Новини МГУ

На базі Міжнародного гуманітарного університету розпочато роботу Європейських курсів з анестезіології та інтенсивної терапії "Неврологія. Регіонарна анестезія. Медицина болю"

що проводиться Одеським Центром європейської освіти в анестезіології (CEEA, Committee of European Education in Anesthesiology) під керівництвом зав. кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, д.м.н., професора Тарабріна Олега Олександровича, члена Комітету CEEA Європейського товариства анестезіологів (ESA) та Європейської Асоціації з анестезіології та інтенсивної терапії (ESAIC).

Завдяки співпраці Університету з освітньою платформою Medvoice (керівник - Павло Тарабрін) у викладачів та здобувачів вищої освіти факультету медицини та громадського здоров’я є можливість отримувати якісну освіту та бути обізнаними щодо інновацій в медичному просторі.

Європейська інтеграція неодмінно принесе здобувачам, окрім набутих нових компетентностей, більшу впевненість у досягненні своєї мети – стати сучасними затребуваними фахівцями та використовувати отримані знання у своїй роботі.

Міжнародний гуманітарний університет вкотре підтверджує, що він вміє не лише зберігати традиції, а й постійно запроваджувати нові підходи в роботі. Щодня кількість нових проєктів зростає, що впливає на покращення якості навчання.

The European courses in anesthesiology and intensive care "Neurology. Regional anesthesia. Pain medicine" have been launched on the basis of the International Humanitarian University, conducted by the Odesa Center for European Education in Anesthesiology (CEEA, Committee of European Education in Anesthesiology) under the leadership of Head of the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, MD, Professor Oleg Tarabrin, member of the CEEA Committee of the European Society of Anesthesiologists (ESA) and the European Association of Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC).

Thanks to the cooperation of the University with the educational platform Medvoice (headed by Pavlo Tarabrin), teachers and university students of the Faculty of Medicine and Public Health have the opportunity to receive quality education and be aware of innovations in the medicine.

Apart from getting new competences and skills, European integration will certainly make the applicants more confident in achieving their goal - to become modern, in-demand specialists and to apply knowledge in their work.

The International Humanitarian University again confirms that it knows how not only to preserve traditions, but also to constantly introduce new approaches in work. The number of new projects is constantly increasing which improves the quality of education.
Made on
Tilda