У 2007 році за рішенням Вченої Ради Міжнародного гуманітарного університету була створена нова кафедра, яка увійшла до складу Інституту національного та міжнародного права, а саме, кафедра конституційного права та державного управління. Перший її завідувач – професор Іванський Андрій Йосипович. З 2009 року по квітень 2016 року кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Кравцов Денис Володимирович. З квітня 2016 року по листопад 2017 року кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор Нестеренко Алла Станіславівна.
Кафедра здійснює базову підготовку студентів Міжнародного гуманітарного університету з наступних дисциплін: «Юридична деонтологія», «Конституційне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Адміністративне право», «Місцеве самоврядування в Україні», «Адміністративне судочинство в Україні», «Фінансове право», «Податкове право», «Митне право» та ін.
Кафедра конституційного права та державного управління покликана сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів сучасних юристів, досвідчених фахівців з проблем конституційного, адміністративного, фінансового, податкового та банківського права, які широко затребувані організаціями великого, середнього і малого бізнесу, некомерційними підприємствами, вищими навчальними закладами, а також державними структурами.
На кафедрі функціонує науковий студентський гурток, який допомагає студентам здійснювати їх перші кроки в науці з проблем конституційного, адміністративного та фінансового права.
Результати наукових досліджень кафедри містяться в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях та збірниках, які знаходяться в провідних бібліотеках України.
Станом на сьогодні, на кафедрі працює:
- 4 кандидати юридичних наук:
Вікторія Львівна Качурінер;
Микола Феліксович Головченко;
Олена Василівна Сєрих;
Світлана Віталіївна Березовська.

Склад кафедри

Качурінер Вікторія Львівна – – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Конституційне право зарубіжних країн, Місцеве самоврядування в Україні, Юридична деонтологія.
Наукові інтереси: конституційне право зарубіжних країн, право Європейського Союзу, міжнародне публічне право.
Найновіші публікації:

 1. Качурінер В.Л. Співробітництво України та Ради Європи у сфері охорони навколишнього середовища / В.Л. Качурінер // Друга міжнародна науково-практичної конференції «Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум» (м. Одеса, 27-28 жовтня 2017 року). – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 13-15.
 2. Качурінер В.Л. Концепція гідності людини: міжнародний, зарубіжний та національний досвід / В.Л. Качурінер, А.А. Котян // VII Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura» (м. Одеса, 8 грудня 2017 року). – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 86-88.
 3. Качурінер В.Л. Принцип профілактики та попередження в екологічній політиці Європейського Союзу / В.Л. Качурінер // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – № 6. – С. 215-219.
 4. Качуринер В.Л. Характерные черты ответственности международных организаций / В.Л. Качуринер // Право та державне управління. – 2018. – № 1. – С. 17-22.

Качурінер В.Л. Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті європейської інтеграції / В.Л. Качурінер // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (м. Київ, 8 червня 2018 р.). – С. 325-327.

Головченко Микола Феліксович – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Конституційне право, Юридична деонтологія.
Наукові інтереси: правове та організаційне забезпечення культурної політики сучасної української держави.
Найновіші публікації:

 1. Головченко М.Ф Шляхи реалізації культурної функції сучасної держави в зарубіжних країнах / М.Ф. Головченко // Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 квітня 2017 р. – О. : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 99-102.
 2. Головченко М.Ф Культурна функція сучасної держави у контексті міжкультурного діалогу / М.Ф. Головченко //«Право і суспільство. – 2017. – № 5. – С.8-12.
 3. Головченко М.Ф Класифікація сучасних моделей державної культурної політики / М.Ф. Головченко // Міжнародне право : de lege praesterita, instante, future : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 8 грудня 2017 року. – О. : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С.22-25.
 4. Головченко М.Ф Проблеми модернізації та шляхи підвищення  якості викладання юридичних дисциплін в ВНЗ України / М.Ф. Головченко // Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific Research» : Internship proceedings, November 27-December 1, 2017. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – Р. 29-33.
 5. Головченко М.Ф Специфіка державного управління сферою культури в сучасних умовах / М.Ф. Головченко // Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2018 р., Херсон) / [За ред. С.В. Діденка, Т.М. Афонченкової]. – Херсон : Айлант, 2018. – С.70-72.

Сєрих Олена Василівна – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Митне право, Адміністративне право.
Наукові інтереси: адміністративне право, митне право, митна деліктологія.
Найновіші публікації:

 1. Сєрих О.В. Деякі аспекти контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 р.). У 2 частинах.  – Ч. 1. - С. 182-185.
 2. Сєрих О.В. Інформаційна взаємодія митниць Державної фіскальної служби України з громадянами у контексті профілактики порушень митних правил // Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції [Електронний ресурс]; (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 12- 19 травня 2017 року); упоряд. Прус Л.Р., Попель С.А.- Електронне наукове мережеве видання. – Електрон. текст. дані. – [Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України, 2017]. – С. 75-79.
 3. Сєрих О.В. Органи доходів і зборів як суб’єкти профілактики порушень митних правил // Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність : матеріали Міжнародної наукової конференції (Одеса, 28-29 жовтня 2016 р.) – Миколаїв, 2016. – С. 174-178.
 4. Митне право: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Право» Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2016. – 128 с.

Березовська Світлана Віталіївна – кандидат юридичних наук.
Навчальні дисципліни: Фінансове право, Податкове право, Судова бухгалтерія, Місцеві фінанси, Адміністративне право, Адміністративне судочинство в Україні, Державна служба в Україні.
Наукові інтереси: фінансове право, податкове право, фінансова діяльність органів місцевого самоврядування, правові основи бухгалтерського обліку та економічної експертизи, державна служба, адміністративне право, адміністративне судочинство.
Найновіші публікації:

 1. Березовська С.В. Недоліки судового збору за подання адміністративного позову або скарги та шляхи їх усунення / С.В. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».  –  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – № 22. – С. 54-59.
 2. Beresovska S. Court fee for filing administrative claim or complaint: essence,  the order of payment and the return / S. Beresovska // Current scientific research: Collection of scientific articles. –  Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017. – Р. 164-169.
 3. Березовська С.В. Податкове право : навчально-методичний посібник / С.В. Березовська ; за ред. А.С. Нестеренко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 184 с.
 4. Березовська С.В.  Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового зобов’язання: сутність, недоліки законодавчого регулювання та шліхи їх усунення :  процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колективна монографія / За заг. ред.. А.С. Нестеренко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 5-19.
 5. Березовська С.В. Трансформація та сутність оподаткування заробітної плати податком на доходи фізичних осіб         / С.В. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».  –  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № 32.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту національного та міжнародного права була створена в 2004 році і стала невід'ємною частиною Одеської правової школи завдяки багаторічній роботі авторитетних вчених-міжнародників, які очолювали кафедру: проф. Н.А. Зелінської, проф. Т.С. Ківалової, проф. Т.Р. Короткого, проф. Т.О. Анцупової. З 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Андрейченко Світлана Сергіївна.
У 2004 році Міжнародний гуманітарний університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за спеціальністю «Міжнародне право». Отримання диплома із спеціальності «міжнародне право» свідчить про придбання студентами глибоких та широких за своїм спектром знань і умінь та надає молодим фахівцям переваги при працевлаштуванні. Популярність та затребуваність професії «юрист-міжнародник» криється у престижності такої професії та високооплачуваності.
Сфера наукових інтересів співробітників кафедри охоплює основні галузі міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права. 
Колективом кафедри забезпечується впровадження новаторських підходів до вивчення міжнародного права в навчальному процесі. З 2005 по 2016 рр. підготовлено і опубліковано понад 10 навчально-методичних посібників («Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне морське право», «Міжнародне авторське право» та ін.), підручників і монографій, опубліковані численні наукові статті та тези.
Традицією кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства є організація щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право: de Lege Praeterita, Instante, Futura». Ґрунтовне осмислення найбільш актуальних проблем міжнародного права, права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, дилем апроксимації українського законодавства до права Європейського Союзу та імплементації міжнародно-правових стандартів у правову систему України здійснюється в рамках щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне, наднаціональне і національне право: проблеми конвергенції».
Пріоритетним завданням кафедри є організація і керівництво студентською науковою діяльністю. Викладачі кафедри займаються підготовку студентів до конкурсів з міжнародного права, серед яких: судові дебати імені Б. Телдерса (Telders Moot Court Competition), судові дебати імені Ф. Джессопа (Jessup Moot Court Competition), судові дебати з права СОТ (ELSA Moot Court Competitionon WTO Law). Найбільш гострі проблеми міжнародного публічного права, права Європейського Союзу, міжнародного приватного права обговорюються в рамках гуртків, які проводяться провідними викладачами.
На кафедрі працює 12 викладачів, з яких чотири доктора юридичних наук, сім кандидатів наук, один асистент. Персонально професорсько-викладацький склад кафедри є таким: в штаті кафедри працюють Андрейченко С.С. – завідувач кафедри, д.ю.н., доцент; Анцупова Т.О. – професор кафедри, д.ю.н., професор; Ківалова Т.С. –професор кафедри, д.ю.н., професор; Бабін Б.В. – професор кафедри, д.ю.н., професор; Цуркану С.І. – доцент кафедри, к.ю.н., доцент; Пахлеванзаде А. – викладач кафедри; на засадах сумісництва на кафедрі працюють Громовенко К.В. – доцент кафедри, к.ю.н.; Сосніна Г.В. –доцент кафедри, к.ю.н., доцент; Запорожченко А.О. – доцент кафедри, к.ю.н.; Селезньов В.Є. – доцент кафедри, к.ю.н.т; Акіменко Ю.Ю. – доцент кафедри, к.ю.н., доцент; Пашковська Л.І. – доцент кафедри. к.ю.н., доцент.
На кафедрі працює один лаборант Князєва Д.О.

