У 2007 році за рішенням Вченої Ради Міжнародного гуманітарного університету була створена нова кафедра, яка увійшла до складу Інституту національного та міжнародного права, а саме, кафедра конституційного права та державного управління. Перший її завідувач – професор Іванський Андрій Йосипович. З 2009 року по квітень 2016 року кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Кравцов Денис Володимирович. З квітня 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Нестеренко Алла Станіславівна.
Кафедра здійснює базову підготовку студентів Міжнародного гуманітарного університету з наступних дисциплін: «Конституційне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Адміністративне судочинство в Україні», «Адміністративне право», «Судова бухгалтерія», «Фінансове право», «Податкове право» та ін.
Кафедра конституційного права та державного управління покликана сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів сучасних юристів, досвідчених фахівців з проблем конституційного, адміністративного, фінансового, податкового та банківського права, які широко затребувані організаціями великого, середнього і малого бізнесу, некомерційними підприємствами, вищими навчальними закладами, а також державними структурами.
На кафедрі функціонує науковий студентський гурток, який допомагає студентам здійснювати їх перші кроки в науці з проблем конституційного, адміністративного та фінансового права.
Результати наукових досліджень кафедри містяться в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях та збірниках, які знаходяться в провідних бібліотеках України.
Станом на сьогодні, на кафедрі працює:
- 1 доктор юридичних наук – Нестеренко Алла Станіславівна;
- 4 кандидати юридичних наук:
Галина Йосипівна Пузанова;
Тетяна Олексіївна Голоядова;
Віталій Іванович Ігнатенко;
Микола Феліксович Головченко;
- 1 старший викладач – Вікторія Львівна Качурінер.

Склад кафедри

Нестеренко Алла Станіславівна – доктор юридичних наук, професор
Навчальні дисципліни: Судова бухгалтерія, Фінансове право, Податкове право.

 

Наукові інтереси: фінансова система, фінансове право, податкове право, банківське право, місцеві фінанси.

Найновіші публікації:
Монографії :
1. Нестеренко А.С. Фінансова система України : проблеми теорії : монографія / А.С. Нестеренко. – О.: Фенікс, 2014. – 576 с.
2. Нестеренко А.С. Функції фінансової системи / А.С. Нестеренко // Система фінансового права : проблеми теорії і правового регулювання : колективна монографія / за заг. ред.. С.В. Ківалова, Т.А. Латковська. – О.: Фенікс, 2011. – С. 129- 150. – 236 с.
3. Нестеренко А.С. Приватно–правові та публічно-правові компоненти (складові моменти) у фінансовому праві : розділ у колективній монографії «Публічно-правові засади державної політики в Україні : проблеми теорії і правового регулювання» / за заг. ред. Т.С. Ківалової, А.С. Нестеренко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 8-26. -  148 с. 
Навчальні посібники :
4. Нестеренко А.С. Місцеві фінанси в Україні: навчально-методичний посібник / А.С. Нестеренко. – Одеса : Фенікс, 2015. – 176 с.
5. Нестеренко А.С. Судова бухгалтерія : навчальний посібник / А.С. Нестеренко, С.В. Березовська. – О. : Фенікс, 2016. – 354 с.
Статті:
6. Фінансова політика держави як основний метод правового регулювання фінансових відносин щодо функціонування фінансової системи  України. /А.С. Нестеренко // «Право і суспільство» № 6. - Ч. 3.- 2015 – С. 125-131.
7. Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України / А.С. Нестеренко // Наукові праці. – Одеса: Юридична література,  2015. - № 16. – С. 120-128.
8. Майновий податок – податок на нерухомість як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні / А.С. Нестеренко // Наук. вісник Міжнарод. Гуманітар. Ун-ту. Серія: Юриспруденція. – О., 2015. – Вип. 17. Том 1. – С. 74-78.
9. Фінансові правовідносини як об’єкт механізму функціонування фінансової системи держави / А.С. Нестеренко // Молодий вчений, № 10 (25), 2015. – С.118-121.
10. Майновий податок – транспортний податок як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні / А.С. Нестеренко // Юридичний науковий електронний журнал. - № 5, 2015. – C. 149-151. сайт www.lsej.org.ua
11. Етапи реформування фінансової системи України / А.С. Нестеренко // Право. UA. - № 3. -  2015. – С. 134-139.
12. Нестеренко А.С. Публічне і приватне право як основа юридичної централізації і децентралізації в фінансовому праві / А.С. Нестеренко // Юридичний вісник МГУ. Серія : Юриспруденція. – 2016. – Вип. 19. – С. 36-38.
13. Нестеренко А.С. Методи щодо забезпечення механізму функціонування фінансової системи  держави / А.С. Нестеренко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції (м. Одеса, 20 травня 2016 р. У двох томах. Т. 2. – О. : «Юридична література», 2016. – С. 86-88 та інші.

