy implementation for Odessa region»
 • «Estimation of index of eurointegration approximation for Odessa region»
 •  «Ukrainian trade policy review»
 • «Implementation of EU Association Agenda»
 • «Ukraine’s Deep Free Trade Negotiations with the EU: service sectors» і т.д.

Регулярно проходить стажування закордоном, приймає участь в наукових конференціях:

 • Участь в науковій конференції «New year Campus for Finance», м.Валлендар, Німеччина, 2008 р.
 • Міжрегіональний семінар щодо економічної співпраці “Sharing the Experiences of Visegrad Cooperation in the Western Balkans and the GUAM”, ICDT (international center for democratic transition), м.Тбілісі, Грузія, 2010 р.
 • Стажування в Joint Vienna institute-МВФ «Financial programming and policies», м.Відень, Австрія, 2013 р.
 • Стажування в Центральноєвропейському університеті, «Comparative Regionalisms: Changing Forms of Governance in Asia, Africa and the Americas and their Effects on the Global Order», м.Будапешт, Угорщина, 2014 р.
 • Стажування «Civil School for Sound EU practice: Project cycle management. Ukraine» за підтримки Уряду Німеччини, 2015-2016 р.
 • Стажування за програмою «Тренінг для тренерів з управління циклом проектів ЄС» за підтримки Уряду Німеччини, 2016 р.
 • Участь в семінарі в рамках Міжнародного проекту «USAID з торгівельної політики України» на тему «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торгівельного захисту, 2016 р.
 • Участь в якості запрошеного доповідача на конференції «International Conference «Preventing victimization in Vulnerable Communities», Академія наук Румунії, м.Бухарест, Румунія, 2016р.
 • Стажування в інституціях м. Берлін та м. Брюсель в межах проекту «EU association trainings», 2017 р.
 • Стажування з циклу управління проектами Horizon-2020, 2017 р.

Неодноразово заохочувалась почесними грамотами Університету з нагоди Дня науки, нагороджена срібною медаллю Міжнародного гуманітарного університету з нагоди 13-річчя навчального закладу.
З 2013 року Кобилянська Алла Валеріївна є виконавчим редактором наукового англомовного журналу Journal of Applied management and Investments, який розміщено в наукометричних базах даних.
Має досвід роботи за фахом, поєднує викладання з професійною діяльністю.
Є сертифікованим тренером з управління циклом проектів ЄС.
Є членом Всеукраїнського об’єднання економістів-міжнародників та членом Western economic association of  international economics
Основні наукові роботи
Монографії:
Індекс євроінтеграційного поступу в Україні Зосименко Т., Кобилянська А., Ропало Л. та ін./Кобилянска А., Чернігів, 2016 р., 104 ст.
Burakovsky, I., Кobylianska, A.,et al. Cost and benefits of FTA between Ukraine and the EU. Institute for Economic Research and Policy Consulting. Kyiv, 2010.
Boyarchuk D., Kolesnіchenko A.,Movchan V., Naumenko D., Pіlkevich K., Kobilyanska A. (2008 June 17). Comprehensive assessment of fiscal stability in Ukraine. Report of the Center for Social and Economic Research CASE Ukraine and the Institute for Economic Research and Policy Consulting.
Burakovsky, , I., Kandul S.,Кobylianska, A.,et al. Trade and human development report/UNDP, 2011,128 p.
Статті:
Кобилянська А.В. Технічні бар'єри в торгівлі та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств// Збірник наукових праць Таврійського агротехнологічного університету (серія економічна).-2014.-№4.-с.30-35
Кобилянська А.В. Економічне співробітництво України з ГУАМ в контексті функціонування СНД та ПВЗВТ з ЄС// Бізнес-інформ.-2015.-№9.- с.32-37
Кобилянська А.В. Проблеми ефективності інфраструктури регулювання застосування санітарних та фітосанітарних норм до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності// Вісник ХНАУ.-2015.-№1.-с.64-67
Кобилянська А.В. Моделювання торгівлі товарами та послугами між Україною та країнами ЄС в 2013-2014 рр. /Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.-2015.-№13.- с.148-154
Кобилянська А.В. Визначення «центру глобальної економіки» та дослідження показників, що формують його становлення та діяльність.//Науковий вісник Херсонського державного університету.-2015.-Випуск 13(4).- с.9-12
Kobylianska, Alla V. (2017) “On Clustering during and after Crisis as the Tool for Analyzing the Global Economic Architecture.” Business Inform.-2017.-№ 3.-с.21–26.
Кобилянська А.В. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ. ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ// Вісник Херсонського державного університету.-2017.-№49, -с.15-19.
Кобилянська А.В. СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ//Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія «Міжнародні економічні відносини».-2017,- №12.-с.142-147
в інших виданнях:
Кобилянська А.В. Цілі глобального економічного врядування та міжнародної економічної політики як економічні категорії / А.В. Кобилянська // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу», Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса,-2017р.,-с.12-16.
Кобилянська А.В. Сучасна диференціація глобальних економічних акторів в контексті механізму глобального врядування./А.В. Кобилянська, Н.Ю. Долга.// Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців.м.Одеса,-2017р., -с18-21.
Kobylianska A.V. Costs and benefits of center of global economy being and functioning / А.В. Кобилянська // Украина – Болгария –Европейский союз: современное состояние и перспективы: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, Варненский економічний університет, м. Варна, Болгарія, 2016 р.
Kobylianska A.V.Victimization of internally displaced persons case of Ukraine: economic aspect/ Кобилянська А.В.// Tompson Reuters, 2016р, pp.216-226.

