Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин була заснована у 2006 р. та як базова випускаюча кафедра факультету відповідальна за підготовку фахівців за такими спеціальностями:
Бакалаври - економіка підприємства, міжнародний бізнес, міжнародні економічні відносини;
В подальшому на кафедрі була відкрита спеціальність з підготовки бакалаврів підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Кафедра також готує магістрів за спеціальностями – підприємництво, торгівля та біржова діяльність; міжнародні економічні відносини.
У 2015 р. на кафедрі було відкрито аспірантуру зі спеціальності - 051 «Економіка.
У 2017 році розпочалася підготовка магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» та за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».
Слід зазначити стійке зростання чисельності викладачів зі вченими ступенями та вченими званнями. Так, за останні два роки успішно захищені дві кандидатські дисертації (О. Зеркіна и К. Нестерова). Таким чином, усі штатні викладачі, які забезпечують навчальний процес по кафедрі, мають наукові ступені докторів і кандидатів наук за профільними спеціальностями.
Викладачі кафедри приймають участь у держбюджетних темах: «Обґрунтування ефективності впровадження нововведень в промисловості та інноваційної політики в регіоні» (номер державної реєстрації 0102U001978) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Розробка політики науково-технологічного розвитку  Одеської області» (номер державної реєстрації 0108U006736) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор’я із урахуванням екзогенних та ендогенних факторів інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0103U001982). (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (номер державної реєстрації 0112U000692) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова); «Механізм підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах трансформації її в світове середовище» (номер державної реєстрації; 0110U000678) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова). В контексті загально університетської теми, наукова робота окремих викладачів науково-педагогічного складу кафедри за конкретними напрямками та проблемами розвитку національної економіки підпорядкована держбюджетній тематиці, що агрегується у єдиній темі кафедри: «Проблема ефективності національної економіки України в умовах адаптації до світового економічного середовища».
Доцент кафедри К.В. Степанова здійснює керівництво міжнародним проектом «Мережа Чорноморського Туризму» (створення мережі Чорноморського туризму для туристичного розвитку у Болгарії, Румунії, Україні, Молдові і Грузії), а також Науковою мережею для запобігання землетрусів, зсуву і відвертання ризику повені  (Університет м. Серрес, Греція).
Постійно триває проходження викладачами кафедри підвищення кваліфікації. Так, серед основних закладів, де викладачі факультету проходять підвищення кваліфікації варто назвати Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Одеський державний аграрний університет, Prague Institute for Qualification Enhancement, University of  Bologna,  University of   Malta, International Ocean Institute (Ostend, Belgium).
Плідність та результативність наукової роботи кафедри економіки і міжнародних економічних відносин конкретизується насамперед у доповідях, як на загально-університетських, так і на міжнародних конференціях. Результати означеної роботи матеріалізуються також у наукових працях і статтях як престижних та визнаних зарубіжних видань так і збірниках Вищого наукового закладу, де працюють автори.
Вагомим результатом наукової діяльності є публікації результатів досліджень, зокрема за 2015-2016 роки викладачами кафедри було опубліковано 5 статей у виданнях, які індексуються базами Web of Science, Index Copernicus, 8 статей у зарубіжних фахових виданнях, 27 статей у наукових фахових виданнях України, 10 статей в інших виданнях, 4 наукові монографії, 1 підручник, 4 навчально-методичних посібника. Викладачі виступили з доповідями на 23 закордонних, всеукраїнських та університетських конференціях з опублікуванням тез доповідей та отриманням сертифікатів.
Викладачі кафедри беруть участь в тренінг семінарах кафедри (зокрема, Тренінг-семінарі «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торговельного захисту» (29-30.09 2016) в організації та проведенні круглих столів з проблем національної економіки, економіки підприємства і міжнародних економічних відносин. Викладачами кафедри розроблено і впроваджено в науковий процес спецкурси «Інституційні засади функціонування морського туризму», засоби державного регулювання інтеграційних процесів під час формування та функціонування транспортно-туристичного кластера в діяльність департаменту культури та туризму Одеської міської ради (к.е.н., доц. Нестерова К.С. 2015-2016 рр.)
У Науково-дослідному центрі Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова створено філіал кафедри економіки і МЕВ Міжнародного гуманітарного університету, де щорічно проводяться кругли столи з проблем економічного розвитку підприємств, викладачі кафедри виступають з науковими доповідями та приймають участь у Днях науки, що проводяться у Інституті виноградарства і виноробства.
Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу зі студентами. Щорічно викладачами кафедри проводиться Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Проблеми підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах глобалізації» і Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики», наукові доповіді студентів публікуються в Збірнику наукових праць «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету».
Наукова робота охоплює як викладачів, так і студентів, а їх взаємодія дозволяє перейти від рівня використання знань до рівня їх самостійного  продукування.
Студенти , які беруть участь у наукових гуртках, щорічно публікуються в журналах та беруть участь у конференціях, які проводяться як в Міжнародному гуманітарному університеті, так і в інших українських і зарубіжних ВНЗ.
З метою впровадження в навчальний процес новітніх наукових досягнень, організації та структуризації науково-дослідної та виробничо-практичної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, факультетом від імені університету підписані договори про творчу співпрацю з ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», Національним науковим центром «Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова», Управлінням пенсійного фонду України, ТОВ «ЮГ АГРО СЕРВІС»,  ТОВ ТД «Булкин», Асоціацією «Портове співтовариство», та Управлінням науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації.
Викладання на кафедрі здійснюється із застосуванням нових освітніх технологій, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної та світової економіки.

