Створена в 2006 році одночасно із заснуванням факультету економіки та менеджменту, який пізніше увійшов до складу Інститут права, економіки і міжнародних відносин, кафедра менеджменту сконцентрувала в своєму складі управлінські спеціальності і стала  родоначальницею ряду інших кафедр факультету, які відділялись від неї та ставали незалежними підрозділами.

При створенні спеціальностей управлінського профілю на факультеті виходили з розуміння того, що в Україні недостатньо кваліфікованого менеджерського персоналу. Підготовленість керівників до управління галузями і підприємствами в умовах суттєвих змін в державі була дуже слабкою. В той же час в процесах роздержавлення, приватизації, реструктуризації, корпоратизації та акціонування підприємств перед управлінським персоналом поставало коло принципово нових задач – як у відношенні цілей і методів управління, так і відносно відповідальності перед різними соціальними групами і суспільством в цілому. Менеджмент українських підприємств при всьому бажанні “працювати по-новому” був мало пристосований до того, щоб успішно управляти за нових, ринкових,  обставин. Чим має займатися підприємство, які галузі розвивати в першу чергу? На чому зробити акцент – на сьогочасному прибутку чи довготерміновій стратегії зростання ? Які інвестиції можна отримати і як організувати цей процес? Який товар слід виробляти і як просувати його на ринок? Українська освіта багато в чому мала теоретичну спрямованість, в той час як на Заході  бізнес-освіта завжди націлена на вирішення практичних задач. В Україні  з радянських часів навчали в основному знанням, які можна відтворити і отримати за них академічну оцінку, в той час як на Заході навчають вмінням, які можна практично застосовувати і якщо і отримувати оцінку, то в першу чергу за економічний результат. Ще одним недоліком тогочасного менеджменту в Україні була відсутність розуміння значення корпоративної культури. Компанія, фірма, підприємство – це продовження  людських якостей їхніх керівників і одночасно – середовище формування корпоративних цінностей. Корпоративна культура самовідтворює себе і передається у спадщину менеджерам наступних поколінь. Управління в українських організаціях традиційно зводилося до застосування авторитарних методів керівництва, в той час як вони є неефективними в довгостроковій перспективі.

Довгострокова стратегія кафедри виходить з того, що навчання управлінським  професіям має базуватися в першу чергу на глибокому розумінні еко­номіки та законів управління, що формують певну корпоративну культуру. Менеджер – це фахівець, який, перш за все, розуміє – на якісному рівні – економіку і, вже виходячи з цього, може приймати ефективні управлінські рішення, формуючи певну корпоративну культуру – на рівні підприємства, галузі, країни.   

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавра та магістра за двома спеціальностями – «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Спеціальності мають спеціалізації «Міжнародний та національний туризм» ,  «Менеджмент міжнародних компаній та корпорацій», «Арт-менеджмент».

Як бакалаврські, так і магістерські програми відповідають престижним на Заході напрямам підготовки. На кафедрі нема реферативних випускних робіт – студенти готують і  захищають  магістерські роботи по реальним проектам за замовленнями виробництва, серед яких – управління економічного розвитку міськвиконкому Одеси. Напрям  «Адміністра­тивний менеджмент» спеціалізується на підготовці фахівців для роботи в митних органах, в першу чергу, на Одеській митниці.

Навчальний процес  на кафедрі забезпечений спеціалістами високої кваліфікації. До роботи зі студентами залучаються   докт. екон. наук., проф. О.М. Головченко, докт. техн. наук, проф. С. М. Гончарук, докт. екон. наук Т.В.Деркач, докт. фіз.-мат. наук, проф. М. П. Коваленко, докт. екон. наук Л.М. Потьомкін. Середнє покоління представляють канд. екон. наук, доц. О. В. Загорій, канд. екон. наук, доц. О.Ф. Запорожець, канд. екон. наук, доц. Кобилянська А.В., канд. техн. наук, доц. Н. А. Лебедєва, канд. екон. наук, доц. Мартинюк О.А. та інші.

Навчальні плани кафедри відображають сучасні тенденції в розвитку економічної науки та методів управління. Фактично, після випуску студенти готові працювати в організаціях різноманітних профілів завдяки знанням, отриманим в різних галузях економіки, менеджменту, фінансів і т.д. Серед головних дисциплін загального спрямування можна назвати мікро- та макроекономіку, економічну теорію, теорію організацій, економетрику та моделювання бізнес-процесів, менеджмент, управління персоналом, фінансовий менеджмент, міжнародний менеджмент, тренінг менеджерських вмінь і навичок, національний та міжнародний туризм, управління готельним та ресторанним господарством, крос-культурний менеджмент, економічну соціологію та ін. Спортивний менеджмент представлений такими дисциплінами, як спортивний менеджмент, маркетинг в спортивній діяльності, економіка підприємств спортивної індустрії, підприємництво в спортивній діяльності та ін. На всіх спеціалізаціях вивчається поглиблений курс англійської мови.