Кобилянська А.В. виступала співорганізатором наступних конференцій та круглих столів Міжнародного гуманітарного університету:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності», 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підвищення ефективності економіки та управління в сучасних умовах», 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ГЛОБАЛЬНА РЕГІОНАЛІСТИКА І СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІКИ: НАПРЯМИ ВПЛИВУ», 2017 р.
 • Круглий стіл «КРАЇНИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: РЕЗУЛЬТТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ, 2017 р.
 • Круглий стіл: «9 років СОТ- боротьба за переваги», 2017 р.

Лебедєва Наталія Андріївна - кандидат технічних наук, доцент.
Навчальні дисципліни: Міжнародний маркетинг; Маркетингові дослідження; Основи УЛР міжнародних компаній та корпорацій; Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; Управління масовими заходами (Event-менеджмент); Інформаційна культура менеджера арт-поектів; Кросс-культурний менеджмент в галузі мистецтв.
Наукові інтереси знаходяться в області менеджменту розвитку мультимодальної транспортної мережі та удосконалення управління людськими ресурсами на основі проведення маркетингових досліджень.
Основні наукові роботи:
Методологические основы проектирования этапного развития облика и мощности мультимодальной транспортной сети: монографія. - УДК 656.078.1 ББК У37-72 М 545. – Вид-во: ДВГУПС, 227 с.: ISBN 978-5-262-00650-2. – 2012.
Лебедєва Н.А. Маркетинговые исследования роли инновационной личности в условиях модернизации экономического развития Украины. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 7. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014. - С. 100-103.
Лебедєва Н.А. Совершенствование управления человеческими ресурсами на основе проведения маркетинговых исследований. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 9. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014.
Лебедєва Н.А. Математическая постановка задачи и методика формирования исходного множества проектних альтернатив развития мультимодальной транспортной сети с учетом изменения структуры и мощности ее элементов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. -    Вип. 5. - Серія економіка і менеджмент. Одеса.–2013 - С. 3-9.
Лебедєва Н.А. Проблемы проведения маркетинговых исследований
в сфере международных транспортных услуг Украины и пути их решения. Електронне наукове фахове видання. - Ефективна економіка.- ТОВ ДКС Центр. -     Вип. 10. – 2014.
Лебедєва Н.А. Совершенствование методики формирования области эффективных альтернатив развития мультимодальных транспортных узлов. Інвестиції: практика та досвід Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ТОВ ДКС Центр - Вип. 21.– 2014. –   С. 42-45.
Лебедєва Н.А. Разработка основ методики формирования информационной базы для поддержки принятия решений при создании инвестиционного проекта развития мультимодальной транспортной сети. Агросвіт Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ТОВ ДКС Центр. –    Вип. 21. – 2014. –  С. 35-39.