Кафедра Економіки і міжнародних економічних відносин налічує 12 науково-педагогічних працівників, з них 10 працюють на постійній основі, 2 – за внутрішнім сумісництвом. 9 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 2 доктори економічних наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.

Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

ОКР «молодший спеціаліст»

 

ОКР «бакалавр»

 

ОКР «магістр»

 

ОКР «доктор філософії»

 

071 «Облік і оподаткування» 071 «Облік і оподаткування»  

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»   076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»    
051 «Економіка»   051 «Економіка» 051 «Економіка»   051 «Економіка»  
  292 «Міжнародні економічні відносини» 292 «Міжнародні економічні відносини»    
 

Завідувач кафедри - Головченко Олена Миколаївна

Головченко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, працює на посаді з 2012 року (постійно). Освіта вища, закінчила Одеський інститут інженерів морського флоту у 1981 р. Спеціальність – експлуатація водного транспорту, кваліфікація – інженер-експлуатаційник водного транспорту; Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ у 2005 р. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація -магістр права.

23 вересня 2010 року захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення подолання загроз стабільному економічному розвитку регіонів України» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У березні 2013 р. присвоєне вчене звання професора кафедри економіки і міжнародних економічних відносин.

Має більше 150 наукових праць, серед них 5 монографій (дві з них одноосібні), 3 навчальних посібників. Більше 12 років займається проблемами економічної безпеки, економічної інтеграції і кооперації України в ЄС, залученням іноземних інвестицій як фактору економічного розвитку.

Брала участь у 19 міжнародних науково-практичних конференціях з наукової тематики кафедри.

Здійснює керівництво аспірантами.

Науково-дослідна робота кафедри
Науково-дослідна робота є важливою складовою діяльності кафедри в цілому і кожного викладача зокрема. Стратегічними напрямами науково - дослідної роботи є:
- управління іноваційним розвитком господарюючих субєктів; - організаційно-економічні механізми розвитку підприємств; - аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємств; - формування, розвиток і ефективність використання персоналу підриємства; - особливості функціонування і прогнозування розвитку субєктів господарювання в сучасних умовах. У науково-дослідному центрі Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова створено філіал кафедри економики і МЕВ Міжнародного гуманітарного університету, де щорічно проводяться круглі столи з проблем економічного розвитку підприємств, викладачі кафедри виступають з науковими доповідями та беруть участь у Днях науки, що проводяться в Іституті виноградарства і виноробства.