Кожен викладач знаходить свій особистий підхід до змісту та формату викладання, особливо в блоці вибіркових дисциплін. На щотижневих наукових семінарах кафедри викладачі мають захищати свій вибір, не дивлячись на науковий ступінь та звання опонентів – відіграють роль тільки новизна, обґрунтованість  аргументації та відповідність часові. Наступні приклади демонструють авторський підхід викладачів до своїх дисциплін.

Програми навчальних курсів «Країнознавство» та «Регіональна економіка сучасного світу» (проф. Т.В. Деркач),  на відміну від типових, фактично є спеціальними курсами, авторською особливістю яких є системність у дослідженні  трьох груп проблем: загальних для всіх країн; характерних для країн певного типу (наприклад, для нафтодобувних країн з проблемою їх нечуваного багатства і архаїчності суспільних відносин; острівних країн з різним ступенем розвиненості; гірських країн); індивідуального характеру. Специфікою курсів також є надання майбутнім менеджерам та економістам знань про сучасний стан однієї з найбільш значних і динамічних форм організації міжнародних економічних відносин – міжнародного регіонального співробітництва. Ці курси сприяють як розвитку економічної спеціалізації студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини», так і одночасно виробленню  навичок реалізації комерційної стратегії при участі в міжнародних регіональних об’єднаннях.

Дисципліна «Митне обслуговування ЗЕД» (доц. О.Ф. Запорожець) читається на базі Одеської митниці з урахуванням досвіду організації податкового та митного адміністрування, набутого країнами із схожими з Україною економічними, соціальними, правовими, культурно-гуманітарними умовами розвитку і при схожих трендах суспільних перетворень (країни СНД, Східної Європи, Китаю).

На кафедрі функціонує чи не єдиний в Україні спецсемінар «Лабораторія розвитку менеджерських вмінь та навичок» (проф. М.П. Коваленко). В цій дисципліні на прикладі багатьох конкретних ситуацій (кейсів) та за допомогою професійно-орієнтованого тестування студенти не тільки навчаються науці та мистецтву менеджменту, але й пізнають свої особистісні  сильні та слабкі сторони – з точки зору майбутньої роботи менеджерами – і закінчують курс отриманням власного менеджерського «портрету», конче потрібного при свідомому виборі місця роботи.

Дисципліна «Функціонування світових товарних та сировинних ринків» (доц. А.В. Кобилянська) є корисною для тих студентів, які планують в майбутньому працювати фахівцями з ЗЕД в спільних підприємствах або зарубіжних філіях, стати співробітниками митниць, хто буде зайнятий на посадах митних брокерів або планує продовжити навчання за програмами PhD; практична компонента навчання містить розрахункові завдання з економіко-математичного моделювання наслідків реалізації зовнішньоекономічних операцій з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

В курсі «Маркетинг» (доц. Н.А. Лебедєва) в центрі уваги знаходиться розв’язання  нагальних маркетингових проблем на діючих підприємствах, розгляд конкретних господарських ситуацій, ділові стратегічні ігри.

В курсі «Інноваційний менеджмент» (доц. О.А. Мартинюк) на семінарських та практичних заняттях студенти  розраховують різні бізнес-моделі та оцінюють ефективність ризиків інноваційних проектів, що є нетривіальним завданням для самих кваліфікованих фахівців. 

Не дивлячись на значний рівень безробіття в країні, по закінченні університету всі випускники кафедри знаходять роботу. Цей нетривіальний факт пояснюється двома обставинами. По-перше, випускники добре знають і розуміють сучасну економіку, вони є хоча й молодими, але вже фахівцями, які досить вільно орієнтуються в світі сучасних організацій і вміють доводити це до відома роботодавців. По-друге, володіння менеджментом як наукою управління дає їм перевагу у вмінні свідомо будувати кар’єру: вони навчені аналітично та творчо вирішувати проблеми, набувати влади та впливу, мотивувати людей, управляти конфліктами та особистісним стресом, створювати команди, вести ділові переговори та раціонально і послідовно обстоювати свої позиції для досягнення позитивних результатів.

Випускники кафедри працюють в туристичних фірмах, Одеській митниці, крюїнгових компаніях, ресторанах, кафе, фітнес-клубах, агентствах нерухомості і т.д.

На протязі багатьох років на кафедрі менеджменту виконується комплексна наукова тема «Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу», в якій приймають участь викладачі кафедри та залучаються студенти. В якості розділів цієї роботи входять теми: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління» (проф. Т.В. Деркач); «Удосконалення процедур митного контролю в умовах глобалізації» (доц. О.Ф. Запорожець); «Розвиток національних економік та методів менеджменту в умовах глобалізації в контексті культурних вимірів» (проф. М.П. Коваленко); «Глобальні економічні процеси в умовах формування нового світового порядку» (доц. А.В. Кобилянська); «Проектування розвитку  мультимодальних транспортних мереж України» (доц. Н.А. Лебедєва); «Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку агробізнесу Південноукраїнського регіону» (доц. О.А. Мартинюк); «Імітаційне моделювання в управлінні фінансовими ресурсами підприємств» (доц. О.А. Степаненко).

На кафедрі створений «Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення “CS Odessa LLC”» (науковий керівник – доц. О.А. Мартинюк).