Назарук Ольга Миколаївна – старший викладач
Навчальні дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Макроекономіка», «Бюджетна система», «Міжнародний туризм: ресурси, інфраструктура, бізнес»
Наукові інтереси: економіка АПК, економічна євроінтеграція України
Основні наукові роботи:
Назарук О. Н. Сущность взаимосвязи субъектов агропромышленного комплекса с предприятиями-переработчиками сельскохозяйственной продукции // «УКРАИНА – БОЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ». Сборник материалов международной научно-практической конференции. Том 1. – Херсон – Варна: Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012. – С. 158-161.
Назарук О. М. Специфіка державного регулювання сировинних підприємств АПК України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» – Вип. 5. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2013. – С. 90-92.
Назарук О. М. Виникнення та еволюція економічної категорії «господарський механізм» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», Випуск 9. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2015. – С. 116-120.
Назарук О. М. Рівнева та структурна класифікація господарського механізму управління // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса : Феникс, 2015. – Вип. 24. – С. 91-93.
Назарук О. М. Залежність типу господарського механізму від моделі економічного розвитку // Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Одеса) / за ред.. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В./ / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 52-54.
Назарук О. М. Роль чинного господарського механізму та його складових в національній економіці // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. P. 75-77.
Назарук О. М. Зміст категорії «виробничі ресурси підприємства» в економічних дослідженнях // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, №6, ч. 2. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – С. 116-118.

Напрям, зв’язаний з комп’ютерними науками, був заснований в університеті в 2004 році. З 2014 року кафедру комп’ютерних наук та інноваційних технологій очолює кандидат технічних наук В.І. Гура.

В тому ж 2004 році були отримані ліцензії, організований та проведений перший набір студентів за трьома спеціальностями:  Комп’ютерні системи та мережі;  Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах – 18 студентів;  Обслуговування комп’ютерних систем.

В 2005 році, за ініціативою викладачів факультету, з метою координації навчальної та методичної роботи, був започаткований та почав свою діяльність факультетський науково-методичний семінар з проблем підготовки фахівців технічних спеціальностей в гуманітарному вузі. Семінар веде свою роботу у двох секціях – у секції навчально-методичної роботи та у секції наукової роботи. За необхідністю до роботи у семінарі запрошуються провідні науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та провідні фахівці з комп’ютерних систем та з захисту інформації:

– Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова – з питань математики та математичного моделювання;

– Одеського національного політехнічного університету – з питань комп’ютеризації;

– Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова – з питань інформаційно-комунікаційних технологій.

Засідання семінару скликаються за необхідністю, але не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці. Практично всі результати семінару доводяться до відома всіх співробітників та студентів факультету. Рішення семінару носять рекомендаційних характер, але, як показав час та досвід, всі вони впроваджені в навчальний процес з підготовки фахівців технічних спеціальностей.

За період існування факультету силами професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу створено та обладнано ряд кабінетів та лабораторій: кабінет програмування, лабораторії фізики, схемотехніки та комп’ютерної електроніки, структурованих кабельних систем, мікропроцесорів та мікроконтролерів. Для привиття  студентам практичних навиків з монтажу, обслуговування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, а також для проходження навчально-виробничих практик, на факультеті створена міжкафедральна навчально-практична майстерня. В лабораторіях та в майстерні встановлене сучасне обладнання, яке дає можливість вести підготовку фахівців з технічних спеціальностей на достатньо високому рівні. Планується обладнання кабінету математики та математичного моделювання, інформаційної безпеки, інформаційно-комунікаційних систем та мереж.