Науково-педагогічні працівники кафедри

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

Головченко Олена Миколаївна

Зав. каф.,
Професор

Доктор економічних наук

2

Потьомкін Леонід Миколайович

Професор

Доктор економічних наук

3

Ананьєв Євгеній Петрович

Доцент

Кандидат економічних наук

4

Банасько Тетяна Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

5

Коршунов Володимир Сергійович

Доцент

Кандидат економічних наук

6

Нестерова Катерина Сергіївна

Доцент

Кандидат економічних наук

7

Степанова Катерина В’ячеславівна

Доцент

Кандидат економічних наук

8

Щербата Марина Юріївна

Доцент

Кандидат економічних наук

9

Зеркіна Оксана Олександрівна

Доцент

Кандидат економічних наук

10

Курко Анастасія Сергіївна

Викладач

-

11

Гуманенко Наталя Володимирівна

Ст. викладач

12

Назарук Ольга Миколаївна

Ст. викладач

Головченко Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри економіки і міжнародних економічних відносин
Навчальні дисципліни: Економічний аналіз сучасних ринків, Економічна безпека, Інновації в науці і технологіях
Наукові інтереси: економічна безпека держави та регіонів, тіньова економіка
Монографії:
Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки: монографія: монографія [О.М.Головченко] Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович 2008, - 399 с.
Формування механізмів стабільного розвитку регіону : монографія [О.М.Головченко] Одеса: Фенікс, 2009.- 424 с.
Тіньова економіка регіону: підходи, оцінки, сценарії : монографія [О.М.Головченко, В.І.Захарченко].Ч.1. Механізми дії тіньової економіки трансформаційного періоду. Одеса: м. Роздільна. ТОВ «Лерадрук». 2012.– 135 с.Ч. ІІ. Розвиток механізмів  нейтралізації тіньових відносин в трансформаційній економіці. Одеса: м. Роздільна. ТОВ «Лерадрук». 2012.-159 с.
Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 1: Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкуренто-спроможності підприємств в умовах  інноваційного розвитку: [Монографія] / [Н.М.Андреева, О.М. Головченко, І.А. Маркіна та ін.]; За заг.ред. М.А.Зайця, О.В.Захарченка, О.М.Коваленка.- Одесса:ВМВ,  2014.- 292 с. С.38-78, 285-289 (Розділ 2. Організаційно-економічний механізм регулювання конкурентоспроможності регіону)
Підручники, навчальні посібники
Соціально-економічний розвиток регіонів національної економіки  Національна економіка : навч. посіб.: / За заг. Ред. Носовой О.В. К.: Центр учбової літератури, 2013.- 512 с. С. 426-444. (тема 23).
Регіональна економіка : підручник / За заг.ред.д-ра юрид.наук, акад. НАПрН України професора О.М.Бандурки, д-ра екон.наук О.В.Носовой Харків : Золота миля, 2016.-336 с. (Тема 3)
Современная экономическая теорія : Учебно-методическое пособие [Головченко Е.Н., Ананьев  Е.П.] Одеса:ТОВ «Лерадрук» 2015.- 189 с.
Ринок цінних паперів : навч.посіб. / Т.М. Афонченкова, О.М.Головченко, В.С.Коршунов, Д.А.Шарапатюк; за заг.ред. проф. О.М.Головченко – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016.-168 с.
Біржова діяльність : навч.посіб. / В.С.Коршунов Т.М. Афонченкова, О.М.Головченко,  Д.А.Шарапатюк; за заг.ред. проф. О.М.Головченко – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016.-250 с.
 Наукові статті
Головченко Е.Н.Обеспечение экономической безопасности в поведении хозяйствующих субъектов  // Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Еdiţie semestrială. SeriaŞTIINŢE ECONOMICE.-2012. № 2 (8), С.107-122
Головченко О.М. Еволюція парадигми тіньової економіки в економічних дослідженнях // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Наукові праці економіко-правового факультету Одеського національного факультету  імені І.І.Мечникова.2015  Том 2 (Випуск 1/3) 2015.- С.169-180
Головченко Е.Н. Экономика преступлений и наказаний в поведении современных субъектов хозяйствования // Культура народов Причерноморья, 2012, № 223, С. 35-39
Головченко О.М. Причини виникнення і шляхи подолання тіньових економічних відносин в економіці України // Аграрний вісник Прич-орномор’я: Економічні науки. Вип. 62.- Одеса; СПД ФО «Балушко ІВ.»-2012.- С. 42-46
Головченко О.М. Причини розповсюдження і шляхи нейтралізації корупції в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія  № 18. Економіка і право : зб. наукових  праць. – Випуск 18. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.-С. 26-33 