Навчальний процес
Дисципліни кафедри викладаються в рамках спеціальностей «Міжнародне право» і «Правознавство» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр» і «Магістр».
Перелік дисциплін кафедри і відповідні навчальні плани сформовані з урахуванням варіативної частини паспортів кластерів «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Європейське право» в рамках напряму підготовки «Міжнародне право» в галузі знань «Міжнародні відносини».
Дисципліни в сфері міжнародних відносин: дипломатичний протокол та етикет,дипломатична та консульська служба,міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах,міжнародна інформація

Дисципліни в сфері міжнародного публічного і приватного права: історія міжнародного права; вступ до спеціальності "Міжнародне право"; міжнародне публічне право; міжнародне публічне право (основи теорії); міжнародне публічне право (основні галузі та інститути); міжнародне гуманітарне право; право міжнародних організацій; право міжнародних договорів; право зовнішніх зносин;право міжнародної відповідальності; міжнародно-правові механізми захисту прав людини; міжнародне приватне право; міжнародне сімейне право; приватна юридична практика; міжнародне морське право; міжнародне приватне морське право; міжнародне повітряне право;
міжнародне митне право; міжнародне транспортне право; міжнародно-правові стандарти праці моряків; міжнародне кримінальне право; міжнародні організації в сфері торгівельно-митних відносин; міжнародне співробітництво у сфері митної справи; міжнародне морське гуманітарне право; міжнародно-правове співробітництво Причорноморських держав; європейське морське право; міжнародно-правові стандарти праці моряків.
Дисципліни в сфері європейського права: право Європейського Союзу; право Ради Європи.

Дисципліни в сфері порівняльного правознавства: порівняльне правознавство; правові системи сучасності; порівняльно-правова теорія; теорія правових сімей; порівняльне конституційне право; порівняльне кримінальне право; порівняльний кримінальний процес;порівняльне цивільне право; порівняльний цивільний процес.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Андрейченко Світлана Сергіївна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: право міжнародної відповідальності, міжнародне кримінальне право, міжнародне право прав людини, теорія міжнародного публічного права
Навчальні дисципліни: міжнародне публічне право (основи теорії), міжнародне публічне право (основні галузі та інститути), міжнародне кримінальне право
Монографії, посібники :
Нестеренко С.С. (Андрейченко) Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія / С.С. Нестеренко. − Одеса : Фенікс, 2011. – 192 с.
Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С. С. Андрейченко. – Одеса : Фенікс, 2015. – 578 с.
Андрейченко С.С. Міжнародна відповідальність держав за поведінку приватних акторів у розрізі міжнародної судової та квазісудової практики // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ; Одесса : Фенікс, 2016. – С. 155-182.
Международное право в вопросах и ответах : учебное пособие / Мельник С.Б., Аверочкина Т.В., Андрейченко С.С. [и др.] ; под общ. ред. С.Б. Мельник С.Б. – Одесса : Юридична література, 2013. (344 с.) – Андрейченко С.С. (вопросы 23-28) – С. 102-118.
Статті:
Андрейченко C.C. Роль практики Європейського суду з прав людини у розвитку права на захист від катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання / С.С. Андрейченко // Правовое обеспечение эффективного исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека : сб. науч. ст. Междунар. науч.-прак. конф. (Одесса, 15 сентября 2012 г.) / под ред. д.ю.н., проф., академика Кивалова С.В. ; Национ. ун-т «Одесская юридическая академия». – Одесса : Феникс, 2012. – С. 378-385.
Андрейченко С.С. Лихо як обставина, що виключає протиправність діяння держав/ С.С. Андрейченко // Український часопис міжнародного права. – 2013. − № 2. – С.  24-28
Андрейченко С.С. Застосування стандарту  «due diligence» в міжнародній судовій практиці // «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». – 2014. − № 4 (8). – С. 198-203.
Андрейченко С.С. Вина держави і принцип «due diligence» в праві міжнародної відповідальності  / С.С. Андрейченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. − № 4. – С. 229-231.
Андрейченко С.С. Поняття «cтавлення у вину» («imputability»)  та «присвоєння» («attribution») у міжнародному праві / С.С. Андрейченко // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2014. − № 9 (вересень). − C. 167-172.
Андрейченко С.С. Категория «вина» в международном праве / С.С. Андрейченко // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 71 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2014. − C. 135-140.

Бабін Борис Володимирович – доктор юридичних наук, професор.

Сфера наукових інтересів: міжнародне морське право, міжнародне транспортне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, міжнародне право прав людини.
Навчальні дисципліни: міжнародне морське право, міжнародне транспортне право, міжнародне морське гуманітарне право, європейське морське право
Монографії, посібники :
Бабін Б. В. Правовий статус корінних народів в Україні : монографія / Б. В. Бабін. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 231 с.
Бабін Б. В. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації : монографія / Б. В. Бабін. – О. : Фенікс, 2012. – 454 с.
Бабін Б. В. Основи програмно-управлінської діяльності в Україні : курс лекцій для студентів, курсантів та слухачів / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко. – Донецьк : ДЮІ, 2006. – 136 с.
Судові та правоохоронні органи України : навчальний посібник / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко, О. П. Кудлай та ін., за ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2007 – 286 с.
Нотаріат в Україні : навчальний посібник / В. М. Бесчастний, В. В. Пашутін, Б. В. Бабін та ін. ; за ред. В.М. Бесчастного. – К. : Знання, 2008. – 494 с.
Право Європейського Союзу : навчальний посібник / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, Б.В. Бабін та ін; за ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2010. – 367 с. ; 2-ге вид. – К. : Знання, 2011. – 366 с.
Бабін Б. В. Порівняльне правознавство : навчальний посібник / І. С. Бойко, Б. В. Бабін. – О. : Фенікс, 2011. – 151 с.
Бабін Б. В. Міжнародне транспортне право : підручник / Б. В. Бабін. – О. : Фенікс, 2013. – 230 с.
Бабін Б. В. Права людини та громадянське суспільство : навчальний посібник / Б. В. Бабін, А. В. Ковбан. – О. : Фенікс, 2014. – 200 с.
Бабін Б. В. Юридична відповідальність на морському транспорті : навчальний посібник / Л. В. Валуєва, Б. В. Бабін. – О. : Освіта України, 2014. – 184 с.
Бабін Б. В. Правові стандарти військової морської діяльності : навчальний посібник / Б. В. Бабін, Е. А. Плешко. – О. : Фенікс, 2015. – 96 с.
Статті:
Бабин Б. В. Программы как правовые регуляторы международных отношений: анализ предпосылок / Б. В. Бабин // Журнал международного права и международных отношений. – Минск, 2009. – № 4. – C. 38-42.
Бабин Б. В. Правовые механизмы реализации программ ОБСЕ / Б. В. Бабин // Право.by. Научно-практический журнал. – Минск, 2010. – № 1. – C. 207-211.
Бабин Б. В. Правоохранительное значение международных программ (на примере Украины) / Б. В. Бабин // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – Минск, 2010. – № 1. – С. 35-40.
Бабин Б. В. Программное правовое регулирование межгосударственных отношений на пространстве СНГ / Б. В. Бабин // Журнал международного права и международных отношений. – Минск, 2010. – № 3. – C. 15-20.
Бабін Б. В. Міжнародні та конституційні правові передумови реформування прокуратури в Україні / Б. В. Бабін // Український часопис міжнародного права. – 2014. – № 3. – С. 127-133.
Бабін Б. Застосування Україною норм морського права у протидії російській агресії та окупації / Б. В. Бабін // Український часопис міжнародного права. – 2014. – № 4. – С. 51-59.
Babin B. Rights and Dignity of Indigenous Peoples of Ukraine in Revolutionary Conditions and Foreign Occupation. Evolution of the Statute of the Indigenous Peoples of Ukraine, as Legal Grounding for Crimea / Borys V. Babin // Anthropology & Archeology of Eurasia. – 2014. – Vol. 53. – Issue 3. – P. 81-115.
Бабін Б. В. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері правового режиму тимчасово окупованих територій / Б. В. Бабін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – № 1. – С. 141-147.
Бабін Б. В. Правова оцінка проведення державою-агресором «виборів» на тимчасово окупованих територіях України / Б. В. Бабін // Вісник Центральної виборчої комісії України. – 2015. – № 1. – С. 50-55.
Бабін Б. Імплементація в Україні міжнародних правових стандартів забезпечення прав рома / Б. В. Бабін // Український часопис міжнародного права. – 2015. – Спецвипуск «Україна. Теорія і практика міжнародного права». – С. 64-70.
Бабін Б. Міжнародні стандарти та норми Конституції України щодо позбавлення громадянства / Б. В. Бабін // Український часопис міжнародного права. – 2015. – Спецвипуск «Міжнародне право і Конституція України». – С. 126-131.
Babin B. Universal Jurisdiction As a Tool of Russian Aggression in Ukraine / Borys Babin, Eduard Pleshko // Evropský politický a právní diskurz. – 2015. – Svazek 2. – 5. vydání. – C. 7-27.
Babin B. Legal Qualification of the Deportation of the Crimean Tatar People as an International Crime / Borys Babin, Eduard Pleshko // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 3. vydání. – C. 7-17.
Babin B. Legal Status of the Non-Numerous Indigenous Peoples of Crimea in the Modern Conditions / Borys Babin, Anna Prykhodko // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 4. vydání. – C. 15-23.
Бабін Б. В. Застосування основних договірних джерел міжнародного гуманітарного права у національному кримінальному провадженні за законодавствами України та Росії / Б. В. Бабін // Український часопис міжнародного права. – 2016. – № 4. – С.34-42.
Бабін Б. В. Правові проблеми виплат значних коштів за окремими рішеннями Європейського суду з прав людини проти України / Б. В. Бабін // The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 26. – С. 12-25. ; URL : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/babin_26.pdf

Ківалова Тетяна Сергіївна – доктор юридичних наук, професор.

Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, зобов’язання відшкодування шкоди.
Навчальні дисципліни: порівняльне кримінальне право, правові системи сучасності, дипломатичний протокол, міжнародна інформація та інформаціно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.
Монографії, посібники:
1.      Ківалова Т.С. Зобов'язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): моногр. /Т.С. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2008. - 360 с.
2.           Ківалова Т.С. Кваліфікаційна робота юриста : методика написання та захисту : навч. посібник з грифом МОНМС / Т. С. Ківалова, Т.Р. Короткий, М.А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 362 с.
3.         Ківалова Т.С. Вітчизняна законодавча та наукова концепція зобов’язань із відшкодування шкоди// Відшкодування моральної та матеріальної шкоди : навч. посіб. / М.К.Галянтич, А.Б.Гриня, А.І.Дрішлюк, Т.С.Ківалова [та ін.] ; за ред. М.К.Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – С. 15-51.
4.         Ківалова Т.С. Відшкодування шкоди, завданої протиправними діями/ Т.С. Ківалова, І.В.Давидова // Цивільне законодавство України: навч. посібник. / авт.: Є.О.Харитонов, Т.С. Ківалова, О.С. Кізлова [та ін.]; за ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 311-321.
5.         Цивільне право України : посібник для аудиторного і самостійного вивчення курсу / кол. авт. ; за ред. проф. Є.О. Харитонова, доц. І.В. Давидової, доц.. К.Г. Некіт. – Одеса : Фенікс, 2016. – 570 с. (Особистий внесок - р. 1 т. 27 пит. 1-2 Загальні положення про відшкодування шкоди - С. 194, Спеціальні випадки відшкодування завданої шкоди – С.195-196; р. 2 пит. 2.1.38. Зобов’язання відшкодування шкоди у системі цивільного законодавства – С.413-418.)
Статті:
1.         Ківалова Т.С. Особливості зобов’язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави// Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. - Одеса: Юридична література,  2010. - Вип.56 - С.218-224.
2.         Ківалова Т.С. Співвідношення зобов’язань відшкодування шкоди із зобов’язаннями зі створення загрози завдання шкоди та безпідставного збагачення// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 14. – Ужгород: Поліграф центр «ЛІРА», 2010. – C.391-398.
3.         Ківалова Т.С. Класифікація зобов’язань відшкодування шкоди// Юридичний вісник. – 2011. - №1. – С.40-47.
4.         Ківалова Т.С. Діалектичний метод та системний підхід як методологічна основа наукових досліджень у галузі цивільного права (на прикладі деліктних зобов’язань)// Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т.9. – Одеса: Юридична література, 2011. – С.202-214.
5.         Ківалова Т.С. До питання про принципи цивільно-правової недоговірної відповідальності // Римське право і сучасність : матер. Міжнар. наук. конф.(м. Одеса, 28 травня 2011 р.). – Одеса: Фенікс,  2011. - С. 135-137.
6.         Ківалова Т.С. До питання про характерні властивості категорії зобов’язань // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 20-12 квітня 2012 р.). – Т.3 – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 7-9.
7.         Ківалова Т.С. До питання про зобов’язання в римському приватному праві та сучасному цивільному праві України / Т.С. Ківалова // Римське право і сучасність : матер. Міжнар. наук. конф. 11 травня 2012 р., м. Одеса. – Ужгород: Вид-во Уж НУ «Говерла», 2012. - С.42-44.
8.         Ківалова Т.С. До визначення сутності кодифікаційних зобов’язань у сучасному цивільному законодавстві України / Т.С.Ківалова // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) – Т.2 / відп. за випуск. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013.– С. 552-554.
9.         Ківалова Т.С. До питання про правову природу непереборної сили за цивільним законодавством України / Т. С. Ківалова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін: Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 249-251.
10.       Кивалова Т.С. Научные школы в Украине в области международного права: современный период / Т.С. Кивалова, Т.Р. Короткий, Н.В. Хендель / Таджикский ежегодник международного публичного и частного права. – Душанбе. – 2014. – С. 77–89.

Цуркану (Клім) Сюзанна Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право, порівняльний цивільний процес, міжнародне сімейне право, міжнародне право інтелектуальної власності, право Європейського Союзу
Навчальні дисципліни: міжнародне приватне право, порівняльне цивільне право, міжнародне сімейне право.
Монографії, посібники :
Клім С.І. Аналогія закону у цивільному праві України: монографія.- Одеса, Фенікс, 2013. – 216 с.
Статті:
Клім С.І. Застосування аналогії закону у сфері реалізації цивільно-правової відповідальності// Підприємництво, господарство і право. – 2012.-№3.- с. 14-17
Клім С.І. Застосування аналогії закону до цивільних правовідносин, що мають публічноправовий характер// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса: «Фенікс», 2011. - №1.- С.109-116
Клім С.І. Класифікаційна характеристика прогалин у цивільному праві України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».- 2012. – Вип.4. – С. 106-112.
Клім С.І. Критерії розмежування міжгалузевої, внутрішньогалузевої аналогії закону та субсидіарного застосування цивільних норм// Вісник Львівського університету. Серія «Юридична».- 2013. –№58. – С. 184-189.
Клім С.І. Доктринальні підходи до визначення проблем реалізації регулятивного впливу аналогії закону// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».- 2013. – Вип.5.- С.123-127
Клім С.І. Міжнародно-правові стандарти здійснення процесуальних прав дитини// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».- 2014. – Вип.8.- С. 279-281
Клім С.І. Біфуркація права на сім’ю в місцях позбавлення волі// Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – Вип.2.-С.53-59
Клім С.І. Процесуальні права дитини в контексті рішень Європейського суду з прав дитини// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. –2014.- Випуск 6-1. Том 4.- С. 203-207
Клім С.І. Грані виміру необхідності втручання держави у приватне й сімейне життя на прикладі рішень Європейського суду з прав людини// Право і суспільство.-2015. - №3 ч.2. – С. 57-62
Клім С.І. Право доступу на право на контакт з дитиною: різноплановість чи однопорядковість правових категорій// Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. - №4.- С.61-65.

Громовенко Костянтин Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, директор Інституту національного та міжнародного права

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне гуманітарне право, порівняльне правознавство, право зовнішніх зносин,право Європейського Союзу, міжнародні відносини.
Навчальні дисципліни: міжнародне гуманітарне право, порівняльний кримінальний процес, теорія правових сімей, право зовнішніх зносин, порівняльна адвокатура.
Монографії, посібники :
Статті:
Hromovenko K. Legal Nature of Private Military and Security Companies / K. Hromovenko // European Political and Law Discourse. – V. 2. –  Issue 6. – 2015. – P. 28-38.
Громовенко К.В. Міжнародно-правові аспекти військової та поліцейської діяльності приватних військових та охоронних підприємств / К.В. Громовенко // Український часопис міжнародного права. – Вип. 4. – 2015. – С. 40-46.
Громовенко К.В. Ґенеза доктрини міжнародного права щодо міжнародно-правового регулювання діяльності недержавних акторів у охоронній та військовій сфері / К.В. Громовенко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – Вип. 5. – 2015. – С. 247-253.
Громовенко К.В. Кодифікація міжнародно-правових норм, які регулюють діяльність приватних військових та охоронних підприємств / К.В. Громовенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – Вип. 5. – Т. 4. – Херсон, 2015. – С. 133-138.
Громовенко К.В. Міжнародно-правова регламентація діяльності  приватних військових та охоронних підприємств під час збройних конфліктів / К.В. Громовенко // Південноукраїнський правничий часопис. – Вип. 2. – 2015. – С. 233-237.
Громовенко К. В. Понятие и признаки частныхвоенных и охранныхпредприятий в контекстемеждународного права / К. В. Громовенко // Укр. часопис міжнар. права. – 2014. – Спецвип. : Нові імена в науці міжнародного права. – C. 29-36