Кафедрами факультету ведеться велика навчально-методична робота. Зважаючи на відсутність державних стандартів на спеціальності за якими ведеться підготовка фахівців на факультеті, кафедрами розроблені, обговорені на міжкафедральному семінарі та затверджені в установленому порядку освітньо-кваліфікаційні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики та навчальні плани всіх спеціальностей. Відповідно до навчальних планів розроблене все методичне забезпечення навчальних дисциплін: 155 програм навчальних дисциплін, 6 програм навчальних та виробничих практик, 4 методичні керівництва по курсовому та дипломному проектуванню, 10 навчальних посібників з профілюючих дисциплін, більше 200 методичних керівництв до лабораторно-практичних робіт та для самостійної роботи студентів. Для виконання студентами лабораторних робіт з основ схемотехніки, комп’ютерної електроніки, телекомунікаційних систем та мереж, проектування трансляторів, організацій баз даних, моделювання,  структурованих кабельних систем, програмно-технічних засобів захисту інформації, з основ протидії технічним розвідкам розроблені пакети прикладних програм, які використовуються студентами в навчальному процесі. Всі лабораторії обладнані комп’ютерною технікою в кількості, яка забезпечує якісну підготовку фахівців.

 

На факультеті функціонують 5 комп’ютерних лабораторій – загальної інформатики та основ програмування, а також кабінет математики та лабораторія фізики, які оснащені сучасним інтерактивним навчальним обладнанням, включаючи комп’ютерну техніку та інтерактивні дошки.

 

Для перевірки знань студентів кафедрами факультету розпочата розробка комплексу програмних засобів електронного контролю. В навчальний процес вже розпочато впровадження перших елементів комплексу.

 

Стосовно наукової роботи, слід відзначити, що за період його існування співробітниками була захищена 3 кандидатські роботи, 2 працівника навчаються в аспірантурі за заочною формою та готуються до захисту ще 2 роботи.

Кафедрами факультету ведуться роботи щодо виконання ініціативної науково-практичної роботи з питань практичної підготовки фахівців технічних спеціальностей. За її результатами в наукових виданнях за переліком ВАК професорсько-викладацьким складом опубліковано близько 50 наукових робіт. Крім того, в інших виданнях опубліковано ще близько 200 робіт та тез доповідей на науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах.

 

В травні 2007 року факультетом комп’ютерних наук та інноваційних технологій був організований та проведений регіональний семінар з питань інформаційної безпеки. До участі в проведені семінару були залучені ряд організацій та підприємств м. Одеси, профілем діяльності яких є забезпечення інформаційної безпеки. Загальна кількість учасників склала більше 100 чоловік.

 

В листопаді 2007 року факультетом комп’ютерних наук та інноваційних технологій був організований та проведений регіональний семінар з питань мобільних інформаційних технологій, комп’ютеризації та забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах. До участі в семінарі, крім студентів та науково-педагогічних працівників, були залучені:

– підприємство «Нео-Лоджик» – лідер з розробки та постачання інформаційно-комунікаційного обладнання в Одеському регіоні;      – компанія «Білайн» – один з лідерів мобільного зв’язку в світі.

В семінарі прийняли участь більше 100 учасників та було заслухано 20 доповідей.

 

З метою впровадження в навчальний процес новітніх наукових досягнень, організації та структуризації науково-дослідної та виробничо-практичної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, факультетом від імені університету підписані договори про творчу співпрацю з ТОВ «Белста», Навчально-виробничим центром «Академія ювелірної майстерності», ТОВ «Мелик», Головним управлінням економічного розвитку та Європейської співпраці Одеської обласної державної адміністрації, ТРК «Академія», редакцією газети «Одесский вестник», ТОВ «Александр-Н», Центром інформаційних технологій і технічного забезпечення ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Сільгоспхімія» Ширяєвського району, Інститутом післядипломної освіти керівників і фахівців водного транспорту України, МППС «Аспект-Плюс», ДП «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», ЗАТ «Діелектричні кабельні системи України», ТОВ «Агентство информационной безопасности „Юго-Запад”», ТОВ «Профіт», ПП «Арніка», ВКФ «Датарт-Одесса» та Управлінням науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації.