Результати наукових досліджень знаходять відображення в монографіях, наукових статтях в престижних вітчизняних та зарубіжних журналах, доповідях на наукових конференціях. Серед монографій можна назвати: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика» (проф. Т.В. Деркач. Миколаїв, 2017, 450 с.); «Поведінка та влада в організації» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2003, 511 с.); «Методологічні основи проектування етапного розвитку образу та потужності мультимодальної транспортної мережі»  (доц. Н.А. Лебедєва. Хабаровськ (Росія), «ДВГУПС», 2012, 227 с.). На допомогу студентам видані підручники та  навчально-методичні посібники, серед яких: «Наука та мистецтво влади менеджера» (проф. М.П.Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2006, 510 с.); «Менеджмент» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Букаєв», 2017, 361 с.); «Менеджмент та адміністративне управління» (доц. О.А. Мартинюк. Одеса, «Гельветика», 2017, 540 с.); «Маркетингові дослідження» (доц. Н.А. Лебедєва. Одеса, «Центр оперативної поліграфії», 2014, 52 с.); «Маркетинг» (доц. Лебедєва Н.А. Одеса, «Центр оперативної поліграфії»,  2015, 45 с.) та ін.

Щорічно кафедра проводить міжнародні науково-практичні конференції. В 2017 р. кафедра провела чергову конференцію «Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу». Окрім науковців університетів України, в ній приймали участь представники  Академії наук Румунії, Одеської регіональної торгово-промислової палати, Білоруського державного університету. На кафедрі заснований і видається «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка та менеджмент», який  завоював гідне місце серед наукових журналів з економіки високою якістю публікацій і ввійшов у міжнародну наукометричну базу «Copernicus». МОН України включило «Вісник»  до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватись результати дисертацій.

 

Кафедра менеджменту налічує 7 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, 1 – за сумісництвом. 5 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 2 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.

 

Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

ОКР «бакалавр»

 

ОКР «магістр»

 

073 «Менеджмент»

073 «Менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування»

281 «Публічне управління та адміністрування»

Всі випускники спеціальностей кафедри можуть продовжити навчання в межах університету та отримати якісну підготовку за професіями, які користуються попитом на сучасному ринку праці і відповідають вимогам.

Висока якість навчання досягається за рахунок налагодженої роботи висококваліфікованих педагогічних кадрів кафедри. Співробітниками кафедри менеджменту було повністю розроблено методичне забезпечення навчального процесу відповідно до педагогічної навантаженням і освітніми стандартами спеціальностей. Також співробітники кафедри проводять активні наукові дослідження з різних тем, які стосуються питань управління інноваційним розвитком, розвитком регіонів, розвитком міжнародного і національного туризму, питань логістики та маркетингу. Багато уваги приділяється здійсненню міждисциплінарних досліджень. На кафедрі працює регулярний науковий семінар. За результатами наукової роботи публікуються наукові статті в провідних фахових виданнях, готується і активно реалізується випуск монографій, підручників і приймається участь в наукових конференціях на регулярній основі.

Співробітники кафедри проходять регулярне підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами на базі українських і закордонних університетів, міжнародних асоціацій. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес при викладанні лекційних курсів і практичних і лабораторних робіт.

Студенти також беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в студентських наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах робіт молодих вчених та олімпіадах, де підтверджують високий науковий рівень Міжнародного гуманітарного університету.
Студенти в рамках виконання дипломного проекту і протягом всього періоду навчання мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, а також за кордоном, що тільки підвищує рівень підготовки фахівців.

 Завідувач кафедри - Деркач Тетяна Вадимівна , доктор економічних наук, доцент

Навчальні дисципліни: Статистика, Світова економічна кон’юнктура, Функціонування світових товарних та сировинних ринків, Вільні економічні та офшорні зони в світовому господарстві
Наукові інтереси: Регіональна інтеграція, Міжнародна економіка
Основні наукові роботи:
Деркач Т.В. Проблемы национальных экономик в системе международной экономической интеграции / Т.В.Деркач // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – С.79-100. –  416 с.
Деркач Т.В. Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика. Монографія. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016 – 450 с.
Деркач Т.В. Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі / Т.В.Деркач // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип.8. –  Частина 1. – 2016р. – С.62-67.
Деркач Т.В. Либерализация ВЭД в контексте ревитализации экономик интегрирующихся стран / Т.В.Деркач // Science and Education Studies. – 2016. – № 2. (16), Р.166-173, (July-December). Volume III. Stanford University Press. – 2015. –  807 p.
Деркач Т.В. Концептуальні аспекти моделювання механізму територіального планування економіки регіону в умовах територіальної інтеграції / Т.В. Деркач // Економіка та суспільство. – 2016. – №6. – С. 414-420.
Деркач Т.В.  Інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії / Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 1. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 323-330.
Деркач Т.В. Концептуальні підходи до типологізації регіональних економічних систем / В.І. Криленко, Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 2. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 314-322.
Деркач Т.В. Концептуальні засади формування стратегії оцінки структурних змін в регіональній економіці / Т.В. Деркач // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки» – 2016. – Випуск 34. – Том 2. – С. 55-62.
Деркач Т.В. «Оцінка рівня розвитку регіональної економічної інтеграції» / Т.В.Деркач // International Scientific Conference “Economic and Society: Modern Foundation for Human Development”. Part 1 – Leipzig: October 31th. 2016. -Р.143-146.
Деркач Т.В. Класифікаційні ознаки впливу інтеграційних процесів на економічний розвиток регіонів / Т.В. Деркач // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економіка АПК і природокористування”. – 2017. – № 1. – С.69–84

Заступник завідувача кафедри - к.е.н., доцент, Мартинюк Олена Миколаївна

Науково-дослідна робота кафедри

Комплексні теми, над якою працює кафедра Менеджменту -
«Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу».
«Інтеграційні механізми формування та функціонування територіальних соціально-економічних систем».