Потьомкін Леонід Миколайович – доктор економічних наук, професор.
Навчальні дисципліни: Планування і контроль діяльності підприємств; Обґрунтування господарських рішень; Економіка торгівельного підприємства; Банківські системи; Бюджетна система України; Економіко-математичне моделювання господарських процесів
Наукові інтереси: фінансова діяльність підприємств; аналіз структури балансу; матеріальна мотивація персоналу.
Основні наукові роботи:
Особливості функціонування харчових підприємств: конкурентоспроможність: Підвищення ефективності підприємств харчової та переробної промисловості галузей АПК. – Київ: НУХТ, 2012 р. – с. 58 – 64.
Економічні механізми мотивації найманого персоналу: Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2013 р., с.61-66.
Економічні механізми мотивації найманого персоналу: Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2013 р., с.61-66.
Ефективність виробництва і сучасні системи мотивації персоналу: Економічні інновації, - Одеса: ІПР і ЕЕІ НАН України, 2013 р., т.54 – с.257-264.
Методологічні дослідження ефективності промислового виробництва: Хмельницький: Донецьк: Вісник Хмельницького національного університету, 2013 р., т.5, с.155-159.
Наукові і практичні підходи до підвищення ефективності функціонування харчових підприємств: Економіка харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2013 р., №2 (18), с.18-21.
Підвищення ефективності виробництва: сучасні фінансові системи: Дослідження міжнародної економіки, 2013 р., онф.1 (74), с.167-175.
Сучасні мотиваційні системи управління персоналом: Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту. – Одеса: ОНПУ, 2013 р., с.175-177.
Сучасні мотиваційні системи управління персоналом промислового підприємства: Економіка і підприємство: сучасні проблеми теорії та практики. – Одеса: ОНЕУ, 2013 р., с.155-158.
Сучасні системи мотивації найманого персоналу: ефективна цікавість: Економіка, фінанси, право, - Київ, 2013 р., № 6 (2), с.80-84.
Шляхи підвищення ефективності функціонування: вдосконалення мотивації персоналу: Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАВА, 2013 р., № 79, с. 274-284.
Personnel management motivation of industrial enterpraise: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», ІСЕіМВ. – Київ: Фенікс, 2014, С.23-25.
Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва: Економіка харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2014 р., №1 (21), с.47-50.
Методичні вказівки до практичних занять для слухачів спеціальності «Економіка  підприємництва» денної форми навчання: Київ: НУХТ, 2014 р., 28 с.
Способи підвищення ефективності харчового виробництва. /Методичні вказівки: Київ: НУХТ, 2014 р., 52 с.
Стратегія ринкової економіки. /Методичні вказівки: Київ: НУХТ, 2014 р., 54 с.
Сучасні форми інноваційних технологій підвищення  кваліфікації найманого персоналу: Материалы международной научно-практической конференции „Инновационные технологи в подготовке специалистов экономического профиля”. – Сімферополь, 2014 г., с.112-114.
Підвищення ефективності виробництва: сучасні мотиваційні системи: Вісник соціально-економічних досліджень, ОНЕУ- Одеса,2014 р., № 2 (53), с.124-129.
Моделі управління економіко-фінансовими системами в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»,  – Хмельницький, 2014 р., с.281-283.
Financing and motivation in enterprises: Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014 р., 26-36 с.
Influence of the modern management methods on the process of the competitive recovery of the industrial enterprises: Formation strategy of economic structures: the tools and practices, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, s. 63-72.
Organizationally-economic and financial aspect of increase efficiency production: Formation strategy of economic structures: the tools and practices, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, s. 73-81.
Assessment and methods of forecasting enterprises competitiveness: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, p. 35-41.
The main areas of improvement and optimization of a budget structure: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, - ISMA University Riga (Latvia) 2016, p. 42-50.

 

Ананьєв Євген Петрович-кандидат економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Історія економіки та економічної думки; Мікроекономіка; Національна економіка;  Політична економія
Навчально-методичні посібники:
Головченко О.М., Ананьєв Є.П. Сучасна економічна теорія: курс лекцій/ О.М.Головченко, Є.П. Ананьєв. Одеса: м. Роздільна. ТОВ «Лерадрук». 2012. - 204 с. (Авт. Внесок Лекц. 6-14 с.55-198)
Головченко О.М., Ананьєв Є.П., Головченко М.Ф. Анатомія економічних криз ( історія, причини  виникнення, наслідки): монографія/ О.М.Головченко, Є.П.Ананьєв, М.Ф.Головченко.– Одеса: 2016.-200 с.;