Пузанова Галина Йосипівна – кандидат юридичних наук, доцент

Навчальні дисципліни: Судова бухгалтерія, Фінансове право, Конституційне право України.

Наукові інтереси: фінансове право, інвестиційне право, правове регулювання підприємницької діяльності, зовнішньоекономічна діяльність.

Найновіші публікації:
1. Пузанова Г.Й. Особливості адміністративно-правового регулювання допуску іноземних інвестицій в економіку України / Г.Й. Пузанова // Право и политика: теоретические и практические проблемы: монография /[авт. Кол.: Сирота., Хомелева А.П., Коновалов А.П. и др.]. – О. : КУПРИЕНКО С.В.,2015. – С. 61-80.
2. Пузанова Г.Й. Адміністративно-правове регулювання допуску іноземних інвестицій в економіку України / Г.Й. Пузанова // National Law Journal theory and practice. – 2015. - №2(12). – С. 52-57.
3. Пузанова Г.Й. Політико-правові форми державної політики іноземного інвестування / Г.Й. Пузанова // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету :[збірник]. – О. :Фенікс, 2015. – С. 87-90.
4. Пузанова Г.Й. Унификация как одно из направлений совершенствования концессионного законодательства / Г.Й. Пузанова // Legea Si Viata. Revista stintifico-practica. – Octombrie, 2015. – C. 62-65.

Голоядова Тетяна Олексіївна – кандидат юридичних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Фінансове право, Податкове право, Адміністративне процедурне право.

Наукові інтереси: фінансове право, банківське право, податкове право, адміністративне процедурне право.

Найновіші публікації:
1. Голоядова Т.О. Правові аспекти надання адміністративних послуг та удосконалення їх реалізації в Україні :
2. Голоядова Т.О. Legal Aspects of the State Internal Audit Functioning of Ukraine / Т.О. Голоядова // Молодий вчений». – 2016. –  № 4. – С. 613-615.

Ігнатенко Віталій Іванович – кандидат юридичних наук
Навчальні дисципліни: Адміністративне право, Адміністративне судочинство.

Наукові інтереси: адміністративне право, адміністративне судочинство.

Найновіші публікації:
1. Ігнатенко В.І. Застосування заходів адміністративного примусу за законодавством про адміністративну відповідальність / В.І. Ігнатенко // Право і суспільство. – 2016. – № 6 (33).
2. Ігнатенко В.І. Історія розвитку окремих структурних підрозділів в органах внутрішніх справ / В.І. Ігнатенко // Вторая международная мультидисциплинарная конференция «Черноморские научные чтения» // Научные записки Международного гуманитарного университета, 13 мая 2016 г., Одесса.
3. Ігнатенко В.І. Окремі питання удосконалення організації та діяльності центральних органів виконавчої влади в контексті реформ сфери державного управління : розділ у колективній монографії «Публічно-правові засади державної політики в Україні : проблеми теорії і правового регулювання».

Головченко Микола Феліксович – кандидат юридичних наук
Навчальні дисципліни: Адміністративне право, Судова бухгалтерія.

Наукові інтереси: правове та організаційне забезпечення культурної політики сучасної української держави.

Найновіші публікації:
1. Головченко М.Ф. Місце культурної функції в номенклатурі функцій сучасної держави : розділ у колективній монографії «Публічно-правові засади державної політики в Україні : проблеми теорії і правового регулювання».
2. Головченко М.Ф. Складові культурної функції сучасної держави / М.Ф. Головченко // Вторая международная мультидисциплинарная конференция «Черноморские научные чтения» // Научные записки Международного гуманитарного университета, 13 мая 2016 г., Одесса. – С. 19-21.
3. Головченко М.Ф. Проблеми і перспективи фінансування сфери культури України в сучасних соціально-економічних умовах / М.Ф. Головченко // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.) / за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В.) - Одеса : МГУ. – 2016. – С. 242-246.

Качурінер Вікторія Львівна – старший викладач
Навчальні дисципліни: Конституційне право зарубіжних країн, Адміністративне право.

Наукові інтереси: конституційне право зарубіжних країн, право Європейського Союзу, міжнародне публічне право.

Найновіші публікації:
1. Качуринер В.Л. Характерные черты института омбудсмена в Европейском Союзе / В.Л. Качуринер // Право і держава в дослідженнях молодих науковців : матеріали VІ-ї науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Одеса, 22-23 березня 2013 року). – О., 2013. – С. 198-200.
2. Кachuriner V.L. Environmental policy of the European Union / V.L. Кachuriner // Научные записки Международного гуманитарного университета. – О. : Фенікс – 2016. – Вип. 25. – С. 43-45.
3. Качурінер В.Л. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / В.Л. Качурінер. – О., 2016. – 176 с.
4. Качурінер В.Л. Регулювання свободи доступу до екологічної інформації у законодавстві Європейського Союзу та України : розділ у колективній монографії «Публічно-правові засади державної політики в Україні : проблеми теорії і правового регулювання».