Загальні організаційні заходи, які спрямовані на вдосконалення НДР:

 • Розробка і впровадження сучасних технологій навчання, вдосконалення змісту, форм і методів викладання.
 • Забезпечення процедури модульного контролю, інтенсивне впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.
 • Створення спеціалізованих аудиторій для проведення занять за напрямами: «Міжнародний та національний туризм», «Менеджмент», в тому числі оснащення комп’ютерною технікою для підвищення використання інформаційних технологій в навчальному процесі.
 • Підвищення відповідальності викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання наукових результатів в навчальному процесі.
 • Розвиток сайту факультету, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів викладачів кафедри, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп’ютерних технологій.

Реалізація основних напрямків наукової роботи кафедри Менеджменту здійснюється вирішенням наступних завдань:

 • Вдосконалення координації наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками та студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень;
 • Проведення на регулярній основі науково-методичних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, міжвузівських семінарів;
 • Посилення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, регулярне здійснення публікацій по кафедральній темі;

 4.Формування стійких наукових зв’язків з базовими науковими установами; розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.

На постійній основі на кафедрі менеджменту працює щотижневий науковий семінар «Сучасні проблеми економіки та менеджменту» (голова – проф. Коваленко М.П., науковий секретар – доц. Лебедєва Н.А.). До порядку денного кожного засідання входять огляди наукових публікацій (статті, монографії) українських та зарубіжних журналів з економіки та менеджменту, доповіді викладачів по тематиці власної наукової роботи, доповіді науковців, які бажають опублікуватися в фаховому журналі «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент». Журнал (головний редактор – зав. кафедри менеджменту проф. М.П.Коваленко) ввійшов до списку фахових видань МОН України та міжнародної наукометричної бази «Копернікус».

На кафедрі Менеджменту створено Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення «CS Odessa LLC». Науковий керівник - к.е.н., доц., Мартинюк О.А., результати наукової роботи використовуються в магістерських дослідженнях випускників МГУ факультету Економіки та менеджменту.
Науково-педагогічні працівники кафедри Менеджменту працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, а також беруть активну участь у підготовці монографій, навчальних підручників та навчально-методичних посібників. Викладачі кафедри Менеджменту беруть активну участь у проведенні щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій, Міжнародних конференцій у далекому зарубіжжі або з участю вчених з далекого зарубіжжя, Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів кафедри впроваджуються в практику і навчальний процес (розробка нових курсів і
спецкурсів, акти впровадження тощо).
Викладачі кафедри менеджменту беруть участь у закордонних відрядженнях для проведення наукової та викладацької роботи, стажування.

На постійній основі на кафедрі Менеджменту працюють наукові студентські гуртки:
Науково-практичний гурток для школярів м. Одеси: «Бізнес-школа», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток: «Сучасні проблеми менеджменту», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток: «Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах», керівник – к.т.н., доц. Лебедєва Н.А.
Студентський науковий гурток: «Актуальні питання реформування архітектури глобальної економіки та ролі економічних акторів різного рівня», керівник – к.е.н., доц. Кобилянська А.В.
Студенти активно займаються науковою роботою. Результати науково-дослідної роботи студентів по кафедрі менеджменту - це перемоги на конкурсах, турнірах, олімпіадах, брейн – рингах,
Міжнародні наукові зв’язки кафедри Менеджменту:
   1. Участь в міжнародному проекті Міжнародного Вишеградського Фонду № 21470087 «Сприяння країн Вишеградської четвірки в оцінці економічних реформ регіонів України в умовах інтеграції до ЄС».
2. Участь в міжнародному проекті Європейського Союзу 2013/334-493 «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».
3. Науково-методична співпраця з економічним університетом м. Варна.
4. Договір на виконання складової частини науково-дослідної роботи від 25.08.2016 року (м. Ірпінь) з Університетом державної фіскальної служби України, Науково-дослідний інститут фіскальної політики.

