Дисертаційні ради

Спеціалізовані вчені ( дисертаційні ) ради Міжнародного гуманітарного університету

Важливим кроком до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітарному університеті була робота 2-х спеціалізованих вчених рад, а саме:

спеціалізована вчена рада К 41.136.01 з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність. Голова ради Крижановський А. Ф. д.ю.н., проф., зав. кафедри державно правових дисциплін ІПЕМВМГУ, секретар доцент Манько Д.Г.;
спеціалізована вчена рада К 41.136.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22-Стоматологія строком до 31 грудня 2020 року, голова ради Чумакова Ю.Г., д.мед.н., проф., професор кафедри загальної стоматології ОМІ МГУ, секретар ради, доцент Заградська О.Л.

Всього захищено дисертацій у 2-х спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних, філологічних та медичних наук:
- у 2010 році захищено 4 дисертацій;
- у 2011 році захищено 8 дисертацій;
- у 2012 році захищено 16 дисертацій;
- у 2013 році захищено 23 дисертації;
- у І півр.2014 року захисту дисертацій не було;
- у 2014 році захищено 6 дисертацій;
- у І півр.2015 року захищено 20 дисертацій ;
- у 2015 році захищено 29 дисертацій;
- у І півр.2016 року захищено 6 дисертацій;
- у 2016 році захищено 10 дисертацій;
- у І півр.2017 року захищено 8 дисертацій;
- у 2017 році захищено 9 дисертацій;
- у І півр.2018 року захищено 5 дисертацій.
- у 2018 році захищено 8 дисертацій
- у І півр.2019 року захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.
- у 2019 році захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій.
- у І півр.2020 року захищено 3 дисертації.
- у 2020 році захищено 3 дисертації.
Всього захищено дисертацій у разових спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань Право спеціальності Право:
- у 2021 року захищено 4 дисертації у двох Спеціалізованих вчених радах
- у 2022 року захищено 2 дисертації

Таблиця 3-Д: Перелік поданих та захищених дисертацій у разових Спеціалізованих
вчених радах Міжнародного гуманітарного університету аспірантами у 2022 року

Таблиця 2- Б: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованих вчених радах інших вузів у 2021 році
Таблиця 2: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій у 2021 року
Таблиця 2- А: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді К 1.136.03 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій у 2021 року
Таблиця 2: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій за 2020 року
Таблиця 2- А: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді К 41.136.03 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій за I півріччя 2020 року
Таблиця 3. Результати захисту кандидатських дисертацій аспірантами Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році

Таблиця 3-А. Результати захисту докторських і кандидатських дисертацій працівниками Міжнародного гуманітарного університету 2020 року
Всього захищено дисертацій у разових спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань Право спеціальності Право:

у 2021 року захищено 4 дисертації у двох Спеціалізованих вчених радах
у 2022 року захищено 2 дисертації

Таблиця 2: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій у 2021 року
Таблиця 2- А: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді К 1.136.03
Міжнародного гуманітарного університету дисертацій у 2021 року

Таблиця 2- Б: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованих вчених радах інших вузів у 2021 році
Таблиця 3-Д: Перелік поданих та захищених дисертацій у разових Спеціалізованих
вчених радах Міжнародного гуманітарного університету аспірантами у 2022 року

Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шарапановської Юлії Вікторівни на тему: «Реалізація концепту PANDEMIC в англомовному медійному дискурсі (лінгвосоціальний аспект)», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» утворено відповідно до Наказу Міжнародного гуманітарного університету № 356від 20 лютого 2024 року, «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня вищої освіти доктора філософії».


Захист Шарапановської Юлії Вікторівни

Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шарапановської Юлії Вікторівни утворено у наступному складі:


Голова ради – Мізецька Віра Ярославівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету;

Рецензент – Оренчак Ольга Олексіївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету;

Офіційний опонент – Потапенко Сергій Іванович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри германської філології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

Офіційний опонент – Приходько Ганна Іллівна, д. філол. н., професор, професор кафедри англійської філології та лінгводидактики, Запорізький національний університет;

Офіційний опонент – Смаглій Валерія Михайлівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри філології, Одеський національний морський університет.


Захист відбудеться 19 квітня 2024 р. о 13-00 годині на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33, аудиторія 107.