Запорожченко Анастасія Олексіївна - кандидат юридичних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, право Ради Європи, адвокатура в державах ЄС, біоюриспруденція, медичне право.
Навчальні дисципліни: порівняльно-правова теорія, теорія правових систем, порівняльне правознавство, право Ради Європи, адвокатура в державах ЄС.
Статті у наукових фахових виданнях:
1.         Запорожченко А.А. Эвтаназия и близкие к ней формы ухода из жизни: сравнительный аспект // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : «Юридичні науки». – 2013. – № 2. – Т. 26 (65). −
С. 98 – 108.
2.         Запорожченко А.А. Соответствие законодательства Украины стандартам Совета Европы в сфере биомедицины // Митна справа.  – 2014. – № 1(91). − Ч. 2, кн. 1.–
С.10 −15.
3.         А.А.Запорожченко Правовая танатология как новое научное направление / А.А.Запорожченко // Актуальні питання держави та права. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 71. – С. 146–162.
4.         Запорожченко А.О.  «Право померти легко»,  «евтаназія»: поняття та їх співвідношення / А.О. Запорожченко // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук.  праць. – Івано-Франківськ. – Вип. 3 (6). –  2014. – С. 26–36.
5.         Запорожченко А.О. Танатолого-правовий зріз інституту трансплантології / А.О. Запорожченко // «Legea si Viata». – № 8. – 2014. – С. 9–14.
6.         Запорожченко А.А. Загальнотеоретична характеристика правової танатології / А.О. Запорожченко // Юридичний вісник. – 2014.  № 4. – С. 35–40.
7.         Запорожченко А.А. «Танатологічні права в контексті прав людини» / А.А. Запорожченко // Електронне наукове фахове видання «Форум права». – 2014. – № 3. – С. 119 – 122 [Електронний ресурс]. – Режим Доступу: Http://nbuv. gov. ші/j-pdf/FPindex. htm_2014_2_22.pdf
8.         Запорожченко А.А. Правова танатология в системе общетеоретической юриспруденции / А.А. Запорожченко // JurnalulJuridicNational: teoriesipractica.- 2014. – № 4. – С. 27–30.
Опубліковані праці апробаційного характеру:
9.         Запорожченко А.А. Легализация пассивной эвтаназии в актах Всемирной медицинской ассоциации / А.А.Запорожченко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / за ред. С.В. Ківалова, Ю.С. Шемшученка; упор. Х.Н. Бехруз, О.В. Кресін, Ю.Ю. Акіменко; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2013. – С. 172–174.
10.       Запорожченко А.А. Концептуальная необходимость развития правовой танатологии / А.А. Запорожченко // «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Одеса, 30 листопада 2012 р.) / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомин; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2012. − Т. 1 – С. 162–164.
11.       Запорожченко А.А. Особенности развития частного медицинского бизнеса в Украине / А.А.Запорожченко // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу:  наук.–практ. інтернет-конф., (м. Луганськ, 2013 р. ). – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2013. – С. 120–122.
12.       Запорожченко А.А. Соответствие законодательства Украины стандартам Совета Европы в сфере биомедицины / А.А. Запорожченко // Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матеріали круглого столу, присвяч. 10-річчю кафедри права ЄС та порівняльного правознавства (м. Одеса, 28 листопада 2014 р.) / за ред. д.ю.н. акад. Ківалова С.В.; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс,  2014. – С. 181–186.
13.       Запорожченко А.А.  Право на легкую и достойную смерть в контексте норм Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод / А.А. Запорожченко // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «VIII Прибузькі юридичні читання» ( м. Миколаїв, 11 – 12 листопада  2012 р.) – Миколаїв : Іліон, 2012. – С. 247–249.
14.       Запорожченко А.О. Авторські роздуми щодо  підготовки проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» / А.А. Запорожченко // Правове життя сучасної України :  матеріали міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса, 16 − 17 травня 2014 р.). Т. 1 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомин; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2013. – С. 313–316.
15.       Запорожченко А.А. Усовершенствование украинской практики обращения за защитой прав пациентов в Европейский суд по правам человека / А.А.Запорожченко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті проф. П.Є. Казанського : матеріали третьої міжнар. наук. конф. / відп.  за вип. к.ю.н., доц.  М.І. Пашковській; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2012. –  С. 591–594.
16.       Запорожченко  А. О.     Право и танатология / А. О. Запорожченко   //  Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференії (м. Одеса, 16 − 17 травня 2013 р.). –  2013. – Т. 1. –  С. 421– 423.
17.       Запорожченко А.А. Специфика и юрисдикция первого специализированного третейского суда  по медицинским делам в Украине / А.А. Запорожченко // Загальна декларація прав людини: дотримання прав людини – пріоритет держави та суспільства : міжнар. наук.-практ. конференція  (м. Ужгород 27 – 28  грудня  2013 р.), 2013 – С. 42–46.
18.       Запорожченко А.А. Развитие правовой танатологии как нового научного направления / А.А. Запорожченко // Правове життя сучасної України : матеріали міжнарної наук.-практ. Конф. (м. Одеса, 16 − 17 травня 2013 р.). − відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомин; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2012. − Т. 1. – С. 411–414.
2015 год
19.       А.А. Запорожченко Значение Конвенция Совета Европы о правах человека и биомедицине в обеспечении прав и свобод человека в Украине / А.О. Запорожченко // Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матеріали круглого столу, присвяч. пам’яті проф. Вишнякова О.К. (м. Одеса, 6 листопада 2015 р.) / за ред. д.ю.н. акад. Ківалова С.В.; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс,  2015. – С. 168–173.
20.       Понятійно-категоріальне осмислення поняття біоюриспруденції у критичному аспекті / А.О. Запорожченко // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право». – 2015. – № 6. – С. 28 – 32 [Електронний ресурс]. – Режим Доступу: http://pap.in.ua/6_2015/8.pdf
Статті у наукових фахових виданнях:
21.       Запорожченко А.А. Правова танатология в системе общетеоретической юриспруденции / А.А. Запорожченко // JurnalulJuridicNational: teoriesipractica.- 2016. – № 5. – С. 27–30.
22.       Запорожченко А.О. Роздуми щодо визначення місця біоюриспруденції в системі юриспруденції / А.О. Запорожченко// Юридичний вісник.-2016. - № 1. – С.5-12
23.       Понятійно-категоріальне осмислення поняття біоюриспруденції у критичному аспекті / А.О. Запорожченко // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право». – 2016. – № 4. – С. 28 – 32 [Електронний ресурс]. – Режим Доступу: http://pap.in.ua/4_2016/8.pdf

Праці апробаційного характеру:

24.       Запорожченко А.А. Приминение новых биотехнологий в Украине: обзор некоторых
проблемных аспектов через призму европейского права/ А.О. Запорожченко // «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura»»: VI Міжнародна науково-практична конференція ( 25.11.2016 р., м. Одеса)
25.       Запорожченко А.А. Директива ЕС "О правовой охране биотехнологических изобретений: анализ некоторых коллизий / А.О. Запорожченко //«Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та перспективи»: Міжнародна наукова конференція ( 25.11.2016 р., м. Одеса)

Ільїна Юлія Павлівна– кандидат юридичних наук

Закінчила Одеську національну юридичну академію в 2000 р за фахом «Правознавство». У Міжнародному гуманітарному університеті викладає з 2007 року.
Захистила у 2015 році кандидатську дисертацію на тему: «Правові основи оскарження дій нотаріусів у цивільному процесі» (спеціальність 12.00.03. - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
Проводить заняття з дисциплін: «Земельне право» «Екологічне право», «Виконавче провадження» та «Нотаріат України».
Сфера наукових інтересів: земельне і екологічне право, виконавче виробництв і нотаріат України.
Автор понад 40 наукових, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

Сосніна Ганна Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
Навчальні дисципліни: порівняльний цивільний процес, історія міжнародного права.
Статті:
1.Сосніна Г.В. Понятие, признаки и виды сервитутов [Текст] / Г.В. Сосніна // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 66. – Одеса.: «Юридична література». 2012. – С. 48 – 56.
2.Сосніна Г.В. Законодавче регулювання сервітутів за кордоном  [Текст] / Г.В. Сосніна // Південноукраїнський правничий часопис. № 3. – Одеса.: 2012. – С. 71 – 74.
3.Соснина А.В. Правовое регулирование сервитутов по Литовским Статутам [Текст] / А.В. Соснина // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. Сентябрь. – Кишинев. 2013. –С. 206 – 210.

