Новини Університету

Аспірантура у Міжнародному гуманітарному університеті сьогодні - це не просто засіб для побудови кращої кар’єри. Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, що мають великий потяг до певної теми наукового пізнання, саме аспірантура надає ідеальний майданчик для глибокого занурення у дисертаційне дослідження. Для молодих вчених, які навчаються університету за різними освітньо-науковими програмами з різних спеціальностей, аспірантура  відкриває можливості для працевлаштування за своєю спеціальністю, надає можливість докорінно змінити власний життєвий шлях.

Ефективна робота різних наукових шкіл та висока майстерність професорсько-викладацького складу у Міжнародному гуманітарному університеті з кожним роком все більше впливає на вдосконалення підготовки аспірантів та якість отриманих ними знань.

Історія відкриття спеціальностей та спеціалізацій в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету була такою: 09 листопада 2010 року було затверджене рішення атестаційної колегії МОНУ про відкриття аспірантури у приватному вищому навчальному закладі - Міжнародному гуманітарному університеті зі спеціальності 12.00.01- Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
Протягом 10 років перелік спеціальностей в аспірантурі університету був суттєво розширений, зокрема: у 2011 році була відкрита спеціальність 12.00.09 - Кримінальний процес та  криміналістика; судова експертиза, оперативна - розшукова діяльність; у 2012році відкриті спеціальності 05.12.02- Телекомунікаційні системи та мережі та 12.00.03- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; у 2013 році - спеціальності 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 10.02.17-Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство; 05.12.22- Управління проектами та програмами; у 2014 році - спеціальність  08.00.04- Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);     у 2016 році - спеціальності 051-Економіка та управління та спеціальність 034 - Культурологія; у 2017 році - спеціальність 293- Міжнародне право; у 2018 році - спеціальність 221- Стоматологія.
З 2016 року аспіранти почали навчатися за новими програмами, а тому, зараз в аспірантурі університету з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії навчання відбувається за 7-ю спеціальностями: 081-Право, 293- Міжнародне право, 073-Менеджмент, 051-Економіка, 035-Філологія,              034-Культурологія, 221- Стоматологія.
На цей час підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, здійснюють науковці двох інститутів, двох факультетів та 10 кафедр університету (17 докторів наук та 23 кандидати наук)
Першими здобувачами, що були прикріплені до двох кафедр Інституту національного та міжнародного права були: Арабаджи Н.Б. (кафедра теорії та історії держави і права ) та Меденцев А.М. (кафедра кримінального права, процесу та криміналістики). Сьогодні вони працюють в університеті.
Серед перших семи аспірантів, зарахованих наказом від 11 жовтня 2011 року були ті, хто й зараз працює в університеті, а саме: Тицька Я.О.,  (кафедра державно-правових дисциплін), Калімбет І.Л. (кафедра кримінального права, процесу та криміналістики).
Через роки не забудуться імена талановитих вчених, докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, тих людей, хто стояв біля джерел заснування наукових шкіл підготовки молодих науковців: Крижановський А.Ф., Овчиннікова А.П., Подобний О.О., Манько Д.Г., Кізлова О.С., Крестовська Н.М., Зубов М.І., Деркач Т.В., Гончарук А.Г., Мартинюк О.А., Чулак Л.Д, Чумакова Ю.Г., Шутурмінський В.Г., Громовенко К.В, Шкворченко Н.М., Уварова Т.І.
Вічна пам'ять тим талановитим вченим, докторам, професорам, хто готував науково-педагогічні кадри через нашу аспірантуру і кого, нажаль, вже немає серед нас. Це професора наук Берназ В.Д., Образцова О.М., Таранець В.Г.
В пам’яті наших аспірантів назавжди залишаться спогади про цікаві та змістовні лекції та семінарські заняття видатних ентузіастів-організаторів системи підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії: Яворської Г.Х., Крижановської Т.О, Шкворченко Н.М., Бардиної Н.В. та іншіх.
Їх спадщина вічна, на ній ґрунтується сучасна наука, розвиваються і трансформуються нові наукові школи, здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру.
Наші аспіранти та здобувачі різного віку (від 25 до 55 років).
З початку заснування до аспірантури було зараховано 136 аспірантів та прикріплено 32 здобувача.

Важливим кроком до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітарному університеті стало створення 3-х спеціалізованих вчених рад. Спеціалізована вчена рада К 41.136.01 з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, голова ради проф. Крижановський А.Ф., секретар доцент Манько Д.Г. Спеціалізована вчена рада К 41.136.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Головами цієї ради у різні часи були д. філол. н. проф. Ступак І.В. та д. філол. н., проф. Мізецька В.Я., секретар доцент  Михайлюк Н.П. Спеціалізована вчена рада К 41.136.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22-Стоматологія, голова ради д.мед.н., професор кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Чумакова Ю.Г., секретар ради доцент Заградська О.Л.
Протягом 2013-2019 років 24 молоді науковці університету (16 аспірантів та 8 здобувачів) успішно захистили дисертації у 2-х спеціалізованих вчених радах університету на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних та філологічних наук.
Протягом 2010-2020рр. у 3-х спеціалізованих вчених радах захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних та філологічних наук 132 аспіранти та здобувачі як Міжнародного гуманітарного університету так й інших вищих учбових закладів нашої країни.   
У Міжнародному гуманітарному університеті значне місце займає організація і проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих науковців. Стало доброю традицією проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з проблеми: «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених» та щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів  «Чорноморські наукові студії», за результатами яких видаються матеріали статей у збірнику «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету» та  збірник тез доповідей учасників цих форумів. Наші молоді науковці із задоволенням  беруть участь в науково-практичних конференціях, оскільки, по-перше, під час їх проведення відбувається обмін науково-технічною інформацією, обговорюються актуальні проблеми  науки і техніки, по-друге, це дає можливість молодим вченим донести свої ідеї, міркування, відкриття з теми власного дисертаційного дослідження до викладачів-науковців кафедри, університету, інших аспірантів, студентів-магістрантів і, в той же час, почути відгуки або зауваження з проблеми своєї науково-дослідницької  роботи.
У теперішній час, у роки докорінної перебудови системи вищої освіти, в умовах вступу України у міжнародний освітній простір і виконання зобов’язань із забезпечення міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу, стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності аспірантів, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації та взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти набувають все більшого значення. Якісна підготовка молодих вчених, науковців в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету стає все більш актуальною і творчою.