Трансляція захисту буде відбуватися із використанням платформи Zoom за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/8702096739?pwd=NUh0enFFQ...

Ідентифікатор конференції: 870 209 6739

Код доступа: 1111Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету

___________________________________________________

Спеціалізовану вчену раду Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту на здобуття наукового ступеня доктора наук утворено відповідно до

Наказу МОН №1166 від 23.12.2022 р.

Захист Пилипенка Володимира Пилиповича

Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету МОН України, повідомляє про прийняття до захисту дисертації доцента кафедри міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій Львівського університету бізнесу та права, Пилипенка Володимира Пилиповича на тему: «Воєнні злочини за Римським статутом міжнародного кримінального суду: питання теорії та практики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – «Міжнародне право».

Дисертація виконана на кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України.

Опоненти:

Гутник Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права, Львівського національного університету імені Івана Франка;

Стрельцова Євдокія Джонівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова;

Тимченко Леонід Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права Державного податкового університету.


Захист відбудеться «09» березня 2024 р. о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33).

Трансляція захисту буде відбуватися із використанням платформи Zoom за наступним посиланням: https://us04web.zoom.us/j/7163276033?pwd=MnRjRDJSNC9MeFN2d2tOdHBWSXlHQT09


Идентифікатор конференції: 716 327 6033
Код доступу: 776527
Захист Пасечник Олени Владиславівни

Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету МОН України, повідомляє про прийняття до захисту дисертації доцента кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія» Пасечник Олени Владиславівнина тему: «Становлення міжнародного правопорядку в умовах суспільно-політичної реальності метамодерну», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – «Міжнародне право».

Дисертація виконана на кафедрі загальної теорії права та держави Національного університету «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України.

Опоненти:

Буроменський Михайло Всеволодович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Стрельцова Євдокія Джонівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;
Карвацька Світлана Богданівна, доктор юридичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Захист відбудеться «02» березня 2024 р., о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33).

Трансляція захисту буде відбуватися із використанням платформи Zoom за наступним посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/7163276033?pwd=MnRjRDJSNC9MeFN2d2tOdHBWSXlHQT09

Идентифікатор конференції: 716 327 6033
Код доступу: 776527Захист Ракіпової Інни Василівни


Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету МОН України, повідомляє, що 23 вересня 2023 року відбудеться захист дисертації доцента кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія» Ракіпової Інни Василівни на тему «Теоретичні, правові та праксеологічні засади правозахисної комунікації потерпілого у кримінальному провадженні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю – 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Дисертація виконана на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України.

Опоненти: Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Сергєєва Діана Борисівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Крет Галина Романівна, доктор юридичних наук, професор, суддя Великої Палати Верховного Суду, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду.

Захист відбудеться «23» вересня 2023 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33).

Прийняті до захисту дисертації
Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сари Олександра Васильовича на тему: «Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із публічними закупівлями у сфері будівництва», на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» утворено відповідно до Наказу Міжнародного гуманітарного університету № 3323 від 25 грудня 2023 р., «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня вищої освіти доктора філософії».

Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сари Олександра Васильовича утворено у наступному складі:


Голова ради:

1. Манько Денис Григорович – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету;

Рецензенти:

2. Притула Анатолій Михайлович – д.ю.н., професор, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету;


3. Меденцев Анатолій Миколайович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету;


Офіційні опоненти:

4. Дараган Валерій Валерійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України;

5. Бабʼяк Андрій Васильович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету 2 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, Львівського державного університету внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ України.

Трансляція захисту буде відбуватися із використанням платформи Zoom за наступним посиланням: https://us04web.zoom.us/j/7163276033?pwd=MnRjRDJSNC9MeFN2d2tOdHBWSXlHQT09

Идентифікатор конференції: 716 327 6033
Код доступу:
776527

Тема дисертації:
«Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із публічними закупівлями у сфері будівництва»

ОГОЛОШЕННЯ!!!
Засідання спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового захисту Сари Олександра Васильовича на тему: «Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із публічними закупівлями у сфері будівництва» відбудеться 24 лютого 2024 року об 13-00 у приміщенні авдиторії 107 (зала засідань Міжнародного гуманітарного університету) м. Одеса, Фонтанська дорога 33.
Прийняті до захисту дисертації
Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рибаченка Сергія Пантелійовича на тему: «Адміністративно-правовий механізм діяльності Державної прикордонної служби України з запобігання правопорушенням на державному кордоні», на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» утворено відповідно до Наказу Міжнародного гуманітарного університету № 3324 від 25 грудня 2023 р., «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня вищої освіти доктора філософії».

Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рибаченка Сергія Пантелійовича утворено у наступному складі:

Голова ради:

1. Манько Денис Григорович – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету;

Рецензенти:

2. Притула Анатолій Михайлович – д.ю.н., професор, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету;

3. Арабаджи Наталя Борисівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету;


Офіційні опоненти:

4. Філіппов Станіслав Олександрович – д.ю.н., професор, заступник начальника факультету правоохоронної діяльності з навчально-методичної роботи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

5. Богуцький Павло Петрович – д.ю.н., доцент, завідувач наукової лабораторії військового та міжнародного гуманітарного права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України».

Трансляція захисту буде відбуватися із використанням платформи Zoom за наступним посиланням: https://us04web.zoom.us/j/7163276033?pwd=MnRjRDJSNC9MeFN2d2tOdHBWSXlHQT09

Идентифікатор конференції: 716 327 6033
Код доступу:
776527

Тема дисертації:
«Адміністративно-правовий механізм діяльності Державної прикордонної служби України з запобігання правопорушенням на державному кордоні»

ОГОЛОШЕННЯ!!!

Засідання спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового захисту Рибаченка Сергія Пантелійовича на тему: «Адміністративно - правовий механізм діяльності Державної прикордонної служби України з запобігання правопорушенням на державному кордоні» відбудеться 24 лютого 2024 року об 10-00 у приміщенні авдиторії 107 (зала засідань Міжнародного гуманітарного університету) м. Одеса, Фонтанська дорога 33.
Прийняті до захисту дисертації
Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Матвєєва Олексія Валерійовича на тему: «Правове регулювання прикордонної діяльності у сучасній державі: загальнотеоретичне і компаративне дослідження», на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу Міжнародного гуманітарного університету № 613 від 17 квітня 2023 р. «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня вищої освіти доктора філософії».

Спеціалізовану вчену раду Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Матвєєва Олексія Валерійовича утворено у наступному складі:

Голова ради:

1. Манько Денис Григорович – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету;

Рецензенти:

2. Атаманова Наталя Віталіївна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету;

3. Арабаджи Наталя Борисівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету;

Офіційні опоненти:

4. Богуцький Павло Петрович – д.ю.н., доцент, завідувач наукової лабораторії військового та міжнародного гуманітарного права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»;

5. Балтаджи Поліна Миколаївна – к.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ.

Трансляція захисту буде відбуватися із використанням платформи Zoom за наступним посиланням: https://us04web.zoom.us/j/7163276033?pwd=MnRjRDJSNC9MeFN2d2tOdHBWSXlHQT09

Идентифікатор конференції: 716 327 6033
Код доступу: 776527

Тема дисертації:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИКОРДОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ І КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ!!!

Засідання спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового захисту дисертації Матвєєва Олексія Валерійовича на тему «Правове регулювання прикордонної діяльності у сучасній державі: загальнотеоретичне і компаративне дослідження» відбудеться 17 червня 2023 року об 11-00 у приміщенні авдиторії 107 (зала засідань Міжнародного гуманітарного університету) м. Одеса, Фонтанська дорога 33.
Прийняті до захисту дисертації
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.136.004
Міжнародного гуманітарного університету

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.136.004 Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Щамбури Дениса Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08-Право за спеціальністю 081-Право, утворено відповідно до Наказу МОН № 1296 від 02 грудня 2021 р., «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

Тема дисертації: «Неофіційне право».

ОГОЛОШЕННЯ!!!
про призначення дати засідання
спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.004
Міжнародного гуманітарного університету

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.004 Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового публічного захисту дисертації Щамбури Дениса Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» відбудеться 28.01.2022 року об 11:00 год., з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу на платформі ZOOM.
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/7962010758?pwd=Y0E0QytyWXNNT2ZaNWNzZjcvZnRNUT09
код доступу: 55555
ідентифікатор: 7962010758
Здобувач – Денис Володимирович ЩАМБУРА
Назва дисертації – «Неофіційне право»
Науковий керівник – Наталя Миколаївна КРЕСТОВСЬКА
Голова ради – Денис Григорович МАНЬКО
Рецензенти:
ДІДЕНКО Лариса Василівна, АТАМАНОВА Наталя Віталіївна.
Опоненти:
КРИЖАНОВСЬКИЙ Анатолій Федорович, СОКАЛЬСЬКА Олена ВолодимірівнаСпеціалізована вчена рада ДФ 41.136.003
Міжнародного гуманітарного університету