 

Банасько Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук.
Закінчила 1.Одеський університет І.І.Мечнікова- викладач хімії та біології;
2. Одеський державний економічний університет – економіст за спеціальністю
облік і аудит;
Працювала головним бухгалтером торгівельного підприємства, підприємства, яке надає
туристичні послуги, виробничого підприємства, аудитором в аудиторський фірми.
Працює фінансовим директором фірми, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність,
внутрішнім аудитором промислових підприємств м.Одеси. Має практичний досвіт
роботи на економічних посадах підприємств.
Проводить заняття серед директорів підприємств, беру участь з питання оподаткування та
шляхи оптимізації.
У 2010 році захистила дисертацію «Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних
активів; оцінка та порядок відображення».
У 2017 році автор колективної монографії за загальною редакцією Смерічевського С.Ф.
«Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної
інноваційної системи України».
Викладає дисципліни : фінансовий та бухгалтерський облік, управлінський облік, основи
аудиту, міжнародні стандарти обліку та аудиту.

Зеркіна Оксана Олександрівна- кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Менеджмент і маркетинг ; Стратегія підприємства; Економіка і організація інноваційної діяльності; Стратегічні комунікації ; Соціально трудові відносини та економіка праці
Основні наукові роботи:
1. Зеркіна О. О. Сучасний стан та напрямки активізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) / О. О. Зеркіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 4. - С. 48-52
Зеркіна О. О. Сучасний стан та напрямки ативізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) / О. О. Зеркіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 4. - С. 48-52
Зеркіна О. О. Сучасний стан та напрямки ативізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) / О. О. Зеркіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 4. - С. 48-52

Коршунов Володимир Сергійович- кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Економетрика ; Організація виробництва; Проектний аналіз ; Потенціал і розвиток підприємства ;Статистика
Основні наукові роботи:
Коваленко М.П., Коршунов В.С. Менеджмент: Підручник/М.П. Коваленко, В.С. Коршунов. [За заг. Ред.  проф. М.П. Коваленко].– Одеса:2017.–347 с.
Афонченкова Т.М., Головченко О.М., Коршунов В.С., Шарапатюк Д.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник/ Т.М. Афонченкова, О.М. Головченко,  В.С. Коршунов, Д.А. Шарапатюк . [За заг. Ред.  проф. О.М. Головченко].– Одеса.–Издатель Б.В.В.,  2016.– 136 с.
Афонченкова Т.М., Головченко О.М., Коршунов В.С., Шарапатюк Д.А. Похідні цінні папери: Підручник/ Т.М. Афонченкова, В.С. Коршунов, О.М., Головченко,  Д.А. Шарапатюк . [За заг. Ред.  проф. О.М. Головченко].– Одеса.–Издатель Б.В.В.,  2017.– 186 с.
Афонченкова Т.М., Головченко О.М., Коршунов В.С., Шарапатюк Д.А. Біржова діяльність: Підручник/ В.С. Коршунов, Т.М. Афонченкова, О.М. Головченко,  Д.А. Шарапатюк . [За заг. Ред.  проф. О.М. Головченко].– Одеса.–Издатель Б.В.В.,  2017.– 236 с.
Головченко О.М., Коршунов В.С., Степаненко О.А. Концептуальні  підходи до протидії тіньовим економічним трансакціям із позіції забезпечення економічної безпеки/ О. М. Головченко, В.С.  Коршунов , О.А. Степаненко //Економіка. Реалії часу.– №9.– 2016.;

Нестерова Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Національна економіка, Світова економіка, Міжнародні економічні відносини, Інноваційна політика ТНК, Міжнародний валютний ринок
Наукові інтереси: організаційно-економічні інструменти державної підтримки розвитку туризму в Україні та в світі, підвищення ефективності функціонування міжнародної та національної економік, міжнародні економічні відносини, проблеми міжнародного туристичного бізнесу.
У 2017 р. пройшла курс навчання «Understanding modern business and organizations», організованому Університетом Стратклайд, м. Глазго.
У 2017 р. пройшла курс навчання «Social enterprise: Business doing good», організованому бізнес-школою при Міддлесекському університеті (Велика Британія) спільно з «JSiE» (соціально-інноваційною лабораторією Індії) та міжнародною платформою «MINCA».
Володіння іноземними мовами:

  • Англійська ( рівень B2, IELTS);
  • Французька (рівень С1, DALF).