Селезньов Віталій Євгенійович – кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: європейське право, право прав людини, право ЄС, право Ради Європи
Навчальні дисципліни: право Ради Європи, міжнародне публічне право, міжнародно-правові механізми захисту прав людини, право міжнародних організацій
Статті:
1.         Селезньов В. Є. Рада ООН з прав людини як новий міжнародний гарант додержання прав людини в ХХІ ст. / В. Є. Селезньов // Український часопис міжнародного права. – 2007. – № 3. – С. 56-60.
2.         Селезньов В. Є. Європейське право у сфері регулювання міграційних процесів: теорія та практика / В. Є. Селезньов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – Вип. 36. – С. 412-417.
3.         Селезньов В. Є. Імплементація норм права Ради Європи: проблеми теорії та практики. Досвід України / В. Є. Селезньов // Юридичний вісник. – 2008. – № 1. – С. 21-26.
4.         Селезньов В. Є. Взаємодія суду ЄС і Європейського суду з прав людини: проблеми і перспективи їх вирішення / В. Є. Селезньов // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал. – 2008. – № 4. – С. 15-17.
5.         Селезнёв В. Е. Визовый кодекс Европейского Союза: анализ основных положений [Електронний ресурс] / В. Е. Селезнёв // Європейські студії і право : електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/esp/2011_1/txts
6.         Селезнёв В. Е. Основные формы унификации норм в процессе европейской интеграции / В. Е. Селезнёв // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 62. – С. 569-576.
7.         Селезньов В. Є. Правова природа і межі уніфікації європейського права прав людини / В. Є. Селезньов // Європейське право. – 2013. – № 1–2. – С. 51-57.
8.         Селезнёв В. Е. Особенности реализации преюдициальной процедуры в Европейском суде по правам человека / В. Е. Селезнёв // Legea si Viata. – 2013. – № 12/4. – С. 136-139.
9.         Селезньов В. Є. Інтеграція України до ЄС без формального членства: актуальні питання / В. Є. Селезньов // Генезис публічного права: від становлення до сучасності : зб. наук. праць. – Миколаїв : Іліон, 2010. – С. 79-80.
10.       Селезньов В. Є. Лісабонський договір, як інструмент посилення захисту прав людини в Європі / В. Є. Селезньов // Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (8 квітня 2011 р., м. Донецьк). – Донецьк : Сучасний друк, 2011. – C. 229-231.
11.       Селезньов В. Є. Європеїзація як засіб впливу на правові системи / В. Є. Селезньов // Розвиток державності та права в Україні: реалії сьогодення : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (13–14 серпня 2011 р., м. Одеса): у 2 ч. – О. : ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – Ч. 1. – С. 105-107.
12.       Селезньов В. Є. Роль Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у становленні європейського права прав людини / В. Є. Селезньов // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матеріали Міжнар. науково-практ. конференції (30 листопада 2012 р., м. Одеса): у 2 т. – О. : Фенікс, 2012. – Т. 1. – С. 468-470.
13.       Селезньов В. Є. Розвиток процесу європейської інтеграції в контексті прав людини / В. Є. Селезньов // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького складу (20 – 21 квітня 2012 р., м. Одеса): у 2 т. – О. : Фенікс, 2012. – Т. 1. – С. 425-426.
14.       Селезньов В. Є. Теорія та практика зближення норм європейського права прав людини / В. Є. Селезньов // Міжнародні читання, присвячені пам’яті професора П. Є. Казанського (2-3 листопада 2012 р., м. Одеса). – О. : Фенікс, 2012. – С. 589-591.
15.       Селезньов В. Є. Застосування практики Європейського суду з прав людини як шлях до ефективного захисту прав людини в Україні / В. Є. Селезньов // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матеріали 2-ї Міжнар. науково-практ. конф. (20–21 вересня 2013 р., м. Одеса). – О. : Фенікс, 2013. – С. 444-453.
16.       Селезньов В. Є. Реформування правової системи України в контексті практики Європейського суду з прав людини / В. Є. Селезньов // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць. – О. : Фенікс, 2013. – С. 102-104.
17. Селезньов В.Є. Право на життя під час антитерористичної операції в контексті практики Європейського суду з прав людини // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: матер. 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2014. – С.209-216. (288 с.)
18. Селезньов В.Є. Роль права Ради Європи у системі захисту прав людини в Україні // Правові проблеми цивілізаційного вибору України: Круглого столу, присвяч. 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (Одеса, 28 листопада 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2014. – С.170-173. (234 с.)
19. Селезньов В.Є. Свобода слова та доступ до інформації в практиці Європейського суду з прав людини // Правові проблеми цивілізаційного вибору України: матер. 3-ї всеукр. наук. конф. (Одеса, 6 листопада 2015 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2015. – С.162-165. (0,22 д.а.).
20. Селезньов В.Є. Дисфункція міжнародного права та російська агресія в Україні / В. Селезньов // Правові системи сучасності : взаємодія та конфлікти: міжнар. круглий стіл (16 липня 2016 р., м. Одеса) [Електронний ресурс]. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 108-111. – Режим доступу : http://eurolaw.org.ua
21. Селезньов В.Є. Цифрові права людини: дослідження універсального регулювання / В. Селезньов // Міжнародне право : De Lege Praeterita, Instante, Futura : матер. VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 листоп. 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 161-164.
22. Селезньов В.Є.  Європейська інтеграція України та реалізація європейських цінностей / В. Селезньов // Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та перспективи : міжнар. наук. конф. (25 листоп. 2016 р., м. Одеса) [Електронний ресурс]. – Одеса : Фенікс, 2016. –  С.48-51. (135 с.) –  Режим доступу : http://eurolaw.org.ua/files/conferences/25-11-16-tezi.pdf

 

Акіменко Юлія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, порівняльне цивільне і комерційне право, порівняльна адвокатура
Навчальні дисципліни: право Європейського Союзу
Статті:
Виокремлення приватного права як тенденція еволюції правової системи ЄС /Ю.Ю. Акіменко // Часопис цивілістики. – 2016. – Випуск 21. – С. 34-37.
Взаємозумовленість виникнення правосуб’єктності господарського товариства та цивільно-правова відповідальність його засновників: порівняльно-правовий аналіз законодавства Німеччини та України /Ю.Ю. Акіменко // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2014/21.pdf
Принципи європейського контрактного права – новий напрям реформування цивільного права України  /Ю.Ю. Акіменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки.2014. – Вип. 6-1. Том 1. – С. 119-122.
Майнова відокремленість юридичної особи приватного права у контексті сучасності /Ю.Ю. Акіменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. –  Випуск 5.  – Одеса : Фенікс, 2013. –  С. 104-106.
Вдосконалення механізмів перетворення господарських товариств в Україні  /Ю.Ю. Акіменко // Правова держава.  – Випуск 16. – Одеса : Астропринт, 2013. – С. 240-244.

Пашковська Людмила Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародное приватне морське право, міжнародное публічне морське право, міжнародний захист морського середовища від забруднення та відповідальність за забруднення з суден, діяльність міжнародних організацій.
Навчальні дисципліни: міжнародне приватне морське право
Монографії, посібники :
Кузнецов С.О.,  Пашковська Л.І.  Морське приватне право. - Навчальний посібник. О.: Фенікс. – 2012. – 236 с. Навчальний посібник, рекомендований МОН України (Лист №1/11-9755 від 18 листопада 2011 р.);
Международное право в вопросах и ответах : учебное пособие / Мельник С.Б., Аверочкина Т.В., Андрейченко С.С. [и др.] ; под общ. ред. С.Б. Мельник С.Б. – Одесса : Юридична література, 2013. (344 с.) – Пашковська Л.І. (вопрос 64) – С. 191-193.
Статті:
Пашковська Л.І. Міжнародні морські звичаї // Тези конференції. 2007
Пашковська Л.І. Ядерний інцидент на морі // Тези конференції. 2010
Пашковська Л.І. Слот-чартер в таможенном деле // Митна справа. – 2011. – № 4. – С. 10 – 16.
Пашковська Л.І. Правовая регламентация гражданской ответственности по возмещению ущерба в результате загрязнения бункерным топливом // Митна справа. – 2012. - № 6 (84). – с. 117-125.
Пашковська Л.І. Правовая регламентация страхования для исполнения обязательств по возмещению ущерба в результате загрязнения бункерным топливом // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матеріали Міжнар.наук.конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.). Т.1 (відп. за випуск д.ю.н. В.Дрьомін, Одеська нацйіональна юридична академія) – Одеса : Фенікс, 2012 – 823 с.
Пашковская Л.И.       Ключевые аспекты принципа конфиденциальности международных коммерческих арбитражей // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – № 4. – С. 229-235
Пашковська Л.І. Угоди про арбітраж та арбітражні застереження у морському приватному праві // Правове життя сучасної Укрїни : матер. Міжнародної наук. конф. проф.-викл. Складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / від. За випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон.ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. - С.117-119.
Пашковська Л.І. Международно-правовой механизм компенсации убытков Международным Фондом для компенсации ущерба от загрязнения нефтью // Митна справа. – 2013. - № 1 (85). – с. 80-87.
Пашковская Л.И. Особенности рассмотрения требований Международным фондом для компенсации ущерба от загрязнения нефтью // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м.Одеса) : у 2 т. Т. 2 (відпов. ред. М.В. Афанасьева). – Одеса : Юридична література, 2015 – 764 с.
Пашковська Л.І. Перспективы участия Украины в международных договорах по вопросам международного морского частного права // Матеріали круглого столу : Національний університет «Одеська юридична академія» (26 квітня 2016 р. м. Одеса).
Пашковська Л.І. Спасание незаконных мигрантов на море // LEX PORTUS. Юридичний науковий журнал № 1. 2016. С.170-181.

 

Пахлеванзаде Альборз – викладач.