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.136.003 Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Головач Ганни Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08-Право за спеціальністю 081-Право, утворено відповідно до Наказу МОН № 1296 від 02 грудня 2021 р., «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

Тема дисертації: «Валідність та дія м'якого права».
ОГОЛОШЕННЯ!!!
про призначення дати засідання
спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.003
Міжнародного гуманітарного університету


Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.003 Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового публічного захисту дисертації Головач Ганни Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» відбудеться 25.02.2022 року об 11:00 год., з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу на платформі ZOOM.

Посилання:
https://us02web.zoom.us/j/7962010758?pwd=Y0E0QytyW...
код доступу: 55555
Ідентифікатор: 7962010758
Здобувач – Ганна Олегівна ГОЛОВАЧ
Назва дисертації – «Валідність та дія м'якого права»
Науковий керівник – Денис Григорович МАНЬКО
Голова ради – Андрій Йосипович ІВАНСЬКИЙ
Рецензенти:
Лариса Василівна ДІДЕНКО
Антонина Олександрівна ЗГАМА
Опоненти:
Валентина Віталіївна ДУДЧЕНКО
Поліна Миколаївна БАЛТАДЖИОГОЛОШЕННЯ!!!
про призначення дати засідання
спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.002
Міжнародного гуманітарного університету

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.002 Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового публічного захисту дисертації Капустіна Андрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» відбудеться 30.11.2021 року об 11:00 год., з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу на платформі ZOOM.
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/7962010758?pwd=Y0E0QytyWXNNT2ZaNWNzZjcvZnRNUT09
код доступу: 855961

Здобувач – Андрій Володимирович КАПУСТІН
Назва дисертації – «Організаційно-правові засади імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні»
Науковий керівник – Тимур Робертович КОРОТКИЙ
Голова ради – Світлана Сергіївна АНДРЕЙЧЕНКО
Рецензенти:
Костянтин Вікторович ГРОМОВЕНКО
Денис Григорович МАНЬКО
Опоненти:
Леонід Дмитрович ТИМЧЕНКО
Олексій Вікторович ПЛОТНІКОВ

.
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.136.001 Міжнародного гуманітарного університету
Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.136.001 Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тищенко Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08-Право за спеціальністю 081-Право, утворено відповідно до Наказу МОН № 566 від 24 травня 2021 р., «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

Тема дисертації: «Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від військової служби».

ОГОЛОШЕННЯ!!!
про призначення дати засідання
спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.001
Міжнародного гуманітарного університету

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.001 Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового публічного захисту дисертації Тищенка Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» відбудеться 24.07.2021 року об 11:00 год., з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу на платформі ZOOM.
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/4730794563?pwd=S1kzZFZoY...
код доступу: 123243
Здобувач – Юрій Володимирович ТИЩЕНКО
Назва дисертації – «Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від військової служби»
Науковий керівник – Олександр Олександрович ПОДОБНИЙ
Голова ради – Денис Григорович МАНЬКО
Рецензенти:
Анатолій Михайлович ПРИТУЛА
Світлана Олегівна ЗАГОРОДНЮК
Опоненти:
Діана Борисівна СЕРГЄЄВА
Дмитро Миколайович ЦЕХАН


Борисова Юлія Євгенівна
Назва роботи "Підстави та умови деліктної відповідальності у цивільному праві України та США (порівняльно-правовий аналіз)"


Cпеціалізована вчена рада К 41.136.03 Міжнародного гуманітарного університету
ОГОЛОШЕННЯ

20 вересня 2021 року о 12.00 в аудиторії 107 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 41.136.03 Міжнародного гуманітарного університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

12.00 Захист кандидатської дисертації, асистента кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Cеменової Ілони Сергіївни на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування озону при лікуванні періодонтиту».

Науковий керівник:

Борисенко Анатолій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Офіційні опоненти:

Ткаченко Ірина Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету МОЗ України.

Удод Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету МОЗ України.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Заградська О.Л.

МГУ

Made on
Tilda