Центр забезпечення якості освіти

Лефтеров Василь Олександрович
Керівник центру, професор, доктор психологічних наук
Центр забезпечення якості освіти Міжнародного гуманітарного університету створений для координації роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти шляхом забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам державних освітніх стандартів та потребам зацікавлених сторін.

Завдання центру
 • Вивчення та узагальнення українського й зарубіжного досвіду з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень у системі освіти.

 • Формування стратегії, політики, процедур та практик для академічного забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти в університеті.
 • Аналіз та узагальнення стану якості вищої та фахової передвищої освіти в університеті на основі результатів акредитації освітніх програм Національним агентством забезпечення якості вищої освіти та Державною службою якості освіти, розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою університету, ректором та відповідними дорадчими органами щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення.
 • Сприяння формуванню академічної культури якості освіти в університеті.
 • Координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Міжнародному гуманітарному університеті».
 • Моніторинг, оцінювання якості та удосконалення освітніх програм, відповідно встановленим цілям діяльності, трендам освіти та вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої та фахової передвищої освіти та суспільства в цілому.
 • Залучення стейкхолдерів до розробки та перегляду освітніх програм (під час розробки та перегляду освітніх програм.
 • Систематичний збір, обробка, аналіз результатів освітнього та соціально-психологічного моніторингу діяльності здобувачів і науково- педагогічних працівників. Інформування всіх суб'єктів освітнього процесу про результати моніторингових досліджень через інформаційні ресурси університету.
 • Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань здобувачів університету; розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в університеті спільно з навчально-методичним відділом та органами студентського самоврядування. Формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності.
 • Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінювання та моніторингу якості знань здобувачів вищої та фахової передвищої освіти.
 • Розробка та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності. Організація та проведення заходів із питань моніторингу академічної доброчесності.
Контакти центру
Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, 33 каб. 106
E-mail: akreditaciamgu@gmail.com

МГУ

Made on
Tilda