Новини МГУ

Розширене засідання кафедри інформаційних технологій факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету

28 червня 2024 року кафедра інформаційних технологій факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету провела розширене засідання разом із роботодавцями, викладачами та здобувачами, які навчаються за спеціальностю 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Під час засідання відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Інформатика та програмування» другого(магістерського) рівня вищої освіти. Було розглянуто питання оновлення логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін для кращого забезпечення компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Голова засідання, керівник проектної групи, д.т.н., професор, декан факультету Стрелковська І.В. привітала присутніх. Було зазначено, що студенти, які вступають до магістратури на цю спеціальність вже володіють певними знаннями та досвідом у викладанні, крім того, складають вступний іспит з педагогіки, тому програма їх навчання на другому рівні освіти має бути більше орієнтована на засвоєння та застосування передових методів досліджень, обробки даних сучасними програмними засобами, а також на професійне володіння комп'ютерними технологіями для впровадження їх у навчальний процес.

Представник роботодавців, стейкхолдер, директор Освітнього фонду «Кіпсолід» Яценко В.О. зазначив, що згідно зі звітом про громадське обговорення проекту стандарту вищої освіти України за зазначеною спеціальністю мінімум 10% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на виробничу та переддипломну практики, тому що досвід практичної роботи є визначальним фактором при прийомі на роботу.

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта», член проектної групи зі складу здобувачів вищої освіти, Морозов М.В. розповів, що дуже корисним для вибору напряму навчання було проведення серед здобувачів ярмарку вибіркових дисциплін та висловив побажання надалі ще більше розширити список запропонованих дисциплін.

На засіданні також виступили Бучацький В.В., директор ТОВ «Реноме сервіс», Григор’єва Т.І., к.т.н., доцент, завідувачка кафедри Інформаційних технологій, член проектної групи зі складу викладачів та інші. Усі зауваження та побажання було враховано в оновленої версії освітньо-професійної програми.

Присутні наголосили, що такі зустрічі дуже корисні, бо дозволяють вносити корективи до освітніх програм з урахуванням сучасних вимог роботодавців та побажань здобувачів.


Made on
Tilda