Участь у НДР:

  • 0112U000692 «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України»;
  • 0102U000369 «Методологія регіонального економічного розвитку»;
  • 0110U000678 «Механізм підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах трансформації її в світове середовище».

Участь у міжнародних проектах:
-науково-дослідна робота на тему «International tourism and its role in economy of Ukraine», організованому «Research Triangle Institute» в рамках Міжнародного проекту «Economic development strategy of transition countries»;
-Міжнародний соціально-економічний форум, організований Асоціацією «Молоді лідери Європи», на тему «Tous différents, tous égaux: l'Europe pour modèle», м. Париж;

  • Міжнародний навчальний проект «Відкритого університету» на тему «The Digital Economy Success through Market Segmentation»;
  • Міжнародний соціально-економічний форум, організований Асоціацією «Молоді лідери Європи», на тему «la Méditerranée, espace de dialogue interculturel», м. Марсель;
  • Міжнародний проект, організований Вищою національною школою мистецтв та професій Клуні під патронажем Міністерства національної освіти Франції на тему «Конвенція молодих європейців» (присвоєно 4 кредити ECTS);
  • Семінар в рамках Міжнародного проекту «USAID з торгівельної політики України» на тему «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торгівельного захисту.
  • У 2015 р. пройшла стажування на тему «Методика викладання фахових дисциплін» на кафедрі європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України.

Є членом міжнародної організації «World Economics Association».
Основні публікації:
Монографії
Ємельянова К.С.* Кластеризація як стратегія сталого розвитку туристичної сфери Одеського регіону / К.С. Ємельянова // Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект): колективна монографія / Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 118–128.
Организационно‑правовые основы функционирования морехозяйственного комплекса Украины: монография / [Емельянова Е.С. и др.]; под ред. О.Н. Кибик, О.П. Подцерковного. – Одесса: Феникс, 2012. – 159 с.
Статті
Ємельянова К.С. Pest-аналіз круїзного ринку в Україні / К.С. Ємельянова // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук.-практ. статей. – Харків, 2013. – Вип. 43. – С. 73–77.
Ємельянова К.С. Напрями стійкого розвитку круїзного бізнесу в Україні / К.С. Ємельянова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2014. – Вип. 7. – С. 79–83.
Ємельянова К.С. Джерела залучення інвестицій в круїзний бізнес України / К.С. Ємельянова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2014. – № 3. – С. 45–49.
Yemelyanova K.S. Strategy for sustainable development of cruise industry in emerging markets / K.S. Yemelyanova // News of Science and Education. – Sheffield, UK: Science Education Ltd, 2014. – № 3. – P. 20–24.
Емельянова Е.С. Экономические основы эксплуатации пассажирских судов в регионе Черного и Средиземного морей / В.А. Котлубай, Ю.В. Хайминова, Е.С. Емельянова // Проблемы экономики. – М.: Спутник, 2013. – № 6. – С. 37–42..
Nesterova K.S. Financial preconditions for export potential development of the maritime complex of Ukraine / O.M. Kibik, J.V. Khaiminova, K.S. Nesterova // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 12.1. – С. 74–77 [журнал включено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ), Index Copernicus].
Нестерова К. С. Оцінка конкурентних переваг України у світовому морському туристичному бізнесі / К. С. Нестерова. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_10.