Науково-педагогічні працівники кафедри


Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

Деркач Тетяна Вадимівна

Зав. кафедри,

Доктор економічних наук

2

Коваленко Микола Павлович

Професор

Доктор фіз.-мат. наук

3

Мартинюк Олена Анатоліївна

Доцент

Кандидат економічних наук

4

Кобилянська Алла Валеріївна

Доцент

Кандидат економічних наук

5

Лебедєва Наталія Андріївна

Доцент

Кандидат технічних наук

6

Назарук Ольга Миколаївна

Старший викладач

7

Запорожець Олена Федорівна

Доцент

Кандидат економічних наук

Коваленко Микола Павлович- професор, доктор фізико-математичних наук

Коваленко М.П. очолював кафедру менеджменту з 2011 по 2017 р. Закінчив з відзнакою Одеський державний (нині – національний) університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Теоретична фізика». У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Теорія дифузійних процесів та флуктуацій поблизу критичних точок розчинів». Цього ж року йому було присвоєно наукове звання доцента по кафедрі теоретичної фізики. У 1983 р. захистив у Ленінградському (нині Санкт-Петербурзькому) університеті дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Багаточастинкові ефекти у рідких неперехідних металах». В 1984 р. отримав вчене звання професора по кафедрі теоретичної фізики.

За час роботи в ОНУ працював завідувачем кафедри фізики твердого тіла та твердотільної електроніки, завідувачем створеною ним кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, проректором з навчальної роботи, першим проректором, в.о. ректора.

М.П.Коваленко виступив організатором заходів по поновленню функціонування Одеського фізичного товариства, діяльність якого було припинено в воєнні часи. 1990 р. його було обрано першим головою новоствореного товариства.

1967-1968 рр. стажувався в Ростокському університеті (НДР).

1980, 1985, 1988 рр. стажувався у МГУ (м. Москва, Росія).

1994-1995 стажувався у бізнес-школі Східно-Вашингтонського університету (США). Під час стажування розробив проект створення в ОНУ факультету бізнесу та менеджменту, на базі якого в 1995 р. в ОНУ було відкрито кафедру менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, яка існує по сьогоднішній день.

В 1995, 1996, 1998 рр. стажувався в Регенсбурзькому університеті (Німеччина) за рахунок грантів DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Також проходив стажування в університетах та бізнес-школах Великої Британії (Ланкаширський університет), Сербії, Хорватії, Словенії.

В 1993 обраний дійсним членом Академії наук вищої школи України.

У 2002 р. перейшов на роботу в новостворений Міжнародний гуманітарний університет на посаду першого проректора. 2004 – 2011 р. – ректор університету. З 2011 р. – завідувач кафедри менеджменту у Міжнародному гуманітарному університеті.

М. П. Коваленко — автор та співавтор більш як 140 наукових публікацій, шести монографій з фізики та менеджменту, виданих в СРСР, НДР, ФРН, Україні. Соросівський професор (1996).

Під керівництвом М.П. Коваленка захищено 6 кандидатських та одна докторська дисертація.

З 1994 р. проводить наукові дослідження в галузі менеджменту. Він є головним редактором наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» (серія економіка, менеджмент). Журнал отримав визнання наукової спільноти, ввійшов до списку фахових видань України (2014) та міжнародної наукометричної бази «Copernicus» (2016).

Приймав участь в роботі спільної українсько-американської програми «Консорціум із удосконалення бізнес-освіти в Україні» (CEUME) (2000-2005) під керівництвом університету Міннесоти, до складу якого також входили Вища школа бізнесу університету Св.Томаса (США), Варшавська школа економіки та Варміа-Мазурський університет Ольштина (Польща). В результаті роботи Консорціуму в Україні була створена «Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти», одним з засновників якої виступив МГУ.

М.П. Коваленко є членом Президії науково-методичної комісії МОН України з менеджменту.

Під керівництвом М.П. Коваленка як ректора МГУ в університеті відкрито більше десяти спеціальностей, у 2010 р. університет отримав вищий, четвертий, рівень акредитації.

Академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. Відзначений знаком “Відмінник освіти України”, почесними грамотами та відзнаками Ради ректорів Одеського регіону, МГУ (2004-2016 рр.).

Вільно володіє англійською, німецькою мовами, читає французькі, польські тексти.

Викладає курси «Теорія організацій», «Менеджмент», «Курс розвитку менеджерських вмінь і навичок», «Крос-культурний менеджмент», «Стратегічний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Наукові інтереси: вплив культурних вимірів на успішність роботи організацій і спільнот, інноваційні технології та моделі в економіці та управлінні компаніями, кореляційні зв’язки між статистичними показниками роботи підприємств та управлінськими вміннями

