Новини МГУ

Дипломи Міжнародного гуманітарного університету – престижні та міжнародно визнані!

В цей тяжкий для нашої країни час у багатьох українців виникла необхідність виїзду за кордон та пошуку там роботи. І це стало можливим, бо Україна має міжнародні домовленості про підтвердження дипломів із багатьма країнами.

Протягом своєї незалежності Україна стала членкинею найважливіших конвенцій про рівнозначність документів, які підтверджують кваліфікацію та вчені звання – це Гаазької конвенції та Лісабонської конвенції.

Лісабонську конвенцію разом з Україною підписали 44 країни Європи. Згодом до неї долучилися Австралія, Ізраїль, Казахстан, Канада та США.

Країни-учасниці Лісабонської конвенції мають визнавати документи про освіту громадян інших країн. Згідно з конвенцією, утворилася Європейська мережа центрів з академічного визнання (ENIC – NARIC Network), яка працює у 55 країнах, адже поширюється і на ті, що належать до регіону ЮНЕСКО.

Інша важлива міжнародна угода – Гаазька конвенція – нині успішно впроваджена у 124 країнах. Завдяки їй, наша країна отримала простіший спосіб засвідчувати офіційні документи (зокрема, дипломи).

Єдиною формальною вимогою став апостиль, який проставляють компетентні органи. Апостиль – це міжнародний штамп, який підтверджує справжність та законність певного паперу. Проставляється він безпосередньо на документі або оформляється як додаток, його чинність така ж як у самого документу.

Для українського диплому про освіту, на оригіналі якого проставлений апостиль, не потрібно додаткових оформлень чи засвідчень. Його можна використовувати в будь-якій країні-учасниці Гаазької конвенції.

Наприклад, якщо Ви отримали освіту в Україні, або здобули науковий ступінь і хочете, щоб Ваші документи визнали у Великобританії для продовження навчання, влаштування на роботу, або підняття престижності та міжнародного визнання тоді Вам необхідно пройти процедуру зіставленням освоєної Вами навчальної програми з британською.

У рамках співпраці з NARIC (National Academic Recognition Information Centre) було підтверджено диплом випускниці Міжнародного гуманітарного університету Юлії Шишацької у Великобританії.

NARIC – це загальноєвропейська мережа порівняння академічних кваліфікацій між 183 країнами світу, що знаходиться під патронажем Європейської Комісії і є частиною Болонського процесу уніфікації освіти.

Підсумком цієї процедури є отримання офіційного документу про визнання диплому - Statement of Comparability.

Документ значно збільшує шанси на працевлаштування, або вступ до місцевого закладу освіти з українським дипломом, адже роботодавець, чи приймальна комісія чітко розумітиме, яка у Вас освіта.

Отримуючи Сертифікат, Ви підтверджуєте свій міжнародний науковий та освітній досвіди у Великобританії, що сприятиме появі перспектив стрімкого кар’єрного зростання, дозволить Вам реалізувати Ваші амбіції щодо Розвитку та Досягнень. Ваш кругозір, престиж, визнання, авторитет і значимість для оточення тільки зростатимуть.

Вітаємо нашу випускницю Юлію Шишацьку з отриманням цього документу та пишаємось престижністю Міжнародного гуманітарного університету на теренах європейського освітнього простору!
Diplomas of International Humanitarian University are prestigious and internationally recognized!

In this difficult time for our country, many Ukrainians have to go abroad and find a job there. It becomes possible because Ukraine has international agreements on diploma recognition with many countries.

Since gaining its independence, Ukraine has become a member of the most important conventions on the equivalence of documents confirming qualifications and academic titles: the Hague Convention and the Lisbon Convention.

Together with Ukraine, 44 European countries have signed the Lisbon Convention. Subsequently, Australia, Israel, Kazakhstan, Canada, and the United States joined it.

The countries that are parties to the Lisbon Convention are supposed to recognize the educational documents of citizens of other countries. According to the Convention, the European Network of Academic Recognition Centers (ENIC - NARIC Network) was formed, which operates in 55 countries, as it also applies to those in the UNESCO region.

Another important international agreement, the Hague Convention, has now been successfully implemented in 124 countries. Thanks to it, our country has an easier way to certify official documents (including diplomas).

The only formal requirement is an apostille affixed by the competent authorities. An apostille is an international stamp that confirms the authenticity and legitimacy of a particular paper. It can be affixed directly to the document or issued as an appendix, and its validity is the same as that of the document itself.

A Ukrainian diploma of education with an apostille on the original document does not require any additional formalities or certifications. It can be used in any country, which is a party to the Hague Convention.

For example, if you have been educated in Ukraine or received a degree and want your documents to be recognized in the UK for further education, employment, or to raise your prestige and international recognition, then you need to go through the procedure of comparing the curriculum you have mastered with the British one.

In cooperation with NARIC (National Academic Recognition Information Center), the diploma of Yulia Shyshatska, a graduate of International Humanities University, was recognized in the UK.

NARIC is a pan-European network for the comparison of academic qualifications between 183 countries, which is under the patronage of the European Commission and is part of the Bologna Process of Education Unification.

The result of this procedure is the receipt of an official document on the recognition of a diploma - the Statement of Comparability.

The document significantly increases the chances of employment or admission to a local educational institution with a Ukrainian diploma, because the employer or the admission committee will clearly understand what kind of education you have.

By obtaining the Certificate, you confirm your international scientific and educational experience in the UK, which will contribute to the emergence of prospects for rapid career growth, and allow you to realize your ambitions for development and achievements.

Your horizons, prestige, recognition, authority and importance to others will only grow.

Congratulations to our graduate Yulia Shyshatska on receiving this document and we are proud of the prestige of International Humanitarian University in the European educational space!
Made on
Tilda