Також кафедра готує спеціалістів до праці у кіберполіції та працює з підприємством «Сума Технологій», та «Теплоенерго 5»

З 2010 року кафедру очолює д.т.н., проф. Зайцев Д.А.

З 201 року кафедру очолює к.т.н., доц. Гура В.І.

Кафедра комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій налічує 9 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, 3 – за сумісництвом. 5 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 4 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.

Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

 

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1.

Гура Володимир Ігорович

 Доцент

кандидат технічних наук

2.

Зайцев Дмитро Анатолійович

 Професор

доктор технічних наук

3.

Головань В'ячеслав Ігорович

 Професор

кандидат технічних наук

4.

Сергієнко Андрій Володимирович

 Доцент

кандидат технічних наук

5.

Захаров Олександр

 Викладач

-

 

Завідувач кафедри-Гура Володимир Ігорович

 

Гура Володимир Ігорович- кандидат технічних наук, понад 20 років займається проблемами підвищення якості систем телекомунікацій, розробкою і розвитком корпоративних мережевих рішень, обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж, побудовою бездротових каналів зв'язку, проектуванням структурованих кабельних систем, розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, відновленням даних з різних носіїв, захисту інформації, програмуванням мікроконтролерів, розробкою вузлів і блоків радіоелектронної апаратури.

У 2013 році в складі факультету економіки і менеджменту була заснована кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки на чолі з доктором економічних наук, професором Гончаруком Анатолієм Григоровичем.
Як випускаюча кафедра факультету, відповідальна за підготовку магістрів та докторів філософії, кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки проводить навчальну, виховну та наукову роботу зі студентами та аспірантами. Спеціалізація кафедри: менеджмент, бізнес-адміністрування, управління проектами, антикризове управління, корпоративна безпека, фінансовий менеджмент, економіка і управління підприємствами.
Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри - це чотири доктори економічних наук, професори: А. Г. Гончарук та Ращупкіна; кандидат педагогічних наук Л. В. Шинкаренко; кандидати економічних наук Н. О. Лазарєва, Л.І. Райчева та Г.М. Оберемок.
Завідувач кафедри, д. е. н., професор А. Г. Гончарук є лауреатом грантів Президента України, німецького академічного агентства DAAD, а також дійсним членом і експертом ряду міжнародних асоціацій: Асоціації управління ефективністю (PMA, Кембридж, Великобританія), Міжнародної асоціації менеджменту харчового і аграрного бізнесу (IFAMA , Міннеаполіс, США), Всесвітньої асоціації сталого розвитку (WASD, Лондон, Великобританія) і Міжнародної асоціації аграрних економістів (IAAE, Мілуокі, США). Серед членів кафедри є також колишні і діючі керівники підприємств, аудитори та експерти.
Кафедра веде різноманітну організаційну роботу. Щорічно вона проводить міжнародні науково-практичні конференції «Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі і проектах», в яких беруть участь сотні авторитетних і молодих вчених з усього світу. На кафедрі видається міжнародний науково-практичний журнал «Journal of Applied Management and Investments», який проіндексований багатьма міжнародними наукометричними базами, має зростаючі імпакт-фактори і входить в ТОП-200 найбільш цитованих економічних видань світу.
Кафедра веде активну наукову і навчально-методичну роботу. Всі викладачі кафедри регулярно підвищують рівень професійної майстерності: проходять стажування в провідних вітчизняних і зарубіжних університетах, беруть участь у проведенні наукових і методичних семінарів, міжнародних конференцій. Результати їх наукової та навчально-методичної роботи відображені в численних публікаціях, тезах, методичних посібниках та підручниках. За свою нетривалу історію членами кафедри опубліковано понад 10 монографій, сотні наукових робіт і статей в авторитетних вітчизняних і зарубіжних виданнях, проводяться дослідження в рамках міжнародних проектів.
У 2014 р на кафедрі відкрита і діє унікальна магістерська програма подвійного диплому International MBA спільно з Римським університетом ім. Г. Марконі, що дозволяє студентам після закінчення навчання отримувати два дипломи - українського зразка і європейського, визнаного в країнах ЄС і США. На кафедрі також функціонує аспірантура за трьома управлінськими спеціальностями, в якій навчаються і поводять наукові дослідження майбутні доктори філософії з України та далекого зарубіжжя.
Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки налічує 6 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, всі штатні працівники мають науковий ступінь, в тому числі 2 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.
 
Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

ОКР «магістр»
ОКР «доктор філософії»
073 «Менеджмент»
Спеціалізація:
«Бізнес-адміністрування»
«Антикризове управління та корпоративна безпека»
«Управління проектами»
073 «Менеджмент»
Завідувач кафедри - Гончарук Анатолій Григорович
Гончарук Анатолій Григорович, доктор економічних наук, професор, працює на посаді з 2013 року (постійно). У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Формування механізму управління ефективністю діяльності підприємства (на прикладі харчової промисловості). Опублікував більше 150 наукових і навчально-методичних праць, виданих в 18 країнах світу, з них: 8 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, понад 100 наукових статей. Лауреат Гранта Президента України для молодих вчених. Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу Journal of Applied Management and Investments (ISSN 2225-3467).

Він є дійсним членом:
-Міжнародної асоціації менеджменту ефективності (PMA)
-Міжнародної асоціації менеджменту харчового і агробізнесу (IFAMA);
- редколегії фахового і міжнародних наукових журналів з менеджменту, економіки і бізнесу
Здійснює керівництво аспірантами.
 
Заступник завідувача кафедри – Ращупкіна Валентина Микитівна

Науково-педагогічні працівники кафедри

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1.

Гончарук Анатолій Григорович

Зав. кафедри, професор

Доктор економічних наук

2.

Ращупкіна Валентина Микитівна

Професор

Доктор економічних наук

3.

Шинкаренко Лариса Василівна

Доцент

Кандидат педагогічних наук

4.

Лазарева Наталя Олегівна

Асистент

Кандидат економічних наук

5.

Райчева Лариса Іванівна

Старший викладач

Кандидат економічних наук

6.

Оберемок Ганна Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

Гончарук Анатолій Григорович – доктор економічних наук, професор
Навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент; Бізнес-планування; Управління ефективністю бізнесу; Івент-менеджмент; Економічні аспекти проектного менеджменту
Наукові інтереси: вимір та управління ефективністю; бенчмаркінг ефективності у виноробстві, харчовій промисловості, енергетиці, медицині та освіті; управління ланцюгами створення цінності; оцінка та забезпечення інвестиційної привабливості

Основні наукові роботи:
Goncharuk, A.G. and  Lo Storto, C. (2017), “Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: evidence from a benchmarking analysis”, Energy Policy, Vol. 101, February, pp. 456–466.
Goncharuk, A.G. (2017), “Socioeconomic Criteria of Healthcare Efficiency: An International Comparison”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 6, No. 2, pp. 89-95.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “Efficiency of Winemaking in Developing Countries: Evidence from the Ukraine and Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Wine Business Research, Vol. 29, No. 1, pp. 98-118.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “How Efficient Is Winemaking in Eastern Europe?”, New Medit, Vol. XVI, No. 2, pp. 64-72.
Goncharuk, A.G. and Lazareva, N.O. (2017), “International performance benchmarking in winemaking”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, No. 1, pp. 24-33.
Goncharuk, A.G. (2016), “How to invest under the pressure of high natural gas prices”, International Journal of Technology, Policy and Management, Vol. 16, No. 2, pp. 95–104.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2016), Winemaking in Developing Countries: Challenges and Efficiency, Book chapter in D. Cunningham (Ed.), Food Industry: Assessment, Trends and Current Issues, Nova Science Publishers, New York, pp. 133-156.
Goncharuk, A.G. (2016), “Evaluating the Efficiency of Higher Education”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 5, No. 2, pp. 82-91.
Goncharuk, A.G. (2015), “Natural Gas Stakeholders during Price Growth: A Case of Ukraine”, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 9, No. 1, pp. 94–104.
Goncharuk, A.G. and Getman, M. (2014), “Benchmarking to improve a strategy and marketing in pharmaceuticals”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 364-385.