Монографії, методичні посібники
Коваленко Н.П. – Введение в теорию организаций. – Одесса: Астропринт, 1997. – 246 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. – Поведение и власть в организации. – Одесса: Юридическая литература, 2003. – 317 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Наука и искусство власти менеджера. – 3 видання. – Одесса: Феникс, 2016. – 512 с.
Коваленко М.П. – Методичні вказівки до курсу „Основи менеджменту”, модуль „Організація”. – Одеса: Астропринт, 1999. – 17 с.
Коваленко І.М., Коваленко М.П., Коршунов В.С. Менеджмент. – Одеса: … 2017. – 270 с.
Статті, матеріали конференцій
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Корреляционные связи между моделями управленческих компетенций. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер. Економіка і менеджмент, 2014, вип.7, с.48-50 (Фах. вид. Україна).
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Методика формування чистого прибутку як суттєвий чинник прийняття управлінського рішення. – Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., Одеса, 16-17 жовтня 2014 р. –  Одеса: Фенікс, с. 28-32.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Компетентностный  подход к управлению: формирование управленческого решения. – Материалы Международной  научн.- практ. конф., Одесса, 16-17октября  2014 г. –  Одеса: Фенікс, с. 35-40.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Перестройка 1985-1991 года в СССР с точки зрения менеджмента: системный анализ. – Экономические науки (Россия). – 2014. – №4, с. 124-130 (Науково-метрична база «Коперникус» Россия).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Підприємство як податковий агент сплати єдиного соціального внеску при використанні праці фізичних осіб. – Аграрний вісник Причорномор’я. – Серія: Економічні науки. – Вип. 75. – Одеса: ТОВ «ЛЕРАДРУК».– 2014. – С. 47-53. – 178 с. (Фах. вид. Україна)
И.Н.Коваленко, Н.П.Коваленко. Особенности подготовки специалистов в условиях перехода к рыночной экономике в Украине.  – Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: матеріали 1У Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 лютого 2015 р. м. Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: вид. Букаєв В.В., 2015. – С. 161-163. – 272 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Державний борг в системі макроекономічних показників. – Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної реальності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Одеса) / за ред. Коваленко М.П.  //  Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 36-42 – 132 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Механізм соціального податку як мотивація до підвищення заробітної плати в Україні. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. С. 34-37. – 144 с.
Kovalenko N.P., Gladchenko L.I. Problems of formation of net profit of an enterprise as a primary entity of economy. –  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, 2015, вип.8, с.3-6 (Фах. вид. Україна).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Особливості вітчизняної методики формування обсягів експорту-імпорту. – Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.)  / за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В. –  Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – 292 с. – С. 84-87.
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Заходи щодо переформатування експортно-імпортного потенціалу України. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2016 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2016. С. 47-50. – 172 с.

Мартинюк Олена Анатоліївна- кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту МГУ, заступник зав. кафедри, 
Навчальні дисципліни: Економіка і фінанси  підприємства; Банківські системи; Управління інноваціями; Публічне адміністрування; Логістика.
Відзначена Знаком “Відмінник освіти України” за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю (1998 р.), почесними грамотами та відзнакою МГУ (2012-2016 рр.).
Наукові інтереси: Банківництво, ІТ-технології в економіці, інноваційні технології управління та формування інтегрованих структур в економіці, менеджмент та публічне управління в бізнес-структурах.
Автор понад 75 статей в провідних вітчизняних та закордонних економічних виданнях. Серед яких 35 статей надруковано в наукових фахових виданнях, 6 статей входять до наукометричної бази Scopus, 6 статей опубліковані в журналах що входять до наукометричних баз Copernicus та Томпсон.
Монографії:
Рудинська О. В., Мартинюк О. А., Квач Я. П. Банківська система в Україні: основні характеристики і стратегія ринку: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2001. – 156 с. Рос. мовою.
Навчальні посібники:
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник / В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непомящий; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ВМВ: 2005. – 292с.
Менеджмент та адміністративне управління: навчальний посібник /О.А. Мартинюк, Н.І. Серебряннікова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 540 с.
Статті:
Мартынюк Е.А Формирование стратегических ориентиров в условиях интенсификации инноватики АПК. // Актуальні проблеми економіки. 2013. №11(149). –С. 95-101.
Мартинюк О.А. Створення інтелектуальних бізнес-процесів агрохолдингу // Актуальні проблеми економіки. 2014. №6 (156). – С. 234-240.
Мартынюк Е.А. Проблемы оценки эффективности систем управления бизнес-процесами. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürenberg, Deutschland, 2014. – 348p. – Pp240-243 pp.
Martunyuk О. Actual forms of agrarian business organizing under contemporary conditions //Актуальні проблеми економіки. 2015. №8 (170). – С. 188-193.
Мартинюк О.А. Создание самоорганизующейся модели устойчивого развития пространственно-локализованных конгломератов. //Інтеграція економічних, технічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. ред.. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С.23-34.
Мартинюк О.А. Використання дисипативних систем для регулювання агропромислових систем. International Scientific-Practical Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 348 pages. – Pp 123-126.
Мартинюк О.А. Визначення основних імперативів інноваційних технологій управління підприємством /О.А. Мартинюк //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. - №58 (Спецвипуск) Додаток. – С. 269-271.

Кобилянська Алла Валеріївна- кандидат економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Управління конкурентоспроможністю», «Глобальна економіка», «Світова економіка»
Наукові інтереси: Світове господарство та міжнародні економічні відносини, глобальне економічне врядування, економічні відносини Україна-ЄС, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів та ролі суб’єктів підприємницької діяльності в ньому.
Володіння іноземними мовами:
Англійська мова (сертифікат знання мови - САЕ С1)
Французька мова (DELF B2).