Сфера наукових інтересів: порівняльне кримінальне право, порівняльний кримінальній процес, порівняльне конституційне право,  міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.
Навчальні дисципліни: порівняльне кримінальне право, порівняльний кримінальній процес, порівняльне конституційне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне повітряне право, міжнародна інформація.
Методичні вказівки :
Пахлеванзаде А. Висловух А.B., Основи права України : методичні вказівки к практичним заняттям зі спеціального курсу. – Одеса: «Юридична література», 2015. – 58 с.
Pahlevanzade A. Vislovuh A.V. Science of law0: Tutorial to practical classes, the rights of foreign students in the interaction with bodies of internal affairs of Ukraine. - Odessa: " Юридична література ", 2015. - 54 p.
Статті:
1)Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету,
Серія: Юриспруденція, збірник наукових праць, випуск 17 том 2, Пахлеванзаде Альборз
«Місце принципу розумності строку в системі загальних засад кримінального процесуального кодексу України». м.Одеса 2016 р.
2)Науковий вісник Херсонського державного университету, Серія «Юридичні науки» Випуск 1/2016, (Випуск 1, том 4)
Пахлеванзаде Альборз,
«Особливості застосування принципу розумності строку в законодавстві західноєвропейських країн».
18 грудня 2015 року       м.Одеса
3)Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, Випуск 25, Пахлеванзаде Альборз,
«Стан наукового дослідження проблеми розумсноті у вітчизняній кримінально-процесуалній правовій думці»
13-14 листопада 2015 р.        м. Одеса

Кафедра цивільного та господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету була створена в 2006 році на базі кафедри цивільно-правових дисциплін.
У формуванні наукового потенціалу кафедри брали участь керівники кафедри: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р.М. Мінченко, к.ю.н., доцент А.Л. Ткачук. З квітня 2012 по теперішній час кафедру цивільного і господарського права та процесу очолює д.ю.н., професор, Заслужений юрист України О.С. Кізлова.
Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців вносять співробітники кафедри: доктор юридичних наук, професор О.С. Кізлова, кандидати юридичних наук, доценти Л. В. Діденко, А. О. Згама, О.С. Кужко, О. В. Сірих, Ю. П. Ільїна, викладач Н. М. Денисяк, асистенти В. В. Андрієнко, К. І. Березовська, К.С. Савченко.
Не можна не відзначити повсякденну роботу лаборантів кафедри О. В. Шагако і К.С. Савченко.
Сьогодні кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних навчальних дисциплін та спецкурсів:
1. «Цивільне та сімейне право»
2. «Цивільний процес»
3. «Господарське право»
4. «Господарське процесуальне право»
5. «Трудове право і право соціального забезпечення»
6. «Екологічне право»
7. «Земельне право»
8. «Основи римського цивільного права»
9. «Право інтелектуальної власності»
10. «Митне право»
11. «Нотаріат України»
12. «Інвестиційне право»
13. «Виконавче провадження»
14. «Правова статистика»
15. «Неспроможність і банкрутство в праві і законодавстві»
16. «Способи забезпечення виконання зобов'язань»
17. «Особливості тактики представництва в цивільному процесі».
З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою і виданням навчально-методичної та наукової літератури.
Основним науковим напрямком кафедри є робота над комплексною науково-дослідною темою: «приватно-правова сфера України в контексті європейської інтеграції» на 2012-2017 рр. За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, наукові статті.
У 2013 році під редакцією д.ю.н., професора О. С. Кізлової видана колективна монографія «Окремі види договорів у сучасному законодавстві України», рецензентами якої виступили видатні цивілісти д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України В. В. Луць, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р. М. Мінченко; підручник «Цивільне право України: у питаннях та відповідях».
Викладачами кафедри розроблені та видані навчально-методичні посібники, методичні вказівки, рекомендації та практикуми для практичних (семінарських) занять і самостійної роботи студентів: «Цивільне та сімейне право» (в 2 ч.) (упор. д.ю.н., професор Е.С. Кізлова), «Цивільне та сімейне право» (упор. к.ю.н. О.С. Кужко), «Основи римського цивільного права» (упор. ас. К.І. Березовська, В.В. Андрієнко), «Цивільний процес» (упор. к.ю.н. Л. В. Діденко, викл. Н. М. Денисяк), «Нотаріат України» (упор. к.ю.н. Ю. П. Ільїна), «Трудове право» (упор. к.ю.н. О. В. Сєрих), «Господарське процесуальне право» (упор. к.ю.н. А.А. Згама), «Правова статистика» (упор. Н.М. Денисяк).
Одним з основних напрямків роботи кафедри є проведення конференцій, наукових семінарів, круглих столів, дискусій з актуальних питань цивільного права, сімейного права, цивільного процесу, господарського права, господарського процесу.
Викладачі активно беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, є учасниками міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у вищих навчальних закладах та наукових установах міста Одеси, Києва, Херсона, Харкова, а також в країнах СНД.
Колектив кафедри підтримує постійні зв'язки з відомими навчальними юридичними закладами, бере активну участь у конференціях і круглих столах, які проводяться Ужгородським національним університетом, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченко, Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, Херсонським державним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка.
Викладачі, здобувачі та аспіранти кафедри публікують свої наукові статті у журналах, які входять до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Актуальні проблеми держави і права», «Науковий вісник Ужгородського національного університету», «Митна справа» , «Південноукраїнській правничий часопис» та ін.
У складі кафедрі активно діє студентський науковий гурток «Тенденції розвитку публічного та приватного права» із дослідження актуальних питань цивільного права, цивільного процесу, сімейного права, господарського права, господарського процесу, трудового права.
В даний час на кафедрі цивільного і господарського права та процесу проводиться підготовка здобувачів та аспірантів за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»: О. О. Маніта (науковий керівник к.ю.н., доцент Л.В. Діденко), А. А. Овсепян (науковий керівник к.ю.н., доцент Л. В. Діденко), В. В. Андрієнко (науковий керівник д.ю.н., професор О. С. Кізлова), Ю. В. Гофман (науковий керівник д.ю.н., професор О. С. Кізлова) та ін. Успішно працює над дисертацією викладач кафедри Н. М. Денисяк.

Склад кафедри:

Кізлова Олена Сергіївна
Завідуюча кафедрою, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Закінчила юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1995 р за фахом «Правознавство». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція інституту застави в контексті державотворення в Україні (історико-правові аспекти)» у1998 році; в 2011 році - докторську дисертацію на тему: «Застава у цивільному праві України (концептуальні засади та правова природа)»; в 2012 році присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
Сфера наукових інтересів: цивільне право, договори в цивільному праві, забезпечення виконання зобов'язань.
Має понад 100 наукових робіт, в тому числі науково-практичних коментарів, монографій, навчальних посібників.
Ульянова Галина Олексіївна
доктор юридичних наук, професор
Закінчила Одеську національну юридичну академію в 2005 р за фахом «Правознавство». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Захист авторських прав у правовідносинах, які вникають в зв'язку з рекламою» в 2008 р; у 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату». У 2012-2014 рр. як науковий співробітник брала участь в проведенні фундаментальних досліджень по темі «Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату». З 2015 року як науковий співробітник бере участь у проведенні фундаментальних досліджень по темі «Проблеми захисту права інтелектуальної власності в мережі Інтернет».
Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, корпоративне право, відносини в сфері реклами.
Є автором понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, в тому числі монографій, підручників і навчальних посібників.
 

Діденко Лариса Василівна
кандидат юридичних наук, доцент. Закінчила Одеський національний університету ім. І.І. Мечникова в 1997 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2009 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інститут смертної кари в Україні (міжнародно-правовий та історико-соціальний аспекти)» (2001 г.).
Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільний процес, цивільні процесуальні правовідносини, представництво в цивільному процесі.
Проводить заняття з дисциплін: «Цивільний процес», «Особливості тактики представництва в цивільному процесі», «Способи забезпечення виконання зобов'язань».
Має понад 30 наукових, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

 

Кужко Олександра Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент. Закінчила НУ «ОЮА» в 2005 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2010 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Договір транспортного експедирування» за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2008р.). Сфера наукових інтересів: цивільне право, транспортне експедирування.
Проводить заняття з дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Договірне право», «Основи римського цивільного права».
Автор понад 30 наукових, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

 

Згама Антоніна Олександрівна
кандидат юридичних наук, доцент
Закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного економічного університету в 2005 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2006 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Повноваження суду апеляційної інстанції в господарському процесі» за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право (2012 р). Сфера наукових інтересів: господарське право, господарське процесуальне право. Проводить заняття з дисциплін: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Неспроможність і банкрутство в праві і законодавстві».
Має понад 20 наукових публікацій, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

Денисяк Наталія Миколаївна
Викладач
Закінчила Одеську національну юридичну академію в 2006 р за фахом «Правознавство». У Міжнародному гуманітарному університеті - з 2007 р
Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Правові основи діяльності нотаріуса за законодавством України: матеріальний і процесуальний аспект» (спеціальність 12.00.03. - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Проводить заняття з дисциплін: «Нотаріат України», «Правова статистика», «Цивільне та сімейне право», «Право інтелектуальноївласності».
Сфера наукових інтересів: нотаріат України.
Автор понад 20 наукових, навчально-методичних праць і популярних публікацій.

Андрієнко Валентина Володимирівна
Ассистент
Закінчила Одеський національний університету ім. І.І. Мечникова в 1997 р за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2013 року.
Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Договір форфейтингу в цивільному праві» (спеціальність 12.00.03. - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
Сфера наукових інтересів: цивільне та сімейне право. Проводить заняття з дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес».
Має 5 наукові публікації.