Степанова Катерина В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: міжнародні економічні відносини, сучасний економічний регіоналізм, світове фінансове середовище
Наукові інтереси: міжнародні економічні відносини і сучасна зовнішня політика, теорія і практика морської діяльності, соціально-економічний розвиток українського Причорномор’я
Основні наукові роботи:
Степанова Е. В. Украинское Причерноморье на пути экономического возрождения: монография / Е. В. Степанова; [науч. рук. акад. НАН Украины, д-р экон. наук, проф. Б. В. Буркинский] НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон. –эколог. исслед. – Одесса, 2016. – 348 с.: табл., ил.
Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика: монографія / [авт. кол.: Василик Н. М., Гасанов С. С., Герасимяк Н. В., Гордійчук А. І., Лорві І. Ф., Рудь Н. Т., Середа О. В., Степанов В. М., Степанова К. В., Шевчук І. В., Шубала І. В., Шубалий О. М.], під заг. ред. О. М. Шубалого; М-во освіти і науки України, Луцький НТУ. – Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2016. – 340 с.
Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості: монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за наук. ред. Б.В. Буркинського ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 802 с. (46 др.а., 802 с.) (Розділ 1. Орієнтири соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я (стор. 13-66) (автори Лайко О.І., Степанов В.М., Коваль В.В., Степанова К.В., Аннецева О.В.)
Степанова Е. В. Матрично – инцидентностный анализ социально – экономико – экологических процессов (Теоретико – методологические и прикладные основы): монография / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова. – Одесса: Интерпринт, НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико – экологических исследований, 2013 – 170 с.
Степанова К. В. Щодо стратегічних пріоритетів реалізації потенціалу України як морської держави: аналітична доповідь / А. О. Филипенко, В. В. Баришнікова, К. В. Степанова.– Одеса: Фенікс, 2012. – 152 с.
Степанова К. В. Кластерізація морегосподарської діяльності: світовий досвід та українські реалії / К. В. Степанова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 6. – С. 145 – 149.
Степанова Е. В. Системно – парамерическая формализация сложных социо – эколого – экономических процесссов / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 7. – С. 61 – 64
Stepanova K. V. Flood management and mitigation practices for coastal regions of Ukraine / V. N. Stepanov, K. V. Stepanova, A. Cheroy // Scientific Bulletin of International Humanitarian University. Series Economic and management. – 2015. – № 9. – p. 37 – 41
Степанова К. В. Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти) / В. М. Степанов, К. В. Степанова // Ukrainian Journal Економіст. – 2015. – № 8 серпень. – С. 12 – 14.
Степанова Е. В. Модели стратегических рисков в системе проектирования устойчивого развития и обеспечения экономической безопасности / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова //Международный Научный Институт “Educato”. Ежемесячный научный журнал. – 2015. - № 8(15). – С. 102-106
Степанова К. В. Управління інноваційно – інформаційно – інвестиційними технологіями в умовах ЗЕД підприємства / Б. М. Пунько, К. В. Степанова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №94. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – С. 211 – 221
Степанова К. В. Формування системно – параметричних моделей інвестиційних процесів / К. В. Степанова, В. М. Степанов // Вісник соціально – економічних досліджень. Збірник наукових праць. – 2015.  –  №1 (56).  –  стор. 170 – 177.
Степанова К. В. Логістична діяльність та логістичні функції: менеджер з логістичної діяльності / Б. М. Пунько, К. В. Степанова // Науковий вісник Буковинського державного фінансово – економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 3. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 92 – 96
Степанова К. В. Регулювання бюджетно – податкової системи республіки Польща у контексті модернізації Української / Б. М. Пунько, К. В. Степанова // Вісник одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 5 – 6. – стор. 7 – 13
Степанова Е. В. Принципы синергетики и нелинейной динамики в изучении проблем современного развития (социально-экономико-экологический контекст) / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Економічні інновації. – 2015. – Випуск 60. Кніга ІІ. – С. 192-203
Степанова Е. В. Проблемы и перспективы развития Украинского Причерноморья в новых геополитико-экономических условиях / Е. В. Степанова // Економіка та держава Міжнародний науково-практичний журнал.- 2016. - №4 квітень 2016 р. – С. 38-43
Степанова Е. Е. Превентивное реагирование в управлении социо-эколого-экономическими рисками / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. - Випуск 19, Частина 2. – С. 124-126
Степанова Е. В. Украинское Причерноморье: проблемы, тенденции и перспективы экономического развития / Е. В. Степанова // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 2016. Т.21. Вип. 7-2(49). – С. 109-114
Степанова Е. В. Линейная и нелинейная интерпретация экономико-экологических явлений и процессов / Е. В. Степанова, В. Н. Степанов // Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – С. 96-104.
Степанова К. В. Методи форсайт – досліджень морської діяльності / К. В. Степанова // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Наукове видання. Матеріали щорічної звітної конференції професорсько-викладацького складу Міжнародного гуманітарного університету, 16 травня 2014 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 21. – Ч. І. – С. 154 – 157.
Степанова Е. В. К вопросу исследования проблем управления рисковыми событиями в Украине / В. Н. Степанов, Е. В. Степанова // Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри: наук. конф., 26 лют. 2015 р., м. Київ: тези доповіді. – Київ, 2015. – С. 5
Stepanova K. Legislative Aspects of Flood Hazard Prevention and Resilience in Non-EU Member European Countries / V.S. Ozgur Kirca, H. Aksoy, K. Papatheodorou, K. Stepanova // EWRA 2015, 9th World Congress of the European Water Resources Association, Turkey, Istanbul, 10 - 13 June 2015
Степанова К. В. Українське Причорномор’я в нових геополітичних та економічних умовах та його значення для відродження України / К. В. Степанова // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р. ) / за ред. Коваленко М. П., Деркач Т. В., Кобилянської А. В. – Одеса: МГУ, 2016 р. – С. 221 – 223
Степанова Е. В. Инновационный концепт нелинейного устойчивого развития морехозяйственного комплекса приморських регионов // Сучасні інформаційні та інноваційні технології MINTT-2016 [Збірка матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2016 р., м. Херсон]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2016 р. – С. 42-43
Степанова Е. В. О формировании системы интересов Украинского Причероморья в новых геополитико-экономических условиях // економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня 2016 р., м. Одеса). – Одеса, ОНЕУ, 2016. – С. 111-113
Степанова Е. В. О фрактальной формализации интересов Украинского Причерноморья в системе национальных интересов // Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1. – Варна: Издательство «Наука и икономика», 2016. – 289-293
Степанова Е. В. О необходимости разработки инновационно ориентированной программы социально-экономического развития Украинского Причерноморья // Іноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 жовтня 2016 р. Ч. 2. – Тернопіль: Крок, 2016 р. – С. 188-190.
Степанова К. В. Про адаптивне управління по прецедентах (стосовно морської діяльності) // Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів сьогодення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 січня 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 29-32
Степанова К. В. Щодо питання відродження України як морської держави в контексті реалізації національної ідеї // Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 лютого 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 10-13