Багаторазово виступала виконавцем за держбджетними науковими темами, серед яких:

 • "Соціально-економічна політика в умовах сучасного економічного циклу" (номер держреєстрації 0110U001274)
 • «ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ» (номер держреєстрації 0115U0001935)
 • «Дослідження економічних передумов та оцінка можливих наслідків створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (послуги)» (номер держреєстрації 0208u000593)
 • «Розробка положень про національний фонд регіонального розвитку, регіональні фонди регіонального розвитку та законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (номер держреєстрації 0209U006865)
 • «Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх об’єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України» (номер держреєстрації 0209U006788),

тощо.
В міжнародних проектах
Кобилянська А.В. є виконавцем більш ніж 20 науково-дослідних тем, що виконувались на замовлення таких міжнародних організацій та установ, як: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейська комісія, Swiss agency for international development, USAID, Visegrad Fund, тощо
Серед основних варто зазначити такі:

 • «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій економічного розвитку регіонів»
 • «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС
 •  «Evaluation of Regional development strategy implementation for Odessa region»
 • «Estimation of index of eurointegration approximation for Odessa region»
 •  «Ukrainian trade policy review»
 • «Implementation of EU Association Agenda»
 • «Ukraine’s Deep Free Trade Negotiations with the EU: service sectors» і т.д.

Регулярно проходить стажування закордоном, приймає участь в наукових конференціях:

 • Участь в науковій конференції «New year Campus for Finance», м.Валлендар, Німеччина, 2008 р.
 • Міжрегіональний семінар щодо економічної співпраці “Sharing the Experiences of Visegrad Cooperation in the Western Balkans and the GUAM”, ICDT (international center for democratic transition), м.Тбілісі, Грузія, 2010 р.
 • Стажування в Joint Vienna institute-МВФ «Financial programming and policies», м.Відень, Австрія, 2013 р.
 • Стажування в Центральноєвропейському університеті, «Comparative Regionalisms: Changing Forms of Governance in Asia, Africa and the Americas and their Effects on the Global Order», м.Будапешт, Угорщина, 2014 р.
 • Стажування «Civil School for Sound EU practice: Project cycle management. Ukraine» за підтримки Уряду Німеччини, 2015-2016 р.
 • Стажування за програмою «Тренінг для тренерів з управління циклом проектів ЄС» за підтримки Уряду Німеччини, 2016 р.
 • Участь в семінарі в рамках Міжнародного проекту «USAID з торгівельної політики України» на тему «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торгівельного захисту, 2016 р.
 • Участь в якості запрошеного доповідача на конференції «International Conference «Preventing victimization in Vulnerable Communities», Академія наук Румунії, м.Бухарест, Румунія, 2016р.
 • Стажування в інституціях м. Берлін та м. Брюсель в межах проекту «EU association trainings», 2017 р.
 • Стажування з циклу управління проектами Horizon-2020, 2017 р.

Неодноразово заохочувалась почесними грамотами Університету з нагоди Дня науки, нагороджена срібною медаллю Міжнародного гуманітарного університету з нагоди 13-річчя навчального закладу.
З 2013 року Кобилянська Алла Валеріївна є виконавчим редактором наукового англомовного журналу Journal of Applied management and Investments, який розміщено в наукометричних базах даних.
Має досвід роботи за фахом, поєднує викладання з професійною діяльністю.
Є сертифікованим тренером з управління циклом проектів ЄС.
Є членом Всеукраїнського об’єднання економістів-міжнародників та членом Western economic association of  international economics
Основні наукові роботи
Монографії:
Індекс євроінтеграційного поступу в Україні Зосименко Т., Кобилянська А., Ропало Л. та ін./Кобилянска А., Чернігів, 2016 р., 104 ст.
Burakovsky, I., Кobylianska, A.,et al. Cost and benefits of FTA between Ukraine and the EU. Institute for Economic Research and Policy Consulting. Kyiv, 2010.
Boyarchuk D., Kolesnіchenko A.,Movchan V., Naumenko D., Pіlkevich K., Kobilyanska A. (2008 June 17). Comprehensive assessment of fiscal stability in Ukraine. Report of the Center for Social and Economic Research CASE Ukraine and the Institute for Economic Research and Policy Consulting.
Burakovsky, , I., Kandul S.,Кobylianska, A.,et al. Trade and human development report/UNDP, 2011,128 p.
Статті:
Кобилянська А.В. Технічні бар'єри в торгівлі та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств// Збірник наукових праць Таврійського агротехнологічного університету (серія економічна).-2014.-№4.-с.30-35
Кобилянська А.В. Економічне співробітництво України з ГУАМ в контексті функціонування СНД та ПВЗВТ з ЄС// Бізнес-інформ.-2015.-№9.- с.32-37
Кобилянська А.В. Проблеми ефективності інфраструктури регулювання застосування санітарних та фітосанітарних норм до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності// Вісник ХНАУ.-2015.-№1.-с.64-67
Кобилянська А.В. Моделювання торгівлі товарами та послугами між Україною та країнами ЄС в 2013-2014 рр. /Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.-2015.-№13.- с.148-154
Кобилянська А.В. Визначення «центру глобальної економіки» та дослідження показників, що формують його становлення та діяльність.//Науковий вісник Херсонського державного університету.-2015.-Випуск 13(4).- с.9-12
Kobylianska, Alla V. (2017) “On Clustering during and after Crisis as the Tool for Analyzing the Global Economic Architecture.” Business Inform.-2017.-№ 3.-с.21–26.
Кобилянська А.В. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ. ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ// Вісник Херсонського державного університету.-2017.-№49, -с.15-19.
Кобилянська А.В. СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ//Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія «Міжнародні економічні відносини».-2017,- №12.-с.142-147
в інших виданнях:
Кобилянська А.В. Цілі глобального економічного врядування та міжнародної економічної політики як економічні категорії / А.В. Кобилянська // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу», Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса,-2017р.,-с.12-16.
Кобилянська А.В. Сучасна диференціація глобальних економічних акторів в контексті механізму глобального врядування./А.В. Кобилянська, Н.Ю. Долга.// Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців.м.Одеса,-2017р., -с18-21.
Kobylianska A.V. Costs and benefits of center of global economy being and functioning / А.В. Кобилянська // Украина – Болгария –Европейский союз: современное состояние и перспективы: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, Варненский економічний університет, м. Варна, Болгарія, 2016 р.
Kobylianska A.V.Victimization of internally displaced persons case of Ukraine: economic aspect/ Кобилянська А.В.// Tompson Reuters, 2016р, pp.216-226.