Шинкаренко Лариса Василівна - кандидат педагогічних наук
Навчальні дисципліни: "Вища математика"; "Математика для економістів"; "Теорія ймовірностей та математична статистика";"Лінійна алгебра та аналітична геометрія"; "Основи початкового курсу  дидактика математики";"Диференціальні рівняння"; "Теорія функцій комплексної змінної"
Наукові інтереси: педагогіка вищої школи; математичні методи аналізу економічної діяльності
Шинкаренко Л. В. Теорія ймовірностей та математична статистика:  конспект лекцій для студентів факультету правової політології та соціології; Національний ун-т «Одеська юридична академія»/ Л. В. Шинкаренко. – Одеса: ВМВ, 2013. – 116 с.
Шинкаренко Л. В. Методика діагностування математичної  компетентності студентів-соціологів. Science and Education a New  Dimension / Shynkarenko L.V. // Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014, рр. 71-74.
Шинкаренко Л. В. Экспериментальная проверка эффективности формирования математической компетентности студентов-социологов//Международный научный альманах. Выпуск 2(20). – Таганрог – Херсон, 2014. С. 132 – 137.
Шинкаренко Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів /Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. –Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С. 333 – 336.
Шинкаренко Л. В. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту/ Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В.//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 20 (2016 р.),  с.104-108
Шинкаренко Л. В. Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Випуск 27 (2). – С. 143-146.
Шинкаренко Л. В. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів / В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко, В. М. Шинкаренко //Науковий вісник Ужгородського національного університету.  Серія: «Міжнародні економічні відносини  та світове господарство». – 2017. – Випуск 12. – С. 177-181
Шинкаренко Л. В. Аналіз впливу соціально-економічних чинників на якість освіти / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки». – 2017. – Випуск 24. – С. 163-166

Райчева Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки.
Навчальні дисципліни: Економічна теорія; Теорія міжнародних відносин; Університетська освіта.
Статті в наукових фахових виданнях:
Іовчева Л.І. Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України \ Л.І. Іовчева \\ Держава та регіони: наук. – виробн.. журн. Класичного приватного університету. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – № 1 (88). – С. 14-17. – (Сер. «Економіка та підприємство») (0,40 ум. – друк. арк.).
Іовчева Л. І. Моніторинг впливу зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства / Л. І. Іовчева// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. – 2014. – № 4 (16 Е). – С. 199-204. (0,46 друк. арк.)
Райчева Л.І. Організаційні засади впровадження механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Райчева \\ Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля: наук.  журн. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.. В. Даля, 2016. - №3 (227). – С. 65 -69 (0,59 ум. – друк. арк.).
Іовчева Л.І. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризи в процесі функціонування підприємства \ Л.І. Іовчева \\ Науковий Вісник ДДМА: зб. наук. праць. – 2014. - № 4(15 Е). – С.199 -204 (0,46 друк. арк.).
Статті які входять до міжнародних наукометричних баз даних:
Райчева Л.І. Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \Л.І. Райчева \\Бізнес-Інформ.-Харків: ІНЖЕК, 2016.- №10. – С.160 – 165 (0,75 ум.друк.арк.).
Іовчева Л.І. Розвиток машинобудівних підприємств в умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу \Л.І. Іовчева\\ Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: наук. журн. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 5 (94). – С. 155 – 161 (0,48 ум.друк.арк.).