Березовська Карина Іллінічна
Ассистент
Закінчила з відзнакою Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова в 2010 р за фахом «Правознавство»; навчається в аспірантурі (заочна форма навчання). Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2013 року. Основне місце роботи - Господарський суд Одеської області, посада - головний спеціаліст.
Працює над дисертацією на тему: «Усиновлення дітей за участю іноземців».
Сфера наукових інтересів: сімейне право, господарський процес.
Проводить заняття з дисциплін: «Цивільний процес», «Римське цивільне право».
Має 8 наукових публікацій.

Лаборанти:
Савченко Катерина Сергіївна
Шагако Олександр Володимирович
 

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики створена в 2007 році. З 2003 року по 2007 рік вона іменувалася кафедрою кримінально-правових дисциплін.
На кафедрі працюють 16 співробітників, з них: 2 доктори юридичних наук: за спеціальністю 12.00.09 – І. В. Гловюк, О. О. Подобний; 4 кандидата юридичних наук – О. О. Мавед, А. М. Меденцев, Н. В. Неледва, А. М. Притула; старший викладач О. К. Галицька; викладач І. Л. Калімбет; лаборант Г. В. Паламарчук, аспіранти – Д. А. Бялковський, Л. В. Кушнір, А. А. Мороз, А. Пахлеванзаде, О. В. Сиротюк, Г. В. Соломіна.
Більша частина викладацького і аспірантського складу кафедри має значний досвід роботи в правоохоронних органах: внутрішніх справ, безпеки, прикордонної служби, прокуратури, адвокатури.
З моменту утворення, кафедру в різний час очолювали: доцент, к.ю.н. О. С. Саінчін, доцент, д.ю.н. Ю. О. Гурджі. Як завідувач в становлення і розвиток кафедри значний внесок вніс д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Василь Дмитрович Берназ.
В даний час кафедрою керує д.ю.н., професор Подобний Олександр Олександрович.
З 2011 року відкрита і активно працює аспірантура за спеціальностями: «12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», «12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», а з 2013 року – докторантура за спеціальністю 12.00.09.
Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Судова медицина та психіатрія», «Судові та правоохоронні органи України»,«Адвокатура» та ін.
Викладачі кафедри ведуть постійну роботу з розробки та вдосконалення навчальних програм, методик читання лекцій, проведення практичних занять. Навчання організовано відповідно до вимог Болонського процесу.
Реалізуючи спеціалізацію «Кримінально-правова юстиція», активно діє гурток «Детектив», в рамках якого зі студентами проводять заняття провідні вчені, найбільш досвідчені викладачі та співробітники правоохоронних органів за такими актуальними напрямами, як тактика проведення слідчих (розшукових) дій, виявлення слідів злочину і проведення криміналістичних досліджень, встановлення злочинців по слідах пальців рук, діагностика брехні в процесі спілкування, ознайомлення з роботою поліграфа, спортивні й практичні стрільби, відвідування судових засідань, установ з виконання покарань, музеїв анатомії людини, історії поліції тощо.
Колектив проводить активну науково-дослідну роботу в рамках двох наукових шкіл, що функціонують на кафедрі: «Актуальні проблеми вдосконалення процесуальних, криміналістичних та оперативно-розшукових засад кримінальної юстиції» (професор О. О. Подобний).
Щорічно, в першій декаді жовтня, за підтримки Національної академії правових наук України, з виданням збірника матеріалів кафедрою проводиться міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», а також в третій декаді березня – всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених.
Професорсько-викладацьким складом видано ряд монографій, навчальних посібників: Ф. В. Шиманський «Корупція і тінізація економіки (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» (2004); Ю. О. Гурджі «Правовий захист особи в кримінальному процесі: питання теорії та методології» (2007), Ю. О. Гурджі «Методологія дослідження правозахисної тематики в кримінальному судочинстві України: сучасний стан та перспективи розвитку» (2008); Ф. В. Шиманський «Злочини у сфері службової діяльності та особливості їх розслідування» (2009); В. Д. Берназ, М. В. Салтевський «Криміналістика» (2009); О. О. Подобний «Протидія організованій злочинній діяльності, пов’язаній з викраденням людини» (2009); М. П. Водько, О. О. Подобний «Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності» (2010); Ю. О. Гурджі «Потерпілий у кримінальному процесі: юридичні засоби забезпечення активності» (2010); А. М. Притула (в співавторстві) «Злочини проти довкілля» (2010); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину» (2011); О. О. Подобний «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ по боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю» (2012); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Контрабанда: склад злочину» (2012); О. О. Подобний «Основи оперативно-розшукової діяльності» (2015) та інші.
Колективом кафедри складено ряд науково-практичних коментарів законодавства: Кримінального процесуального кодексу України (В. Д. Берназ), Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (В. Д. Берназ, А. М. Притула), Закону України «Про міліцію» (А. М. Притула) та ін.
Підтримуючи наукові зв’язки з академічними та науково-дослідними установами, викладачі систематично беруть участь в наукових і практичних конференціях, семінарах і симпозіумах з проблем кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності.
Професорсько-викладацький склад здійснює рецензування монографій, готує відгуки на дисертації і автореферати, бере участь в атестації наукових кадрів в рамках роботи спеціалізованих вчених рад і виступає в якості опонентів. Результати наукових досліджень кафедри відображені в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях і збірниках, визнаних фаховими з юридичних дисциплін, що знаходяться в провідних наукових бібліотеках України й іноземних держав.
Діяльність кафедри кримінального права, процесу та криміналістики спрямована на підготовку висококваліфікованих юристів, які прагнуть до професійного успіху, здатних критично мислити, приймати справедливі рішення в інтересах людини і суспільства, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
E-mail: kafedra5@i.ua

Кафедру теорії та історії держави і права було створено одночасно з Інститутом національного і міжнародного права. Перший її завідувач – доцент Наталія Іванівна Долматова. Багато років кафедру очолював професор Анатолій Федорович Крижановський. З 1 червня 2016 р. кафедру очолює професор Наталя Миколаївна Крестовська.
Кафедра здійснює фундаментальну підготовку студентів з першого року їх навчання, оскільки оволодіння базовими знаннями – запорука успішного опанування спеціальних дисциплін в подальшому.
Колектив кафедри використовує в наукових дослідженнях і педагогічній роботі зі студентами багатий досвід одеської юридичної школи, співпрацює зі спорідненими кафедрами Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національної академії внутршніх справ та інших навчальних закладів.
Професіоналізм педагога вищої школи пов'язаний з впровадженням нових навчальних технологій та інноваційних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачами кафедри розроблено низку навчальних курсів відповідно до освітніх програм бакалавра, спеціаліста, магістра, освітньо-наукової програми доктора філософії.
На кафедрі вперше в Україні розроблено та впроваджено в освітні програми підготовки магістрів такі дисципліни як «Тлумачення правових актів» (професор А.Ф. Крижанівський, доцент Н.Б. Арабаджи), «Легалізація в механізмі дії права», «Юридична техніка і технологія» (доцент Д.Г. Манько).
Сьогодні колектив кафедри втілює в собі оптимальне співвідношення досвідчених педагогів та провідних учених й перспективних молодих педагогів та науковців.
Необхідно підкреслити, що співробітники кафедри є членами авторських колективів таких видань як «Правознавство України» та «Введение в украинское право» під редакцією академіка С.В. Ківалова, «Загальнотеоретична юриспруденція», «Креативність загальнотеоретичної юриспруденції» під редакцією члена-кореспондента НАПрНУ Ю.М. Оборотова.
Важливим напрямом роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. Сьогодні під керівництвом професорів А.Ф. Крижанівського, Н.М. Крестовської, В.В. Дудченко, Ю.М. Оборотова, доцентів Н.І. Долматової, Д.Г. Манька здійснюється підготовка низка дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів.
Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:
Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія правових учень
Проблеми теорії держави і права
Легалізація в механізмі дії права
Юридична техніка і технологія
Методологія юридичної науки
Тлумачення в правовій сфері
Енциклопедія права
Склад кафедри

Крестовська Наталя Миколаївна – доктор юридичних наук, професор
Навчальні дисципліни: Методологія юридичної науки; Проблеми теорії держави і права; Історія правових учень
Наукові інтереси: теорія та історія ювенального права, ювенальна юстиція

Введение в украинское право/ под ред. С.В. Кивалова. – 2-е изд. – О. : Юрид. л-ра, 2016. – Раздел «Ювенальное право».

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія [Ю.М.Оборотов, В.В.Завальнюк, В.В.Дудченко, А.Ф.Крижановський та ін]. – О. : Фенікс, 2012. – Підрозділи 2.4, 3.9. – С. 256-267, 443-451.

Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія [Ю.М.Оборотов, В.В.Завальнюк, В.В.Дудченко та ін]. – О. : Фенікс, 2015. – підрозділ 3.2. – С.253-268.
Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести / у співавторстві з Матвєєвою Л. Г. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 584 с.
History of Political and Legal Doctrines : textbook / N.M. Krestovs’ka, O.S. Melnychuk, K.V. Gorobets. – Odesa : Feniks, 2014. – 250 p.
Крестовська Н.М. Філософія ювенального права // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Сер. : «Право» 2013. – № 23. – Ч. І. – С. 255-258.
Крестовська Н.М. Традиції ювенально-правового регулювання в Україні// Право і громадянське суспільство. – 2013. – № 1 (2). – С. 49-56.
Крестовська Н.М. Українська модель ювенальної юстиції: пошуки та перспективи // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць. – Перемишль : Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – С. 303-307.
Крестовська Н.М. Реформирование ювенальной юстиции как направление государственной ювенальной политики Украины // Nauka młodych a wyzwania cywilizacji. – Siedlce : Wydawnictwo Universytetu Przyrodniczo-Humanistyznego w Siedlcach, 2014. – С. 203-210.
Крестовська Н.М. Навчальна дисципліна «Ювенальна юстиція» в системі підготовки правоохоронців // Проблеми правознавства та правоохоронноїх діяльності. – 2016. – №2. – С. 196-198.

