Новини МГУ

Відбулася V Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах"

19-20 вересня у 2019 року на базі Інституту права, економіки та міжнародних відносин МГУ відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах". В ній прийняли участь понад 100 науковців та практиків з багатьох країн світу (України, Італії, Ісландії, Хорватії, Польщі, Румунії тощо).
На конференції було представлено та обговорено досягнення у науці та практиці в сфері економіки та менеджменту, які можуть бути корисними для підвищення ефективності прийняття рішень в бізнесі та проектах.
Програма конференції містила проведення пленарного та секційних засідань, презентацію наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції, а також пізнавально-культурні заході.
На відкритті конференції її учасників привітали: проректор МГУ, д.ю.н., проф. Крижановський А.Ф. та директор Інституту ПЕтаМВ МГУ, к.ю.н., доц. Тицька Я.О.
За результатами наукової роботи кращих співробітників МГУ, викладачів та студентів Інституту ПЕтаМВ було нагороджено подяками та грамотами.
Конференція відбувалась у дружній атмосфері, зі жвавим обговоренням найбільш важливих та цікавих питань.
Особливий інтерес присутніх викликали доповіді:
професора Хілмара Хілмарсона з Університету Акурейрі (Ісландія) про кризи у країнах Балтії та Північної Європи та можливі шляхи щодо їхнього вирішення;
професора Джузеппе Чірелли з Гданського університету (Польща), який очолює Центр стійкого розвитку Поло (Італія) про виклики, що існують перед людством, та необхідність стійкого розвитку задля збереження економік Європи та світу;
д.е.н., професора Гончарука А.Г. з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара про порівняння мотивації медичних працівників у ефективних та неефективних системах охорони здоров’я на прикладі Польщі та України;
д.е.н., професора Бабенко В.О. з Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна про економіко-математичне моделювання управління інноваційними процесами на підприємствах;
к.і.н., доцента Серебряннікової Н.І. – керівника Communication Technologies Centre «Argentum» про економічну антропологію як ресурс розвитку малого та середнього бізнесу;
а також доцентів Дорошук Г.А. (Одеський національний політехнічний університет) та Попівняк Ю.М. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) про корпоратизацію атомної енергетики та автоматизацію обліково-управлінських процесів.
Доповіді учасників конференції опубліковано у збірнику матеріалів конференції, та найкращі з них будуть видані як статті у науково-практичному журналі Journal of Applied Management and Investments.

19-20 сентября 2019 года на базе Института права, экономики и международных отношений МГУ состоялась V Международная научно-практическая конференция «Перспективы эффективных управленческих решений в бизнесе и проектах". В ней приняли участие более 100 ученых и практиков из многих стран мира (Украины, Италии, Исландии, Хорватии, Польши, Румынии и т.д.).
На конференции были представлены и обсуждены достижения в науке и практике в сфере экономики и менеджмента, которые могут быть полезными для повышения эффективности принятия решений в бизнесе и проектах.
Программа конференции включала проведение пленарного и секционных заседаний, презентацию научных и учебно-методических разработок участников конференции, а также познавательно-культурные мероприятии.
На открытии конференции ее участников поздравили: проректор МГУ, д.ю.н., проф. Крыжановский А.Ф. и директор Института ПЭиМО МГУ, к.ю.н., доц. Тицкая Я.А.
По результатам научной работы лучших сотрудников МГУ, преподавателей и студентов Института ПЭиМО наградили благодарностями и грамотами.
Конференция проходила в дружеской атмосфере, с оживленным обсуждением наиболее важных и интересных вопросов.
Особый интерес присутствующих вызвали доклады:
профессора Хилмара Хилмарсона из Университета Акюрейри (Исландия) о кризисах в странах Балтии и Северной Европы и возможные пути по их решению;
профессора Джузеппе Чиреллы с Гданьского университета (Польша), который возглавляет Центр устойчивого развития Поло (Италия) о вызовах, которые существуют перед человечеством, и необходимость устойчивого развития для сохранения экономик Европы и мира;
д.э.н., профессора Гончарука А. с Днепровского национального университета им. Олеся Гончара о сравнении мотивации медицинских работников в эффективных и неэффективных системах здравоохранения на примере Польши и Украины;
д.э.н., профессора Бабенко В.А. из Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина об экономико-математическое моделирование управления инновационными процессами на предприятиях;
к.и.н., доцента Серебрянников Н.И. - руководителя Communication Technologies Centre «Argentum» об экономической антропологию как ресурс развития малого и среднего бизнеса;
а также доцентов Дорошук А. (Одесский национальный политехнический университет) и Попивняк Ю.М. (Львовский национальный университет им. Ивана Франко) о корпоратизации атомной энергетики и автоматизации учетно-управленческих процессов.
Доклады участников конференции опубликованы в сборнике материалов конференции, и лучшие из них будут опубликованы как статьи в научно-практическом журнале Journal of Applied Management and Investments.
Наукові конференції
Made on
Tilda