Кобилянська А.В. виступала співорганізатором наступних конференцій та круглих столів Міжнародного гуманітарного університету:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності», 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підвищення ефективності економіки та управління в сучасних умовах», 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ГЛОБАЛЬНА РЕГІОНАЛІСТИКА І СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІКИ: НАПРЯМИ ВПЛИВУ», 2017 р.
 • Круглий стіл «КРАЇНИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ: РЕЗУЛЬТТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ, 2017 р.
 • Круглий стіл: «9 років СОТ- боротьба за переваги», 2017 р.

Лебедєва Наталія Андріївна - кандидат технічних наук, доцент.
Навчальні дисципліни: Міжнародний маркетинг; Маркетингові дослідження; Основи УЛР міжнародних компаній та корпорацій; Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; Управління масовими заходами (Event-менеджмент); Інформаційна культура менеджера арт-поектів; Кросс-культурний менеджмент в галузі мистецтв.
Наукові інтереси знаходяться в області менеджменту розвитку мультимодальної транспортної мережі та удосконалення управління людськими ресурсами на основі проведення маркетингових досліджень.
Основні наукові роботи:
Методологические основы проектирования этапного развития облика и мощности мультимодальной транспортной сети: монографія. - УДК 656.078.1 ББК У37-72 М 545. – Вид-во: ДВГУПС, 227 с.: ISBN 978-5-262-00650-2. – 2012.
Лебедєва Н.А. Маркетинговые исследования роли инновационной личности в условиях модернизации экономического развития Украины. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 7. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014. - С. 100-103.
Лебедєва Н.А. Совершенствование управления человеческими ресурсами на основе проведения маркетинговых исследований. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 9. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014.
Лебедєва Н.А. Математическая постановка задачи и методика формирования исходного множества проектних альтернатив развития мультимодальной транспортной сети с учетом изменения структуры и мощности ее элементов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. -    Вип. 5. - Серія економіка і менеджмент. Одеса.–2013 - С. 3-9.
Лебедєва Н.А. Проблемы проведения маркетинговых исследований
в сфере международных транспортных услуг Украины и пути их решения. Електронне наукове фахове видання. - Ефективна економіка.- ТОВ ДКС Центр. -     Вип. 10. – 2014.
Лебедєва Н.А. Совершенствование методики формирования области эффективных альтернатив развития мультимодальных транспортных узлов. Інвестиції: практика та досвід Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ТОВ ДКС Центр - Вип. 21.– 2014. –   С. 42-45.
Лебедєва Н.А. Разработка основ методики формирования информационной базы для поддержки принятия решений при создании инвестиционного проекта развития мультимодальной транспортной сети. Агросвіт Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ТОВ ДКС Центр. –    Вип. 21. – 2014. –  С. 35-39.

Назарук Ольга Миколаївна – старший викладач
Навчальні дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Макроекономіка», «Бюджетна система», «Міжнародний туризм: ресурси, інфраструктура, бізнес»
Наукові інтереси: економіка АПК, економічна євроінтеграція України
Основні наукові роботи:
Назарук О. Н. Сущность взаимосвязи субъектов агропромышленного комплекса с предприятиями-переработчиками сельскохозяйственной продукции // «УКРАИНА – БОЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ». Сборник материалов международной научно-практической конференции. Том 1. – Херсон – Варна: Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012. – С. 158-161.
Назарук О. М. Специфіка державного регулювання сировинних підприємств АПК України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» – Вип. 5. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2013. – С. 90-92.
Назарук О. М. Виникнення та еволюція економічної категорії «господарський механізм» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», Випуск 9. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2015. – С. 116-120.
Назарук О. М. Рівнева та структурна класифікація господарського механізму управління // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса : Феникс, 2015. – Вип. 24. – С. 91-93.
Назарук О. М. Залежність типу господарського механізму від моделі економічного розвитку // Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Одеса) / за ред.. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В./ / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 52-54.
Назарук О. М. Роль чинного господарського механізму та його складових в національній економіці // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. P. 75-77.
Назарук О. М. Зміст категорії «виробничі ресурси підприємства» в економічних дослідженнях // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, №6, ч. 2. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – С. 116-118.