Крижановський Анатолій Федорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Навчальні дисципліни: Тлумачення в правовій сфері

Наукові інтереси: теорія правопорядку, теорія держави

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспрудентції»: монографія. – [Ю.М.Оборотов, В.В.Завальнюк, В.В.Дудченко, А.Ф.Крижановський та ін]. - Одеса, Фенікс, - 2012. – підрозділи: 1.12 – С.126-140; 2.11 – С.342 – 353; 3.5. – С.401 – 410.
Правова доктрина України - Т.1 Загально-теоретична та історична юриспруденція (За загальною редакцією О.В.Петришина). – Підрозділ 3.7 «Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан і перспективи». – Х. : Право, 2013. - С. 692-712.
Крижановський А.Ф. Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан і перспективи // Право України. – 2013. – №9. – С. 229-242.  
Крижановський А.Ф. Методологія та структура державознавства: кілька актуальних проблем // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. № 5. – С.9-12.
Крижановський А.Ф. Історіософія правового порядку: спроба загально цивілізаційного дискурсу // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – №2 (73). – С.72-77.
Крижановський А.Ф. Актуальний вимір інституціонального міського права в Україні // Митна справа. – 2014. – №4. – С.88-91.
Крижановський А.Ф. Іпостасі конституційного правового порядку // Юридичний вісник. – 2015. – №3. – С.41-46.

Долматова Наталія Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Історія держави і права України
Наукові інтереси: історія українського права та української державності
Долматова Н.І. Особливості державотворчої діяльності політичних партій України (1917-1920) // Часопис Київського університету права. – 2016. – №1. – С.44-47.
Долматова Н.І. Правове регулювання смертної кари за магдебурзьким правом // Наукові записки Міжнародного гуманитарного університету. – 2012. – Вип. 16. – С.42-44.
Долматова Н.І. Історія земських судів Чернігова й Новгород-Сіверська // Пізнання права: теоретичний та історичний аспект : матер. круглого столу (м. Одеса, 25 квітня 2014 р.). – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 34-38.
Долматова Н.І. Входження України до складу Московії та її державно-правовий розвиток // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 23. – С.43-45;
Манько Денис Григорович – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Проблеми теорії держави і права; Юридична техніка і технологія; Легалізація в механізму дії права
Наукові інтереси: теорія права, юридична техніка та технологія

Манько Д.Г. Технології формалізації права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб.наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2013. – Вип. № 5. – С.18-21.
Манько Д.Г. Технологический механизм права и его соотношение с юридической деятельностью // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб.наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2013. – Вип.6-2 том 1. – С.40-44
Манько Д.Г. Легалізаційна діяльність як вид юридичної діяльності // Публічне право: науково-практ юридичний журнал. – 2013. – №1(9). – С.283-288.
Манько Д.Г. Легализация как феномен правовой жизни современного общества // Юридичний вісник. – 2013. - №1. – С.18-23.
Манько Д.Г. Законотворчество и правоотношения по его осуществлению: теоретико-правовой анализ // Юридичний вісник. – 2013. – №3. – С.24-30.
Манько Д.Г. Юридичний алгоритм як основа процедурно-процесуального механізму права // Евразийский юридический журнал. – 2013. –  №10 (65).– С.119-125;
Манько Д.Г. Природа людиноцентристського розуміння права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2015. – Вип. №17. Том 1. – С. 15-18.

Атаманова Наталія Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Історія держави і права України; Історія держави і права зарубіжних країн
Наукові інтереси: історія українського права та правопорядку
Атаманова Н.В. Правові процедури у забезпеченні правопорядку Запорізької Січі: історико-теоретичний аспект / Атаманова Н.В. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. – № 2. – С. 2-7.
Атаманова Н.В. Компетенція та діяльність суду присяжних у Правобережній Україні за Судовими статутами 1864 року / Н.В.Атаманова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 5. – С. 11-16.
Атаманова Н.В. Литовські статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 10-1. – С. 22-25.
Атаманова Н.В. Конституція Пилипа Орлика в сучасному державотворенні України // Юридичний вісник. – 2014. – Вип. 6. – С. 244-250.
Атаманова Н.В. Історико-правове підґрунтя правового порядку доби Запорізької Січі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 30. – С. 10-14.

 

Арабаджи Наталя Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Енциклопедія права; Теорія держави і права; Тлумачення у правовій сфері
Наукові інтереси: теорія та філософія правопорядку
Арабаджи Н.Б. Аксіологія сучасного правопорядку: монографія. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 188 с.
Арабаджи Н.Б. Тлумачення у правовій сфері: навчально-методичний посібник для магістратури за спеціальністю «Правознавство» (у співавторстві з А.Ф.Крижановським). – О. : Фенікс, 2015. – 198 с.
Арабаджи Н.Б. Соціальний зріз власної цінності правового порядку / Н.Б.Арабаджи // Актуальні проблеми держави і права. збірник наукових праць. – О. : Юрид. л-ра, 2015. – Вип.75. – С. 56-62.

Тицька Яна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Теорія держави і права

Наукові інтереси: освітнє право

Тицька Я.О. Освітні правовідносини дітей з особливостями розвитку в Україні та США: перспективи та паралелі // Правова держава. – 2013. – №. 16. – С. 245-250.
Тицька Я.О. Підстави розмежування понять «освітні правовідносини» та «відносини у сфері освіти» // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 67 – 2012. – С. 260-267.
Тицька Я.О. Особливості змісту освітніх правовідносин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – Вип. 6-1. – Т. 1. – С. 85-87.
Тицька Я.О. Залучення роботодавців до правовідносин у сфері освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. ‒ 2015. ‒ Випуск 3. ‒ Т. 2 ‒ С. 18-20.
Зиновьєв Кирило Сергійович – викладач
Навчальні дисципліни: Правознавство; Історія правових учень
Наукові інтереси: теорія перехідної держави
Зиновьєв К.С. Законодавче регулювання процедури люстрації в Польщі (критично-історичний аналіз) // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 21. Ч.1 – С.40-43.
Зиновьєв К.С. Правова природа люстрації в перехідних державах // Часопис цивілістики. – 2014. – №16. С.75-78.
Зиновьєв К.С. Поняття люстрації (очищення влади) // Наукові записки  Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип.23. – С. 50-51.
Зиновьєв К.С. До питання про класифікацію люстрацiйних моделей // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 65-68.
Зиновьєв К.С. До питання мети та методології дослідження люстрації як загальнотеоретичного правового явища // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 20.
Неоціненну допомогу в реалізації цілей та завдань кафедри надають науковці та викладачі, які працюють за сумісництвом
Юрій Миколайович Оборотов – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
Наукові інтереси: методологія юриспруденції, аксіологія права, теорія держави
Оборотов Ю.Н. Изменение парадигмы методологии юриспруденции / Ю.Н. Оборотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2013. – Т. ХІІІ. – С. 32-44.
Оборотов Ю.Н. Современное государство: от образа к реалиям / Ю.Н. Оборотов // Юридичний вісник. – 2014. – №6. – С. 6-13.
Оборотов Ю. Н. Многоаспектность содержания права / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Т. XІ. – С.197-203.
Оборотов Ю. Від ціннісної характеристики – до формування аксіометрії права і держави / Ю. Оборотов // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – №1. – С. 150-158.
Оборотов Ю. Месторазвитие в основании апологизации украинского права / Ю. Оборотов // Щорічник українського права : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – №4. – С. 70-80.
Оборотов Ю. Н. Актуализация методологической функции общетеоретической юриспруденции / Ю. Н. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 68. – С. 95-105.
Оборотов Ю. Загальнотеоретична юриспруденція як сучасна теорія держави і права / Ю. Оборотов // Право України. – 2013. – № 9. – С. 103-117.
Оборотов Ю. М. Надійність права як відображення його імунної властивості / Ю. М. Оборотов // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 222-230.

Валентина Віталіївна Дудченко – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Наукові інтереси: теорія та філософія права, історія правових учень
Дудченко В. В. Г. Радбрух про ціннісну природу права / В. В. Дудченко // Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2013. – Т. 13. – С. 123-131.
Дудченко В. Філософія права професора Р. Циппеліуса / В. Дудченко // Юридичний вісник. – 2014. – № 4. – С. 24-30.;
Дудченко В. В. Тенденції антиформалізму та цінностей у сучасній юриспруденції / В. В. Дудченко // Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2012. – Т. 11. –С. 225-234.
Дудченко В. В. Герменевтика права: розвиток юриспруденції / В.В. Дудченко, М. Р. Аракелян, В. В. Завальнюк. – Одеса : Фенікс, 2014. – 184 с.
Дудченко В.В. Природне право і природні права у вченні Джона Фенніса / В.В. Дудченко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 2. – С. 19-32.