Щербата Марина Юріївна – кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни: Контракти на ринку похідних і цінних паперів; Лабораторія фінансового аналізу; Банківські операції; Податковий менеджмент; Глобальний ринок цінних паперів; Інструменти біржової діяльності; Основи функціонування валютних бірж.
Наукові інтереси: організаційно-економічні механізми управління оборотним капіталом.
Основні наукові роботи:
Hlushko, O., Gryshova, I., & Shсherbata, M. (Ukraine). ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES: Enterprises’ economic sustainability assessment on the basis of performance indicators  Economic Annals-ХХI: Volume 155, Issue 11-12, February 18, 2016. – P. 82-86.
Naumov A. B., Shcherbata M. Ju., Basenko K. O. NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS: The strategic directions of improving the institutional development of the market for social investments. Scientific bulletin of Polissia № 2 (10), P. 1, 2017. – P. 18-23. 
Щербата М.Ю. Аналітичне забезпечення управління структурою оборотних активів молокопереробної галузі/  М.Ю. Щербата//Россия. Тольятти 2013
Щербата М.Ю. Банківське кредитування як джерело формування оборотного капіталу підприємств/ М.Ю. Щербата// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії Вип.5 – Т.1. – Полтава: ПДАА. – 2013 - С.
Щербата М.Ю. Формування та розвиток маркетингової діяльності на підприємствах агропродовольчої сфери /В.С.Негоденко // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 33. – С.142-148.
Щербата М.Ю. Інвестиційний клімат України: чинники формування та напрями покращення/ М.Ю. Щербата//Ukraine-EU.Modern Technology, Business and Law collection of international scientific papers: Part1. Modern Priorities of Economics/Engineering and Technologies. – Chernihiv: CNUT, 2016. -P.273-276.
Щербата М.Ю. Детермінанти управління оборотним капіталом/ М.Ю. Щербата// Перспективы развития науки. Гданськ. Польша 2012.
К.э.н., доц. кафедры экономики и международных экономических отношений Щербатая М.Ю., Гришов В.В. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ МИНИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ/
Щербатая М.Ю., Гришов В.В.// Научный журнал «Актуальные проблемы экономики и управления» учрежден и издается ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения». Выпуск 1(9) / 2016. Санкт-Петербург: ГУАП, 2016. – С. 46-52.